مناما : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

مناما : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 28 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.46
الخور 28 ژانویه 2021 QAR ﷼231.29
مالکیه 28 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.46
الریان 28 ژانویه 2021 QAR ﷼231.29
الوکره 28 ژانویه 2021 QAR ﷼231.29
بودایا 28 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.46
دمام 28 ژانویه 2021 SAR ﷼232.38
دوحه 28 ژانویه 2021 QAR ﷼231.29
شهرک حمد 28 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.46
هوفوف 28 ژانویه 2021 SAR ﷼232.38
شهر ایسا 28 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.46
Jidhafs 28 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.46
جوبیل 28 ژانویه 2021 SAR ﷼232.38
خبر 28 ژانویه 2021 SAR ﷼232.38
مناما 28 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.46
محارق 28 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.46
قطیف 28 ژانویه 2021 SAR ﷼232.38
ریفا 28 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.46
سیترا 28 ژانویه 2021 BHD .د.ب23.46
ام صلال محمد 28 ژانویه 2021 QAR ﷼231.29
مناما : قیمت طلای 22 عیار

مناما : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 28 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.50
الخور 28 ژانویه 2021 QAR ﷼212.00
مالکیه 28 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.50
الریان 28 ژانویه 2021 QAR ﷼212.00
الوکره 28 ژانویه 2021 QAR ﷼212.00
بودایا 28 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.50
دمام 28 ژانویه 2021 SAR ﷼213.00
دوحه 28 ژانویه 2021 QAR ﷼212.00
شهرک حمد 28 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.50
هوفوف 28 ژانویه 2021 SAR ﷼213.00
شهر ایسا 28 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.50
Jidhafs 28 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.50
جوبیل 28 ژانویه 2021 SAR ﷼213.00
خبر 28 ژانویه 2021 SAR ﷼213.00
مناما 28 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.50
محارق 28 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.50
قطیف 28 ژانویه 2021 SAR ﷼213.00
ریفا 28 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.50
سیترا 28 ژانویه 2021 BHD .د.ب21.50
ام صلال محمد 28 ژانویه 2021 QAR ﷼212.00
مناما : قیمت طلای 22 عیار