آبه : طلا قیمت در همه نزدیک شهرها

آبه : 24 کارات طلا نرخ در همه نزدیک شهرها

شهر تاریخ قیمت
آبه 24 اکتبر 2020 SAR ﷼240.02
آل قونفوحه 24 اکتبر 2020 SAR ﷼240.02
خمیس u200bu200b مشیت 24 اکتبر 2020 SAR ﷼240.02
نجران 24 اکتبر 2020 SAR ﷼240.02
آبه : 22 کارات طلا قیمت

آبه : 22 کارات طلا نرخ در همه نزدیک شهرها

شهر تاریخ قیمت
آبه 24 اکتبر 2020 SAR ﷼220.00
آل قونفوحه 24 اکتبر 2020 SAR ﷼220.00
خمیس u200bu200b مشیت 24 اکتبر 2020 SAR ﷼220.00
نجران 24 اکتبر 2020 SAR ﷼220.00
آبه : 22 کارات طلا قیمت