بورایدا : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

بورایدا : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

بورایدا : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
بورایدا 19 ژانویه 2022 SAR ﷼232.38
تگرگ 19 ژانویه 2022 SAR ﷼232.38
هافر آل باطین 19 ژانویه 2022 SAR ﷼232.38
بورایدا : قیمت طلای 22 عیار

بورایدا : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
بورایدا 19 ژانویه 2022 SAR ﷼213.00
تگرگ 19 ژانویه 2022 SAR ﷼213.00
هافر آل باطین 19 ژانویه 2022 SAR ﷼213.00
بورایدا : قیمت طلای 22 عیار