واحه لیوا : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

واحه لیوا : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 23 اکتبر 2021 AED د.إ222.56
العین 23 اکتبر 2021 AED د.إ222.56
البرعیمی 23 اکتبر 2021 OMR ﷼24.00
خانم 23 اکتبر 2021 AED د.إ222.56
الکوئز 23 اکتبر 2021 AED د.إ222.56
شهر دبی 23 اکتبر 2021 AED د.إ222.56
غیاثی 23 اکتبر 2021 AED د.إ222.56
هتا 23 اکتبر 2021 AED د.إ222.56
ایبری 23 اکتبر 2021 OMR ﷼24.00
جبل علی 23 اکتبر 2021 AED د.إ222.56
واحه لیوا 23 اکتبر 2021 AED د.إ222.56
مادینات زاید 23 اکتبر 2021 AED د.إ222.56
روایس 23 اکتبر 2021 AED د.إ222.56
شهر شارجه 23 اکتبر 2021 AED د.إ222.56
واحه لیوا : قیمت طلای 22 عیار

واحه لیوا : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 23 اکتبر 2021 AED د.إ204.00
العین 23 اکتبر 2021 AED د.إ204.00
البرعیمی 23 اکتبر 2021 OMR ﷼22.00
خانم 23 اکتبر 2021 AED د.إ204.00
الکوئز 23 اکتبر 2021 AED د.إ204.00
شهر دبی 23 اکتبر 2021 AED د.إ204.00
غیاثی 23 اکتبر 2021 AED د.إ204.00
هتا 23 اکتبر 2021 AED د.إ204.00
ایبری 23 اکتبر 2021 OMR ﷼22.00
جبل علی 23 اکتبر 2021 AED د.إ204.00
واحه لیوا 23 اکتبر 2021 AED د.إ204.00
مادینات زاید 23 اکتبر 2021 AED د.إ204.00
روایس 23 اکتبر 2021 AED د.إ204.00
شهر شارجه 23 اکتبر 2021 AED د.إ204.00
واحه لیوا : قیمت طلای 22 عیار