شهر شارجه : قیمت طلا در شهرهای نزدیک

شهر شارجه : نرخ طلای 24 کارات در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
شهر عجمان 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
العین 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
البرعیمی 25 جولای 2021 OMR ﷼24.11
خانم 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
الکوئز 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
الصحار 25 جولای 2021 OMR ﷼24.11
آرمز 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
به عنوان Suwayq 25 جولای 2021 OMR ﷼24.11
بارکا 25 جولای 2021 OMR ﷼24.11
زید 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
دیبا الفجیره 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
دیبا آل هیسن 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
شهر دبی 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
شهر فجیره 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
غیاثی 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
هتا 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
ایبری 25 جولای 2021 OMR ﷼24.11
جبل علی 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
کالبا 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
خور فکان 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
واحه لیوا 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
مادینات زاید 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
راس الخیمه 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
رستاق 25 جولای 2021 OMR ﷼24.11
روایس 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
سحام 25 جولای 2021 OMR ﷼24.11
شهر شارجه 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
ام القوین 25 جولای 2021 AED د.إ223.65
شهر شارجه : قیمت طلای 22 عیار

شهر شارجه : نرخ طلای 22 عیار در تمام شهرهای نزدیک

شهر تاریخ قیمت
شهر ابوظبی 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
شهر عجمان 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
العین 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
البرعیمی 25 جولای 2021 OMR ﷼22.10
خانم 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
الکوئز 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
الصحار 25 جولای 2021 OMR ﷼22.10
آرمز 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
به عنوان Suwayq 25 جولای 2021 OMR ﷼22.10
بارکا 25 جولای 2021 OMR ﷼22.10
زید 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
دیبا الفجیره 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
دیبا آل هیسن 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
شهر دبی 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
شهر فجیره 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
غیاثی 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
هتا 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
ایبری 25 جولای 2021 OMR ﷼22.10
جبل علی 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
کالبا 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
خور فکان 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
واحه لیوا 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
مادینات زاید 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
راس الخیمه 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
رستاق 25 جولای 2021 OMR ﷼22.10
روایس 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
سحام 25 جولای 2021 OMR ﷼22.10
شهر شارجه 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
ام القوین 25 جولای 2021 AED د.إ205.00
شهر شارجه : قیمت طلای 22 عیار