کالبا : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

کالبا : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 21 اکتبر 2021 AED د.إ221.74
شهر عجمان 21 اکتبر 2021 AED د.إ221.74
العین 21 اکتبر 2021 AED د.إ221.74
البرعیمی 20 اکتبر 2021 OMR ﷼23.95
خانم 21 اکتبر 2021 AED د.إ221.74
الکوئز 21 اکتبر 2021 AED د.إ221.74
الصحار 20 اکتبر 2021 OMR ﷼23.95
آرمز 21 اکتبر 2021 AED د.إ221.74
همانطور که سیب الجدیده 20 اکتبر 2021 OMR ﷼23.95
به عنوان Suwayq 20 اکتبر 2021 OMR ﷼23.95
بهله 20 اکتبر 2021 OMR ﷼23.95
بارکا 20 اکتبر 2021 OMR ﷼23.95
باوشر 20 اکتبر 2021 OMR ﷼23.95
زید 21 اکتبر 2021 AED د.إ221.74
دیبا الفجیره 21 اکتبر 2021 AED د.إ221.74
دیبا آل هیسن 21 اکتبر 2021 AED د.إ221.74
شهر دبی 21 اکتبر 2021 AED د.إ221.74
شهر فجیره 21 اکتبر 2021 AED د.إ221.74
هتا 21 اکتبر 2021 AED د.إ221.74
ایبری 20 اکتبر 2021 OMR ﷼23.95
جبل علی 21 اکتبر 2021 AED د.إ221.74
کالبا 21 اکتبر 2021 AED د.إ221.74
خور فکان 21 اکتبر 2021 AED د.إ221.74
مادینات زاید 21 اکتبر 2021 AED د.إ221.74
مسقطی 20 اکتبر 2021 OMR ﷼23.95
نزاوا 20 اکتبر 2021 OMR ﷼23.95
راس الخیمه 21 اکتبر 2021 AED د.إ221.74
رستاق 20 اکتبر 2021 OMR ﷼23.95
سحام 20 اکتبر 2021 OMR ﷼23.95
شهر شارجه 21 اکتبر 2021 AED د.إ221.74
ام القوین 21 اکتبر 2021 AED د.إ221.74
کالبا : قیمت طلای 22 عیار

کالبا : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 21 اکتبر 2021 AED د.إ203.25
شهر عجمان 21 اکتبر 2021 AED د.إ203.25
العین 21 اکتبر 2021 AED د.إ203.25
البرعیمی 20 اکتبر 2021 OMR ﷼21.95
خانم 21 اکتبر 2021 AED د.إ203.25
الکوئز 21 اکتبر 2021 AED د.إ203.25
الصحار 20 اکتبر 2021 OMR ﷼21.95
آرمز 21 اکتبر 2021 AED د.إ203.25
همانطور که سیب الجدیده 20 اکتبر 2021 OMR ﷼21.95
به عنوان Suwayq 20 اکتبر 2021 OMR ﷼21.95
بهله 20 اکتبر 2021 OMR ﷼21.95
بارکا 20 اکتبر 2021 OMR ﷼21.95
باوشر 20 اکتبر 2021 OMR ﷼21.95
زید 21 اکتبر 2021 AED د.إ203.25
دیبا الفجیره 21 اکتبر 2021 AED د.إ203.25
دیبا آل هیسن 21 اکتبر 2021 AED د.إ203.25
شهر دبی 21 اکتبر 2021 AED د.إ203.25
شهر فجیره 21 اکتبر 2021 AED د.إ203.25
هتا 21 اکتبر 2021 AED د.إ203.25
ایبری 20 اکتبر 2021 OMR ﷼21.95
جبل علی 21 اکتبر 2021 AED د.إ203.25
کالبا 21 اکتبر 2021 AED د.إ203.25
خور فکان 21 اکتبر 2021 AED د.إ203.25
مادینات زاید 21 اکتبر 2021 AED د.إ203.25
مسقطی 20 اکتبر 2021 OMR ﷼21.95
نزاوا 20 اکتبر 2021 OMR ﷼21.95
راس الخیمه 21 اکتبر 2021 AED د.إ203.25
رستاق 20 اکتبر 2021 OMR ﷼21.95
سحام 20 اکتبر 2021 OMR ﷼21.95
شهر شارجه 21 اکتبر 2021 AED د.إ203.25
ام القوین 21 اکتبر 2021 AED د.إ203.25
کالبا : قیمت طلای 22 عیار