شهر عجمان : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

شهر عجمان : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 21 ژانویه 2021 AED د.إ230.74
شهر عجمان 21 ژانویه 2021 AED د.إ230.74
العین 21 ژانویه 2021 AED د.إ230.74
البرعیمی 21 ژانویه 2021 OMR ﷼24.93
خانم 21 ژانویه 2021 AED د.إ230.74
الکوئز 21 ژانویه 2021 AED د.إ230.74
الصحار 21 ژانویه 2021 OMR ﷼24.93
آرمز 21 ژانویه 2021 AED د.إ230.74
به عنوان Suwayq 21 ژانویه 2021 OMR ﷼24.93
بارکا 21 ژانویه 2021 OMR ﷼24.93
زید 21 ژانویه 2021 AED د.إ230.74
دیبا الفجیره 21 ژانویه 2021 AED د.إ230.74
دیبا آل هیسن 21 ژانویه 2021 AED د.إ230.74
شهر دبی 21 ژانویه 2021 AED د.إ230.74
شهر فجیره 21 ژانویه 2021 AED د.إ230.74
هتا 21 ژانویه 2021 AED د.إ230.74
ایبری 21 ژانویه 2021 OMR ﷼24.93
جبل علی 21 ژانویه 2021 AED د.إ230.74
کالبا 21 ژانویه 2021 AED د.إ230.74
خور فکان 21 ژانویه 2021 AED د.إ230.74
مادینات زاید 21 ژانویه 2021 AED د.إ230.74
راس الخیمه 21 ژانویه 2021 AED د.إ230.74
رستاق 21 ژانویه 2021 OMR ﷼24.93
روایس 21 ژانویه 2021 AED د.إ230.74
سحام 21 ژانویه 2021 OMR ﷼24.93
شهر شارجه 21 ژانویه 2021 AED د.إ230.74
ام القوین 21 ژانویه 2021 AED د.إ230.74
شهر عجمان : قیمت طلای 22 عیار

شهر عجمان : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 21 ژانویه 2021 AED د.إ211.50
شهر عجمان 21 ژانویه 2021 AED د.إ211.50
العین 21 ژانویه 2021 AED د.إ211.50
البرعیمی 21 ژانویه 2021 OMR ﷼22.85
خانم 21 ژانویه 2021 AED د.إ211.50
الکوئز 21 ژانویه 2021 AED د.إ211.50
الصحار 21 ژانویه 2021 OMR ﷼22.85
آرمز 21 ژانویه 2021 AED د.إ211.50
به عنوان Suwayq 21 ژانویه 2021 OMR ﷼22.85
بارکا 21 ژانویه 2021 OMR ﷼22.85
زید 21 ژانویه 2021 AED د.إ211.50
دیبا الفجیره 21 ژانویه 2021 AED د.إ211.50
دیبا آل هیسن 21 ژانویه 2021 AED د.إ211.50
شهر دبی 21 ژانویه 2021 AED د.إ211.50
شهر فجیره 21 ژانویه 2021 AED د.إ211.50
هتا 21 ژانویه 2021 AED د.إ211.50
ایبری 21 ژانویه 2021 OMR ﷼22.85
جبل علی 21 ژانویه 2021 AED د.إ211.50
کالبا 21 ژانویه 2021 AED د.إ211.50
خور فکان 21 ژانویه 2021 AED د.إ211.50
مادینات زاید 21 ژانویه 2021 AED د.إ211.50
راس الخیمه 21 ژانویه 2021 AED د.إ211.50
رستاق 21 ژانویه 2021 OMR ﷼22.85
روایس 21 ژانویه 2021 AED د.إ211.50
سحام 21 ژانویه 2021 OMR ﷼22.85
شهر شارجه 21 ژانویه 2021 AED د.إ211.50
ام القوین 21 ژانویه 2021 AED د.إ211.50
شهر عجمان : قیمت طلای 22 عیار