آرمز : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

آرمز : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 23 اکتبر 2021 AED د.إ222.56
شهر عجمان 23 اکتبر 2021 AED د.إ222.56
العین 23 اکتبر 2021 AED د.إ222.56
البرعیمی 23 اکتبر 2021 OMR ﷼24.00
خانم 23 اکتبر 2021 AED د.إ222.56
الکوئز 23 اکتبر 2021 AED د.إ222.56
الصحار 23 اکتبر 2021 OMR ﷼24.00
آرمز 23 اکتبر 2021 AED د.إ222.56
به عنوان Suwayq 23 اکتبر 2021 OMR ﷼24.00
بارکا 23 اکتبر 2021 OMR ﷼24.00
زید 23 اکتبر 2021 AED د.إ222.56
دیبا الفجیره 23 اکتبر 2021 AED د.إ222.56
دیبا آل هیسن 23 اکتبر 2021 AED د.إ222.56
شهر دبی 23 اکتبر 2021 AED د.إ222.56
شهر فجیره 23 اکتبر 2021 AED د.إ222.56
هتا 23 اکتبر 2021 AED د.إ222.56
ایبری 23 اکتبر 2021 OMR ﷼24.00
جبل علی 23 اکتبر 2021 AED د.إ222.56
کالبا 23 اکتبر 2021 AED د.إ222.56
خور فکان 23 اکتبر 2021 AED د.إ222.56
راس الخیمه 23 اکتبر 2021 AED د.إ222.56
رستاق 23 اکتبر 2021 OMR ﷼24.00
سحام 23 اکتبر 2021 OMR ﷼24.00
شهر شارجه 23 اکتبر 2021 AED د.إ222.56
ام القوین 23 اکتبر 2021 AED د.إ222.56
آرمز : قیمت طلای 22 عیار

آرمز : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 23 اکتبر 2021 AED د.إ204.00
شهر عجمان 23 اکتبر 2021 AED د.إ204.00
العین 23 اکتبر 2021 AED د.إ204.00
البرعیمی 23 اکتبر 2021 OMR ﷼22.00
خانم 23 اکتبر 2021 AED د.إ204.00
الکوئز 23 اکتبر 2021 AED د.إ204.00
الصحار 23 اکتبر 2021 OMR ﷼22.00
آرمز 23 اکتبر 2021 AED د.إ204.00
به عنوان Suwayq 23 اکتبر 2021 OMR ﷼22.00
بارکا 23 اکتبر 2021 OMR ﷼22.00
زید 23 اکتبر 2021 AED د.إ204.00
دیبا الفجیره 23 اکتبر 2021 AED د.إ204.00
دیبا آل هیسن 23 اکتبر 2021 AED د.إ204.00
شهر دبی 23 اکتبر 2021 AED د.إ204.00
شهر فجیره 23 اکتبر 2021 AED د.إ204.00
هتا 23 اکتبر 2021 AED د.إ204.00
ایبری 23 اکتبر 2021 OMR ﷼22.00
جبل علی 23 اکتبر 2021 AED د.إ204.00
کالبا 23 اکتبر 2021 AED د.إ204.00
خور فکان 23 اکتبر 2021 AED د.إ204.00
راس الخیمه 23 اکتبر 2021 AED د.إ204.00
رستاق 23 اکتبر 2021 OMR ﷼22.00
سحام 23 اکتبر 2021 OMR ﷼22.00
شهر شارجه 23 اکتبر 2021 AED د.إ204.00
ام القوین 23 اکتبر 2021 AED د.إ204.00
آرمز : قیمت طلای 22 عیار