قطیف : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

قطیف : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 15 جولای 2024 BHD .د.ب30.10
الخور 15 جولای 2024 QAR ﷼295.50
مالکیه 15 جولای 2024 BHD .د.ب30.10
الریان 15 جولای 2024 QAR ﷼295.50
الوکره 15 جولای 2024 QAR ﷼295.50
بودایا 15 جولای 2024 BHD .د.ب30.10
دمام 15 جولای 2024 SAR ﷼302.00
دوحه 15 جولای 2024 QAR ﷼295.50
شهرک حمد 15 جولای 2024 BHD .د.ب30.10
هوفوف 15 جولای 2024 SAR ﷼302.00
شهر ایسا 15 جولای 2024 BHD .د.ب30.10
Jidhafs 15 جولای 2024 BHD .د.ب30.10
جوبیل 15 جولای 2024 SAR ﷼302.00
خبر 15 جولای 2024 SAR ﷼302.00
مناما 15 جولای 2024 BHD .د.ب30.10
محارق 15 جولای 2024 BHD .د.ب30.10
قطیف 15 جولای 2024 SAR ﷼302.00
ریفا 15 جولای 2024 BHD .د.ب30.10
سیترا 15 جولای 2024 BHD .د.ب30.10
ام صلال محمد 15 جولای 2024 QAR ﷼295.50
قطیف : قیمت طلای 22 عیار

قطیف : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 15 جولای 2024 BHD .د.ب28.30
الخور 15 جولای 2024 QAR ﷼277.00
مالکیه 15 جولای 2024 BHD .د.ب28.30
الریان 15 جولای 2024 QAR ﷼277.00
الوکره 15 جولای 2024 QAR ﷼277.00
بودایا 15 جولای 2024 BHD .د.ب28.30
دمام 15 جولای 2024 SAR ﷼278.00
دوحه 15 جولای 2024 QAR ﷼277.00
شهرک حمد 15 جولای 2024 BHD .د.ب28.30
هوفوف 15 جولای 2024 SAR ﷼278.00
شهر ایسا 15 جولای 2024 BHD .د.ب28.30
Jidhafs 15 جولای 2024 BHD .د.ب28.30
جوبیل 15 جولای 2024 SAR ﷼278.00
خبر 15 جولای 2024 SAR ﷼278.00
مناما 15 جولای 2024 BHD .د.ب28.30
محارق 15 جولای 2024 BHD .د.ب28.30
قطیف 15 جولای 2024 SAR ﷼278.00
ریفا 15 جولای 2024 BHD .د.ب28.30
سیترا 15 جولای 2024 BHD .د.ب28.30
ام صلال محمد 15 جولای 2024 QAR ﷼277.00
قطیف : قیمت طلای 22 عیار