ریاض : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

ریاض : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

ریاض : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
هوفوف 19 ژانویه 2022 SAR ﷼232.38
خارج 19 ژانویه 2022 SAR ﷼232.38
ریاض 19 ژانویه 2022 SAR ﷼232.38
ریاض : قیمت طلای 22 عیار

ریاض : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
هوفوف 19 ژانویه 2022 SAR ﷼213.00
خارج 19 ژانویه 2022 SAR ﷼213.00
ریاض 19 ژانویه 2022 SAR ﷼213.00
ریاض : قیمت طلای 22 عیار