ریفا : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

ریفا : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 29 جولای 2021 BHD .د.ب23.46
الخور 29 جولای 2021 QAR ﷼230.20
مالکیه 29 جولای 2021 BHD .د.ب23.46
الریان 29 جولای 2021 QAR ﷼230.20
الوکره 29 جولای 2021 QAR ﷼230.20
بودایا 29 جولای 2021 BHD .د.ب23.46
دمام 29 جولای 2021 SAR ﷼230.20
دوحه 29 جولای 2021 QAR ﷼230.20
شهرک حمد 29 جولای 2021 BHD .د.ب23.46
هوفوف 29 جولای 2021 SAR ﷼230.20
شهر ایسا 29 جولای 2021 BHD .د.ب23.46
Jidhafs 29 جولای 2021 BHD .د.ب23.46
جوبیل 29 جولای 2021 SAR ﷼230.20
خبر 29 جولای 2021 SAR ﷼230.20
مناما 29 جولای 2021 BHD .د.ب23.46
محارق 29 جولای 2021 BHD .د.ب23.46
قطیف 29 جولای 2021 SAR ﷼230.20
ریفا 29 جولای 2021 BHD .د.ب23.46
روایس 29 جولای 2021 AED د.إ226.93
سیترا 29 جولای 2021 BHD .د.ب23.46
ام صلال محمد 29 جولای 2021 QAR ﷼230.20
ریفا : قیمت طلای 22 عیار

ریفا : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 29 جولای 2021 BHD .د.ب21.50
الخور 29 جولای 2021 QAR ﷼211.00
مالکیه 29 جولای 2021 BHD .د.ب21.50
الریان 29 جولای 2021 QAR ﷼211.00
الوکره 29 جولای 2021 QAR ﷼211.00
بودایا 29 جولای 2021 BHD .د.ب21.50
دمام 29 جولای 2021 SAR ﷼211.00
دوحه 29 جولای 2021 QAR ﷼211.00
شهرک حمد 29 جولای 2021 BHD .د.ب21.50
هوفوف 29 جولای 2021 SAR ﷼211.00
شهر ایسا 29 جولای 2021 BHD .د.ب21.50
Jidhafs 29 جولای 2021 BHD .د.ب21.50
جوبیل 29 جولای 2021 SAR ﷼211.00
خبر 29 جولای 2021 SAR ﷼211.00
مناما 29 جولای 2021 BHD .د.ب21.50
محارق 29 جولای 2021 BHD .د.ب21.50
قطیف 29 جولای 2021 SAR ﷼211.00
ریفا 29 جولای 2021 BHD .د.ب21.50
روایس 29 جولای 2021 AED د.إ208.00
سیترا 29 جولای 2021 BHD .د.ب21.50
ام صلال محمد 29 جولای 2021 QAR ﷼211.00
ریفا : قیمت طلای 22 عیار