فجیره شهر : طلا قیمت در همه نزدیک شهرها

فجیره شهر : 24 کارات طلا نرخ در همه نزدیک شهرها

شهر تاریخ قیمت
ابوظبی شهر 29 اکتبر 2020 AED د.إ233.74
عجمان شهر 29 اکتبر 2020 AED د.إ233.74
آل عین 29 اکتبر 2020 AED د.إ233.74
آل بوریمی 29 اکتبر 2020 OMR ﷼24.82
آل خانم 29 اکتبر 2020 AED د.إ233.74
آل کوئز 29 اکتبر 2020 AED د.إ233.74
آل سحر 29 اکتبر 2020 OMR ﷼24.82
Ar Rams 29 اکتبر 2020 AED د.إ233.74
همانطور که سیب آل جدیده 29 اکتبر 2020 OMR ﷼24.82
به عنوان Suwayq 29 اکتبر 2020 OMR ﷼24.82
بهلا 29 اکتبر 2020 OMR ﷼24.82
بارکا 29 اکتبر 2020 OMR ﷼24.82
باوشار 29 اکتبر 2020 OMR ﷼24.82
قائد 29 اکتبر 2020 AED د.إ233.74
دیبابا آل فجیره 29 اکتبر 2020 AED د.إ233.74
Dibba Al Hisn 29 اکتبر 2020 AED د.إ233.74
دبی شهر 29 اکتبر 2020 AED د.إ233.74
فجیره شهر 29 اکتبر 2020 AED د.إ233.74
هاتا 29 اکتبر 2020 AED د.إ233.74
ایبری 29 اکتبر 2020 OMR ﷼24.82
جبل علی 29 اکتبر 2020 AED د.إ233.74
کلبا 29 اکتبر 2020 AED د.إ233.74
خور فکان 29 اکتبر 2020 AED د.إ233.74
مدینات زید 29 اکتبر 2020 AED د.إ233.74
مسقط 29 اکتبر 2020 OMR ﷼24.82
نزوا 29 اکتبر 2020 OMR ﷼24.82
راس آل خیمه 29 اکتبر 2020 AED د.إ233.74
رستاخ 29 اکتبر 2020 OMR ﷼24.82
سحام 29 اکتبر 2020 OMR ﷼24.82
شارجه شهر 29 اکتبر 2020 AED د.إ233.74
ام آل کوین 29 اکتبر 2020 AED د.إ233.74
فجیره شهر : 22 کارات طلا قیمت

فجیره شهر : 22 کارات طلا نرخ در همه نزدیک شهرها

شهر تاریخ قیمت
ابوظبی شهر 29 اکتبر 2020 AED د.إ214.25
عجمان شهر 29 اکتبر 2020 AED د.إ214.25
آل عین 29 اکتبر 2020 AED د.إ214.25
آل بوریمی 29 اکتبر 2020 OMR ﷼22.75
آل خانم 29 اکتبر 2020 AED د.إ214.25
آل کوئز 29 اکتبر 2020 AED د.إ214.25
آل سحر 29 اکتبر 2020 OMR ﷼22.75
Ar Rams 29 اکتبر 2020 AED د.إ214.25
همانطور که سیب آل جدیده 29 اکتبر 2020 OMR ﷼22.75
به عنوان Suwayq 29 اکتبر 2020 OMR ﷼22.75
بهلا 29 اکتبر 2020 OMR ﷼22.75
بارکا 29 اکتبر 2020 OMR ﷼22.75
باوشار 29 اکتبر 2020 OMR ﷼22.75
قائد 29 اکتبر 2020 AED د.إ214.25
دیبابا آل فجیره 29 اکتبر 2020 AED د.إ214.25
Dibba Al Hisn 29 اکتبر 2020 AED د.إ214.25
دبی شهر 29 اکتبر 2020 AED د.إ214.25
فجیره شهر 29 اکتبر 2020 AED د.إ214.25
هاتا 29 اکتبر 2020 AED د.إ214.25
ایبری 29 اکتبر 2020 OMR ﷼22.75
جبل علی 29 اکتبر 2020 AED د.إ214.25
کلبا 29 اکتبر 2020 AED د.إ214.25
خور فکان 29 اکتبر 2020 AED د.إ214.25
مدینات زید 29 اکتبر 2020 AED د.إ214.25
مسقط 29 اکتبر 2020 OMR ﷼22.75
نزوا 29 اکتبر 2020 OMR ﷼22.75
راس آل خیمه 29 اکتبر 2020 AED د.إ214.25
رستاخ 29 اکتبر 2020 OMR ﷼22.75
سحام 29 اکتبر 2020 OMR ﷼22.75
شارجه شهر 29 اکتبر 2020 AED د.إ214.25
ام آل کوین 29 اکتبر 2020 AED د.إ214.25
فجیره شهر : 22 کارات طلا قیمت