ام القوین : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

ام القوین : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 16 آوریل 2021 AED د.إ220.38
شهر عجمان 16 آوریل 2021 AED د.إ220.38
العین 16 آوریل 2021 AED د.إ220.38
البرعیمی 15 آوریل 2021 OMR ﷼23.29
خانم 16 آوریل 2021 AED د.إ220.38
الکوئز 16 آوریل 2021 AED د.إ220.38
الصحار 15 آوریل 2021 OMR ﷼23.29
آرمز 16 آوریل 2021 AED د.إ220.38
به عنوان Suwayq 15 آوریل 2021 OMR ﷼23.29
بارکا 15 آوریل 2021 OMR ﷼23.29
زید 16 آوریل 2021 AED د.إ220.38
دیبا الفجیره 16 آوریل 2021 AED د.إ220.38
دیبا آل هیسن 16 آوریل 2021 AED د.إ220.38
شهر دبی 16 آوریل 2021 AED د.إ220.38
شهر فجیره 16 آوریل 2021 AED د.إ220.38
هتا 16 آوریل 2021 AED د.إ220.38
ایبری 15 آوریل 2021 OMR ﷼23.29
جبل علی 16 آوریل 2021 AED د.إ220.38
کالبا 16 آوریل 2021 AED د.إ220.38
خور فکان 16 آوریل 2021 AED د.إ220.38
مادینات زاید 16 آوریل 2021 AED د.إ220.38
راس الخیمه 16 آوریل 2021 AED د.إ220.38
رستاق 15 آوریل 2021 OMR ﷼23.29
سحام 15 آوریل 2021 OMR ﷼23.29
شهر شارجه 16 آوریل 2021 AED د.إ220.38
ام القوین 16 آوریل 2021 AED د.إ220.38
ام القوین : قیمت طلای 22 عیار

ام القوین : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 16 آوریل 2021 AED د.إ202.00
شهر عجمان 16 آوریل 2021 AED د.إ202.00
العین 16 آوریل 2021 AED د.إ202.00
البرعیمی 15 آوریل 2021 OMR ﷼21.35
خانم 16 آوریل 2021 AED د.إ202.00
الکوئز 16 آوریل 2021 AED د.إ202.00
الصحار 15 آوریل 2021 OMR ﷼21.35
آرمز 16 آوریل 2021 AED د.إ202.00
به عنوان Suwayq 15 آوریل 2021 OMR ﷼21.35
بارکا 15 آوریل 2021 OMR ﷼21.35
زید 16 آوریل 2021 AED د.إ202.00
دیبا الفجیره 16 آوریل 2021 AED د.إ202.00
دیبا آل هیسن 16 آوریل 2021 AED د.إ202.00
شهر دبی 16 آوریل 2021 AED د.إ202.00
شهر فجیره 16 آوریل 2021 AED د.إ202.00
هتا 16 آوریل 2021 AED د.إ202.00
ایبری 15 آوریل 2021 OMR ﷼21.35
جبل علی 16 آوریل 2021 AED د.إ202.00
کالبا 16 آوریل 2021 AED د.إ202.00
خور فکان 16 آوریل 2021 AED د.إ202.00
مادینات زاید 16 آوریل 2021 AED د.إ202.00
راس الخیمه 16 آوریل 2021 AED د.إ202.00
رستاق 15 آوریل 2021 OMR ﷼21.35
سحام 15 آوریل 2021 OMR ﷼21.35
شهر شارجه 16 آوریل 2021 AED د.إ202.00
ام القوین 16 آوریل 2021 AED د.إ202.00
ام القوین : قیمت طلای 22 عیار