هافر آل باطین : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

هافر آل باطین : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
آل احمدی 15 جولای 2024 KWD د.ك24.15
آل فهیل 15 جولای 2024 KWD د.ك24.15
الفروانیه 15 جولای 2024 KWD د.ك24.15
آل فینتاس 15 جولای 2024 KWD د.ك24.15
الجهرا 15 جولای 2024 KWD د.ك24.15
المنقف 15 جولای 2024 KWD د.ك24.15
آریقه 15 جولای 2024 KWD د.ك24.15
آر رومیثیا 15 جولای 2024 KWD د.ك24.15
به عنوان سلیمیه 15 جولای 2024 KWD د.ك24.15
بورایدا 15 جولای 2024 SAR ﷼302.00
هافر آل باطین 15 جولای 2024 SAR ﷼302.00
هاوالی 15 جولای 2024 KWD د.ك24.15
جانوب آس سوره 15 جولای 2024 KWD د.ك24.15
شهر کویت 15 جولای 2024 KWD د.ك24.15
صباح آس سلیم 15 جولای 2024 KWD د.ك24.15
هافر آل باطین : قیمت طلای 22 عیار

هافر آل باطین : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
آل احمدی 15 جولای 2024 KWD د.ك22.13
آل فهیل 15 جولای 2024 KWD د.ك22.13
الفروانیه 15 جولای 2024 KWD د.ك22.13
آل فینتاس 15 جولای 2024 KWD د.ك22.13
الجهرا 15 جولای 2024 KWD د.ك22.13
المنقف 15 جولای 2024 KWD د.ك22.13
آریقه 15 جولای 2024 KWD د.ك22.13
آر رومیثیا 15 جولای 2024 KWD د.ك22.13
به عنوان سلیمیه 15 جولای 2024 KWD د.ك22.13
بورایدا 15 جولای 2024 SAR ﷼278.00
هافر آل باطین 15 جولای 2024 SAR ﷼278.00
هاوالی 15 جولای 2024 KWD د.ك22.13
جانوب آس سوره 15 جولای 2024 KWD د.ك22.13
شهر کویت 15 جولای 2024 KWD د.ك22.13
صباح آس سلیم 15 جولای 2024 KWD د.ك22.13
هافر آل باطین : قیمت طلای 22 عیار