هافر آل باطین : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

هافر آل باطین : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
آل احمدی 18 ژانویه 2021 KWD د.ك18.87
آل فهیل 18 ژانویه 2021 KWD د.ك18.87
الفروانیه 18 ژانویه 2021 KWD د.ك18.87
آل فینتاس 18 ژانویه 2021 KWD د.ك18.87
الجهرا 18 ژانویه 2021 KWD د.ك18.87
المنقف 18 ژانویه 2021 KWD د.ك18.87
آریقه 18 ژانویه 2021 KWD د.ك18.87
آر رومیثیا 18 ژانویه 2021 KWD د.ك18.87
به عنوان سلیمیه 18 ژانویه 2021 KWD د.ك18.87
بورایدا 18 ژانویه 2021 SAR ﷼232.38
هافر آل باطین 18 ژانویه 2021 SAR ﷼232.38
هاوالی 18 ژانویه 2021 KWD د.ك18.87
جانوب آس سوره 18 ژانویه 2021 KWD د.ك18.87
شهر کویت 18 ژانویه 2021 KWD د.ك18.87
صباح آس سلیم 18 ژانویه 2021 KWD د.ك18.87
هافر آل باطین : قیمت طلای 22 عیار

هافر آل باطین : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
آل احمدی 18 ژانویه 2021 KWD د.ك17.30
آل فهیل 18 ژانویه 2021 KWD د.ك17.30
الفروانیه 18 ژانویه 2021 KWD د.ك17.30
آل فینتاس 18 ژانویه 2021 KWD د.ك17.30
الجهرا 18 ژانویه 2021 KWD د.ك17.30
المنقف 18 ژانویه 2021 KWD د.ك17.30
آریقه 18 ژانویه 2021 KWD د.ك17.30
آر رومیثیا 18 ژانویه 2021 KWD د.ك17.30
به عنوان سلیمیه 18 ژانویه 2021 KWD د.ك17.30
بورایدا 18 ژانویه 2021 SAR ﷼213.00
هافر آل باطین 18 ژانویه 2021 SAR ﷼213.00
هاوالی 18 ژانویه 2021 KWD د.ك17.30
جانوب آس سوره 18 ژانویه 2021 KWD د.ك17.30
شهر کویت 18 ژانویه 2021 KWD د.ك17.30
صباح آس سلیم 18 ژانویه 2021 KWD د.ك17.30
هافر آل باطین : قیمت طلای 22 عیار