غیاثی : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

غیاثی : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 17 ژوئن 2024 AED د.إ281.00
العین 17 ژوئن 2024 AED د.إ281.00
الخور 17 ژوئن 2024 QAR ﷼282.50
الکوئز 17 ژوئن 2024 AED د.إ281.00
الریان 17 ژوئن 2024 QAR ﷼282.50
الوکره 17 ژوئن 2024 QAR ﷼282.50
دوحه 17 ژوئن 2024 QAR ﷼282.50
شهر دبی 17 ژوئن 2024 AED د.إ281.00
غیاثی 17 ژوئن 2024 AED د.إ281.00
جبل علی 17 ژوئن 2024 AED د.إ281.00
واحه لیوا 17 ژوئن 2024 AED د.إ281.00
مادینات زاید 17 ژوئن 2024 AED د.إ281.00
روایس 17 ژوئن 2024 AED د.إ281.00
شهر شارجه 17 ژوئن 2024 AED د.إ281.00
ام صلال محمد 17 ژوئن 2024 QAR ﷼282.50
غیاثی : قیمت طلای 22 عیار

غیاثی : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 17 ژوئن 2024 AED د.إ260.25
العین 17 ژوئن 2024 AED د.إ260.25
الخور 17 ژوئن 2024 QAR ﷼265.00
الکوئز 17 ژوئن 2024 AED د.إ260.25
الریان 17 ژوئن 2024 QAR ﷼265.00
الوکره 17 ژوئن 2024 QAR ﷼265.00
دوحه 17 ژوئن 2024 QAR ﷼265.00
شهر دبی 17 ژوئن 2024 AED د.إ260.25
غیاثی 17 ژوئن 2024 AED د.إ260.25
جبل علی 17 ژوئن 2024 AED د.إ260.25
واحه لیوا 17 ژوئن 2024 AED د.إ260.25
مادینات زاید 17 ژوئن 2024 AED د.إ260.25
روایس 17 ژوئن 2024 AED د.إ260.25
شهر شارجه 17 ژوئن 2024 AED د.إ260.25
ام صلال محمد 17 ژوئن 2024 QAR ﷼265.00
غیاثی : قیمت طلای 22 عیار