آل خور : طلا قیمت در همه نزدیک شهرها

آل خور : 24 کارات طلا نرخ در همه نزدیک شهرها

شهر تاریخ قیمت
آلی 25 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.22
ابوظبی شهر 25 اکتبر 2020 AED د.إ235.93
آل خور 22 اکتبر 2020 QAR ﷼238.93
آل مالکیه 25 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.22
آل رایان 22 اکتبر 2020 QAR ﷼238.93
آل واکره 22 اکتبر 2020 QAR ﷼238.93
بودیا 25 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.22
دمام 24 اکتبر 2020 SAR ﷼240.02
دوحه 22 اکتبر 2020 QAR ﷼238.93
غیاثی 25 اکتبر 2020 AED د.إ235.93
حمد شهرک 25 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.22
هوفف 24 اکتبر 2020 SAR ﷼240.02
Isa Town 25 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.22
جیداف 25 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.22
جوبیل 24 اکتبر 2020 SAR ﷼240.02
خوبر 24 اکتبر 2020 SAR ﷼240.02
مدینات زید 25 اکتبر 2020 AED د.إ235.93
منامه 25 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.22
محراق 25 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.22
قطیف 24 اکتبر 2020 SAR ﷼240.02
ریفا 25 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.22
روویس 25 اکتبر 2020 AED د.إ235.93
سیترا 25 اکتبر 2020 BHD .د.ب24.22
ام سلام محمد 22 اکتبر 2020 QAR ﷼238.93
آل خور : 22 کارات طلا قیمت

آل خور : 22 کارات طلا نرخ در همه نزدیک شهرها

شهر تاریخ قیمت
آلی 25 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.20
ابوظبی شهر 25 اکتبر 2020 AED د.إ216.25
آل خور 22 اکتبر 2020 QAR ﷼219.00
آل مالکیه 25 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.20
آل رایان 22 اکتبر 2020 QAR ﷼219.00
آل واکره 22 اکتبر 2020 QAR ﷼219.00
بودیا 25 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.20
دمام 24 اکتبر 2020 SAR ﷼220.00
دوحه 22 اکتبر 2020 QAR ﷼219.00
غیاثی 25 اکتبر 2020 AED د.إ216.25
حمد شهرک 25 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.20
هوفف 24 اکتبر 2020 SAR ﷼220.00
Isa Town 25 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.20
جیداف 25 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.20
جوبیل 24 اکتبر 2020 SAR ﷼220.00
خوبر 24 اکتبر 2020 SAR ﷼220.00
مدینات زید 25 اکتبر 2020 AED د.إ216.25
منامه 25 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.20
محراق 25 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.20
قطیف 24 اکتبر 2020 SAR ﷼220.00
ریفا 25 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.20
روویس 25 اکتبر 2020 AED د.إ216.25
سیترا 25 اکتبر 2020 BHD .د.ب22.20
ام سلام محمد 22 اکتبر 2020 QAR ﷼219.00
آل خور : 22 کارات طلا قیمت