البرعیمی : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

البرعیمی : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 19 ژانویه 2021 AED د.إ228.29
شهر عجمان 19 ژانویه 2021 AED د.إ228.29
العین 19 ژانویه 2021 AED د.إ228.29
البرعیمی 19 ژانویه 2021 OMR ﷼24.49
خانم 19 ژانویه 2021 AED د.إ228.29
الکوئز 19 ژانویه 2021 AED د.إ228.29
الصحار 19 ژانویه 2021 OMR ﷼24.49
آرمز 19 ژانویه 2021 AED د.إ228.29
همانطور که سیب الجدیده 19 ژانویه 2021 OMR ﷼24.49
به عنوان Suwayq 19 ژانویه 2021 OMR ﷼24.49
بهله 19 ژانویه 2021 OMR ﷼24.49
بارکا 19 ژانویه 2021 OMR ﷼24.49
باوشر 19 ژانویه 2021 OMR ﷼24.49
زید 19 ژانویه 2021 AED د.إ228.29
دیبا الفجیره 19 ژانویه 2021 AED د.إ228.29
دیبا آل هیسن 19 ژانویه 2021 AED د.إ228.29
شهر دبی 19 ژانویه 2021 AED د.إ228.29
شهر فجیره 19 ژانویه 2021 AED د.إ228.29
هتا 19 ژانویه 2021 AED د.إ228.29
ایبری 19 ژانویه 2021 OMR ﷼24.49
جبل علی 19 ژانویه 2021 AED د.إ228.29
کالبا 19 ژانویه 2021 AED د.إ228.29
خور فکان 19 ژانویه 2021 AED د.إ228.29
واحه لیوا 19 ژانویه 2021 AED د.إ228.29
مادینات زاید 19 ژانویه 2021 AED د.إ228.29
مسقطی 19 ژانویه 2021 OMR ﷼24.49
نزاوا 19 ژانویه 2021 OMR ﷼24.49
راس الخیمه 19 ژانویه 2021 AED د.إ228.29
رستاق 19 ژانویه 2021 OMR ﷼24.49
سحام 19 ژانویه 2021 OMR ﷼24.49
شهر شارجه 19 ژانویه 2021 AED د.إ228.29
ام القوین 19 ژانویه 2021 AED د.إ228.29
البرعیمی : قیمت طلای 22 عیار

البرعیمی : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 19 ژانویه 2021 AED د.إ209.25
شهر عجمان 19 ژانویه 2021 AED د.إ209.25
العین 19 ژانویه 2021 AED د.إ209.25
البرعیمی 19 ژانویه 2021 OMR ﷼22.45
خانم 19 ژانویه 2021 AED د.إ209.25
الکوئز 19 ژانویه 2021 AED د.إ209.25
الصحار 19 ژانویه 2021 OMR ﷼22.45
آرمز 19 ژانویه 2021 AED د.إ209.25
همانطور که سیب الجدیده 19 ژانویه 2021 OMR ﷼22.45
به عنوان Suwayq 19 ژانویه 2021 OMR ﷼22.45
بهله 19 ژانویه 2021 OMR ﷼22.45
بارکا 19 ژانویه 2021 OMR ﷼22.45
باوشر 19 ژانویه 2021 OMR ﷼22.45
زید 19 ژانویه 2021 AED د.إ209.25
دیبا الفجیره 19 ژانویه 2021 AED د.إ209.25
دیبا آل هیسن 19 ژانویه 2021 AED د.إ209.25
شهر دبی 19 ژانویه 2021 AED د.إ209.25
شهر فجیره 19 ژانویه 2021 AED د.إ209.25
هتا 19 ژانویه 2021 AED د.إ209.25
ایبری 19 ژانویه 2021 OMR ﷼22.45
جبل علی 19 ژانویه 2021 AED د.إ209.25
کالبا 19 ژانویه 2021 AED د.إ209.25
خور فکان 19 ژانویه 2021 AED د.إ209.25
واحه لیوا 19 ژانویه 2021 AED د.إ209.25
مادینات زاید 19 ژانویه 2021 AED د.إ209.25
مسقطی 19 ژانویه 2021 OMR ﷼22.45
نزاوا 19 ژانویه 2021 OMR ﷼22.45
راس الخیمه 19 ژانویه 2021 AED د.إ209.25
رستاق 19 ژانویه 2021 OMR ﷼22.45
سحام 19 ژانویه 2021 OMR ﷼22.45
شهر شارجه 19 ژانویه 2021 AED د.إ209.25
ام القوین 19 ژانویه 2021 AED د.إ209.25
البرعیمی : قیمت طلای 22 عیار