مادینات زاید : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

مادینات زاید : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 20 ژانویه 2021 AED د.إ229.65
شهر عجمان 20 ژانویه 2021 AED د.إ229.65
العین 20 ژانویه 2021 AED د.إ229.65
البرعیمی 20 ژانویه 2021 OMR ﷼24.66
الخور 20 ژانویه 2021 QAR ﷼232.93
خانم 20 ژانویه 2021 AED د.إ229.65
الکوئز 20 ژانویه 2021 AED د.إ229.65
الریان 20 ژانویه 2021 QAR ﷼232.93
الصحار 20 ژانویه 2021 OMR ﷼24.66
الوکره 20 ژانویه 2021 QAR ﷼232.93
زید 20 ژانویه 2021 AED د.إ229.65
دوحه 20 ژانویه 2021 QAR ﷼232.93
شهر دبی 20 ژانویه 2021 AED د.إ229.65
شهر فجیره 20 ژانویه 2021 AED د.إ229.65
غیاثی 20 ژانویه 2021 AED د.إ229.65
هتا 20 ژانویه 2021 AED د.إ229.65
ایبری 20 ژانویه 2021 OMR ﷼24.66
جبل علی 20 ژانویه 2021 AED د.إ229.65
کالبا 20 ژانویه 2021 AED د.إ229.65
واحه لیوا 20 ژانویه 2021 AED د.إ229.65
مادینات زاید 20 ژانویه 2021 AED د.إ229.65
راس الخیمه 20 ژانویه 2021 AED د.إ229.65
روایس 20 ژانویه 2021 AED د.إ229.65
شهر شارجه 20 ژانویه 2021 AED د.إ229.65
ام القوین 20 ژانویه 2021 AED د.إ229.65
ام صلال محمد 20 ژانویه 2021 QAR ﷼232.93
مادینات زاید : قیمت طلای 22 عیار

مادینات زاید : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 20 ژانویه 2021 AED د.إ210.50
شهر عجمان 20 ژانویه 2021 AED د.إ210.50
العین 20 ژانویه 2021 AED د.إ210.50
البرعیمی 20 ژانویه 2021 OMR ﷼22.60
الخور 20 ژانویه 2021 QAR ﷼213.50
خانم 20 ژانویه 2021 AED د.إ210.50
الکوئز 20 ژانویه 2021 AED د.إ210.50
الریان 20 ژانویه 2021 QAR ﷼213.50
الصحار 20 ژانویه 2021 OMR ﷼22.60
الوکره 20 ژانویه 2021 QAR ﷼213.50
زید 20 ژانویه 2021 AED د.إ210.50
دوحه 20 ژانویه 2021 QAR ﷼213.50
شهر دبی 20 ژانویه 2021 AED د.إ210.50
شهر فجیره 20 ژانویه 2021 AED د.إ210.50
غیاثی 20 ژانویه 2021 AED د.إ210.50
هتا 20 ژانویه 2021 AED د.إ210.50
ایبری 20 ژانویه 2021 OMR ﷼22.60
جبل علی 20 ژانویه 2021 AED د.إ210.50
کالبا 20 ژانویه 2021 AED د.إ210.50
واحه لیوا 20 ژانویه 2021 AED د.إ210.50
مادینات زاید 20 ژانویه 2021 AED د.إ210.50
راس الخیمه 20 ژانویه 2021 AED د.إ210.50
روایس 20 ژانویه 2021 AED د.إ210.50
شهر شارجه 20 ژانویه 2021 AED د.إ210.50
ام القوین 20 ژانویه 2021 AED د.إ210.50
ام صلال محمد 20 ژانویه 2021 QAR ﷼213.50
مادینات زاید : قیمت طلای 22 عیار