زید : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

زید : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 16 ژانویه 2021 AED د.إ226.93
شهر عجمان 16 ژانویه 2021 AED د.إ226.93
العین 16 ژانویه 2021 AED د.إ226.93
البرعیمی 16 ژانویه 2021 OMR ﷼24.38
خانم 16 ژانویه 2021 AED د.إ226.93
الکوئز 16 ژانویه 2021 AED د.إ226.93
الصحار 16 ژانویه 2021 OMR ﷼24.38
آرمز 16 ژانویه 2021 AED د.إ226.93
همانطور که سیب الجدیده 16 ژانویه 2021 OMR ﷼24.38
به عنوان Suwayq 16 ژانویه 2021 OMR ﷼24.38
بهله 16 ژانویه 2021 OMR ﷼24.38
بارکا 16 ژانویه 2021 OMR ﷼24.38
باوشر 16 ژانویه 2021 OMR ﷼24.38
زید 16 ژانویه 2021 AED د.إ226.93
دیبا الفجیره 16 ژانویه 2021 AED د.إ226.93
دیبا آل هیسن 16 ژانویه 2021 AED د.إ226.93
شهر دبی 16 ژانویه 2021 AED د.إ226.93
شهر فجیره 16 ژانویه 2021 AED د.إ226.93
هتا 16 ژانویه 2021 AED د.إ226.93
ایبری 16 ژانویه 2021 OMR ﷼24.38
جبل علی 16 ژانویه 2021 AED د.إ226.93
کالبا 16 ژانویه 2021 AED د.إ226.93
خور فکان 16 ژانویه 2021 AED د.إ226.93
مادینات زاید 16 ژانویه 2021 AED د.إ226.93
مسقطی 16 ژانویه 2021 OMR ﷼24.38
نزاوا 16 ژانویه 2021 OMR ﷼24.38
راس الخیمه 16 ژانویه 2021 AED د.إ226.93
رستاق 16 ژانویه 2021 OMR ﷼24.38
سحام 16 ژانویه 2021 OMR ﷼24.38
شهر شارجه 16 ژانویه 2021 AED د.إ226.93
ام القوین 16 ژانویه 2021 AED د.إ226.93
زید : قیمت طلای 22 عیار

زید : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 16 ژانویه 2021 AED د.إ208.00
شهر عجمان 16 ژانویه 2021 AED د.إ208.00
العین 16 ژانویه 2021 AED د.إ208.00
البرعیمی 16 ژانویه 2021 OMR ﷼22.35
خانم 16 ژانویه 2021 AED د.إ208.00
الکوئز 16 ژانویه 2021 AED د.إ208.00
الصحار 16 ژانویه 2021 OMR ﷼22.35
آرمز 16 ژانویه 2021 AED د.إ208.00
همانطور که سیب الجدیده 16 ژانویه 2021 OMR ﷼22.35
به عنوان Suwayq 16 ژانویه 2021 OMR ﷼22.35
بهله 16 ژانویه 2021 OMR ﷼22.35
بارکا 16 ژانویه 2021 OMR ﷼22.35
باوشر 16 ژانویه 2021 OMR ﷼22.35
زید 16 ژانویه 2021 AED د.إ208.00
دیبا الفجیره 16 ژانویه 2021 AED د.إ208.00
دیبا آل هیسن 16 ژانویه 2021 AED د.إ208.00
شهر دبی 16 ژانویه 2021 AED د.إ208.00
شهر فجیره 16 ژانویه 2021 AED د.إ208.00
هتا 16 ژانویه 2021 AED د.إ208.00
ایبری 16 ژانویه 2021 OMR ﷼22.35
جبل علی 16 ژانویه 2021 AED د.إ208.00
کالبا 16 ژانویه 2021 AED د.إ208.00
خور فکان 16 ژانویه 2021 AED د.إ208.00
مادینات زاید 16 ژانویه 2021 AED د.إ208.00
مسقطی 16 ژانویه 2021 OMR ﷼22.35
نزاوا 16 ژانویه 2021 OMR ﷼22.35
راس الخیمه 16 ژانویه 2021 AED د.إ208.00
رستاق 16 ژانویه 2021 OMR ﷼22.35
سحام 16 ژانویه 2021 OMR ﷼22.35
شهر شارجه 16 ژانویه 2021 AED د.إ208.00
ام القوین 16 ژانویه 2021 AED د.إ208.00
زید : قیمت طلای 22 عیار