غیاثی : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

غیاثی : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 18 اکتبر 2021 AED د.إ219.56
العین 18 اکتبر 2021 AED د.إ219.56
الخور 18 اکتبر 2021 QAR ﷼224.20
الکوئز 18 اکتبر 2021 AED د.إ219.56
الریان 18 اکتبر 2021 QAR ﷼224.20
الوکره 18 اکتبر 2021 QAR ﷼224.20
دوحه 18 اکتبر 2021 QAR ﷼224.20
شهر دبی 18 اکتبر 2021 AED د.إ219.56
غیاثی 18 اکتبر 2021 AED د.إ219.56
جبل علی 18 اکتبر 2021 AED د.إ219.56
واحه لیوا 18 اکتبر 2021 AED د.إ219.56
مادینات زاید 18 اکتبر 2021 AED د.إ219.56
روایس 18 اکتبر 2021 AED د.إ219.56
شهر شارجه 18 اکتبر 2021 AED د.إ219.56
ام صلال محمد 18 اکتبر 2021 QAR ﷼224.20
غیاثی : قیمت طلای 22 عیار

غیاثی : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 18 اکتبر 2021 AED د.إ201.25
العین 18 اکتبر 2021 AED د.إ201.25
الخور 18 اکتبر 2021 QAR ﷼205.50
الکوئز 18 اکتبر 2021 AED د.إ201.25
الریان 18 اکتبر 2021 QAR ﷼205.50
الوکره 18 اکتبر 2021 QAR ﷼205.50
دوحه 18 اکتبر 2021 QAR ﷼205.50
شهر دبی 18 اکتبر 2021 AED د.إ201.25
غیاثی 18 اکتبر 2021 AED د.إ201.25
جبل علی 18 اکتبر 2021 AED د.إ201.25
واحه لیوا 18 اکتبر 2021 AED د.إ201.25
مادینات زاید 18 اکتبر 2021 AED د.إ201.25
روایس 18 اکتبر 2021 AED د.إ201.25
شهر شارجه 18 اکتبر 2021 AED د.إ201.25
ام صلال محمد 18 اکتبر 2021 QAR ﷼205.50
غیاثی : قیمت طلای 22 عیار