باوشر : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

باوشر : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
العین 19 جولای 2024 AED د.إ292.50
البرعیمی 19 جولای 2024 OMR ﷼30.85
خانم 19 جولای 2024 AED د.إ292.50
الصحار 19 جولای 2024 OMR ﷼30.85
همانطور که سیب الجدیده 19 جولای 2024 OMR ﷼30.85
به عنوان Suwayq 19 جولای 2024 OMR ﷼30.85
بهله 19 جولای 2024 OMR ﷼30.85
بارکا 19 جولای 2024 OMR ﷼30.85
باوشر 19 جولای 2024 OMR ﷼30.85
زید 19 جولای 2024 AED د.إ292.50
دیبا الفجیره 19 جولای 2024 AED د.إ292.50
دیبا آل هیسن 19 جولای 2024 AED د.إ292.50
شهر فجیره 19 جولای 2024 AED د.إ292.50
هتا 19 جولای 2024 AED د.إ292.50
ایبری 19 جولای 2024 OMR ﷼30.85
کالبا 19 جولای 2024 AED د.إ292.50
خور فکان 19 جولای 2024 AED د.إ292.50
مسقطی 19 جولای 2024 OMR ﷼30.85
نزاوا 19 جولای 2024 OMR ﷼30.85
رستاق 19 جولای 2024 OMR ﷼30.85
سحام 19 جولای 2024 OMR ﷼30.85
سور 19 جولای 2024 OMR ﷼30.85
باوشر : قیمت طلای 22 عیار

باوشر : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
العین 19 جولای 2024 AED د.إ270.75
البرعیمی 19 جولای 2024 OMR ﷼29.30
خانم 19 جولای 2024 AED د.إ270.75
الصحار 19 جولای 2024 OMR ﷼29.30
همانطور که سیب الجدیده 19 جولای 2024 OMR ﷼29.30
به عنوان Suwayq 19 جولای 2024 OMR ﷼29.30
بهله 19 جولای 2024 OMR ﷼29.30
بارکا 19 جولای 2024 OMR ﷼29.30
باوشر 19 جولای 2024 OMR ﷼29.30
زید 19 جولای 2024 AED د.إ270.75
دیبا الفجیره 19 جولای 2024 AED د.إ270.75
دیبا آل هیسن 19 جولای 2024 AED د.إ270.75
شهر فجیره 19 جولای 2024 AED د.إ270.75
هتا 19 جولای 2024 AED د.إ270.75
ایبری 19 جولای 2024 OMR ﷼29.30
کالبا 19 جولای 2024 AED د.إ270.75
خور فکان 19 جولای 2024 AED د.إ270.75
مسقطی 19 جولای 2024 OMR ﷼29.30
نزاوا 19 جولای 2024 OMR ﷼29.30
رستاق 19 جولای 2024 OMR ﷼29.30
سحام 19 جولای 2024 OMR ﷼29.30
سور 19 جولای 2024 OMR ﷼29.30
باوشر : قیمت طلای 22 عیار