ام القوین : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

ام القوین : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 21 ژانویه 2021 AED د.إ232.38
شهر عجمان 21 ژانویه 2021 AED د.إ232.38
العین 21 ژانویه 2021 AED د.إ232.38
البرعیمی 21 ژانویه 2021 OMR ﷼24.93
خانم 21 ژانویه 2021 AED د.إ232.38
الکوئز 21 ژانویه 2021 AED د.إ232.38
الصحار 21 ژانویه 2021 OMR ﷼24.93
آرمز 21 ژانویه 2021 AED د.إ232.38
به عنوان Suwayq 21 ژانویه 2021 OMR ﷼24.93
بارکا 21 ژانویه 2021 OMR ﷼24.93
زید 21 ژانویه 2021 AED د.إ232.38
دیبا الفجیره 21 ژانویه 2021 AED د.إ232.38
دیبا آل هیسن 21 ژانویه 2021 AED د.إ232.38
شهر دبی 21 ژانویه 2021 AED د.إ232.38
شهر فجیره 21 ژانویه 2021 AED د.إ232.38
هتا 21 ژانویه 2021 AED د.إ232.38
ایبری 21 ژانویه 2021 OMR ﷼24.93
جبل علی 21 ژانویه 2021 AED د.إ232.38
کالبا 21 ژانویه 2021 AED د.إ232.38
خور فکان 21 ژانویه 2021 AED د.إ232.38
مادینات زاید 21 ژانویه 2021 AED د.إ232.38
راس الخیمه 21 ژانویه 2021 AED د.إ232.38
رستاق 21 ژانویه 2021 OMR ﷼24.93
سحام 21 ژانویه 2021 OMR ﷼24.93
شهر شارجه 21 ژانویه 2021 AED د.إ232.38
ام القوین 21 ژانویه 2021 AED د.إ232.38
ام القوین : قیمت طلای 22 عیار

ام القوین : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 21 ژانویه 2021 AED د.إ213.00
شهر عجمان 21 ژانویه 2021 AED د.إ213.00
العین 21 ژانویه 2021 AED د.إ213.00
البرعیمی 21 ژانویه 2021 OMR ﷼22.85
خانم 21 ژانویه 2021 AED د.إ213.00
الکوئز 21 ژانویه 2021 AED د.إ213.00
الصحار 21 ژانویه 2021 OMR ﷼22.85
آرمز 21 ژانویه 2021 AED د.إ213.00
به عنوان Suwayq 21 ژانویه 2021 OMR ﷼22.85
بارکا 21 ژانویه 2021 OMR ﷼22.85
زید 21 ژانویه 2021 AED د.إ213.00
دیبا الفجیره 21 ژانویه 2021 AED د.إ213.00
دیبا آل هیسن 21 ژانویه 2021 AED د.إ213.00
شهر دبی 21 ژانویه 2021 AED د.إ213.00
شهر فجیره 21 ژانویه 2021 AED د.إ213.00
هتا 21 ژانویه 2021 AED د.إ213.00
ایبری 21 ژانویه 2021 OMR ﷼22.85
جبل علی 21 ژانویه 2021 AED د.إ213.00
کالبا 21 ژانویه 2021 AED د.إ213.00
خور فکان 21 ژانویه 2021 AED د.إ213.00
مادینات زاید 21 ژانویه 2021 AED د.إ213.00
راس الخیمه 21 ژانویه 2021 AED د.إ213.00
رستاق 21 ژانویه 2021 OMR ﷼22.85
سحام 21 ژانویه 2021 OMR ﷼22.85
شهر شارجه 21 ژانویه 2021 AED د.إ213.00
ام القوین 21 ژانویه 2021 AED د.إ213.00
ام القوین : قیمت طلای 22 عیار