ریفا : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

ریفا : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

ریفا : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 19 ژانویه 2022 BHD .د.ب23.57
الخور 19 ژانویه 2022 QAR ﷼232.38
مالکیه 19 ژانویه 2022 BHD .د.ب23.57
الریان 19 ژانویه 2022 QAR ﷼232.38
الوکره 19 ژانویه 2022 QAR ﷼232.38
بودایا 19 ژانویه 2022 BHD .د.ب23.57
دمام 19 ژانویه 2022 SAR ﷼232.38
دوحه 19 ژانویه 2022 QAR ﷼232.38
شهرک حمد 19 ژانویه 2022 BHD .د.ب23.57
هوفوف 19 ژانویه 2022 SAR ﷼232.38
شهر ایسا 19 ژانویه 2022 BHD .د.ب23.57
Jidhafs 19 ژانویه 2022 BHD .د.ب23.57
جوبیل 19 ژانویه 2022 SAR ﷼232.38
خبر 19 ژانویه 2022 SAR ﷼232.38
مناما 19 ژانویه 2022 BHD .د.ب23.57
محارق 19 ژانویه 2022 BHD .د.ب23.57
قطیف 19 ژانویه 2022 SAR ﷼232.38
ریفا 19 ژانویه 2022 BHD .د.ب23.57
روایس 19 ژانویه 2022 AED د.إ226.38
سیترا 19 ژانویه 2022 BHD .د.ب23.57
ام صلال محمد 19 ژانویه 2022 QAR ﷼232.38
ریفا : قیمت طلای 22 عیار

ریفا : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 19 ژانویه 2022 BHD .د.ب21.60
الخور 19 ژانویه 2022 QAR ﷼213.00
مالکیه 19 ژانویه 2022 BHD .د.ب21.60
الریان 19 ژانویه 2022 QAR ﷼213.00
الوکره 19 ژانویه 2022 QAR ﷼213.00
بودایا 19 ژانویه 2022 BHD .د.ب21.60
دمام 19 ژانویه 2022 SAR ﷼213.00
دوحه 19 ژانویه 2022 QAR ﷼213.00
شهرک حمد 19 ژانویه 2022 BHD .د.ب21.60
هوفوف 19 ژانویه 2022 SAR ﷼213.00
شهر ایسا 19 ژانویه 2022 BHD .د.ب21.60
Jidhafs 19 ژانویه 2022 BHD .د.ب21.60
جوبیل 19 ژانویه 2022 SAR ﷼213.00
خبر 19 ژانویه 2022 SAR ﷼213.00
مناما 19 ژانویه 2022 BHD .د.ب21.60
محارق 19 ژانویه 2022 BHD .د.ب21.60
قطیف 19 ژانویه 2022 SAR ﷼213.00
ریفا 19 ژانویه 2022 BHD .د.ب21.60
روایس 19 ژانویه 2022 AED د.إ207.50
سیترا 19 ژانویه 2022 BHD .د.ب21.60
ام صلال محمد 19 ژانویه 2022 QAR ﷼213.00
ریفا : قیمت طلای 22 عیار