آل فهیل : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

آل فهیل : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
آل احمدی 19 جولای 2024 KWD د.ك23.80
آل فهیل 19 جولای 2024 KWD د.ك23.80
الفروانیه 19 جولای 2024 KWD د.ك23.80
آل فینتاس 19 جولای 2024 KWD د.ك23.80
الجهرا 19 جولای 2024 KWD د.ك23.80
المنقف 19 جولای 2024 KWD د.ك23.80
آریقه 19 جولای 2024 KWD د.ك23.80
آر رومیثیا 19 جولای 2024 KWD د.ك23.80
به عنوان سلیمیه 19 جولای 2024 KWD د.ك23.80
هافر آل باطین 18 جولای 2024 SAR ﷼307.00
هاوالی 19 جولای 2024 KWD د.ك23.80
جانوب آس سوره 19 جولای 2024 KWD د.ك23.80
جوبیل 18 جولای 2024 SAR ﷼307.00
شهر کویت 19 جولای 2024 KWD د.ك23.80
صباح آس سلیم 19 جولای 2024 KWD د.ك23.80
آل فهیل : قیمت طلای 22 عیار

آل فهیل : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
آل احمدی 19 جولای 2024 KWD د.ك21.85
آل فهیل 19 جولای 2024 KWD د.ك21.85
الفروانیه 19 جولای 2024 KWD د.ك21.85
آل فینتاس 19 جولای 2024 KWD د.ك21.85
الجهرا 19 جولای 2024 KWD د.ك21.85
المنقف 19 جولای 2024 KWD د.ك21.85
آریقه 19 جولای 2024 KWD د.ك21.85
آر رومیثیا 19 جولای 2024 KWD د.ك21.85
به عنوان سلیمیه 19 جولای 2024 KWD د.ك21.85
هافر آل باطین 18 جولای 2024 SAR ﷼283.00
هاوالی 19 جولای 2024 KWD د.ك21.85
جانوب آس سوره 19 جولای 2024 KWD د.ك21.85
جوبیل 18 جولای 2024 SAR ﷼283.00
شهر کویت 19 جولای 2024 KWD د.ك21.85
صباح آس سلیم 19 جولای 2024 KWD د.ك21.85
آل فهیل : قیمت طلای 22 عیار