آل فهیل : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

آل فهیل : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
آل احمدی 06 مرداد 2022 KWD د.ك18.05
آل فهیل 06 مرداد 2022 KWD د.ك18.05
الفروانیه 06 مرداد 2022 KWD د.ك18.05
آل فینتاس 06 مرداد 2022 KWD د.ك18.05
الجهرا 06 مرداد 2022 KWD د.ك18.05
المنقف 06 مرداد 2022 KWD د.ك18.05
آریقه 06 مرداد 2022 KWD د.ك18.05
آر رومیثیا 06 مرداد 2022 KWD د.ك18.05
به عنوان سلیمیه 06 مرداد 2022 KWD د.ك18.05
هافر آل باطین 06 مرداد 2022 SAR ﷼224.00
هاوالی 06 مرداد 2022 KWD د.ك18.05
جانوب آس سوره 06 مرداد 2022 KWD د.ك18.05
جوبیل 06 مرداد 2022 SAR ﷼224.00
شهر کویت 06 مرداد 2022 KWD د.ك18.05
صباح آس سلیم 06 مرداد 2022 KWD د.ك18.05
آل فهیل : قیمت طلای 22 عیار

آل فهیل : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
آل احمدی 06 مرداد 2022 KWD د.ك17.15
آل فهیل 06 مرداد 2022 KWD د.ك17.15
الفروانیه 06 مرداد 2022 KWD د.ك17.15
آل فینتاس 06 مرداد 2022 KWD د.ك17.15
الجهرا 06 مرداد 2022 KWD د.ك17.15
المنقف 06 مرداد 2022 KWD د.ك17.15
آریقه 06 مرداد 2022 KWD د.ك17.15
آر رومیثیا 06 مرداد 2022 KWD د.ك17.15
به عنوان سلیمیه 06 مرداد 2022 KWD د.ك17.15
هافر آل باطین 06 مرداد 2022 SAR ﷼206.00
هاوالی 06 مرداد 2022 KWD د.ك17.15
جانوب آس سوره 06 مرداد 2022 KWD د.ك17.15
جوبیل 06 مرداد 2022 SAR ﷼206.00
شهر کویت 06 مرداد 2022 KWD د.ك17.15
صباح آس سلیم 06 مرداد 2022 KWD د.ك17.15
آل فهیل : قیمت طلای 22 عیار