مادینات زاید : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

مادینات زاید : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 30 ژوئن 2022 AED د.إ220.25
شهر عجمان 30 ژوئن 2022 AED د.إ220.25
العین 30 ژوئن 2022 AED د.إ220.25
البرعیمی 30 ژوئن 2022 OMR ﷼23.10
الخور 30 ژوئن 2022 QAR ﷼222.50
خانم 30 ژوئن 2022 AED د.إ220.25
الکوئز 30 ژوئن 2022 AED د.إ220.25
الریان 30 ژوئن 2022 QAR ﷼222.50
الصحار 30 ژوئن 2022 OMR ﷼23.10
الوکره 30 ژوئن 2022 QAR ﷼222.50
زید 30 ژوئن 2022 AED د.إ220.25
دوحه 30 ژوئن 2022 QAR ﷼222.50
شهر دبی 30 ژوئن 2022 AED د.إ220.25
شهر فجیره 30 ژوئن 2022 AED د.إ220.25
غیاثی 30 ژوئن 2022 AED د.إ220.25
هتا 30 ژوئن 2022 AED د.إ220.25
ایبری 30 ژوئن 2022 OMR ﷼23.10
جبل علی 30 ژوئن 2022 AED د.إ220.25
کالبا 30 ژوئن 2022 AED د.إ220.25
واحه لیوا 30 ژوئن 2022 AED د.إ220.25
مادینات زاید 30 ژوئن 2022 AED د.إ220.25
راس الخیمه 30 ژوئن 2022 AED د.إ220.25
روایس 30 ژوئن 2022 AED د.إ220.25
شهر شارجه 30 ژوئن 2022 AED د.إ220.25
ام القوین 30 ژوئن 2022 AED د.إ220.25
ام صلال محمد 30 ژوئن 2022 QAR ﷼222.50
مادینات زاید : قیمت طلای 22 عیار

مادینات زاید : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 30 ژوئن 2022 AED د.إ206.75
شهر عجمان 30 ژوئن 2022 AED د.إ206.75
العین 30 ژوئن 2022 AED د.إ206.75
البرعیمی 30 ژوئن 2022 OMR ﷼22.15
الخور 30 ژوئن 2022 QAR ﷼210.00
خانم 30 ژوئن 2022 AED د.إ206.75
الکوئز 30 ژوئن 2022 AED د.إ206.75
الریان 30 ژوئن 2022 QAR ﷼210.00
الصحار 30 ژوئن 2022 OMR ﷼22.15
الوکره 30 ژوئن 2022 QAR ﷼210.00
زید 30 ژوئن 2022 AED د.إ206.75
دوحه 30 ژوئن 2022 QAR ﷼210.00
شهر دبی 30 ژوئن 2022 AED د.إ206.75
شهر فجیره 30 ژوئن 2022 AED د.إ206.75
غیاثی 30 ژوئن 2022 AED د.إ206.75
هتا 30 ژوئن 2022 AED د.إ206.75
ایبری 30 ژوئن 2022 OMR ﷼22.15
جبل علی 30 ژوئن 2022 AED د.إ206.75
کالبا 30 ژوئن 2022 AED د.إ206.75
واحه لیوا 30 ژوئن 2022 AED د.إ206.75
مادینات زاید 30 ژوئن 2022 AED د.إ206.75
راس الخیمه 30 ژوئن 2022 AED د.إ206.75
روایس 30 ژوئن 2022 AED د.إ206.75
شهر شارجه 30 ژوئن 2022 AED د.إ206.75
ام القوین 30 ژوئن 2022 AED د.إ206.75
ام صلال محمد 30 ژوئن 2022 QAR ﷼210.00
مادینات زاید : قیمت طلای 22 عیار