مکه : طلا قیمت در همه نزدیک شهرها

مکه : 24 کارات طلا نرخ در همه نزدیک شهرها

شهر تاریخ قیمت
آل قونفوحه 23 اکتبر 2020 SAR ﷼241.11
جده 23 اکتبر 2020 SAR ﷼241.11
مکه 23 اکتبر 2020 SAR ﷼241.11
تا اگر 23 اکتبر 2020 SAR ﷼241.11
مکه : 22 کارات طلا قیمت

مکه : 22 کارات طلا نرخ در همه نزدیک شهرها

شهر تاریخ قیمت
آل قونفوحه 23 اکتبر 2020 SAR ﷼221.00
جده 23 اکتبر 2020 SAR ﷼221.00
مکه 23 اکتبر 2020 SAR ﷼221.00
تا اگر 23 اکتبر 2020 SAR ﷼221.00
مکه : 22 کارات طلا قیمت