آرمز : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

آرمز : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 27 فوریه 2024 AED د.إ246.50
شهر عجمان 27 فوریه 2024 AED د.إ246.50
العین 27 فوریه 2024 AED د.إ246.50
البرعیمی 27 فوریه 2024 OMR ﷼26.05
خانم 27 فوریه 2024 AED د.إ246.50
الکوئز 27 فوریه 2024 AED د.إ246.50
الصحار 27 فوریه 2024 OMR ﷼26.05
آرمز 27 فوریه 2024 AED د.إ246.50
به عنوان Suwayq 27 فوریه 2024 OMR ﷼26.05
بارکا 27 فوریه 2024 OMR ﷼26.05
زید 27 فوریه 2024 AED د.إ246.50
دیبا الفجیره 27 فوریه 2024 AED د.إ246.50
دیبا آل هیسن 27 فوریه 2024 AED د.إ246.50
شهر دبی 27 فوریه 2024 AED د.إ246.50
شهر فجیره 27 فوریه 2024 AED د.إ246.50
هتا 27 فوریه 2024 AED د.إ246.50
ایبری 27 فوریه 2024 OMR ﷼26.05
جبل علی 27 فوریه 2024 AED د.إ246.50
کالبا 27 فوریه 2024 AED د.إ246.50
خور فکان 27 فوریه 2024 AED د.إ246.50
راس الخیمه 27 فوریه 2024 AED د.إ246.50
رستاق 27 فوریه 2024 OMR ﷼26.05
سحام 27 فوریه 2024 OMR ﷼26.05
شهر شارجه 27 فوریه 2024 AED د.إ246.50
ام القوین 27 فوریه 2024 AED د.إ246.50
آرمز : قیمت طلای 22 عیار

آرمز : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 27 فوریه 2024 AED د.إ228.25
شهر عجمان 27 فوریه 2024 AED د.إ228.25
العین 27 فوریه 2024 AED د.إ228.25
البرعیمی 27 فوریه 2024 OMR ﷼24.85
خانم 27 فوریه 2024 AED د.إ228.25
الکوئز 27 فوریه 2024 AED د.إ228.25
الصحار 27 فوریه 2024 OMR ﷼24.85
آرمز 27 فوریه 2024 AED د.إ228.25
به عنوان Suwayq 27 فوریه 2024 OMR ﷼24.85
بارکا 27 فوریه 2024 OMR ﷼24.85
زید 27 فوریه 2024 AED د.إ228.25
دیبا الفجیره 27 فوریه 2024 AED د.إ228.25
دیبا آل هیسن 27 فوریه 2024 AED د.إ228.25
شهر دبی 27 فوریه 2024 AED د.إ228.25
شهر فجیره 27 فوریه 2024 AED د.إ228.25
هتا 27 فوریه 2024 AED د.إ228.25
ایبری 27 فوریه 2024 OMR ﷼24.85
جبل علی 27 فوریه 2024 AED د.إ228.25
کالبا 27 فوریه 2024 AED د.إ228.25
خور فکان 27 فوریه 2024 AED د.إ228.25
راس الخیمه 27 فوریه 2024 AED د.إ228.25
رستاق 27 فوریه 2024 OMR ﷼24.85
سحام 27 فوریه 2024 OMR ﷼24.85
شهر شارجه 27 فوریه 2024 AED د.إ228.25
ام القوین 27 فوریه 2024 AED د.إ228.25
آرمز : قیمت طلای 22 عیار