غیاثی : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

غیاثی : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 20 ژانویه 2021 AED د.إ229.65
العین 20 ژانویه 2021 AED د.إ229.65
الخور 20 ژانویه 2021 QAR ﷼232.93
الکوئز 20 ژانویه 2021 AED د.إ229.65
الریان 20 ژانویه 2021 QAR ﷼232.93
الوکره 20 ژانویه 2021 QAR ﷼232.93
دوحه 20 ژانویه 2021 QAR ﷼232.93
شهر دبی 20 ژانویه 2021 AED د.إ229.65
غیاثی 20 ژانویه 2021 AED د.إ229.65
جبل علی 20 ژانویه 2021 AED د.إ229.65
واحه لیوا 20 ژانویه 2021 AED د.إ229.65
مادینات زاید 20 ژانویه 2021 AED د.إ229.65
روایس 20 ژانویه 2021 AED د.إ229.65
شهر شارجه 20 ژانویه 2021 AED د.إ229.65
ام صلال محمد 20 ژانویه 2021 QAR ﷼232.93
غیاثی : قیمت طلای 22 عیار

غیاثی : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 20 ژانویه 2021 AED د.إ210.50
العین 20 ژانویه 2021 AED د.إ210.50
الخور 20 ژانویه 2021 QAR ﷼213.50
الکوئز 20 ژانویه 2021 AED د.إ210.50
الریان 20 ژانویه 2021 QAR ﷼213.50
الوکره 20 ژانویه 2021 QAR ﷼213.50
دوحه 20 ژانویه 2021 QAR ﷼213.50
شهر دبی 20 ژانویه 2021 AED د.إ210.50
غیاثی 20 ژانویه 2021 AED د.إ210.50
جبل علی 20 ژانویه 2021 AED د.إ210.50
واحه لیوا 20 ژانویه 2021 AED د.إ210.50
مادینات زاید 20 ژانویه 2021 AED د.إ210.50
روایس 20 ژانویه 2021 AED د.إ210.50
شهر شارجه 20 ژانویه 2021 AED د.إ210.50
ام صلال محمد 20 ژانویه 2021 QAR ﷼213.50
غیاثی : قیمت طلای 22 عیار