بارکا : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

بارکا : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر عجمان 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
العین 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
البرعیمی 30 نوامبر 2023 OMR ﷼26.10
خانم 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
الکوئز 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
الصحار 30 نوامبر 2023 OMR ﷼26.10
آرمز 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
همانطور که سیب الجدیده 30 نوامبر 2023 OMR ﷼26.10
به عنوان Suwayq 30 نوامبر 2023 OMR ﷼26.10
بهله 30 نوامبر 2023 OMR ﷼26.10
بارکا 30 نوامبر 2023 OMR ﷼26.10
باوشر 30 نوامبر 2023 OMR ﷼26.10
زید 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
دیبا الفجیره 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
دیبا آل هیسن 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
شهر دبی 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
شهر فجیره 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
هتا 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
ایبری 30 نوامبر 2023 OMR ﷼26.10
کالبا 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
خور فکان 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
مسقطی 30 نوامبر 2023 OMR ﷼26.10
نزاوا 30 نوامبر 2023 OMR ﷼26.10
راس الخیمه 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
رستاق 30 نوامبر 2023 OMR ﷼26.10
سحام 30 نوامبر 2023 OMR ﷼26.10
شهر شارجه 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
سور 30 نوامبر 2023 OMR ﷼26.10
ام القوین 30 نوامبر 2023 AED د.إ247.25
بارکا : قیمت طلای 22 عیار

بارکا : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر عجمان 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
العین 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
البرعیمی 30 نوامبر 2023 OMR ﷼24.90
خانم 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
الکوئز 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
الصحار 30 نوامبر 2023 OMR ﷼24.90
آرمز 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
همانطور که سیب الجدیده 30 نوامبر 2023 OMR ﷼24.90
به عنوان Suwayq 30 نوامبر 2023 OMR ﷼24.90
بهله 30 نوامبر 2023 OMR ﷼24.90
بارکا 30 نوامبر 2023 OMR ﷼24.90
باوشر 30 نوامبر 2023 OMR ﷼24.90
زید 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
دیبا الفجیره 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
دیبا آل هیسن 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
شهر دبی 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
شهر فجیره 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
هتا 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
ایبری 30 نوامبر 2023 OMR ﷼24.90
کالبا 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
خور فکان 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
مسقطی 30 نوامبر 2023 OMR ﷼24.90
نزاوا 30 نوامبر 2023 OMR ﷼24.90
راس الخیمه 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
رستاق 30 نوامبر 2023 OMR ﷼24.90
سحام 30 نوامبر 2023 OMR ﷼24.90
شهر شارجه 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
سور 30 نوامبر 2023 OMR ﷼24.90
ام القوین 30 نوامبر 2023 AED د.إ229.00
بارکا : قیمت طلای 22 عیار