قطیف : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

قطیف : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 21 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.78
الخور 20 ژانویه 2021 QAR ﷼232.93
مالکیه 21 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.78
الریان 20 ژانویه 2021 QAR ﷼232.93
الوکره 20 ژانویه 2021 QAR ﷼232.93
بودایا 21 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.78
دمام 21 ژانویه 2021 SAR ﷼236.74
دوحه 20 ژانویه 2021 QAR ﷼232.93
شهرک حمد 21 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.78
هوفوف 21 ژانویه 2021 SAR ﷼236.74
شهر ایسا 21 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.78
Jidhafs 21 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.78
جوبیل 21 ژانویه 2021 SAR ﷼236.74
خبر 21 ژانویه 2021 SAR ﷼236.74
مناما 21 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.78
محارق 21 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.78
قطیف 21 ژانویه 2021 SAR ﷼236.74
ریفا 21 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.78
سیترا 21 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.78
ام صلال محمد 20 ژانویه 2021 QAR ﷼232.93
قطیف : قیمت طلای 22 عیار

قطیف : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 21 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.80
الخور 20 ژانویه 2021 QAR ﷼213.50
مالکیه 21 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.80
الریان 20 ژانویه 2021 QAR ﷼213.50
الوکره 20 ژانویه 2021 QAR ﷼213.50
بودایا 21 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.80
دمام 21 ژانویه 2021 SAR ﷼217.00
دوحه 20 ژانویه 2021 QAR ﷼213.50
شهرک حمد 21 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.80
هوفوف 21 ژانویه 2021 SAR ﷼217.00
شهر ایسا 21 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.80
Jidhafs 21 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.80
جوبیل 21 ژانویه 2021 SAR ﷼217.00
خبر 21 ژانویه 2021 SAR ﷼217.00
مناما 21 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.80
محارق 21 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.80
قطیف 21 ژانویه 2021 SAR ﷼217.00
ریفا 21 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.80
سیترا 21 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.80
ام صلال محمد 20 ژانویه 2021 QAR ﷼213.50
قطیف : قیمت طلای 22 عیار