قطیف : طلا قیمت در همه نزدیک شهرها

قطیف : 24 کارات طلا نرخ در همه نزدیک شهرها

شهر تاریخ قیمت
آلی 21 اکتبر 2020 BHD .د.ب52,480.00
آل خور 21 اکتبر 2020 QAR ﷼52,480.00
آل مالکیه 21 اکتبر 2020 BHD .د.ب52,480.00
آل رایان 21 اکتبر 2020 QAR ﷼52,480.00
آل واکره 21 اکتبر 2020 QAR ﷼52,480.00
بودیا 21 اکتبر 2020 BHD .د.ب52,480.00
دمام 21 اکتبر 2020 SAR ﷼52,480.00
دوحه 21 اکتبر 2020 QAR ﷼52,480.00
حمد شهرک 21 اکتبر 2020 BHD .د.ب52,480.00
هوفف 21 اکتبر 2020 SAR ﷼52,480.00
Isa Town 21 اکتبر 2020 BHD .د.ب52,480.00
جیداف 21 اکتبر 2020 BHD .د.ب52,480.00
جوبیل 21 اکتبر 2020 SAR ﷼52,480.00
خوبر 21 اکتبر 2020 SAR ﷼52,480.00
منامه 21 اکتبر 2020 BHD .د.ب52,480.00
محراق 21 اکتبر 2020 BHD .د.ب52,480.00
قطیف 21 اکتبر 2020 SAR ﷼52,480.00
ریفا 21 اکتبر 2020 BHD .د.ب52,480.00
سیترا 21 اکتبر 2020 BHD .د.ب52,480.00
ام سلام محمد 21 اکتبر 2020 QAR ﷼52,480.00
قطیف : 22 کارات طلا قیمت

قطیف : 22 کارات طلا نرخ در همه نزدیک شهرها

شهر تاریخ قیمت
آلی 21 اکتبر 2020 BHD .د.ب49,930.00
آل خور 21 اکتبر 2020 QAR ﷼49,930.00
آل مالکیه 21 اکتبر 2020 BHD .د.ب49,930.00
آل رایان 21 اکتبر 2020 QAR ﷼49,930.00
آل واکره 21 اکتبر 2020 QAR ﷼49,930.00
بودیا 21 اکتبر 2020 BHD .د.ب49,930.00
دمام 21 اکتبر 2020 SAR ﷼49,930.00
دوحه 21 اکتبر 2020 QAR ﷼49,930.00
حمد شهرک 21 اکتبر 2020 BHD .د.ب49,930.00
هوفف 21 اکتبر 2020 SAR ﷼49,930.00
Isa Town 21 اکتبر 2020 BHD .د.ب49,930.00
جیداف 21 اکتبر 2020 BHD .د.ب49,930.00
جوبیل 21 اکتبر 2020 SAR ﷼49,930.00
خوبر 21 اکتبر 2020 SAR ﷼49,930.00
منامه 21 اکتبر 2020 BHD .د.ب49,930.00
محراق 21 اکتبر 2020 BHD .د.ب49,930.00
قطیف 21 اکتبر 2020 SAR ﷼49,930.00
ریفا 21 اکتبر 2020 BHD .د.ب49,930.00
سیترا 21 اکتبر 2020 BHD .د.ب49,930.00
ام سلام محمد 21 اکتبر 2020 QAR ﷼49,930.00
قطیف : 22 کارات طلا قیمت