غیاثی : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

غیاثی : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
العین 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
الخور 07 مرداد 2022 QAR ﷼219.00
الکوئز 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
الریان 07 مرداد 2022 QAR ﷼219.00
الوکره 07 مرداد 2022 QAR ﷼219.00
دوحه 07 مرداد 2022 QAR ﷼219.00
شهر دبی 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
غیاثی 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
جبل علی 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
واحه لیوا 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
مادینات زاید 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
روایس 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
شهر شارجه 06 مرداد 2022 AED د.إ215.25
ام صلال محمد 07 مرداد 2022 QAR ﷼219.00
غیاثی : قیمت طلای 22 عیار

غیاثی : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
العین 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
الخور 07 مرداد 2022 QAR ﷼207.00
الکوئز 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
الریان 07 مرداد 2022 QAR ﷼207.00
الوکره 07 مرداد 2022 QAR ﷼207.00
دوحه 07 مرداد 2022 QAR ﷼207.00
شهر دبی 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
غیاثی 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
جبل علی 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
واحه لیوا 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
مادینات زاید 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
روایس 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
شهر شارجه 06 مرداد 2022 AED د.إ202.00
ام صلال محمد 07 مرداد 2022 QAR ﷼207.00
غیاثی : قیمت طلای 22 عیار