ام صلال محمد : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

ام صلال محمد : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 07 مرداد 2022 BHD .د.ب22.10
شهر ابوظبی 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
الخور 07 مرداد 2022 QAR ﷼219.00
مالکیه 07 مرداد 2022 BHD .د.ب22.10
الریان 07 مرداد 2022 QAR ﷼219.00
الوکره 07 مرداد 2022 QAR ﷼219.00
بودایا 07 مرداد 2022 BHD .د.ب22.10
دمام 06 مرداد 2022 SAR ﷼224.00
دوحه 07 مرداد 2022 QAR ﷼219.00
غیاثی 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
شهرک حمد 07 مرداد 2022 BHD .د.ب22.10
هوفوف 06 مرداد 2022 SAR ﷼224.00
شهر ایسا 07 مرداد 2022 BHD .د.ب22.10
Jidhafs 07 مرداد 2022 BHD .د.ب22.10
جوبیل 06 مرداد 2022 SAR ﷼224.00
خبر 06 مرداد 2022 SAR ﷼224.00
مادینات زاید 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
مناما 07 مرداد 2022 BHD .د.ب22.10
محارق 07 مرداد 2022 BHD .د.ب22.10
قطیف 06 مرداد 2022 SAR ﷼224.00
ریفا 07 مرداد 2022 BHD .د.ب22.10
روایس 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
سیترا 07 مرداد 2022 BHD .د.ب22.10
ام صلال محمد 07 مرداد 2022 QAR ﷼219.00
ام صلال محمد : قیمت طلای 22 عیار

ام صلال محمد : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 07 مرداد 2022 BHD .د.ب20.90
شهر ابوظبی 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
الخور 07 مرداد 2022 QAR ﷼207.00
مالکیه 07 مرداد 2022 BHD .د.ب20.90
الریان 07 مرداد 2022 QAR ﷼207.00
الوکره 07 مرداد 2022 QAR ﷼207.00
بودایا 07 مرداد 2022 BHD .د.ب20.90
دمام 06 مرداد 2022 SAR ﷼206.00
دوحه 07 مرداد 2022 QAR ﷼207.00
غیاثی 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
شهرک حمد 07 مرداد 2022 BHD .د.ب20.90
هوفوف 06 مرداد 2022 SAR ﷼206.00
شهر ایسا 07 مرداد 2022 BHD .د.ب20.90
Jidhafs 07 مرداد 2022 BHD .د.ب20.90
جوبیل 06 مرداد 2022 SAR ﷼206.00
خبر 06 مرداد 2022 SAR ﷼206.00
مادینات زاید 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
مناما 07 مرداد 2022 BHD .د.ب20.90
محارق 07 مرداد 2022 BHD .د.ب20.90
قطیف 06 مرداد 2022 SAR ﷼206.00
ریفا 07 مرداد 2022 BHD .د.ب20.90
روایس 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
سیترا 07 مرداد 2022 BHD .د.ب20.90
ام صلال محمد 07 مرداد 2022 QAR ﷼207.00
ام صلال محمد : قیمت طلای 22 عیار