راس الخیمه : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

راس الخیمه : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 24 ژوئن 2024 AED د.إ281.75
شهر عجمان 24 ژوئن 2024 AED د.إ281.75
العین 24 ژوئن 2024 AED د.إ281.75
البرعیمی 24 ژوئن 2024 OMR ﷼29.60
خانم 24 ژوئن 2024 AED د.إ281.75
الکوئز 24 ژوئن 2024 AED د.إ281.75
الصحار 24 ژوئن 2024 OMR ﷼29.60
آرمز 24 ژوئن 2024 AED د.إ281.75
همانطور که سیب الجدیده 24 ژوئن 2024 OMR ﷼29.60
به عنوان Suwayq 24 ژوئن 2024 OMR ﷼29.60
بارکا 24 ژوئن 2024 OMR ﷼29.60
زید 24 ژوئن 2024 AED د.إ281.75
دیبا الفجیره 24 ژوئن 2024 AED د.إ281.75
دیبا آل هیسن 24 ژوئن 2024 AED د.إ281.75
شهر دبی 24 ژوئن 2024 AED د.إ281.75
شهر فجیره 24 ژوئن 2024 AED د.إ281.75
هتا 24 ژوئن 2024 AED د.إ281.75
ایبری 24 ژوئن 2024 OMR ﷼29.60
جبل علی 24 ژوئن 2024 AED د.إ281.75
کالبا 24 ژوئن 2024 AED د.إ281.75
خور فکان 24 ژوئن 2024 AED د.إ281.75
مادینات زاید 24 ژوئن 2024 AED د.إ281.75
راس الخیمه 24 ژوئن 2024 AED د.إ281.75
رستاق 24 ژوئن 2024 OMR ﷼29.60
سحام 24 ژوئن 2024 OMR ﷼29.60
شهر شارجه 24 ژوئن 2024 AED د.إ281.75
ام القوین 24 ژوئن 2024 AED د.إ281.75
راس الخیمه : قیمت طلای 22 عیار

راس الخیمه : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 24 ژوئن 2024 AED د.إ261.00
شهر عجمان 24 ژوئن 2024 AED د.إ261.00
العین 24 ژوئن 2024 AED د.إ261.00
البرعیمی 24 ژوئن 2024 OMR ﷼27.80
خانم 24 ژوئن 2024 AED د.إ261.00
الکوئز 24 ژوئن 2024 AED د.إ261.00
الصحار 24 ژوئن 2024 OMR ﷼27.80
آرمز 24 ژوئن 2024 AED د.إ261.00
همانطور که سیب الجدیده 24 ژوئن 2024 OMR ﷼27.80
به عنوان Suwayq 24 ژوئن 2024 OMR ﷼27.80
بارکا 24 ژوئن 2024 OMR ﷼27.80
زید 24 ژوئن 2024 AED د.إ261.00
دیبا الفجیره 24 ژوئن 2024 AED د.إ261.00
دیبا آل هیسن 24 ژوئن 2024 AED د.إ261.00
شهر دبی 24 ژوئن 2024 AED د.إ261.00
شهر فجیره 24 ژوئن 2024 AED د.إ261.00
هتا 24 ژوئن 2024 AED د.إ261.00
ایبری 24 ژوئن 2024 OMR ﷼27.80
جبل علی 24 ژوئن 2024 AED د.إ261.00
کالبا 24 ژوئن 2024 AED د.إ261.00
خور فکان 24 ژوئن 2024 AED د.إ261.00
مادینات زاید 24 ژوئن 2024 AED د.إ261.00
راس الخیمه 24 ژوئن 2024 AED د.إ261.00
رستاق 24 ژوئن 2024 OMR ﷼27.80
سحام 24 ژوئن 2024 OMR ﷼27.80
شهر شارجه 24 ژوئن 2024 AED د.إ261.00
ام القوین 24 ژوئن 2024 AED د.إ261.00
راس الخیمه : قیمت طلای 22 عیار