خانم : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

خانم : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 03 دسامبر 2022 AED د.إ217.75
شهر عجمان 03 دسامبر 2022 AED د.إ217.75
العین 03 دسامبر 2022 AED د.إ217.75
البرعیمی 03 دسامبر 2022 OMR ﷼23.15
خانم 03 دسامبر 2022 AED د.إ217.75
الکوئز 03 دسامبر 2022 AED د.إ217.75
الصحار 03 دسامبر 2022 OMR ﷼23.15
آرمز 03 دسامبر 2022 AED د.إ217.75
همانطور که سیب الجدیده 03 دسامبر 2022 OMR ﷼23.15
به عنوان Suwayq 03 دسامبر 2022 OMR ﷼23.15
بهله 03 دسامبر 2022 OMR ﷼23.15
بارکا 03 دسامبر 2022 OMR ﷼23.15
باوشر 03 دسامبر 2022 OMR ﷼23.15
زید 03 دسامبر 2022 AED د.إ217.75
دیبا الفجیره 03 دسامبر 2022 AED د.إ217.75
دیبا آل هیسن 03 دسامبر 2022 AED د.إ217.75
شهر دبی 03 دسامبر 2022 AED د.إ217.75
شهر فجیره 03 دسامبر 2022 AED د.إ217.75
هتا 03 دسامبر 2022 AED د.إ217.75
ایبری 03 دسامبر 2022 OMR ﷼23.15
جبل علی 03 دسامبر 2022 AED د.إ217.75
کالبا 03 دسامبر 2022 AED د.إ217.75
خور فکان 03 دسامبر 2022 AED د.إ217.75
واحه لیوا 03 دسامبر 2022 AED د.إ217.75
مادینات زاید 03 دسامبر 2022 AED د.إ217.75
مسقطی 03 دسامبر 2022 OMR ﷼23.15
نزاوا 03 دسامبر 2022 OMR ﷼23.15
راس الخیمه 03 دسامبر 2022 AED د.إ217.75
رستاق 03 دسامبر 2022 OMR ﷼23.15
روایس 03 دسامبر 2022 AED د.إ217.75
سحام 03 دسامبر 2022 OMR ﷼23.15
شهر شارجه 03 دسامبر 2022 AED د.إ217.75
ام القوین 03 دسامبر 2022 AED د.إ217.75
خانم : قیمت طلای 22 عیار

خانم : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 03 دسامبر 2022 AED د.إ204.50
شهر عجمان 03 دسامبر 2022 AED د.إ204.50
العین 03 دسامبر 2022 AED د.إ204.50
البرعیمی 03 دسامبر 2022 OMR ﷼22.20
خانم 03 دسامبر 2022 AED د.إ204.50
الکوئز 03 دسامبر 2022 AED د.إ204.50
الصحار 03 دسامبر 2022 OMR ﷼22.20
آرمز 03 دسامبر 2022 AED د.إ204.50
همانطور که سیب الجدیده 03 دسامبر 2022 OMR ﷼22.20
به عنوان Suwayq 03 دسامبر 2022 OMR ﷼22.20
بهله 03 دسامبر 2022 OMR ﷼22.20
بارکا 03 دسامبر 2022 OMR ﷼22.20
باوشر 03 دسامبر 2022 OMR ﷼22.20
زید 03 دسامبر 2022 AED د.إ204.50
دیبا الفجیره 03 دسامبر 2022 AED د.إ204.50
دیبا آل هیسن 03 دسامبر 2022 AED د.إ204.50
شهر دبی 03 دسامبر 2022 AED د.إ204.50
شهر فجیره 03 دسامبر 2022 AED د.إ204.50
هتا 03 دسامبر 2022 AED د.إ204.50
ایبری 03 دسامبر 2022 OMR ﷼22.20
جبل علی 03 دسامبر 2022 AED د.إ204.50
کالبا 03 دسامبر 2022 AED د.إ204.50
خور فکان 03 دسامبر 2022 AED د.إ204.50
واحه لیوا 03 دسامبر 2022 AED د.إ204.50
مادینات زاید 03 دسامبر 2022 AED د.إ204.50
مسقطی 03 دسامبر 2022 OMR ﷼22.20
نزاوا 03 دسامبر 2022 OMR ﷼22.20
راس الخیمه 03 دسامبر 2022 AED د.إ204.50
رستاق 03 دسامبر 2022 OMR ﷼22.20
روایس 03 دسامبر 2022 AED د.إ204.50
سحام 03 دسامبر 2022 OMR ﷼22.20
شهر شارجه 03 دسامبر 2022 AED د.إ204.50
ام القوین 03 دسامبر 2022 AED د.إ204.50
خانم : قیمت طلای 22 عیار