بارکا : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

بارکا : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر عجمان 20 ممکن است 2024 AED د.إ296.00
العین 20 ممکن است 2024 AED د.إ296.00
البرعیمی 20 ممکن است 2024 OMR ﷼30.80
خانم 20 ممکن است 2024 AED د.إ296.00
الکوئز 20 ممکن است 2024 AED د.إ296.00
الصحار 20 ممکن است 2024 OMR ﷼30.80
آرمز 20 ممکن است 2024 AED د.إ296.00
همانطور که سیب الجدیده 20 ممکن است 2024 OMR ﷼30.80
به عنوان Suwayq 20 ممکن است 2024 OMR ﷼30.80
بهله 20 ممکن است 2024 OMR ﷼30.80
بارکا 20 ممکن است 2024 OMR ﷼30.80
باوشر 20 ممکن است 2024 OMR ﷼30.80
زید 20 ممکن است 2024 AED د.إ296.00
دیبا الفجیره 20 ممکن است 2024 AED د.إ296.00
دیبا آل هیسن 20 ممکن است 2024 AED د.إ296.00
شهر دبی 20 ممکن است 2024 AED د.إ296.00
شهر فجیره 20 ممکن است 2024 AED د.إ296.00
هتا 20 ممکن است 2024 AED د.إ296.00
ایبری 20 ممکن است 2024 OMR ﷼30.80
کالبا 20 ممکن است 2024 AED د.إ296.00
خور فکان 20 ممکن است 2024 AED د.إ296.00
مسقطی 20 ممکن است 2024 OMR ﷼30.80
نزاوا 20 ممکن است 2024 OMR ﷼30.80
راس الخیمه 20 ممکن است 2024 AED د.إ296.00
رستاق 20 ممکن است 2024 OMR ﷼30.80
سحام 20 ممکن است 2024 OMR ﷼30.80
شهر شارجه 20 ممکن است 2024 AED د.إ296.00
سور 20 ممکن است 2024 OMR ﷼30.80
ام القوین 20 ممکن است 2024 AED د.إ296.00
بارکا : قیمت طلای 22 عیار

بارکا : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر عجمان 20 ممکن است 2024 AED د.إ274.00
العین 20 ممکن است 2024 AED د.إ274.00
البرعیمی 20 ممکن است 2024 OMR ﷼29.20
خانم 20 ممکن است 2024 AED د.إ274.00
الکوئز 20 ممکن است 2024 AED د.إ274.00
الصحار 20 ممکن است 2024 OMR ﷼29.20
آرمز 20 ممکن است 2024 AED د.إ274.00
همانطور که سیب الجدیده 20 ممکن است 2024 OMR ﷼29.20
به عنوان Suwayq 20 ممکن است 2024 OMR ﷼29.20
بهله 20 ممکن است 2024 OMR ﷼29.20
بارکا 20 ممکن است 2024 OMR ﷼29.20
باوشر 20 ممکن است 2024 OMR ﷼29.20
زید 20 ممکن است 2024 AED د.إ274.00
دیبا الفجیره 20 ممکن است 2024 AED د.إ274.00
دیبا آل هیسن 20 ممکن است 2024 AED د.إ274.00
شهر دبی 20 ممکن است 2024 AED د.إ274.00
شهر فجیره 20 ممکن است 2024 AED د.إ274.00
هتا 20 ممکن است 2024 AED د.إ274.00
ایبری 20 ممکن است 2024 OMR ﷼29.20
کالبا 20 ممکن است 2024 AED د.إ274.00
خور فکان 20 ممکن است 2024 AED د.إ274.00
مسقطی 20 ممکن است 2024 OMR ﷼29.20
نزاوا 20 ممکن است 2024 OMR ﷼29.20
راس الخیمه 20 ممکن است 2024 AED د.إ274.00
رستاق 20 ممکن است 2024 OMR ﷼29.20
سحام 20 ممکن است 2024 OMR ﷼29.20
شهر شارجه 20 ممکن است 2024 AED د.إ274.00
سور 20 ممکن است 2024 OMR ﷼29.20
ام القوین 20 ممکن است 2024 AED د.إ274.00
بارکا : قیمت طلای 22 عیار