آرمز : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

آرمز : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 26 نوامبر 2022 AED د.إ212.50
شهر عجمان 26 نوامبر 2022 AED د.إ212.50
العین 26 نوامبر 2022 AED د.إ212.50
البرعیمی 27 نوامبر 2022 OMR ﷼22.65
خانم 26 نوامبر 2022 AED د.إ212.50
الکوئز 26 نوامبر 2022 AED د.إ212.50
الصحار 27 نوامبر 2022 OMR ﷼22.65
آرمز 26 نوامبر 2022 AED د.إ212.50
به عنوان Suwayq 27 نوامبر 2022 OMR ﷼22.65
بارکا 27 نوامبر 2022 OMR ﷼22.65
زید 26 نوامبر 2022 AED د.إ212.50
دیبا الفجیره 26 نوامبر 2022 AED د.إ212.50
دیبا آل هیسن 26 نوامبر 2022 AED د.إ212.50
شهر دبی 26 نوامبر 2022 AED د.إ212.50
شهر فجیره 26 نوامبر 2022 AED د.إ212.50
هتا 26 نوامبر 2022 AED د.إ212.50
ایبری 27 نوامبر 2022 OMR ﷼22.65
جبل علی 26 نوامبر 2022 AED د.إ212.50
کالبا 26 نوامبر 2022 AED د.إ212.50
خور فکان 26 نوامبر 2022 AED د.إ212.50
راس الخیمه 26 نوامبر 2022 AED د.إ212.50
رستاق 27 نوامبر 2022 OMR ﷼22.65
سحام 27 نوامبر 2022 OMR ﷼22.65
شهر شارجه 26 نوامبر 2022 AED د.إ212.50
ام القوین 26 نوامبر 2022 AED د.إ212.50
آرمز : قیمت طلای 22 عیار

آرمز : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 26 نوامبر 2022 AED د.إ199.75
شهر عجمان 26 نوامبر 2022 AED د.إ199.75
العین 26 نوامبر 2022 AED د.إ199.75
البرعیمی 27 نوامبر 2022 OMR ﷼21.75
خانم 26 نوامبر 2022 AED د.إ199.75
الکوئز 26 نوامبر 2022 AED د.إ199.75
الصحار 27 نوامبر 2022 OMR ﷼21.75
آرمز 26 نوامبر 2022 AED د.إ199.75
به عنوان Suwayq 27 نوامبر 2022 OMR ﷼21.75
بارکا 27 نوامبر 2022 OMR ﷼21.75
زید 26 نوامبر 2022 AED د.إ199.75
دیبا الفجیره 26 نوامبر 2022 AED د.إ199.75
دیبا آل هیسن 26 نوامبر 2022 AED د.إ199.75
شهر دبی 26 نوامبر 2022 AED د.إ199.75
شهر فجیره 26 نوامبر 2022 AED د.إ199.75
هتا 26 نوامبر 2022 AED د.إ199.75
ایبری 27 نوامبر 2022 OMR ﷼21.75
جبل علی 26 نوامبر 2022 AED د.إ199.75
کالبا 26 نوامبر 2022 AED د.إ199.75
خور فکان 26 نوامبر 2022 AED د.إ199.75
راس الخیمه 26 نوامبر 2022 AED د.إ199.75
رستاق 27 نوامبر 2022 OMR ﷼21.75
سحام 27 نوامبر 2022 OMR ﷼21.75
شهر شارجه 26 نوامبر 2022 AED د.إ199.75
ام القوین 26 نوامبر 2022 AED د.إ199.75
آرمز : قیمت طلای 22 عیار