بارکا : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

بارکا : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر عجمان 18 اکتبر 2021 AED د.إ219.56
العین 18 اکتبر 2021 AED د.إ219.56
البرعیمی 18 اکتبر 2021 OMR ﷼23.73
خانم 18 اکتبر 2021 AED د.إ219.56
الکوئز 18 اکتبر 2021 AED د.إ219.56
الصحار 18 اکتبر 2021 OMR ﷼23.73
آرمز 18 اکتبر 2021 AED د.إ219.56
همانطور که سیب الجدیده 18 اکتبر 2021 OMR ﷼23.73
به عنوان Suwayq 18 اکتبر 2021 OMR ﷼23.73
بهله 18 اکتبر 2021 OMR ﷼23.73
بارکا 18 اکتبر 2021 OMR ﷼23.73
باوشر 18 اکتبر 2021 OMR ﷼23.73
زید 18 اکتبر 2021 AED د.إ219.56
دیبا الفجیره 18 اکتبر 2021 AED د.إ219.56
دیبا آل هیسن 18 اکتبر 2021 AED د.إ219.56
شهر دبی 18 اکتبر 2021 AED د.إ219.56
شهر فجیره 18 اکتبر 2021 AED د.إ219.56
هتا 18 اکتبر 2021 AED د.إ219.56
ایبری 18 اکتبر 2021 OMR ﷼23.73
کالبا 18 اکتبر 2021 AED د.إ219.56
خور فکان 18 اکتبر 2021 AED د.إ219.56
مسقطی 18 اکتبر 2021 OMR ﷼23.73
نزاوا 18 اکتبر 2021 OMR ﷼23.73
راس الخیمه 18 اکتبر 2021 AED د.إ219.56
رستاق 18 اکتبر 2021 OMR ﷼23.73
سحام 18 اکتبر 2021 OMR ﷼23.73
شهر شارجه 18 اکتبر 2021 AED د.إ219.56
سور 18 اکتبر 2021 OMR ﷼23.73
ام القوین 18 اکتبر 2021 AED د.إ219.56
بارکا : قیمت طلای 22 عیار

بارکا : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر عجمان 18 اکتبر 2021 AED د.إ201.25
العین 18 اکتبر 2021 AED د.إ201.25
البرعیمی 18 اکتبر 2021 OMR ﷼21.75
خانم 18 اکتبر 2021 AED د.إ201.25
الکوئز 18 اکتبر 2021 AED د.إ201.25
الصحار 18 اکتبر 2021 OMR ﷼21.75
آرمز 18 اکتبر 2021 AED د.إ201.25
همانطور که سیب الجدیده 18 اکتبر 2021 OMR ﷼21.75
به عنوان Suwayq 18 اکتبر 2021 OMR ﷼21.75
بهله 18 اکتبر 2021 OMR ﷼21.75
بارکا 18 اکتبر 2021 OMR ﷼21.75
باوشر 18 اکتبر 2021 OMR ﷼21.75
زید 18 اکتبر 2021 AED د.إ201.25
دیبا الفجیره 18 اکتبر 2021 AED د.إ201.25
دیبا آل هیسن 18 اکتبر 2021 AED د.إ201.25
شهر دبی 18 اکتبر 2021 AED د.إ201.25
شهر فجیره 18 اکتبر 2021 AED د.إ201.25
هتا 18 اکتبر 2021 AED د.إ201.25
ایبری 18 اکتبر 2021 OMR ﷼21.75
کالبا 18 اکتبر 2021 AED د.إ201.25
خور فکان 18 اکتبر 2021 AED د.إ201.25
مسقطی 18 اکتبر 2021 OMR ﷼21.75
نزاوا 18 اکتبر 2021 OMR ﷼21.75
راس الخیمه 18 اکتبر 2021 AED د.إ201.25
رستاق 18 اکتبر 2021 OMR ﷼21.75
سحام 18 اکتبر 2021 OMR ﷼21.75
شهر شارجه 18 اکتبر 2021 AED د.إ201.25
سور 18 اکتبر 2021 OMR ﷼21.75
ام القوین 18 اکتبر 2021 AED د.إ201.25
بارکا : قیمت طلای 22 عیار