جبل علی : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

جبل علی : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 18 ژانویه 2021 AED د.إ227.20
شهر عجمان 18 ژانویه 2021 AED د.إ227.20
العین 18 ژانویه 2021 AED د.إ227.20
البرعیمی 18 ژانویه 2021 OMR ﷼24.38
خانم 18 ژانویه 2021 AED د.إ227.20
الکوئز 18 ژانویه 2021 AED د.إ227.20
الصحار 18 ژانویه 2021 OMR ﷼24.38
آرمز 18 ژانویه 2021 AED د.إ227.20
به عنوان Suwayq 18 ژانویه 2021 OMR ﷼24.38
زید 18 ژانویه 2021 AED د.إ227.20
دیبا الفجیره 18 ژانویه 2021 AED د.إ227.20
دیبا آل هیسن 18 ژانویه 2021 AED د.إ227.20
شهر دبی 18 ژانویه 2021 AED د.إ227.20
شهر فجیره 18 ژانویه 2021 AED د.إ227.20
غیاثی 18 ژانویه 2021 AED د.إ227.20
هتا 18 ژانویه 2021 AED د.إ227.20
ایبری 18 ژانویه 2021 OMR ﷼24.38
جبل علی 18 ژانویه 2021 AED د.إ227.20
کالبا 18 ژانویه 2021 AED د.إ227.20
خور فکان 18 ژانویه 2021 AED د.إ227.20
واحه لیوا 18 ژانویه 2021 AED د.إ227.20
مادینات زاید 18 ژانویه 2021 AED د.إ227.20
راس الخیمه 18 ژانویه 2021 AED د.إ227.20
رستاق 18 ژانویه 2021 OMR ﷼24.38
روایس 18 ژانویه 2021 AED د.إ227.20
سحام 18 ژانویه 2021 OMR ﷼24.38
شهر شارجه 18 ژانویه 2021 AED د.إ227.20
ام القوین 18 ژانویه 2021 AED د.إ227.20
جبل علی : قیمت طلای 22 عیار

جبل علی : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 18 ژانویه 2021 AED د.إ208.25
شهر عجمان 18 ژانویه 2021 AED د.إ208.25
العین 18 ژانویه 2021 AED د.إ208.25
البرعیمی 18 ژانویه 2021 OMR ﷼22.35
خانم 18 ژانویه 2021 AED د.إ208.25
الکوئز 18 ژانویه 2021 AED د.إ208.25
الصحار 18 ژانویه 2021 OMR ﷼22.35
آرمز 18 ژانویه 2021 AED د.إ208.25
به عنوان Suwayq 18 ژانویه 2021 OMR ﷼22.35
زید 18 ژانویه 2021 AED د.إ208.25
دیبا الفجیره 18 ژانویه 2021 AED د.إ208.25
دیبا آل هیسن 18 ژانویه 2021 AED د.إ208.25
شهر دبی 18 ژانویه 2021 AED د.إ208.25
شهر فجیره 18 ژانویه 2021 AED د.إ208.25
غیاثی 18 ژانویه 2021 AED د.إ208.25
هتا 18 ژانویه 2021 AED د.إ208.25
ایبری 18 ژانویه 2021 OMR ﷼22.35
جبل علی 18 ژانویه 2021 AED د.إ208.25
کالبا 18 ژانویه 2021 AED د.إ208.25
خور فکان 18 ژانویه 2021 AED د.إ208.25
واحه لیوا 18 ژانویه 2021 AED د.إ208.25
مادینات زاید 18 ژانویه 2021 AED د.إ208.25
راس الخیمه 18 ژانویه 2021 AED د.إ208.25
رستاق 18 ژانویه 2021 OMR ﷼22.35
روایس 18 ژانویه 2021 AED د.إ208.25
سحام 18 ژانویه 2021 OMR ﷼22.35
شهر شارجه 18 ژانویه 2021 AED د.إ208.25
ام القوین 18 ژانویه 2021 AED د.إ208.25
جبل علی : قیمت طلای 22 عیار