ریفا : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

ریفا : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 23 آوریل 2024 BHD .د.ب28.80
الخور 23 آوریل 2024 QAR ﷼282.50
مالکیه 23 آوریل 2024 BHD .د.ب28.80
الریان 23 آوریل 2024 QAR ﷼282.50
الوکره 23 آوریل 2024 QAR ﷼282.50
بودایا 23 آوریل 2024 BHD .د.ب28.80
دمام 23 آوریل 2024 SAR ﷼290.00
دوحه 23 آوریل 2024 QAR ﷼282.50
شهرک حمد 23 آوریل 2024 BHD .د.ب28.80
هوفوف 23 آوریل 2024 SAR ﷼290.00
شهر ایسا 23 آوریل 2024 BHD .د.ب28.80
Jidhafs 23 آوریل 2024 BHD .د.ب28.80
جوبیل 23 آوریل 2024 SAR ﷼290.00
خبر 23 آوریل 2024 SAR ﷼290.00
مناما 23 آوریل 2024 BHD .د.ب28.80
محارق 23 آوریل 2024 BHD .د.ب28.80
قطیف 23 آوریل 2024 SAR ﷼290.00
ریفا 23 آوریل 2024 BHD .د.ب28.80
روایس 23 آوریل 2024 AED د.إ282.00
سیترا 23 آوریل 2024 BHD .د.ب28.80
ام صلال محمد 23 آوریل 2024 QAR ﷼282.50
ریفا : قیمت طلای 22 عیار

ریفا : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 23 آوریل 2024 BHD .د.ب27.10
الخور 23 آوریل 2024 QAR ﷼265.00
مالکیه 23 آوریل 2024 BHD .د.ب27.10
الریان 23 آوریل 2024 QAR ﷼265.00
الوکره 23 آوریل 2024 QAR ﷼265.00
بودایا 23 آوریل 2024 BHD .د.ب27.10
دمام 23 آوریل 2024 SAR ﷼267.00
دوحه 23 آوریل 2024 QAR ﷼265.00
شهرک حمد 23 آوریل 2024 BHD .د.ب27.10
هوفوف 23 آوریل 2024 SAR ﷼267.00
شهر ایسا 23 آوریل 2024 BHD .د.ب27.10
Jidhafs 23 آوریل 2024 BHD .د.ب27.10
جوبیل 23 آوریل 2024 SAR ﷼267.00
خبر 23 آوریل 2024 SAR ﷼267.00
مناما 23 آوریل 2024 BHD .د.ب27.10
محارق 23 آوریل 2024 BHD .د.ب27.10
قطیف 23 آوریل 2024 SAR ﷼267.00
ریفا 23 آوریل 2024 BHD .د.ب27.10
روایس 23 آوریل 2024 AED د.إ261.25
سیترا 23 آوریل 2024 BHD .د.ب27.10
ام صلال محمد 23 آوریل 2024 QAR ﷼265.00
ریفا : قیمت طلای 22 عیار