غیاثی : طلا قیمت در همه نزدیک شهرها

غیاثی : 24 کارات طلا نرخ در همه نزدیک شهرها

شهر تاریخ قیمت
ابوظبی شهر 29 اکتبر 2020 AED د.إ233.74
آل عین 29 اکتبر 2020 AED د.إ233.74
آل خور 28 اکتبر 2020 QAR ﷼236.20
آل کوئز 29 اکتبر 2020 AED د.إ233.74
آل رایان 28 اکتبر 2020 QAR ﷼236.20
آل واکره 28 اکتبر 2020 QAR ﷼236.20
دوحه 28 اکتبر 2020 QAR ﷼236.20
دبی شهر 29 اکتبر 2020 AED د.إ233.74
غیاثی 29 اکتبر 2020 AED د.إ233.74
جبل علی 29 اکتبر 2020 AED د.إ233.74
لیوا واحه 29 اکتبر 2020 AED د.إ233.74
مدینات زید 29 اکتبر 2020 AED د.إ233.74
روویس 29 اکتبر 2020 AED د.إ233.74
شارجه شهر 29 اکتبر 2020 AED د.إ233.74
ام سلام محمد 28 اکتبر 2020 QAR ﷼236.20
غیاثی : 22 کارات طلا قیمت

غیاثی : 22 کارات طلا نرخ در همه نزدیک شهرها

شهر تاریخ قیمت
ابوظبی شهر 29 اکتبر 2020 AED د.إ214.25
آل عین 29 اکتبر 2020 AED د.إ214.25
آل خور 28 اکتبر 2020 QAR ﷼216.50
آل کوئز 29 اکتبر 2020 AED د.إ214.25
آل رایان 28 اکتبر 2020 QAR ﷼216.50
آل واکره 28 اکتبر 2020 QAR ﷼216.50
دوحه 28 اکتبر 2020 QAR ﷼216.50
دبی شهر 29 اکتبر 2020 AED د.إ214.25
غیاثی 29 اکتبر 2020 AED د.إ214.25
جبل علی 29 اکتبر 2020 AED د.إ214.25
لیوا واحه 29 اکتبر 2020 AED د.إ214.25
مدینات زید 29 اکتبر 2020 AED د.إ214.25
روویس 29 اکتبر 2020 AED د.إ214.25
شارجه شهر 29 اکتبر 2020 AED د.إ214.25
ام سلام محمد 28 اکتبر 2020 QAR ﷼216.50
غیاثی : 22 کارات طلا قیمت