الخور : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

الخور : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 16 ژانویه 2022 BHD .د.ب23.35
شهر ابوظبی 17 ژانویه 2022 AED د.إ225.83
الخور 17 ژانویه 2022 QAR ﷼230.20
مالکیه 16 ژانویه 2022 BHD .د.ب23.35
الریان 17 ژانویه 2022 QAR ﷼230.20
الوکره 17 ژانویه 2022 QAR ﷼230.20
بودایا 16 ژانویه 2022 BHD .د.ب23.35
دمام 14 ژانویه 2022 SAR ﷼230.20
دوحه 17 ژانویه 2022 QAR ﷼230.20
غیاثی 17 ژانویه 2022 AED د.إ225.83
شهرک حمد 16 ژانویه 2022 BHD .د.ب23.35
هوفوف 14 ژانویه 2022 SAR ﷼230.20
شهر ایسا 16 ژانویه 2022 BHD .د.ب23.35
Jidhafs 16 ژانویه 2022 BHD .د.ب23.35
جوبیل 14 ژانویه 2022 SAR ﷼230.20
خبر 14 ژانویه 2022 SAR ﷼230.20
مادینات زاید 17 ژانویه 2022 AED د.إ225.83
مناما 16 ژانویه 2022 BHD .د.ب23.35
محارق 16 ژانویه 2022 BHD .د.ب23.35
قطیف 14 ژانویه 2022 SAR ﷼230.20
ریفا 16 ژانویه 2022 BHD .د.ب23.35
روایس 17 ژانویه 2022 AED د.إ225.83
سیترا 16 ژانویه 2022 BHD .د.ب23.35
ام صلال محمد 17 ژانویه 2022 QAR ﷼230.20
الخور : قیمت طلای 22 عیار

الخور : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 16 ژانویه 2022 BHD .د.ب21.40
شهر ابوظبی 17 ژانویه 2022 AED د.إ207.00
الخور 17 ژانویه 2022 QAR ﷼211.00
مالکیه 16 ژانویه 2022 BHD .د.ب21.40
الریان 17 ژانویه 2022 QAR ﷼211.00
الوکره 17 ژانویه 2022 QAR ﷼211.00
بودایا 16 ژانویه 2022 BHD .د.ب21.40
دمام 14 ژانویه 2022 SAR ﷼211.00
دوحه 17 ژانویه 2022 QAR ﷼211.00
غیاثی 17 ژانویه 2022 AED د.إ207.00
شهرک حمد 16 ژانویه 2022 BHD .د.ب21.40
هوفوف 14 ژانویه 2022 SAR ﷼211.00
شهر ایسا 16 ژانویه 2022 BHD .د.ب21.40
Jidhafs 16 ژانویه 2022 BHD .د.ب21.40
جوبیل 14 ژانویه 2022 SAR ﷼211.00
خبر 14 ژانویه 2022 SAR ﷼211.00
مادینات زاید 17 ژانویه 2022 AED د.إ207.00
مناما 16 ژانویه 2022 BHD .د.ب21.40
محارق 16 ژانویه 2022 BHD .د.ب21.40
قطیف 14 ژانویه 2022 SAR ﷼211.00
ریفا 16 ژانویه 2022 BHD .د.ب21.40
روایس 17 ژانویه 2022 AED د.إ207.00
سیترا 16 ژانویه 2022 BHD .د.ب21.40
ام صلال محمد 17 ژانویه 2022 QAR ﷼211.00
الخور : قیمت طلای 22 عیار