هافر آل باتین : طلا قیمت در همه نزدیک شهرها

هافر آل باتین : 24 کارات طلا نرخ در همه نزدیک شهرها

شهر تاریخ قیمت
آل احمدی 28 اکتبر 2020 KWD د.ك19.53
آل فلاحل 28 اکتبر 2020 KWD د.ك19.53
آل فاروانیویه 28 اکتبر 2020 KWD د.ك19.53
آل فینتاس 28 اکتبر 2020 KWD د.ك19.53
آل جواهرا 28 اکتبر 2020 KWD د.ك19.53
آل منقاف 28 اکتبر 2020 KWD د.ك19.53
Ar Riqqah 28 اکتبر 2020 KWD د.ك19.53
Ar Rumaithiya 28 اکتبر 2020 KWD د.ك19.53
به عنوان سلیمیه 28 اکتبر 2020 KWD د.ك19.53
Buraidah 29 اکتبر 2020 SAR ﷼237.84
هافر آل باتین 29 اکتبر 2020 SAR ﷼237.84
هاوالی 28 اکتبر 2020 KWD د.ك19.53
Janub as Surrah 28 اکتبر 2020 KWD د.ك19.53
کویت شهر 28 اکتبر 2020 KWD د.ك19.53
صباح به سلیم 28 اکتبر 2020 KWD د.ك19.53
هافر آل باتین : 22 کارات طلا قیمت

هافر آل باتین : 22 کارات طلا نرخ در همه نزدیک شهرها

شهر تاریخ قیمت
آل احمدی 28 اکتبر 2020 KWD د.ك17.90
آل فلاحل 28 اکتبر 2020 KWD د.ك17.90
آل فاروانیویه 28 اکتبر 2020 KWD د.ك17.90
آل فینتاس 28 اکتبر 2020 KWD د.ك17.90
آل جواهرا 28 اکتبر 2020 KWD د.ك17.90
آل منقاف 28 اکتبر 2020 KWD د.ك17.90
Ar Riqqah 28 اکتبر 2020 KWD د.ك17.90
Ar Rumaithiya 28 اکتبر 2020 KWD د.ك17.90
به عنوان سلیمیه 28 اکتبر 2020 KWD د.ك17.90
Buraidah 29 اکتبر 2020 SAR ﷼218.00
هافر آل باتین 29 اکتبر 2020 SAR ﷼218.00
هاوالی 28 اکتبر 2020 KWD د.ك17.90
Janub as Surrah 28 اکتبر 2020 KWD د.ك17.90
کویت شهر 28 اکتبر 2020 KWD د.ك17.90
صباح به سلیم 28 اکتبر 2020 KWD د.ك17.90
هافر آل باتین : 22 کارات طلا قیمت