جبل علی : طلا قیمت در همه نزدیک شهرها

جبل علی : 24 کارات طلا نرخ در همه نزدیک شهرها

شهر تاریخ قیمت
ابوظبی شهر 29 اکتبر 2020 AED د.إ233.74
عجمان شهر 29 اکتبر 2020 AED د.إ233.74
آل عین 29 اکتبر 2020 AED د.إ233.74
آل بوریمی 29 اکتبر 2020 OMR ﷼25.04
آل خانم 29 اکتبر 2020 AED د.إ233.74
آل کوئز 29 اکتبر 2020 AED د.إ233.74
آل سحر 29 اکتبر 2020 OMR ﷼25.04
Ar Rams 29 اکتبر 2020 AED د.إ233.74
به عنوان Suwayq 29 اکتبر 2020 OMR ﷼25.04
قائد 29 اکتبر 2020 AED د.إ233.74
دیبابا آل فجیره 29 اکتبر 2020 AED د.إ233.74
Dibba Al Hisn 29 اکتبر 2020 AED د.إ233.74
دبی شهر 29 اکتبر 2020 AED د.إ233.74
فجیره شهر 29 اکتبر 2020 AED د.إ233.74
غیاثی 29 اکتبر 2020 AED د.إ233.74
هاتا 29 اکتبر 2020 AED د.إ233.74
ایبری 29 اکتبر 2020 OMR ﷼25.04
جبل علی 29 اکتبر 2020 AED د.إ233.74
کلبا 29 اکتبر 2020 AED د.إ233.74
خور فکان 29 اکتبر 2020 AED د.إ233.74
لیوا واحه 29 اکتبر 2020 AED د.إ233.74
مدینات زید 29 اکتبر 2020 AED د.إ233.74
راس آل خیمه 29 اکتبر 2020 AED د.إ233.74
رستاخ 29 اکتبر 2020 OMR ﷼25.04
روویس 29 اکتبر 2020 AED د.إ233.74
سحام 29 اکتبر 2020 OMR ﷼25.04
شارجه شهر 29 اکتبر 2020 AED د.إ233.74
ام آل کوین 29 اکتبر 2020 AED د.إ233.74
جبل علی : 22 کارات طلا قیمت

جبل علی : 22 کارات طلا نرخ در همه نزدیک شهرها

شهر تاریخ قیمت
ابوظبی شهر 29 اکتبر 2020 AED د.إ214.25
عجمان شهر 29 اکتبر 2020 AED د.إ214.25
آل عین 29 اکتبر 2020 AED د.إ214.25
آل بوریمی 29 اکتبر 2020 OMR ﷼22.95
آل خانم 29 اکتبر 2020 AED د.إ214.25
آل کوئز 29 اکتبر 2020 AED د.إ214.25
آل سحر 29 اکتبر 2020 OMR ﷼22.95
Ar Rams 29 اکتبر 2020 AED د.إ214.25
به عنوان Suwayq 29 اکتبر 2020 OMR ﷼22.95
قائد 29 اکتبر 2020 AED د.إ214.25
دیبابا آل فجیره 29 اکتبر 2020 AED د.إ214.25
Dibba Al Hisn 29 اکتبر 2020 AED د.إ214.25
دبی شهر 29 اکتبر 2020 AED د.إ214.25
فجیره شهر 29 اکتبر 2020 AED د.إ214.25
غیاثی 29 اکتبر 2020 AED د.إ214.25
هاتا 29 اکتبر 2020 AED د.إ214.25
ایبری 29 اکتبر 2020 OMR ﷼22.95
جبل علی 29 اکتبر 2020 AED د.إ214.25
کلبا 29 اکتبر 2020 AED د.إ214.25
خور فکان 29 اکتبر 2020 AED د.إ214.25
لیوا واحه 29 اکتبر 2020 AED د.إ214.25
مدینات زید 29 اکتبر 2020 AED د.إ214.25
راس آل خیمه 29 اکتبر 2020 AED د.إ214.25
رستاخ 29 اکتبر 2020 OMR ﷼22.95
روویس 29 اکتبر 2020 AED د.إ214.25
سحام 29 اکتبر 2020 OMR ﷼22.95
شارجه شهر 29 اکتبر 2020 AED د.إ214.25
ام آل کوین 29 اکتبر 2020 AED د.إ214.25
جبل علی : 22 کارات طلا قیمت