عجمان شهر : طلا قیمت در همه نزدیک شهرها

عجمان شهر : 24 کارات طلا نرخ در همه نزدیک شهرها

شهر تاریخ قیمت
ابوظبی شهر 25 اکتبر 2020 AED د.إ235.93
عجمان شهر 25 اکتبر 2020 AED د.إ235.93
آل عین 25 اکتبر 2020 AED د.إ235.93
آل بوریمی 24 اکتبر 2020 OMR ﷼25.31
آل خانم 25 اکتبر 2020 AED د.إ235.93
آل کوئز 25 اکتبر 2020 AED د.إ235.93
آل سحر 24 اکتبر 2020 OMR ﷼25.31
Ar Rams 25 اکتبر 2020 AED د.إ235.93
به عنوان Suwayq 24 اکتبر 2020 OMR ﷼25.31
بارکا 24 اکتبر 2020 OMR ﷼25.31
قائد 25 اکتبر 2020 AED د.إ235.93
دیبابا آل فجیره 25 اکتبر 2020 AED د.إ235.93
Dibba Al Hisn 25 اکتبر 2020 AED د.إ235.93
دبی شهر 25 اکتبر 2020 AED د.إ235.93
فجیره شهر 25 اکتبر 2020 AED د.إ235.93
هاتا 25 اکتبر 2020 AED د.إ235.93
ایبری 24 اکتبر 2020 OMR ﷼25.31
جبل علی 25 اکتبر 2020 AED د.إ235.93
کلبا 25 اکتبر 2020 AED د.إ235.93
خور فکان 25 اکتبر 2020 AED د.إ235.93
مدینات زید 25 اکتبر 2020 AED د.إ235.93
راس آل خیمه 25 اکتبر 2020 AED د.إ235.93
رستاخ 24 اکتبر 2020 OMR ﷼25.31
روویس 25 اکتبر 2020 AED د.إ235.93
سحام 24 اکتبر 2020 OMR ﷼25.31
شارجه شهر 25 اکتبر 2020 AED د.إ235.93
ام آل کوین 25 اکتبر 2020 AED د.إ235.93
عجمان شهر : 22 کارات طلا قیمت

عجمان شهر : 22 کارات طلا نرخ در همه نزدیک شهرها

شهر تاریخ قیمت
ابوظبی شهر 25 اکتبر 2020 AED د.إ216.25
عجمان شهر 25 اکتبر 2020 AED د.إ216.25
آل عین 25 اکتبر 2020 AED د.إ216.25
آل بوریمی 24 اکتبر 2020 OMR ﷼23.20
آل خانم 25 اکتبر 2020 AED د.إ216.25
آل کوئز 25 اکتبر 2020 AED د.إ216.25
آل سحر 24 اکتبر 2020 OMR ﷼23.20
Ar Rams 25 اکتبر 2020 AED د.إ216.25
به عنوان Suwayq 24 اکتبر 2020 OMR ﷼23.20
بارکا 24 اکتبر 2020 OMR ﷼23.20
قائد 25 اکتبر 2020 AED د.إ216.25
دیبابا آل فجیره 25 اکتبر 2020 AED د.إ216.25
Dibba Al Hisn 25 اکتبر 2020 AED د.إ216.25
دبی شهر 25 اکتبر 2020 AED د.إ216.25
فجیره شهر 25 اکتبر 2020 AED د.إ216.25
هاتا 25 اکتبر 2020 AED د.إ216.25
ایبری 24 اکتبر 2020 OMR ﷼23.20
جبل علی 25 اکتبر 2020 AED د.إ216.25
کلبا 25 اکتبر 2020 AED د.إ216.25
خور فکان 25 اکتبر 2020 AED د.إ216.25
مدینات زید 25 اکتبر 2020 AED د.إ216.25
راس آل خیمه 25 اکتبر 2020 AED د.إ216.25
رستاخ 24 اکتبر 2020 OMR ﷼23.20
روویس 25 اکتبر 2020 AED د.إ216.25
سحام 24 اکتبر 2020 OMR ﷼23.20
شارجه شهر 25 اکتبر 2020 AED د.إ216.25
ام آل کوین 25 اکتبر 2020 AED د.إ216.25
عجمان شهر : 22 کارات طلا قیمت