ایبری : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

ایبری : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 17 ژانویه 2022 AED د.إ225.83
شهر عجمان 17 ژانویه 2022 AED د.إ225.83
العین 17 ژانویه 2022 AED د.إ225.83
البرعیمی 17 ژانویه 2022 OMR ﷼24.38
خانم 17 ژانویه 2022 AED د.إ225.83
الکوئز 17 ژانویه 2022 AED د.إ225.83
الصحار 17 ژانویه 2022 OMR ﷼24.38
آرمز 17 ژانویه 2022 AED د.إ225.83
همانطور که سیب الجدیده 17 ژانویه 2022 OMR ﷼24.38
به عنوان Suwayq 17 ژانویه 2022 OMR ﷼24.38
بهله 17 ژانویه 2022 OMR ﷼24.38
بارکا 17 ژانویه 2022 OMR ﷼24.38
باوشر 17 ژانویه 2022 OMR ﷼24.38
زید 17 ژانویه 2022 AED د.إ225.83
دیبا الفجیره 17 ژانویه 2022 AED د.إ225.83
دیبا آل هیسن 17 ژانویه 2022 AED د.إ225.83
شهر دبی 17 ژانویه 2022 AED د.إ225.83
شهر فجیره 17 ژانویه 2022 AED د.إ225.83
هتا 17 ژانویه 2022 AED د.إ225.83
ایبری 17 ژانویه 2022 OMR ﷼24.38
جبل علی 17 ژانویه 2022 AED د.إ225.83
کالبا 17 ژانویه 2022 AED د.إ225.83
خور فکان 17 ژانویه 2022 AED د.إ225.83
واحه لیوا 17 ژانویه 2022 AED د.إ225.83
مادینات زاید 17 ژانویه 2022 AED د.إ225.83
مسقطی 17 ژانویه 2022 OMR ﷼24.38
نزاوا 17 ژانویه 2022 OMR ﷼24.38
راس الخیمه 17 ژانویه 2022 AED د.إ225.83
رستاق 17 ژانویه 2022 OMR ﷼24.38
سحام 17 ژانویه 2022 OMR ﷼24.38
شهر شارجه 17 ژانویه 2022 AED د.إ225.83
سور 17 ژانویه 2022 OMR ﷼24.38
ام القوین 17 ژانویه 2022 AED د.إ225.83
ایبری : قیمت طلای 22 عیار

ایبری : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 17 ژانویه 2022 AED د.إ207.00
شهر عجمان 17 ژانویه 2022 AED د.إ207.00
العین 17 ژانویه 2022 AED د.إ207.00
البرعیمی 17 ژانویه 2022 OMR ﷼22.35
خانم 17 ژانویه 2022 AED د.إ207.00
الکوئز 17 ژانویه 2022 AED د.إ207.00
الصحار 17 ژانویه 2022 OMR ﷼22.35
آرمز 17 ژانویه 2022 AED د.إ207.00
همانطور که سیب الجدیده 17 ژانویه 2022 OMR ﷼22.35
به عنوان Suwayq 17 ژانویه 2022 OMR ﷼22.35
بهله 17 ژانویه 2022 OMR ﷼22.35
بارکا 17 ژانویه 2022 OMR ﷼22.35
باوشر 17 ژانویه 2022 OMR ﷼22.35
زید 17 ژانویه 2022 AED د.إ207.00
دیبا الفجیره 17 ژانویه 2022 AED د.إ207.00
دیبا آل هیسن 17 ژانویه 2022 AED د.إ207.00
شهر دبی 17 ژانویه 2022 AED د.إ207.00
شهر فجیره 17 ژانویه 2022 AED د.إ207.00
هتا 17 ژانویه 2022 AED د.إ207.00
ایبری 17 ژانویه 2022 OMR ﷼22.35
جبل علی 17 ژانویه 2022 AED د.إ207.00
کالبا 17 ژانویه 2022 AED د.إ207.00
خور فکان 17 ژانویه 2022 AED د.إ207.00
واحه لیوا 17 ژانویه 2022 AED د.إ207.00
مادینات زاید 17 ژانویه 2022 AED د.إ207.00
مسقطی 17 ژانویه 2022 OMR ﷼22.35
نزاوا 17 ژانویه 2022 OMR ﷼22.35
راس الخیمه 17 ژانویه 2022 AED د.إ207.00
رستاق 17 ژانویه 2022 OMR ﷼22.35
سحام 17 ژانویه 2022 OMR ﷼22.35
شهر شارجه 17 ژانویه 2022 AED د.إ207.00
سور 17 ژانویه 2022 OMR ﷼22.35
ام القوین 17 ژانویه 2022 AED د.إ207.00
ایبری : قیمت طلای 22 عیار