آرمز : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

آرمز : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 30 ژوئن 2022 AED د.إ220.25
شهر عجمان 30 ژوئن 2022 AED د.إ220.25
العین 30 ژوئن 2022 AED د.إ220.25
البرعیمی 30 ژوئن 2022 OMR ﷼23.10
خانم 30 ژوئن 2022 AED د.إ220.25
الکوئز 30 ژوئن 2022 AED د.إ220.25
الصحار 30 ژوئن 2022 OMR ﷼23.10
آرمز 30 ژوئن 2022 AED د.إ220.25
به عنوان Suwayq 30 ژوئن 2022 OMR ﷼23.10
بارکا 30 ژوئن 2022 OMR ﷼23.10
زید 30 ژوئن 2022 AED د.إ220.25
دیبا الفجیره 30 ژوئن 2022 AED د.إ220.25
دیبا آل هیسن 30 ژوئن 2022 AED د.إ220.25
شهر دبی 30 ژوئن 2022 AED د.إ220.25
شهر فجیره 30 ژوئن 2022 AED د.إ220.25
هتا 30 ژوئن 2022 AED د.إ220.25
ایبری 30 ژوئن 2022 OMR ﷼23.10
جبل علی 30 ژوئن 2022 AED د.إ220.25
کالبا 30 ژوئن 2022 AED د.إ220.25
خور فکان 30 ژوئن 2022 AED د.إ220.25
راس الخیمه 30 ژوئن 2022 AED د.إ220.25
رستاق 30 ژوئن 2022 OMR ﷼23.10
سحام 30 ژوئن 2022 OMR ﷼23.10
شهر شارجه 30 ژوئن 2022 AED د.إ220.25
ام القوین 30 ژوئن 2022 AED د.إ220.25
آرمز : قیمت طلای 22 عیار

آرمز : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 30 ژوئن 2022 AED د.إ206.75
شهر عجمان 30 ژوئن 2022 AED د.إ206.75
العین 30 ژوئن 2022 AED د.إ206.75
البرعیمی 30 ژوئن 2022 OMR ﷼22.15
خانم 30 ژوئن 2022 AED د.إ206.75
الکوئز 30 ژوئن 2022 AED د.إ206.75
الصحار 30 ژوئن 2022 OMR ﷼22.15
آرمز 30 ژوئن 2022 AED د.إ206.75
به عنوان Suwayq 30 ژوئن 2022 OMR ﷼22.15
بارکا 30 ژوئن 2022 OMR ﷼22.15
زید 30 ژوئن 2022 AED د.إ206.75
دیبا الفجیره 30 ژوئن 2022 AED د.إ206.75
دیبا آل هیسن 30 ژوئن 2022 AED د.إ206.75
شهر دبی 30 ژوئن 2022 AED د.إ206.75
شهر فجیره 30 ژوئن 2022 AED د.إ206.75
هتا 30 ژوئن 2022 AED د.إ206.75
ایبری 30 ژوئن 2022 OMR ﷼22.15
جبل علی 30 ژوئن 2022 AED د.إ206.75
کالبا 30 ژوئن 2022 AED د.إ206.75
خور فکان 30 ژوئن 2022 AED د.إ206.75
راس الخیمه 30 ژوئن 2022 AED د.إ206.75
رستاق 30 ژوئن 2022 OMR ﷼22.15
سحام 30 ژوئن 2022 OMR ﷼22.15
شهر شارجه 30 ژوئن 2022 AED د.إ206.75
ام القوین 30 ژوئن 2022 AED د.إ206.75
آرمز : قیمت طلای 22 عیار