راس الخیمه : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

راس الخیمه : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 12 آوریل 2021 AED د.إ215.74
شهر عجمان 12 آوریل 2021 AED د.إ215.74
العین 12 آوریل 2021 AED د.إ215.74
البرعیمی 08 آوریل 2021 OMR ﷼23.29
خانم 12 آوریل 2021 AED د.إ215.74
الکوئز 12 آوریل 2021 AED د.إ215.74
الصحار 08 آوریل 2021 OMR ﷼23.29
آرمز 12 آوریل 2021 AED د.إ215.74
همانطور که سیب الجدیده 08 آوریل 2021 OMR ﷼23.29
به عنوان Suwayq 08 آوریل 2021 OMR ﷼23.29
بارکا 08 آوریل 2021 OMR ﷼23.29
زید 12 آوریل 2021 AED د.إ215.74
دیبا الفجیره 12 آوریل 2021 AED د.إ215.74
دیبا آل هیسن 12 آوریل 2021 AED د.إ215.74
شهر دبی 12 آوریل 2021 AED د.إ215.74
شهر فجیره 12 آوریل 2021 AED د.إ215.74
هتا 12 آوریل 2021 AED د.إ215.74
ایبری 08 آوریل 2021 OMR ﷼23.29
جبل علی 12 آوریل 2021 AED د.إ215.74
کالبا 12 آوریل 2021 AED د.إ215.74
خور فکان 12 آوریل 2021 AED د.إ215.74
مادینات زاید 12 آوریل 2021 AED د.إ215.74
راس الخیمه 12 آوریل 2021 AED د.إ215.74
رستاق 08 آوریل 2021 OMR ﷼23.29
سحام 08 آوریل 2021 OMR ﷼23.29
شهر شارجه 12 آوریل 2021 AED د.إ215.74
ام القوین 12 آوریل 2021 AED د.إ215.74
راس الخیمه : قیمت طلای 22 عیار

راس الخیمه : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 12 آوریل 2021 AED د.إ197.75
شهر عجمان 12 آوریل 2021 AED د.إ197.75
العین 12 آوریل 2021 AED د.إ197.75
البرعیمی 08 آوریل 2021 OMR ﷼21.35
خانم 12 آوریل 2021 AED د.إ197.75
الکوئز 12 آوریل 2021 AED د.إ197.75
الصحار 08 آوریل 2021 OMR ﷼21.35
آرمز 12 آوریل 2021 AED د.إ197.75
همانطور که سیب الجدیده 08 آوریل 2021 OMR ﷼21.35
به عنوان Suwayq 08 آوریل 2021 OMR ﷼21.35
بارکا 08 آوریل 2021 OMR ﷼21.35
زید 12 آوریل 2021 AED د.إ197.75
دیبا الفجیره 12 آوریل 2021 AED د.إ197.75
دیبا آل هیسن 12 آوریل 2021 AED د.إ197.75
شهر دبی 12 آوریل 2021 AED د.إ197.75
شهر فجیره 12 آوریل 2021 AED د.إ197.75
هتا 12 آوریل 2021 AED د.إ197.75
ایبری 08 آوریل 2021 OMR ﷼21.35
جبل علی 12 آوریل 2021 AED د.إ197.75
کالبا 12 آوریل 2021 AED د.إ197.75
خور فکان 12 آوریل 2021 AED د.إ197.75
مادینات زاید 12 آوریل 2021 AED د.إ197.75
راس الخیمه 12 آوریل 2021 AED د.إ197.75
رستاق 08 آوریل 2021 OMR ﷼21.35
سحام 08 آوریل 2021 OMR ﷼21.35
شهر شارجه 12 آوریل 2021 AED د.إ197.75
ام القوین 12 آوریل 2021 AED د.إ197.75
راس الخیمه : قیمت طلای 22 عیار