الخور : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

الخور : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 18 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.46
شهر ابوظبی 18 ژانویه 2021 AED د.إ227.74
الخور 18 ژانویه 2021 QAR ﷼231.29
مالکیه 18 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.46
الریان 18 ژانویه 2021 QAR ﷼231.29
الوکره 18 ژانویه 2021 QAR ﷼231.29
بودایا 18 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.46
دمام 18 ژانویه 2021 SAR ﷼232.38
دوحه 18 ژانویه 2021 QAR ﷼231.29
غیاثی 18 ژانویه 2021 AED د.إ227.74
شهرک حمد 18 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.46
هوفوف 18 ژانویه 2021 SAR ﷼232.38
شهر ایسا 18 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.46
Jidhafs 18 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.46
جوبیل 18 ژانویه 2021 SAR ﷼232.38
خبر 18 ژانویه 2021 SAR ﷼232.38
مادینات زاید 18 ژانویه 2021 AED د.إ227.74
مناما 18 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.46
محارق 18 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.46
قطیف 18 ژانویه 2021 SAR ﷼232.38
ریفا 18 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.46
روایس 18 ژانویه 2021 AED د.إ227.74
سیترا 18 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.46
ام صلال محمد 18 ژانویه 2021 QAR ﷼231.29
الخور : قیمت طلای 22 عیار

الخور : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 18 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.50
شهر ابوظبی 18 ژانویه 2021 AED د.إ208.75
الخور 18 ژانویه 2021 QAR ﷼212.00
مالکیه 18 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.50
الریان 18 ژانویه 2021 QAR ﷼212.00
الوکره 18 ژانویه 2021 QAR ﷼212.00
بودایا 18 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.50
دمام 18 ژانویه 2021 SAR ﷼213.00
دوحه 18 ژانویه 2021 QAR ﷼212.00
غیاثی 18 ژانویه 2021 AED د.إ208.75
شهرک حمد 18 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.50
هوفوف 18 ژانویه 2021 SAR ﷼213.00
شهر ایسا 18 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.50
Jidhafs 18 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.50
جوبیل 18 ژانویه 2021 SAR ﷼213.00
خبر 18 ژانویه 2021 SAR ﷼213.00
مادینات زاید 18 ژانویه 2021 AED د.إ208.75
مناما 18 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.50
محارق 18 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.50
قطیف 18 ژانویه 2021 SAR ﷼213.00
ریفا 18 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.50
روایس 18 ژانویه 2021 AED د.إ208.75
سیترا 18 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.50
ام صلال محمد 18 ژانویه 2021 QAR ﷼212.00
الخور : قیمت طلای 22 عیار