کالبا : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

کالبا : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 05 جولای 2022 AED د.إ219.25
شهر عجمان 05 جولای 2022 AED د.إ219.25
العین 05 جولای 2022 AED د.إ219.25
البرعیمی 05 جولای 2022 OMR ﷼23.20
خانم 05 جولای 2022 AED د.إ219.25
الکوئز 05 جولای 2022 AED د.إ219.25
الصحار 05 جولای 2022 OMR ﷼23.20
آرمز 05 جولای 2022 AED د.إ219.25
همانطور که سیب الجدیده 05 جولای 2022 OMR ﷼23.20
به عنوان Suwayq 05 جولای 2022 OMR ﷼23.20
بهله 05 جولای 2022 OMR ﷼23.20
بارکا 05 جولای 2022 OMR ﷼23.20
باوشر 05 جولای 2022 OMR ﷼23.20
زید 05 جولای 2022 AED د.إ219.25
دیبا الفجیره 05 جولای 2022 AED د.إ219.25
دیبا آل هیسن 05 جولای 2022 AED د.إ219.25
شهر دبی 05 جولای 2022 AED د.إ219.25
شهر فجیره 05 جولای 2022 AED د.إ219.25
هتا 05 جولای 2022 AED د.إ219.25
ایبری 05 جولای 2022 OMR ﷼23.20
جبل علی 05 جولای 2022 AED د.إ219.25
کالبا 05 جولای 2022 AED د.إ219.25
خور فکان 05 جولای 2022 AED د.إ219.25
مادینات زاید 05 جولای 2022 AED د.إ219.25
مسقطی 05 جولای 2022 OMR ﷼23.20
نزاوا 05 جولای 2022 OMR ﷼23.20
راس الخیمه 05 جولای 2022 AED د.إ219.25
رستاق 05 جولای 2022 OMR ﷼23.20
سحام 05 جولای 2022 OMR ﷼23.20
شهر شارجه 05 جولای 2022 AED د.إ219.25
ام القوین 05 جولای 2022 AED د.إ219.25
کالبا : قیمت طلای 22 عیار

کالبا : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 05 جولای 2022 AED د.إ206.00
شهر عجمان 05 جولای 2022 AED د.إ206.00
العین 05 جولای 2022 AED د.إ206.00
البرعیمی 05 جولای 2022 OMR ﷼22.25
خانم 05 جولای 2022 AED د.إ206.00
الکوئز 05 جولای 2022 AED د.إ206.00
الصحار 05 جولای 2022 OMR ﷼22.25
آرمز 05 جولای 2022 AED د.إ206.00
همانطور که سیب الجدیده 05 جولای 2022 OMR ﷼22.25
به عنوان Suwayq 05 جولای 2022 OMR ﷼22.25
بهله 05 جولای 2022 OMR ﷼22.25
بارکا 05 جولای 2022 OMR ﷼22.25
باوشر 05 جولای 2022 OMR ﷼22.25
زید 05 جولای 2022 AED د.إ206.00
دیبا الفجیره 05 جولای 2022 AED د.إ206.00
دیبا آل هیسن 05 جولای 2022 AED د.إ206.00
شهر دبی 05 جولای 2022 AED د.إ206.00
شهر فجیره 05 جولای 2022 AED د.إ206.00
هتا 05 جولای 2022 AED د.إ206.00
ایبری 05 جولای 2022 OMR ﷼22.25
جبل علی 05 جولای 2022 AED د.إ206.00
کالبا 05 جولای 2022 AED د.إ206.00
خور فکان 05 جولای 2022 AED د.إ206.00
مادینات زاید 05 جولای 2022 AED د.إ206.00
مسقطی 05 جولای 2022 OMR ﷼22.25
نزاوا 05 جولای 2022 OMR ﷼22.25
راس الخیمه 05 جولای 2022 AED د.إ206.00
رستاق 05 جولای 2022 OMR ﷼22.25
سحام 05 جولای 2022 OMR ﷼22.25
شهر شارجه 05 جولای 2022 AED د.إ206.00
ام القوین 05 جولای 2022 AED د.إ206.00
کالبا : قیمت طلای 22 عیار