الخور : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

الخور : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 02 اکتبر 2023 BHD .د.ب22.80
شهر ابوظبی 02 اکتبر 2023 AED د.إ222.25
الخور 02 اکتبر 2023 QAR ﷼227.00
مالکیه 02 اکتبر 2023 BHD .د.ب22.80
الریان 02 اکتبر 2023 QAR ﷼227.00
الوکره 02 اکتبر 2023 QAR ﷼227.00
بودایا 02 اکتبر 2023 BHD .د.ب22.80
دمام 30 سپتامبر 2023 SAR ﷼232.00
دوحه 02 اکتبر 2023 QAR ﷼227.00
غیاثی 02 اکتبر 2023 AED د.إ222.25
شهرک حمد 02 اکتبر 2023 BHD .د.ب22.80
هوفوف 30 سپتامبر 2023 SAR ﷼232.00
شهر ایسا 02 اکتبر 2023 BHD .د.ب22.80
Jidhafs 02 اکتبر 2023 BHD .د.ب22.80
جوبیل 30 سپتامبر 2023 SAR ﷼232.00
خبر 30 سپتامبر 2023 SAR ﷼232.00
مادینات زاید 02 اکتبر 2023 AED د.إ222.25
مناما 02 اکتبر 2023 BHD .د.ب22.80
محارق 02 اکتبر 2023 BHD .د.ب22.80
قطیف 30 سپتامبر 2023 SAR ﷼232.00
ریفا 02 اکتبر 2023 BHD .د.ب22.80
روایس 02 اکتبر 2023 AED د.إ222.25
سیترا 02 اکتبر 2023 BHD .د.ب22.80
ام صلال محمد 02 اکتبر 2023 QAR ﷼227.00
الخور : قیمت طلای 22 عیار

الخور : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 02 اکتبر 2023 BHD .د.ب21.60
شهر ابوظبی 02 اکتبر 2023 AED د.إ205.75
الخور 02 اکتبر 2023 QAR ﷼214.00
مالکیه 02 اکتبر 2023 BHD .د.ب21.60
الریان 02 اکتبر 2023 QAR ﷼214.00
الوکره 02 اکتبر 2023 QAR ﷼214.00
بودایا 02 اکتبر 2023 BHD .د.ب21.60
دمام 30 سپتامبر 2023 SAR ﷼214.00
دوحه 02 اکتبر 2023 QAR ﷼214.00
غیاثی 02 اکتبر 2023 AED د.إ205.75
شهرک حمد 02 اکتبر 2023 BHD .د.ب21.60
هوفوف 30 سپتامبر 2023 SAR ﷼214.00
شهر ایسا 02 اکتبر 2023 BHD .د.ب21.60
Jidhafs 02 اکتبر 2023 BHD .د.ب21.60
جوبیل 30 سپتامبر 2023 SAR ﷼214.00
خبر 30 سپتامبر 2023 SAR ﷼214.00
مادینات زاید 02 اکتبر 2023 AED د.إ205.75
مناما 02 اکتبر 2023 BHD .د.ب21.60
محارق 02 اکتبر 2023 BHD .د.ب21.60
قطیف 30 سپتامبر 2023 SAR ﷼214.00
ریفا 02 اکتبر 2023 BHD .د.ب21.60
روایس 02 اکتبر 2023 AED د.إ205.75
سیترا 02 اکتبر 2023 BHD .د.ب21.60
ام صلال محمد 02 اکتبر 2023 QAR ﷼214.00
الخور : قیمت طلای 22 عیار