راس الخیمه : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

راس الخیمه : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 05 جولای 2022 AED د.إ216.25
شهر عجمان 05 جولای 2022 AED د.إ216.25
العین 05 جولای 2022 AED د.إ216.25
البرعیمی 05 جولای 2022 OMR ﷼23.05
خانم 05 جولای 2022 AED د.إ216.25
الکوئز 05 جولای 2022 AED د.إ216.25
الصحار 05 جولای 2022 OMR ﷼23.05
آرمز 05 جولای 2022 AED د.إ216.25
همانطور که سیب الجدیده 05 جولای 2022 OMR ﷼23.05
به عنوان Suwayq 05 جولای 2022 OMR ﷼23.05
بارکا 05 جولای 2022 OMR ﷼23.05
زید 05 جولای 2022 AED د.إ216.25
دیبا الفجیره 05 جولای 2022 AED د.إ216.25
دیبا آل هیسن 05 جولای 2022 AED د.إ216.25
شهر دبی 05 جولای 2022 AED د.إ216.25
شهر فجیره 05 جولای 2022 AED د.إ216.25
هتا 05 جولای 2022 AED د.إ216.25
ایبری 05 جولای 2022 OMR ﷼23.05
جبل علی 05 جولای 2022 AED د.إ216.25
کالبا 05 جولای 2022 AED د.إ216.25
خور فکان 05 جولای 2022 AED د.إ216.25
مادینات زاید 05 جولای 2022 AED د.إ216.25
راس الخیمه 05 جولای 2022 AED د.إ216.25
رستاق 05 جولای 2022 OMR ﷼23.05
سحام 05 جولای 2022 OMR ﷼23.05
شهر شارجه 05 جولای 2022 AED د.إ216.25
ام القوین 05 جولای 2022 AED د.إ216.25
راس الخیمه : قیمت طلای 22 عیار

راس الخیمه : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 05 جولای 2022 AED د.إ203.25
شهر عجمان 05 جولای 2022 AED د.إ203.25
العین 05 جولای 2022 AED د.إ203.25
البرعیمی 05 جولای 2022 OMR ﷼22.10
خانم 05 جولای 2022 AED د.إ203.25
الکوئز 05 جولای 2022 AED د.إ203.25
الصحار 05 جولای 2022 OMR ﷼22.10
آرمز 05 جولای 2022 AED د.إ203.25
همانطور که سیب الجدیده 05 جولای 2022 OMR ﷼22.10
به عنوان Suwayq 05 جولای 2022 OMR ﷼22.10
بارکا 05 جولای 2022 OMR ﷼22.10
زید 05 جولای 2022 AED د.إ203.25
دیبا الفجیره 05 جولای 2022 AED د.إ203.25
دیبا آل هیسن 05 جولای 2022 AED د.إ203.25
شهر دبی 05 جولای 2022 AED د.إ203.25
شهر فجیره 05 جولای 2022 AED د.إ203.25
هتا 05 جولای 2022 AED د.إ203.25
ایبری 05 جولای 2022 OMR ﷼22.10
جبل علی 05 جولای 2022 AED د.إ203.25
کالبا 05 جولای 2022 AED د.إ203.25
خور فکان 05 جولای 2022 AED د.إ203.25
مادینات زاید 05 جولای 2022 AED د.إ203.25
راس الخیمه 05 جولای 2022 AED د.إ203.25
رستاق 05 جولای 2022 OMR ﷼22.10
سحام 05 جولای 2022 OMR ﷼22.10
شهر شارجه 05 جولای 2022 AED د.إ203.25
ام القوین 05 جولای 2022 AED د.إ203.25
راس الخیمه : قیمت طلای 22 عیار