غیاثی : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

غیاثی : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 17 ژانویه 2022 AED د.إ225.83
العین 17 ژانویه 2022 AED د.إ225.83
الخور 17 ژانویه 2022 QAR ﷼230.20
الکوئز 17 ژانویه 2022 AED د.إ225.83
الریان 17 ژانویه 2022 QAR ﷼230.20
الوکره 17 ژانویه 2022 QAR ﷼230.20
دوحه 17 ژانویه 2022 QAR ﷼230.20
شهر دبی 17 ژانویه 2022 AED د.إ225.83
غیاثی 17 ژانویه 2022 AED د.إ225.83
جبل علی 17 ژانویه 2022 AED د.إ225.83
واحه لیوا 17 ژانویه 2022 AED د.إ225.83
مادینات زاید 17 ژانویه 2022 AED د.إ225.83
روایس 17 ژانویه 2022 AED د.إ225.83
شهر شارجه 17 ژانویه 2022 AED د.إ225.83
ام صلال محمد 17 ژانویه 2022 QAR ﷼230.20
غیاثی : قیمت طلای 22 عیار

غیاثی : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 17 ژانویه 2022 AED د.إ207.00
العین 17 ژانویه 2022 AED د.إ207.00
الخور 17 ژانویه 2022 QAR ﷼211.00
الکوئز 17 ژانویه 2022 AED د.إ207.00
الریان 17 ژانویه 2022 QAR ﷼211.00
الوکره 17 ژانویه 2022 QAR ﷼211.00
دوحه 17 ژانویه 2022 QAR ﷼211.00
شهر دبی 17 ژانویه 2022 AED د.إ207.00
غیاثی 17 ژانویه 2022 AED د.إ207.00
جبل علی 17 ژانویه 2022 AED د.إ207.00
واحه لیوا 17 ژانویه 2022 AED د.إ207.00
مادینات زاید 17 ژانویه 2022 AED د.إ207.00
روایس 17 ژانویه 2022 AED د.إ207.00
شهر شارجه 17 ژانویه 2022 AED د.إ207.00
ام صلال محمد 17 ژانویه 2022 QAR ﷼211.00
غیاثی : قیمت طلای 22 عیار