دیبا الفجیره : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

دیبا الفجیره : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 18 ژانویه 2021 AED د.إ227.20
شهر عجمان 18 ژانویه 2021 AED د.إ227.20
العین 18 ژانویه 2021 AED د.إ227.20
البرعیمی 18 ژانویه 2021 OMR ﷼24.38
خانم 18 ژانویه 2021 AED د.إ227.20
الکوئز 18 ژانویه 2021 AED د.إ227.20
الصحار 18 ژانویه 2021 OMR ﷼24.38
آرمز 18 ژانویه 2021 AED د.إ227.20
همانطور که سیب الجدیده 18 ژانویه 2021 OMR ﷼24.38
به عنوان Suwayq 18 ژانویه 2021 OMR ﷼24.38
بهله 18 ژانویه 2021 OMR ﷼24.38
بارکا 18 ژانویه 2021 OMR ﷼24.38
باوشر 18 ژانویه 2021 OMR ﷼24.38
زید 18 ژانویه 2021 AED د.إ227.20
دیبا الفجیره 18 ژانویه 2021 AED د.إ227.20
دیبا آل هیسن 18 ژانویه 2021 AED د.إ227.20
شهر دبی 18 ژانویه 2021 AED د.إ227.20
شهر فجیره 18 ژانویه 2021 AED د.إ227.20
هتا 18 ژانویه 2021 AED د.إ227.20
ایبری 18 ژانویه 2021 OMR ﷼24.38
جبل علی 18 ژانویه 2021 AED د.إ227.20
کالبا 18 ژانویه 2021 AED د.إ227.20
خور فکان 18 ژانویه 2021 AED د.إ227.20
مسقطی 18 ژانویه 2021 OMR ﷼24.38
راس الخیمه 18 ژانویه 2021 AED د.إ227.20
رستاق 18 ژانویه 2021 OMR ﷼24.38
سحام 18 ژانویه 2021 OMR ﷼24.38
شهر شارجه 18 ژانویه 2021 AED د.إ227.20
ام القوین 18 ژانویه 2021 AED د.إ227.20
دیبا الفجیره : قیمت طلای 22 عیار

دیبا الفجیره : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 18 ژانویه 2021 AED د.إ208.25
شهر عجمان 18 ژانویه 2021 AED د.إ208.25
العین 18 ژانویه 2021 AED د.إ208.25
البرعیمی 18 ژانویه 2021 OMR ﷼22.35
خانم 18 ژانویه 2021 AED د.إ208.25
الکوئز 18 ژانویه 2021 AED د.إ208.25
الصحار 18 ژانویه 2021 OMR ﷼22.35
آرمز 18 ژانویه 2021 AED د.إ208.25
همانطور که سیب الجدیده 18 ژانویه 2021 OMR ﷼22.35
به عنوان Suwayq 18 ژانویه 2021 OMR ﷼22.35
بهله 18 ژانویه 2021 OMR ﷼22.35
بارکا 18 ژانویه 2021 OMR ﷼22.35
باوشر 18 ژانویه 2021 OMR ﷼22.35
زید 18 ژانویه 2021 AED د.إ208.25
دیبا الفجیره 18 ژانویه 2021 AED د.إ208.25
دیبا آل هیسن 18 ژانویه 2021 AED د.إ208.25
شهر دبی 18 ژانویه 2021 AED د.إ208.25
شهر فجیره 18 ژانویه 2021 AED د.إ208.25
هتا 18 ژانویه 2021 AED د.إ208.25
ایبری 18 ژانویه 2021 OMR ﷼22.35
جبل علی 18 ژانویه 2021 AED د.إ208.25
کالبا 18 ژانویه 2021 AED د.إ208.25
خور فکان 18 ژانویه 2021 AED د.إ208.25
مسقطی 18 ژانویه 2021 OMR ﷼22.35
راس الخیمه 18 ژانویه 2021 AED د.إ208.25
رستاق 18 ژانویه 2021 OMR ﷼22.35
سحام 18 ژانویه 2021 OMR ﷼22.35
شهر شارجه 18 ژانویه 2021 AED د.إ208.25
ام القوین 18 ژانویه 2021 AED د.إ208.25
دیبا الفجیره : قیمت طلای 22 عیار