الخور : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

الخور : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 18 آوریل 2021 BHD .د.ب22.69
شهر ابوظبی 17 آوریل 2021 AED د.إ220.65
الخور 17 آوریل 2021 QAR ﷼225.83
مالکیه 18 آوریل 2021 BHD .د.ب22.69
الریان 17 آوریل 2021 QAR ﷼225.83
الوکره 17 آوریل 2021 QAR ﷼225.83
بودایا 18 آوریل 2021 BHD .د.ب22.69
دمام 17 آوریل 2021 SAR ﷼224.74
دوحه 17 آوریل 2021 QAR ﷼225.83
غیاثی 17 آوریل 2021 AED د.إ220.65
شهرک حمد 18 آوریل 2021 BHD .د.ب22.69
هوفوف 17 آوریل 2021 SAR ﷼224.74
شهر ایسا 18 آوریل 2021 BHD .د.ب22.69
Jidhafs 18 آوریل 2021 BHD .د.ب22.69
جوبیل 17 آوریل 2021 SAR ﷼224.74
خبر 17 آوریل 2021 SAR ﷼224.74
مادینات زاید 17 آوریل 2021 AED د.إ220.65
مناما 18 آوریل 2021 BHD .د.ب22.69
محارق 18 آوریل 2021 BHD .د.ب22.69
قطیف 17 آوریل 2021 SAR ﷼224.74
ریفا 18 آوریل 2021 BHD .د.ب22.69
روایس 17 آوریل 2021 AED د.إ220.65
سیترا 18 آوریل 2021 BHD .د.ب22.69
ام صلال محمد 17 آوریل 2021 QAR ﷼225.83
الخور : قیمت طلای 22 عیار

الخور : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 18 آوریل 2021 BHD .د.ب20.80
شهر ابوظبی 17 آوریل 2021 AED د.إ202.25
الخور 17 آوریل 2021 QAR ﷼207.00
مالکیه 18 آوریل 2021 BHD .د.ب20.80
الریان 17 آوریل 2021 QAR ﷼207.00
الوکره 17 آوریل 2021 QAR ﷼207.00
بودایا 18 آوریل 2021 BHD .د.ب20.80
دمام 17 آوریل 2021 SAR ﷼206.00
دوحه 17 آوریل 2021 QAR ﷼207.00
غیاثی 17 آوریل 2021 AED د.إ202.25
شهرک حمد 18 آوریل 2021 BHD .د.ب20.80
هوفوف 17 آوریل 2021 SAR ﷼206.00
شهر ایسا 18 آوریل 2021 BHD .د.ب20.80
Jidhafs 18 آوریل 2021 BHD .د.ب20.80
جوبیل 17 آوریل 2021 SAR ﷼206.00
خبر 17 آوریل 2021 SAR ﷼206.00
مادینات زاید 17 آوریل 2021 AED د.إ202.25
مناما 18 آوریل 2021 BHD .د.ب20.80
محارق 18 آوریل 2021 BHD .د.ب20.80
قطیف 17 آوریل 2021 SAR ﷼206.00
ریفا 18 آوریل 2021 BHD .د.ب20.80
روایس 17 آوریل 2021 AED د.إ202.25
سیترا 18 آوریل 2021 BHD .د.ب20.80
ام صلال محمد 17 آوریل 2021 QAR ﷼207.00
الخور : قیمت طلای 22 عیار