ایبری : طلا قیمت در همه نزدیک شهرها

ایبری : 24 کارات طلا نرخ در همه نزدیک شهرها

شهر تاریخ قیمت
ابوظبی شهر 27 اکتبر 2020 AED د.إ236.74
عجمان شهر 27 اکتبر 2020 AED د.إ236.74
آل عین 27 اکتبر 2020 AED د.إ236.74
آل بوریمی 27 اکتبر 2020 OMR ﷼25.31
آل خانم 27 اکتبر 2020 AED د.إ236.74
آل کوئز 27 اکتبر 2020 AED د.إ236.74
آل سحر 27 اکتبر 2020 OMR ﷼25.31
Ar Rams 27 اکتبر 2020 AED د.إ236.74
همانطور که سیب آل جدیده 27 اکتبر 2020 OMR ﷼25.31
به عنوان Suwayq 27 اکتبر 2020 OMR ﷼25.31
بهلا 27 اکتبر 2020 OMR ﷼25.31
بارکا 27 اکتبر 2020 OMR ﷼25.31
باوشار 27 اکتبر 2020 OMR ﷼25.31
قائد 27 اکتبر 2020 AED د.إ236.74
دیبابا آل فجیره 27 اکتبر 2020 AED د.إ236.74
Dibba Al Hisn 27 اکتبر 2020 AED د.إ236.74
دبی شهر 27 اکتبر 2020 AED د.إ236.74
فجیره شهر 27 اکتبر 2020 AED د.إ236.74
هاتا 27 اکتبر 2020 AED د.إ236.74
ایبری 27 اکتبر 2020 OMR ﷼25.31
جبل علی 27 اکتبر 2020 AED د.إ236.74
کلبا 27 اکتبر 2020 AED د.إ236.74
خور فکان 27 اکتبر 2020 AED د.إ236.74
لیوا واحه 27 اکتبر 2020 AED د.إ236.74
مدینات زید 27 اکتبر 2020 AED د.إ236.74
مسقط 27 اکتبر 2020 OMR ﷼25.31
نزوا 27 اکتبر 2020 OMR ﷼25.31
راس آل خیمه 27 اکتبر 2020 AED د.إ236.74
رستاخ 27 اکتبر 2020 OMR ﷼25.31
سحام 27 اکتبر 2020 OMR ﷼25.31
شارجه شهر 27 اکتبر 2020 AED د.إ236.74
سور 27 اکتبر 2020 OMR ﷼25.31
ام آل کوین 27 اکتبر 2020 AED د.إ236.74
ایبری : 22 کارات طلا قیمت

ایبری : 22 کارات طلا نرخ در همه نزدیک شهرها

شهر تاریخ قیمت
ابوظبی شهر 27 اکتبر 2020 AED د.إ217.00
عجمان شهر 27 اکتبر 2020 AED د.إ217.00
آل عین 27 اکتبر 2020 AED د.إ217.00
آل بوریمی 27 اکتبر 2020 OMR ﷼23.20
آل خانم 27 اکتبر 2020 AED د.إ217.00
آل کوئز 27 اکتبر 2020 AED د.إ217.00
آل سحر 27 اکتبر 2020 OMR ﷼23.20
Ar Rams 27 اکتبر 2020 AED د.إ217.00
همانطور که سیب آل جدیده 27 اکتبر 2020 OMR ﷼23.20
به عنوان Suwayq 27 اکتبر 2020 OMR ﷼23.20
بهلا 27 اکتبر 2020 OMR ﷼23.20
بارکا 27 اکتبر 2020 OMR ﷼23.20
باوشار 27 اکتبر 2020 OMR ﷼23.20
قائد 27 اکتبر 2020 AED د.إ217.00
دیبابا آل فجیره 27 اکتبر 2020 AED د.إ217.00
Dibba Al Hisn 27 اکتبر 2020 AED د.إ217.00
دبی شهر 27 اکتبر 2020 AED د.إ217.00
فجیره شهر 27 اکتبر 2020 AED د.إ217.00
هاتا 27 اکتبر 2020 AED د.إ217.00
ایبری 27 اکتبر 2020 OMR ﷼23.20
جبل علی 27 اکتبر 2020 AED د.إ217.00
کلبا 27 اکتبر 2020 AED د.إ217.00
خور فکان 27 اکتبر 2020 AED د.إ217.00
لیوا واحه 27 اکتبر 2020 AED د.إ217.00
مدینات زید 27 اکتبر 2020 AED د.إ217.00
مسقط 27 اکتبر 2020 OMR ﷼23.20
نزوا 27 اکتبر 2020 OMR ﷼23.20
راس آل خیمه 27 اکتبر 2020 AED د.إ217.00
رستاخ 27 اکتبر 2020 OMR ﷼23.20
سحام 27 اکتبر 2020 OMR ﷼23.20
شارجه شهر 27 اکتبر 2020 AED د.إ217.00
سور 27 اکتبر 2020 OMR ﷼23.20
ام آل کوین 27 اکتبر 2020 AED د.إ217.00
ایبری : 22 کارات طلا قیمت