جبل علی : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

جبل علی : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 17 ژانویه 2022 AED د.إ225.83
شهر عجمان 17 ژانویه 2022 AED د.إ225.83
العین 17 ژانویه 2022 AED د.إ225.83
البرعیمی 17 ژانویه 2022 OMR ﷼24.38
خانم 17 ژانویه 2022 AED د.إ225.83
الکوئز 17 ژانویه 2022 AED د.إ225.83
الصحار 17 ژانویه 2022 OMR ﷼24.38
آرمز 17 ژانویه 2022 AED د.إ225.83
به عنوان Suwayq 17 ژانویه 2022 OMR ﷼24.38
زید 17 ژانویه 2022 AED د.إ225.83
دیبا الفجیره 17 ژانویه 2022 AED د.إ225.83
دیبا آل هیسن 17 ژانویه 2022 AED د.إ225.83
شهر دبی 17 ژانویه 2022 AED د.إ225.83
شهر فجیره 17 ژانویه 2022 AED د.إ225.83
غیاثی 17 ژانویه 2022 AED د.إ225.83
هتا 17 ژانویه 2022 AED د.إ225.83
ایبری 17 ژانویه 2022 OMR ﷼24.38
جبل علی 17 ژانویه 2022 AED د.إ225.83
کالبا 17 ژانویه 2022 AED د.إ225.83
خور فکان 17 ژانویه 2022 AED د.إ225.83
واحه لیوا 17 ژانویه 2022 AED د.إ225.83
مادینات زاید 17 ژانویه 2022 AED د.إ225.83
راس الخیمه 17 ژانویه 2022 AED د.إ225.83
رستاق 17 ژانویه 2022 OMR ﷼24.38
روایس 17 ژانویه 2022 AED د.إ225.83
سحام 17 ژانویه 2022 OMR ﷼24.38
شهر شارجه 17 ژانویه 2022 AED د.إ225.83
ام القوین 17 ژانویه 2022 AED د.إ225.83
جبل علی : قیمت طلای 22 عیار

جبل علی : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 17 ژانویه 2022 AED د.إ207.00
شهر عجمان 17 ژانویه 2022 AED د.إ207.00
العین 17 ژانویه 2022 AED د.إ207.00
البرعیمی 17 ژانویه 2022 OMR ﷼22.35
خانم 17 ژانویه 2022 AED د.إ207.00
الکوئز 17 ژانویه 2022 AED د.إ207.00
الصحار 17 ژانویه 2022 OMR ﷼22.35
آرمز 17 ژانویه 2022 AED د.إ207.00
به عنوان Suwayq 17 ژانویه 2022 OMR ﷼22.35
زید 17 ژانویه 2022 AED د.إ207.00
دیبا الفجیره 17 ژانویه 2022 AED د.إ207.00
دیبا آل هیسن 17 ژانویه 2022 AED د.إ207.00
شهر دبی 17 ژانویه 2022 AED د.إ207.00
شهر فجیره 17 ژانویه 2022 AED د.إ207.00
غیاثی 17 ژانویه 2022 AED د.إ207.00
هتا 17 ژانویه 2022 AED د.إ207.00
ایبری 17 ژانویه 2022 OMR ﷼22.35
جبل علی 17 ژانویه 2022 AED د.إ207.00
کالبا 17 ژانویه 2022 AED د.إ207.00
خور فکان 17 ژانویه 2022 AED د.إ207.00
واحه لیوا 17 ژانویه 2022 AED د.إ207.00
مادینات زاید 17 ژانویه 2022 AED د.إ207.00
راس الخیمه 17 ژانویه 2022 AED د.إ207.00
رستاق 17 ژانویه 2022 OMR ﷼22.35
روایس 17 ژانویه 2022 AED د.إ207.00
سحام 17 ژانویه 2022 OMR ﷼22.35
شهر شارجه 17 ژانویه 2022 AED د.إ207.00
ام القوین 17 ژانویه 2022 AED د.إ207.00
جبل علی : قیمت طلای 22 عیار