الخور : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

الخور : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 19 جولای 2024 BHD .د.ب30.00
شهر ابوظبی 19 جولای 2024 AED د.إ292.50
الخور 18 جولای 2024 QAR ﷼300.00
مالکیه 19 جولای 2024 BHD .د.ب30.00
الریان 18 جولای 2024 QAR ﷼300.00
الوکره 18 جولای 2024 QAR ﷼300.00
بودایا 19 جولای 2024 BHD .د.ب30.00
دمام 18 جولای 2024 SAR ﷼307.00
دوحه 18 جولای 2024 QAR ﷼300.00
غیاثی 19 جولای 2024 AED د.إ292.50
شهرک حمد 19 جولای 2024 BHD .د.ب30.00
هوفوف 18 جولای 2024 SAR ﷼307.00
شهر ایسا 19 جولای 2024 BHD .د.ب30.00
Jidhafs 19 جولای 2024 BHD .د.ب30.00
جوبیل 18 جولای 2024 SAR ﷼307.00
خبر 18 جولای 2024 SAR ﷼307.00
مادینات زاید 19 جولای 2024 AED د.إ292.50
مناما 19 جولای 2024 BHD .د.ب30.00
محارق 19 جولای 2024 BHD .د.ب30.00
قطیف 18 جولای 2024 SAR ﷼307.00
ریفا 19 جولای 2024 BHD .د.ب30.00
روایس 19 جولای 2024 AED د.إ292.50
سیترا 19 جولای 2024 BHD .د.ب30.00
ام صلال محمد 18 جولای 2024 QAR ﷼300.00
الخور : قیمت طلای 22 عیار

الخور : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 19 جولای 2024 BHD .د.ب28.20
شهر ابوظبی 19 جولای 2024 AED د.إ270.75
الخور 18 جولای 2024 QAR ﷼281.00
مالکیه 19 جولای 2024 BHD .د.ب28.20
الریان 18 جولای 2024 QAR ﷼281.00
الوکره 18 جولای 2024 QAR ﷼281.00
بودایا 19 جولای 2024 BHD .د.ب28.20
دمام 18 جولای 2024 SAR ﷼283.00
دوحه 18 جولای 2024 QAR ﷼281.00
غیاثی 19 جولای 2024 AED د.إ270.75
شهرک حمد 19 جولای 2024 BHD .د.ب28.20
هوفوف 18 جولای 2024 SAR ﷼283.00
شهر ایسا 19 جولای 2024 BHD .د.ب28.20
Jidhafs 19 جولای 2024 BHD .د.ب28.20
جوبیل 18 جولای 2024 SAR ﷼283.00
خبر 18 جولای 2024 SAR ﷼283.00
مادینات زاید 19 جولای 2024 AED د.إ270.75
مناما 19 جولای 2024 BHD .د.ب28.20
محارق 19 جولای 2024 BHD .د.ب28.20
قطیف 18 جولای 2024 SAR ﷼283.00
ریفا 19 جولای 2024 BHD .د.ب28.20
روایس 19 جولای 2024 AED د.إ270.75
سیترا 19 جولای 2024 BHD .د.ب28.20
ام صلال محمد 18 جولای 2024 QAR ﷼281.00
الخور : قیمت طلای 22 عیار