باوشر : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

باوشر : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
العین 27 فوریه 2024 AED د.إ246.50
البرعیمی 27 فوریه 2024 OMR ﷼26.05
خانم 27 فوریه 2024 AED د.إ246.50
الصحار 27 فوریه 2024 OMR ﷼26.05
همانطور که سیب الجدیده 27 فوریه 2024 OMR ﷼26.05
به عنوان Suwayq 27 فوریه 2024 OMR ﷼26.05
بهله 27 فوریه 2024 OMR ﷼26.05
بارکا 27 فوریه 2024 OMR ﷼26.05
باوشر 27 فوریه 2024 OMR ﷼26.05
زید 27 فوریه 2024 AED د.إ246.50
دیبا الفجیره 27 فوریه 2024 AED د.إ246.50
دیبا آل هیسن 27 فوریه 2024 AED د.إ246.50
شهر فجیره 27 فوریه 2024 AED د.إ246.50
هتا 27 فوریه 2024 AED د.إ246.50
ایبری 27 فوریه 2024 OMR ﷼26.05
کالبا 27 فوریه 2024 AED د.إ246.50
خور فکان 27 فوریه 2024 AED د.إ246.50
مسقطی 27 فوریه 2024 OMR ﷼26.05
نزاوا 27 فوریه 2024 OMR ﷼26.05
رستاق 27 فوریه 2024 OMR ﷼26.05
سحام 27 فوریه 2024 OMR ﷼26.05
سور 27 فوریه 2024 OMR ﷼26.05
باوشر : قیمت طلای 22 عیار

باوشر : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
العین 27 فوریه 2024 AED د.إ228.25
البرعیمی 27 فوریه 2024 OMR ﷼24.85
خانم 27 فوریه 2024 AED د.إ228.25
الصحار 27 فوریه 2024 OMR ﷼24.85
همانطور که سیب الجدیده 27 فوریه 2024 OMR ﷼24.85
به عنوان Suwayq 27 فوریه 2024 OMR ﷼24.85
بهله 27 فوریه 2024 OMR ﷼24.85
بارکا 27 فوریه 2024 OMR ﷼24.85
باوشر 27 فوریه 2024 OMR ﷼24.85
زید 27 فوریه 2024 AED د.إ228.25
دیبا الفجیره 27 فوریه 2024 AED د.إ228.25
دیبا آل هیسن 27 فوریه 2024 AED د.إ228.25
شهر فجیره 27 فوریه 2024 AED د.إ228.25
هتا 27 فوریه 2024 AED د.إ228.25
ایبری 27 فوریه 2024 OMR ﷼24.85
کالبا 27 فوریه 2024 AED د.إ228.25
خور فکان 27 فوریه 2024 AED د.إ228.25
مسقطی 27 فوریه 2024 OMR ﷼24.85
نزاوا 27 فوریه 2024 OMR ﷼24.85
رستاق 27 فوریه 2024 OMR ﷼24.85
سحام 27 فوریه 2024 OMR ﷼24.85
سور 27 فوریه 2024 OMR ﷼24.85
باوشر : قیمت طلای 22 عیار