شهر فجیره : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

شهر فجیره : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
شهر عجمان 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
العین 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
البرعیمی 25 جولای 2021 OMR ﷼24.11
خانم 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
الکوئز 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
الصحار 25 جولای 2021 OMR ﷼24.11
آرمز 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
همانطور که سیب الجدیده 25 جولای 2021 OMR ﷼24.11
به عنوان Suwayq 25 جولای 2021 OMR ﷼24.11
بهله 25 جولای 2021 OMR ﷼24.11
بارکا 25 جولای 2021 OMR ﷼24.11
باوشر 25 جولای 2021 OMR ﷼24.11
زید 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
دیبا الفجیره 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
دیبا آل هیسن 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
شهر دبی 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
شهر فجیره 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
هتا 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
ایبری 25 جولای 2021 OMR ﷼24.11
جبل علی 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
کالبا 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
خور فکان 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
مادینات زاید 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
مسقطی 25 جولای 2021 OMR ﷼24.11
نزاوا 25 جولای 2021 OMR ﷼24.11
راس الخیمه 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
رستاق 25 جولای 2021 OMR ﷼24.11
سحام 25 جولای 2021 OMR ﷼24.11
شهر شارجه 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
ام القوین 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
شهر فجیره : قیمت طلای 22 عیار

شهر فجیره : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
شهر عجمان 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
العین 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
البرعیمی 25 جولای 2021 OMR ﷼22.10
خانم 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
الکوئز 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
الصحار 25 جولای 2021 OMR ﷼22.10
آرمز 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
همانطور که سیب الجدیده 25 جولای 2021 OMR ﷼22.10
به عنوان Suwayq 25 جولای 2021 OMR ﷼22.10
بهله 25 جولای 2021 OMR ﷼22.10
بارکا 25 جولای 2021 OMR ﷼22.10
باوشر 25 جولای 2021 OMR ﷼22.10
زید 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
دیبا الفجیره 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
دیبا آل هیسن 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
شهر دبی 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
شهر فجیره 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
هتا 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
ایبری 25 جولای 2021 OMR ﷼22.10
جبل علی 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
کالبا 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
خور فکان 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
مادینات زاید 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
مسقطی 25 جولای 2021 OMR ﷼22.10
نزاوا 25 جولای 2021 OMR ﷼22.10
راس الخیمه 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
رستاق 25 جولای 2021 OMR ﷼22.10
سحام 25 جولای 2021 OMR ﷼22.10
شهر شارجه 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
ام القوین 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
شهر فجیره : قیمت طلای 22 عیار