باوشر : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

باوشر : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
العین 10 آوریل 2021 AED د.إ216.56
البرعیمی 08 آوریل 2021 OMR ﷼23.29
خانم 10 آوریل 2021 AED د.إ216.56
الصحار 08 آوریل 2021 OMR ﷼23.29
همانطور که سیب الجدیده 08 آوریل 2021 OMR ﷼23.29
به عنوان Suwayq 08 آوریل 2021 OMR ﷼23.29
بهله 08 آوریل 2021 OMR ﷼23.29
بارکا 08 آوریل 2021 OMR ﷼23.29
باوشر 08 آوریل 2021 OMR ﷼23.29
زید 10 آوریل 2021 AED د.إ216.56
دیبا الفجیره 10 آوریل 2021 AED د.إ216.56
دیبا آل هیسن 10 آوریل 2021 AED د.إ216.56
شهر فجیره 10 آوریل 2021 AED د.إ216.56
هتا 10 آوریل 2021 AED د.إ216.56
ایبری 08 آوریل 2021 OMR ﷼23.29
کالبا 10 آوریل 2021 AED د.إ216.56
خور فکان 10 آوریل 2021 AED د.إ216.56
مسقطی 08 آوریل 2021 OMR ﷼23.29
نزاوا 08 آوریل 2021 OMR ﷼23.29
رستاق 08 آوریل 2021 OMR ﷼23.29
سحام 08 آوریل 2021 OMR ﷼23.29
سور 08 آوریل 2021 OMR ﷼23.29
باوشر : قیمت طلای 22 عیار

باوشر : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
العین 10 آوریل 2021 AED د.إ198.50
البرعیمی 08 آوریل 2021 OMR ﷼21.35
خانم 10 آوریل 2021 AED د.إ198.50
الصحار 08 آوریل 2021 OMR ﷼21.35
همانطور که سیب الجدیده 08 آوریل 2021 OMR ﷼21.35
به عنوان Suwayq 08 آوریل 2021 OMR ﷼21.35
بهله 08 آوریل 2021 OMR ﷼21.35
بارکا 08 آوریل 2021 OMR ﷼21.35
باوشر 08 آوریل 2021 OMR ﷼21.35
زید 10 آوریل 2021 AED د.إ198.50
دیبا الفجیره 10 آوریل 2021 AED د.إ198.50
دیبا آل هیسن 10 آوریل 2021 AED د.إ198.50
شهر فجیره 10 آوریل 2021 AED د.إ198.50
هتا 10 آوریل 2021 AED د.إ198.50
ایبری 08 آوریل 2021 OMR ﷼21.35
کالبا 10 آوریل 2021 AED د.إ198.50
خور فکان 10 آوریل 2021 AED د.إ198.50
مسقطی 08 آوریل 2021 OMR ﷼21.35
نزاوا 08 آوریل 2021 OMR ﷼21.35
رستاق 08 آوریل 2021 OMR ﷼21.35
سحام 08 آوریل 2021 OMR ﷼21.35
سور 08 آوریل 2021 OMR ﷼21.35
باوشر : قیمت طلای 22 عیار