باوشر : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

باوشر : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
العین 29 جولای 2021 AED د.إ226.11
البرعیمی 29 جولای 2021 OMR ﷼24.38
خانم 29 جولای 2021 AED د.إ226.11
الصحار 29 جولای 2021 OMR ﷼24.38
همانطور که سیب الجدیده 29 جولای 2021 OMR ﷼24.38
به عنوان Suwayq 29 جولای 2021 OMR ﷼24.38
بهله 29 جولای 2021 OMR ﷼24.38
بارکا 29 جولای 2021 OMR ﷼24.38
باوشر 29 جولای 2021 OMR ﷼24.38
زید 29 جولای 2021 AED د.إ226.11
دیبا الفجیره 29 جولای 2021 AED د.إ226.11
دیبا آل هیسن 29 جولای 2021 AED د.إ226.11
شهر فجیره 29 جولای 2021 AED د.إ226.11
هتا 29 جولای 2021 AED د.إ226.11
ایبری 29 جولای 2021 OMR ﷼24.38
کالبا 29 جولای 2021 AED د.إ226.11
خور فکان 29 جولای 2021 AED د.إ226.11
مسقطی 29 جولای 2021 OMR ﷼24.38
نزاوا 29 جولای 2021 OMR ﷼24.38
رستاق 29 جولای 2021 OMR ﷼24.38
سحام 29 جولای 2021 OMR ﷼24.38
سور 29 جولای 2021 OMR ﷼24.38
باوشر : قیمت طلای 22 عیار

باوشر : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
العین 29 جولای 2021 AED د.إ207.25
البرعیمی 29 جولای 2021 OMR ﷼22.35
خانم 29 جولای 2021 AED د.إ207.25
الصحار 29 جولای 2021 OMR ﷼22.35
همانطور که سیب الجدیده 29 جولای 2021 OMR ﷼22.35
به عنوان Suwayq 29 جولای 2021 OMR ﷼22.35
بهله 29 جولای 2021 OMR ﷼22.35
بارکا 29 جولای 2021 OMR ﷼22.35
باوشر 29 جولای 2021 OMR ﷼22.35
زید 29 جولای 2021 AED د.إ207.25
دیبا الفجیره 29 جولای 2021 AED د.إ207.25
دیبا آل هیسن 29 جولای 2021 AED د.إ207.25
شهر فجیره 29 جولای 2021 AED د.إ207.25
هتا 29 جولای 2021 AED د.إ207.25
ایبری 29 جولای 2021 OMR ﷼22.35
کالبا 29 جولای 2021 AED د.إ207.25
خور فکان 29 جولای 2021 AED د.إ207.25
مسقطی 29 جولای 2021 OMR ﷼22.35
نزاوا 29 جولای 2021 OMR ﷼22.35
رستاق 29 جولای 2021 OMR ﷼22.35
سحام 29 جولای 2021 OMR ﷼22.35
سور 29 جولای 2021 OMR ﷼22.35
باوشر : قیمت طلای 22 عیار