بارکا : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

بارکا : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر عجمان 17 آوریل 2021 AED د.إ220.65
العین 17 آوریل 2021 AED د.إ220.65
البرعیمی 15 آوریل 2021 OMR ﷼23.29
خانم 17 آوریل 2021 AED د.إ220.65
الکوئز 17 آوریل 2021 AED د.إ220.65
الصحار 15 آوریل 2021 OMR ﷼23.29
آرمز 17 آوریل 2021 AED د.إ220.65
همانطور که سیب الجدیده 15 آوریل 2021 OMR ﷼23.29
به عنوان Suwayq 15 آوریل 2021 OMR ﷼23.29
بهله 15 آوریل 2021 OMR ﷼23.29
بارکا 15 آوریل 2021 OMR ﷼23.29
باوشر 15 آوریل 2021 OMR ﷼23.29
زید 17 آوریل 2021 AED د.إ220.65
دیبا الفجیره 17 آوریل 2021 AED د.إ220.65
دیبا آل هیسن 17 آوریل 2021 AED د.إ220.65
شهر دبی 17 آوریل 2021 AED د.إ220.65
شهر فجیره 17 آوریل 2021 AED د.إ220.65
هتا 17 آوریل 2021 AED د.إ220.65
ایبری 15 آوریل 2021 OMR ﷼23.29
کالبا 17 آوریل 2021 AED د.إ220.65
خور فکان 17 آوریل 2021 AED د.إ220.65
مسقطی 15 آوریل 2021 OMR ﷼23.29
نزاوا 15 آوریل 2021 OMR ﷼23.29
راس الخیمه 17 آوریل 2021 AED د.إ220.65
رستاق 15 آوریل 2021 OMR ﷼23.29
سحام 15 آوریل 2021 OMR ﷼23.29
شهر شارجه 17 آوریل 2021 AED د.إ220.65
سور 15 آوریل 2021 OMR ﷼23.29
ام القوین 17 آوریل 2021 AED د.إ220.65
بارکا : قیمت طلای 22 عیار

بارکا : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر عجمان 17 آوریل 2021 AED د.إ202.25
العین 17 آوریل 2021 AED د.إ202.25
البرعیمی 15 آوریل 2021 OMR ﷼21.35
خانم 17 آوریل 2021 AED د.إ202.25
الکوئز 17 آوریل 2021 AED د.إ202.25
الصحار 15 آوریل 2021 OMR ﷼21.35
آرمز 17 آوریل 2021 AED د.إ202.25
همانطور که سیب الجدیده 15 آوریل 2021 OMR ﷼21.35
به عنوان Suwayq 15 آوریل 2021 OMR ﷼21.35
بهله 15 آوریل 2021 OMR ﷼21.35
بارکا 15 آوریل 2021 OMR ﷼21.35
باوشر 15 آوریل 2021 OMR ﷼21.35
زید 17 آوریل 2021 AED د.إ202.25
دیبا الفجیره 17 آوریل 2021 AED د.إ202.25
دیبا آل هیسن 17 آوریل 2021 AED د.إ202.25
شهر دبی 17 آوریل 2021 AED د.إ202.25
شهر فجیره 17 آوریل 2021 AED د.إ202.25
هتا 17 آوریل 2021 AED د.إ202.25
ایبری 15 آوریل 2021 OMR ﷼21.35
کالبا 17 آوریل 2021 AED د.إ202.25
خور فکان 17 آوریل 2021 AED د.إ202.25
مسقطی 15 آوریل 2021 OMR ﷼21.35
نزاوا 15 آوریل 2021 OMR ﷼21.35
راس الخیمه 17 آوریل 2021 AED د.إ202.25
رستاق 15 آوریل 2021 OMR ﷼21.35
سحام 15 آوریل 2021 OMR ﷼21.35
شهر شارجه 17 آوریل 2021 AED د.إ202.25
سور 15 آوریل 2021 OMR ﷼21.35
ام القوین 17 آوریل 2021 AED د.إ202.25
بارکا : قیمت طلای 22 عیار