دیبا الفجیره : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

دیبا الفجیره : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
شهر عجمان 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
العین 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
البرعیمی 07 مرداد 2022 OMR ﷼22.75
خانم 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
الکوئز 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
الصحار 07 مرداد 2022 OMR ﷼22.75
آرمز 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
همانطور که سیب الجدیده 07 مرداد 2022 OMR ﷼22.75
به عنوان Suwayq 07 مرداد 2022 OMR ﷼22.75
بهله 07 مرداد 2022 OMR ﷼22.75
بارکا 07 مرداد 2022 OMR ﷼22.75
باوشر 07 مرداد 2022 OMR ﷼22.75
زید 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
دیبا الفجیره 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
دیبا آل هیسن 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
شهر دبی 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
شهر فجیره 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
هتا 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
ایبری 07 مرداد 2022 OMR ﷼22.75
جبل علی 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
کالبا 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
خور فکان 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
مسقطی 07 مرداد 2022 OMR ﷼22.75
راس الخیمه 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
رستاق 07 مرداد 2022 OMR ﷼22.75
سحام 07 مرداد 2022 OMR ﷼22.75
شهر شارجه 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
ام القوین 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
دیبا الفجیره : قیمت طلای 22 عیار

دیبا الفجیره : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
شهر عجمان 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
العین 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
البرعیمی 07 مرداد 2022 OMR ﷼21.85
خانم 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
الکوئز 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
الصحار 07 مرداد 2022 OMR ﷼21.85
آرمز 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
همانطور که سیب الجدیده 07 مرداد 2022 OMR ﷼21.85
به عنوان Suwayq 07 مرداد 2022 OMR ﷼21.85
بهله 07 مرداد 2022 OMR ﷼21.85
بارکا 07 مرداد 2022 OMR ﷼21.85
باوشر 07 مرداد 2022 OMR ﷼21.85
زید 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
دیبا الفجیره 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
دیبا آل هیسن 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
شهر دبی 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
شهر فجیره 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
هتا 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
ایبری 07 مرداد 2022 OMR ﷼21.85
جبل علی 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
کالبا 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
خور فکان 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
مسقطی 07 مرداد 2022 OMR ﷼21.85
راس الخیمه 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
رستاق 07 مرداد 2022 OMR ﷼21.85
سحام 07 مرداد 2022 OMR ﷼21.85
شهر شارجه 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
ام القوین 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
دیبا الفجیره : قیمت طلای 22 عیار