راس الخیمه : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

راس الخیمه : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 29 جولای 2021 AED د.إ226.93
شهر عجمان 29 جولای 2021 AED د.إ226.93
العین 29 جولای 2021 AED د.إ226.93
البرعیمی 29 جولای 2021 OMR ﷼24.38
خانم 29 جولای 2021 AED د.إ226.93
الکوئز 29 جولای 2021 AED د.إ226.93
الصحار 29 جولای 2021 OMR ﷼24.38
آرمز 29 جولای 2021 AED د.إ226.93
همانطور که سیب الجدیده 29 جولای 2021 OMR ﷼24.38
به عنوان Suwayq 29 جولای 2021 OMR ﷼24.38
بارکا 29 جولای 2021 OMR ﷼24.38
زید 29 جولای 2021 AED د.إ226.93
دیبا الفجیره 29 جولای 2021 AED د.إ226.93
دیبا آل هیسن 29 جولای 2021 AED د.إ226.93
شهر دبی 29 جولای 2021 AED د.إ226.93
شهر فجیره 29 جولای 2021 AED د.إ226.93
هتا 29 جولای 2021 AED د.إ226.93
ایبری 29 جولای 2021 OMR ﷼24.38
جبل علی 29 جولای 2021 AED د.إ226.93
کالبا 29 جولای 2021 AED د.إ226.93
خور فکان 29 جولای 2021 AED د.إ226.93
مادینات زاید 29 جولای 2021 AED د.إ226.93
راس الخیمه 29 جولای 2021 AED د.إ226.93
رستاق 29 جولای 2021 OMR ﷼24.38
سحام 29 جولای 2021 OMR ﷼24.38
شهر شارجه 29 جولای 2021 AED د.إ226.93
ام القوین 29 جولای 2021 AED د.إ226.93
راس الخیمه : قیمت طلای 22 عیار

راس الخیمه : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 29 جولای 2021 AED د.إ208.00
شهر عجمان 29 جولای 2021 AED د.إ208.00
العین 29 جولای 2021 AED د.إ208.00
البرعیمی 29 جولای 2021 OMR ﷼22.35
خانم 29 جولای 2021 AED د.إ208.00
الکوئز 29 جولای 2021 AED د.إ208.00
الصحار 29 جولای 2021 OMR ﷼22.35
آرمز 29 جولای 2021 AED د.إ208.00
همانطور که سیب الجدیده 29 جولای 2021 OMR ﷼22.35
به عنوان Suwayq 29 جولای 2021 OMR ﷼22.35
بارکا 29 جولای 2021 OMR ﷼22.35
زید 29 جولای 2021 AED د.إ208.00
دیبا الفجیره 29 جولای 2021 AED د.إ208.00
دیبا آل هیسن 29 جولای 2021 AED د.إ208.00
شهر دبی 29 جولای 2021 AED د.إ208.00
شهر فجیره 29 جولای 2021 AED د.إ208.00
هتا 29 جولای 2021 AED د.إ208.00
ایبری 29 جولای 2021 OMR ﷼22.35
جبل علی 29 جولای 2021 AED د.إ208.00
کالبا 29 جولای 2021 AED د.إ208.00
خور فکان 29 جولای 2021 AED د.إ208.00
مادینات زاید 29 جولای 2021 AED د.إ208.00
راس الخیمه 29 جولای 2021 AED د.إ208.00
رستاق 29 جولای 2021 OMR ﷼22.35
سحام 29 جولای 2021 OMR ﷼22.35
شهر شارجه 29 جولای 2021 AED د.إ208.00
ام القوین 29 جولای 2021 AED د.إ208.00
راس الخیمه : قیمت طلای 22 عیار