ام صلال محمد : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

ام صلال محمد : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 16 آوریل 2021 BHD .د.ب22.69
شهر ابوظبی 16 آوریل 2021 AED د.إ220.38
الخور 16 آوریل 2021 QAR ﷼225.83
مالکیه 16 آوریل 2021 BHD .د.ب22.69
الریان 16 آوریل 2021 QAR ﷼225.83
الوکره 16 آوریل 2021 QAR ﷼225.83
بودایا 16 آوریل 2021 BHD .د.ب22.69
دمام 16 آوریل 2021 SAR ﷼224.74
دوحه 16 آوریل 2021 QAR ﷼225.83
غیاثی 16 آوریل 2021 AED د.إ220.38
شهرک حمد 16 آوریل 2021 BHD .د.ب22.69
هوفوف 16 آوریل 2021 SAR ﷼224.74
شهر ایسا 16 آوریل 2021 BHD .د.ب22.69
Jidhafs 16 آوریل 2021 BHD .د.ب22.69
جوبیل 16 آوریل 2021 SAR ﷼224.74
خبر 16 آوریل 2021 SAR ﷼224.74
مادینات زاید 16 آوریل 2021 AED د.إ220.38
مناما 16 آوریل 2021 BHD .د.ب22.69
محارق 16 آوریل 2021 BHD .د.ب22.69
قطیف 16 آوریل 2021 SAR ﷼224.74
ریفا 16 آوریل 2021 BHD .د.ب22.69
روایس 16 آوریل 2021 AED د.إ220.38
سیترا 16 آوریل 2021 BHD .د.ب22.69
ام صلال محمد 16 آوریل 2021 QAR ﷼225.83
ام صلال محمد : قیمت طلای 22 عیار

ام صلال محمد : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
عالی 16 آوریل 2021 BHD .د.ب20.80
شهر ابوظبی 16 آوریل 2021 AED د.إ202.00
الخور 16 آوریل 2021 QAR ﷼207.00
مالکیه 16 آوریل 2021 BHD .د.ب20.80
الریان 16 آوریل 2021 QAR ﷼207.00
الوکره 16 آوریل 2021 QAR ﷼207.00
بودایا 16 آوریل 2021 BHD .د.ب20.80
دمام 16 آوریل 2021 SAR ﷼206.00
دوحه 16 آوریل 2021 QAR ﷼207.00
غیاثی 16 آوریل 2021 AED د.إ202.00
شهرک حمد 16 آوریل 2021 BHD .د.ب20.80
هوفوف 16 آوریل 2021 SAR ﷼206.00
شهر ایسا 16 آوریل 2021 BHD .د.ب20.80
Jidhafs 16 آوریل 2021 BHD .د.ب20.80
جوبیل 16 آوریل 2021 SAR ﷼206.00
خبر 16 آوریل 2021 SAR ﷼206.00
مادینات زاید 16 آوریل 2021 AED د.إ202.00
مناما 16 آوریل 2021 BHD .د.ب20.80
محارق 16 آوریل 2021 BHD .د.ب20.80
قطیف 16 آوریل 2021 SAR ﷼206.00
ریفا 16 آوریل 2021 BHD .د.ب20.80
روایس 16 آوریل 2021 AED د.إ202.00
سیترا 16 آوریل 2021 BHD .د.ب20.80
ام صلال محمد 16 آوریل 2021 QAR ﷼207.00
ام صلال محمد : قیمت طلای 22 عیار