آر رومیثیا : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

آر رومیثیا : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
آل احمدی 27 فوریه 2024 KWD د.ك20.60
آل فهیل 27 فوریه 2024 KWD د.ك20.60
الفروانیه 27 فوریه 2024 KWD د.ك20.60
آل فینتاس 27 فوریه 2024 KWD د.ك20.60
الجهرا 27 فوریه 2024 KWD د.ك20.60
المنقف 27 فوریه 2024 KWD د.ك20.60
آریقه 27 فوریه 2024 KWD د.ك20.60
آر رومیثیا 27 فوریه 2024 KWD د.ك20.60
به عنوان سلیمیه 27 فوریه 2024 KWD د.ك20.60
هافر آل باطین 26 فوریه 2024 SAR ﷼254.00
هاوالی 27 فوریه 2024 KWD د.ك20.60
جانوب آس سوره 27 فوریه 2024 KWD د.ك20.60
جوبیل 26 فوریه 2024 SAR ﷼254.00
شهر کویت 27 فوریه 2024 KWD د.ك20.60
صباح آس سلیم 27 فوریه 2024 KWD د.ك20.60
آر رومیثیا : قیمت طلای 22 عیار

آر رومیثیا : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
آل احمدی 27 فوریه 2024 KWD د.ك19.50
آل فهیل 27 فوریه 2024 KWD د.ك19.50
الفروانیه 27 فوریه 2024 KWD د.ك19.50
آل فینتاس 27 فوریه 2024 KWD د.ك19.50
الجهرا 27 فوریه 2024 KWD د.ك19.50
المنقف 27 فوریه 2024 KWD د.ك19.50
آریقه 27 فوریه 2024 KWD د.ك19.50
آر رومیثیا 27 فوریه 2024 KWD د.ك19.50
به عنوان سلیمیه 27 فوریه 2024 KWD د.ك19.50
هافر آل باطین 26 فوریه 2024 SAR ﷼235.00
هاوالی 27 فوریه 2024 KWD د.ك19.50
جانوب آس سوره 27 فوریه 2024 KWD د.ك19.50
جوبیل 26 فوریه 2024 SAR ﷼235.00
شهر کویت 27 فوریه 2024 KWD د.ك19.50
صباح آس سلیم 27 فوریه 2024 KWD د.ك19.50
آر رومیثیا : قیمت طلای 22 عیار