ام القوین : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

ام القوین : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 03 دسامبر 2022 AED د.إ217.75
شهر عجمان 03 دسامبر 2022 AED د.إ217.75
العین 03 دسامبر 2022 AED د.إ217.75
البرعیمی 01 ژانویه 1970 OMR ﷼0.00
خانم 03 دسامبر 2022 AED د.إ217.75
الکوئز 03 دسامبر 2022 AED د.إ217.75
الصحار 01 ژانویه 1970 OMR ﷼0.00
آرمز 03 دسامبر 2022 AED د.إ217.75
به عنوان Suwayq 01 ژانویه 1970 OMR ﷼0.00
بارکا 01 ژانویه 1970 OMR ﷼0.00
زید 03 دسامبر 2022 AED د.إ217.75
دیبا الفجیره 03 دسامبر 2022 AED د.إ217.75
دیبا آل هیسن 03 دسامبر 2022 AED د.إ217.75
شهر دبی 03 دسامبر 2022 AED د.إ217.75
شهر فجیره 03 دسامبر 2022 AED د.إ217.75
هتا 03 دسامبر 2022 AED د.إ217.75
ایبری 01 ژانویه 1970 OMR ﷼0.00
جبل علی 03 دسامبر 2022 AED د.إ217.75
کالبا 03 دسامبر 2022 AED د.إ217.75
خور فکان 03 دسامبر 2022 AED د.إ217.75
مادینات زاید 03 دسامبر 2022 AED د.إ217.75
راس الخیمه 03 دسامبر 2022 AED د.إ217.75
رستاق 01 ژانویه 1970 OMR ﷼0.00
سحام 01 ژانویه 1970 OMR ﷼0.00
شهر شارجه 03 دسامبر 2022 AED د.إ217.75
ام القوین 03 دسامبر 2022 AED د.إ217.75
ام القوین : قیمت طلای 22 عیار

ام القوین : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 03 دسامبر 2022 AED د.إ204.50
شهر عجمان 03 دسامبر 2022 AED د.إ204.50
العین 03 دسامبر 2022 AED د.إ204.50
البرعیمی 01 ژانویه 1970 OMR ﷼0.00
خانم 03 دسامبر 2022 AED د.إ204.50
الکوئز 03 دسامبر 2022 AED د.إ204.50
الصحار 01 ژانویه 1970 OMR ﷼0.00
آرمز 03 دسامبر 2022 AED د.إ204.50
به عنوان Suwayq 01 ژانویه 1970 OMR ﷼0.00
بارکا 01 ژانویه 1970 OMR ﷼0.00
زید 03 دسامبر 2022 AED د.إ204.50
دیبا الفجیره 03 دسامبر 2022 AED د.إ204.50
دیبا آل هیسن 03 دسامبر 2022 AED د.إ204.50
شهر دبی 03 دسامبر 2022 AED د.إ204.50
شهر فجیره 03 دسامبر 2022 AED د.إ204.50
هتا 03 دسامبر 2022 AED د.إ204.50
ایبری 01 ژانویه 1970 OMR ﷼0.00
جبل علی 03 دسامبر 2022 AED د.إ204.50
کالبا 03 دسامبر 2022 AED د.إ204.50
خور فکان 03 دسامبر 2022 AED د.إ204.50
مادینات زاید 03 دسامبر 2022 AED د.إ204.50
راس الخیمه 03 دسامبر 2022 AED د.إ204.50
رستاق 01 ژانویه 1970 OMR ﷼0.00
سحام 01 ژانویه 1970 OMR ﷼0.00
شهر شارجه 03 دسامبر 2022 AED د.إ204.50
ام القوین 03 دسامبر 2022 AED د.إ204.50
ام القوین : قیمت طلای 22 عیار