مدینات زید : طلا قیمت در همه نزدیک شهرها

مدینات زید : 24 کارات طلا نرخ در همه نزدیک شهرها

شهر تاریخ قیمت
ابوظبی شهر 29 اکتبر 2020 AED د.إ233.74
عجمان شهر 29 اکتبر 2020 AED د.إ233.74
آل عین 29 اکتبر 2020 AED د.إ233.74
آل بوریمی 29 اکتبر 2020 OMR ﷼24.82
آل خور 28 اکتبر 2020 QAR ﷼236.20
آل خانم 29 اکتبر 2020 AED د.إ233.74
آل کوئز 29 اکتبر 2020 AED د.إ233.74
آل رایان 28 اکتبر 2020 QAR ﷼236.20
آل سحر 29 اکتبر 2020 OMR ﷼24.82
آل واکره 28 اکتبر 2020 QAR ﷼236.20
قائد 29 اکتبر 2020 AED د.إ233.74
دوحه 28 اکتبر 2020 QAR ﷼236.20
دبی شهر 29 اکتبر 2020 AED د.إ233.74
فجیره شهر 29 اکتبر 2020 AED د.إ233.74
غیاثی 29 اکتبر 2020 AED د.إ233.74
هاتا 29 اکتبر 2020 AED د.إ233.74
ایبری 29 اکتبر 2020 OMR ﷼24.82
جبل علی 29 اکتبر 2020 AED د.إ233.74
کلبا 29 اکتبر 2020 AED د.إ233.74
لیوا واحه 29 اکتبر 2020 AED د.إ233.74
مدینات زید 29 اکتبر 2020 AED د.إ233.74
راس آل خیمه 29 اکتبر 2020 AED د.إ233.74
روویس 29 اکتبر 2020 AED د.إ233.74
شارجه شهر 29 اکتبر 2020 AED د.إ233.74
ام آل کوین 29 اکتبر 2020 AED د.إ233.74
ام سلام محمد 28 اکتبر 2020 QAR ﷼236.20
مدینات زید : 22 کارات طلا قیمت

مدینات زید : 22 کارات طلا نرخ در همه نزدیک شهرها

شهر تاریخ قیمت
ابوظبی شهر 29 اکتبر 2020 AED د.إ214.25
عجمان شهر 29 اکتبر 2020 AED د.إ214.25
آل عین 29 اکتبر 2020 AED د.إ214.25
آل بوریمی 29 اکتبر 2020 OMR ﷼22.75
آل خور 28 اکتبر 2020 QAR ﷼216.50
آل خانم 29 اکتبر 2020 AED د.إ214.25
آل کوئز 29 اکتبر 2020 AED د.إ214.25
آل رایان 28 اکتبر 2020 QAR ﷼216.50
آل سحر 29 اکتبر 2020 OMR ﷼22.75
آل واکره 28 اکتبر 2020 QAR ﷼216.50
قائد 29 اکتبر 2020 AED د.إ214.25
دوحه 28 اکتبر 2020 QAR ﷼216.50
دبی شهر 29 اکتبر 2020 AED د.إ214.25
فجیره شهر 29 اکتبر 2020 AED د.إ214.25
غیاثی 29 اکتبر 2020 AED د.إ214.25
هاتا 29 اکتبر 2020 AED د.إ214.25
ایبری 29 اکتبر 2020 OMR ﷼22.75
جبل علی 29 اکتبر 2020 AED د.إ214.25
کلبا 29 اکتبر 2020 AED د.إ214.25
لیوا واحه 29 اکتبر 2020 AED د.إ214.25
مدینات زید 29 اکتبر 2020 AED د.إ214.25
راس آل خیمه 29 اکتبر 2020 AED د.إ214.25
روویس 29 اکتبر 2020 AED د.إ214.25
شارجه شهر 29 اکتبر 2020 AED د.إ214.25
ام آل کوین 29 اکتبر 2020 AED د.إ214.25
ام سلام محمد 28 اکتبر 2020 QAR ﷼216.50
مدینات زید : 22 کارات طلا قیمت