لیوا واحه : طلا قیمت در همه نزدیک شهرها

لیوا واحه : 24 کارات طلا نرخ در همه نزدیک شهرها

شهر تاریخ قیمت
ابوظبی شهر 19 اکتبر 2020 AED د.إ237.02
آل عین 19 اکتبر 2020 AED د.إ237.02
آل بوریمی 19 اکتبر 2020 OMR ﷼25.31
آل خانم 19 اکتبر 2020 AED د.إ237.02
آل کوئز 19 اکتبر 2020 AED د.إ237.02
دبی شهر 19 اکتبر 2020 AED د.إ237.02
غیاثی 19 اکتبر 2020 AED د.إ237.02
هاتا 19 اکتبر 2020 AED د.إ237.02
ایبری 19 اکتبر 2020 OMR ﷼25.31
جبل علی 19 اکتبر 2020 AED د.إ237.02
لیوا واحه 19 اکتبر 2020 AED د.إ237.02
مدینات زید 19 اکتبر 2020 AED د.إ237.02
روویس 19 اکتبر 2020 AED د.إ237.02
شارجه شهر 19 اکتبر 2020 AED د.إ237.02
لیوا واحه : 22 کارات طلا قیمت

لیوا واحه : 22 کارات طلا نرخ در همه نزدیک شهرها

شهر تاریخ قیمت
ابوظبی شهر 19 اکتبر 2020 AED د.إ217.25
آل عین 19 اکتبر 2020 AED د.إ217.25
آل بوریمی 19 اکتبر 2020 OMR ﷼23.20
آل خانم 19 اکتبر 2020 AED د.إ217.25
آل کوئز 19 اکتبر 2020 AED د.إ217.25
دبی شهر 19 اکتبر 2020 AED د.إ217.25
غیاثی 19 اکتبر 2020 AED د.إ217.25
هاتا 19 اکتبر 2020 AED د.إ217.25
ایبری 19 اکتبر 2020 OMR ﷼23.20
جبل علی 19 اکتبر 2020 AED د.إ217.25
لیوا واحه 19 اکتبر 2020 AED د.إ217.25
مدینات زید 19 اکتبر 2020 AED د.إ217.25
روویس 19 اکتبر 2020 AED د.إ217.25
شارجه شهر 19 اکتبر 2020 AED د.إ217.25
لیوا واحه : 22 کارات طلا قیمت