ریاض : طلا قیمت در همه نزدیک شهرها

ریاض : 24 کارات طلا نرخ در همه نزدیک شهرها

شهر تاریخ قیمت
هوفف 19 اکتبر 2020 SAR ﷼241.11
خرج 19 اکتبر 2020 SAR ﷼241.11
ریاض 19 اکتبر 2020 SAR ﷼241.11
ریاض : 22 کارات طلا قیمت

ریاض : 22 کارات طلا نرخ در همه نزدیک شهرها

شهر تاریخ قیمت
هوفف 19 اکتبر 2020 SAR ﷼221.00
خرج 19 اکتبر 2020 SAR ﷼221.00
ریاض 19 اکتبر 2020 SAR ﷼221.00
ریاض : 22 کارات طلا قیمت