جبل علی : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

جبل علی : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 20 ممکن است 2024 AED د.إ296.00
شهر عجمان 20 ممکن است 2024 AED د.إ296.00
العین 20 ممکن است 2024 AED د.إ296.00
البرعیمی 20 ممکن است 2024 OMR ﷼31.00
خانم 20 ممکن است 2024 AED د.إ296.00
الکوئز 20 ممکن است 2024 AED د.إ296.00
الصحار 20 ممکن است 2024 OMR ﷼31.00
آرمز 20 ممکن است 2024 AED د.إ296.00
به عنوان Suwayq 20 ممکن است 2024 OMR ﷼31.00
زید 20 ممکن است 2024 AED د.إ296.00
دیبا الفجیره 20 ممکن است 2024 AED د.إ296.00
دیبا آل هیسن 20 ممکن است 2024 AED د.إ296.00
شهر دبی 20 ممکن است 2024 AED د.إ296.00
شهر فجیره 20 ممکن است 2024 AED د.إ296.00
غیاثی 20 ممکن است 2024 AED د.إ296.00
هتا 20 ممکن است 2024 AED د.إ296.00
ایبری 20 ممکن است 2024 OMR ﷼31.00
جبل علی 20 ممکن است 2024 AED د.إ296.00
کالبا 20 ممکن است 2024 AED د.إ296.00
خور فکان 20 ممکن است 2024 AED د.إ296.00
واحه لیوا 20 ممکن است 2024 AED د.إ296.00
مادینات زاید 20 ممکن است 2024 AED د.إ296.00
راس الخیمه 20 ممکن است 2024 AED د.إ296.00
رستاق 20 ممکن است 2024 OMR ﷼31.00
روایس 20 ممکن است 2024 AED د.إ296.00
سحام 20 ممکن است 2024 OMR ﷼31.00
شهر شارجه 20 ممکن است 2024 AED د.إ296.00
ام القوین 20 ممکن است 2024 AED د.إ296.00
جبل علی : قیمت طلای 22 عیار

جبل علی : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 20 ممکن است 2024 AED د.إ274.00
شهر عجمان 20 ممکن است 2024 AED د.إ274.00
العین 20 ممکن است 2024 AED د.إ274.00
البرعیمی 20 ممکن است 2024 OMR ﷼29.40
خانم 20 ممکن است 2024 AED د.إ274.00
الکوئز 20 ممکن است 2024 AED د.إ274.00
الصحار 20 ممکن است 2024 OMR ﷼29.40
آرمز 20 ممکن است 2024 AED د.إ274.00
به عنوان Suwayq 20 ممکن است 2024 OMR ﷼29.40
زید 20 ممکن است 2024 AED د.إ274.00
دیبا الفجیره 20 ممکن است 2024 AED د.إ274.00
دیبا آل هیسن 20 ممکن است 2024 AED د.إ274.00
شهر دبی 20 ممکن است 2024 AED د.إ274.00
شهر فجیره 20 ممکن است 2024 AED د.إ274.00
غیاثی 20 ممکن است 2024 AED د.إ274.00
هتا 20 ممکن است 2024 AED د.إ274.00
ایبری 20 ممکن است 2024 OMR ﷼29.40
جبل علی 20 ممکن است 2024 AED د.إ274.00
کالبا 20 ممکن است 2024 AED د.إ274.00
خور فکان 20 ممکن است 2024 AED د.إ274.00
واحه لیوا 20 ممکن است 2024 AED د.إ274.00
مادینات زاید 20 ممکن است 2024 AED د.إ274.00
راس الخیمه 20 ممکن است 2024 AED د.إ274.00
رستاق 20 ممکن است 2024 OMR ﷼29.40
روایس 20 ممکن است 2024 AED د.إ274.00
سحام 20 ممکن است 2024 OMR ﷼29.40
شهر شارجه 20 ممکن است 2024 AED د.إ274.00
ام القوین 20 ممکن است 2024 AED د.إ274.00
جبل علی : قیمت طلای 22 عیار