قطیف : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

قطیف : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 30 نوامبر 2023 BHD .د.ب25.40
الخور 29 نوامبر 2023 QAR ﷼250.00
مالکیه 30 نوامبر 2023 BHD .د.ب25.40
الریان 29 نوامبر 2023 QAR ﷼250.00
الوکره 29 نوامبر 2023 QAR ﷼250.00
بودایا 30 نوامبر 2023 BHD .د.ب25.40
دمام 29 نوامبر 2023 SAR ﷼256.00
دوحه 29 نوامبر 2023 QAR ﷼250.00
شهرک حمد 30 نوامبر 2023 BHD .د.ب25.40
هوفوف 29 نوامبر 2023 SAR ﷼256.00
شهر ایسا 30 نوامبر 2023 BHD .د.ب25.40
Jidhafs 30 نوامبر 2023 BHD .د.ب25.40
جوبیل 29 نوامبر 2023 SAR ﷼256.00
خبر 29 نوامبر 2023 SAR ﷼256.00
مناما 30 نوامبر 2023 BHD .د.ب25.40
محارق 30 نوامبر 2023 BHD .د.ب25.40
قطیف 29 نوامبر 2023 SAR ﷼256.00
ریفا 30 نوامبر 2023 BHD .د.ب25.40
سیترا 30 نوامبر 2023 BHD .د.ب25.40
ام صلال محمد 29 نوامبر 2023 QAR ﷼250.00
قطیف : قیمت طلای 22 عیار

قطیف : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 30 نوامبر 2023 BHD .د.ب23.90
الخور 29 نوامبر 2023 QAR ﷼235.50
مالکیه 30 نوامبر 2023 BHD .د.ب23.90
الریان 29 نوامبر 2023 QAR ﷼235.50
الوکره 29 نوامبر 2023 QAR ﷼235.50
بودایا 30 نوامبر 2023 BHD .د.ب23.90
دمام 29 نوامبر 2023 SAR ﷼236.00
دوحه 29 نوامبر 2023 QAR ﷼235.50
شهرک حمد 30 نوامبر 2023 BHD .د.ب23.90
هوفوف 29 نوامبر 2023 SAR ﷼236.00
شهر ایسا 30 نوامبر 2023 BHD .د.ب23.90
Jidhafs 30 نوامبر 2023 BHD .د.ب23.90
جوبیل 29 نوامبر 2023 SAR ﷼236.00
خبر 29 نوامبر 2023 SAR ﷼236.00
مناما 30 نوامبر 2023 BHD .د.ب23.90
محارق 30 نوامبر 2023 BHD .د.ب23.90
قطیف 29 نوامبر 2023 SAR ﷼236.00
ریفا 30 نوامبر 2023 BHD .د.ب23.90
سیترا 30 نوامبر 2023 BHD .د.ب23.90
ام صلال محمد 29 نوامبر 2023 QAR ﷼235.50
قطیف : قیمت طلای 22 عیار