అల్ జహ్రా, కువైట్ : బంగారం ధరలు

అల్ జహ్రా : 24 కారత్ బంగారు రేటు

06 డిసెంబర్ 2023
KWD د.ك20.60
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
06 డిసెంబర్ 2023 KWD د.ك20.60 KWD د.ك-0.05
05 డిసెంబర్ 2023 KWD د.ك20.65 KWD د.ك-0.15
04 డిసెంబర్ 2023 KWD د.ك20.80 KWD د.ك-0.25
03 డిసెంబర్ 2023 KWD د.ك21.05 KWD د.ك+0.00
02 డిసెంబర్ 2023 KWD د.ك21.05 KWD د.ك+0.30
01 డిసెంబర్ 2023 KWD د.ك20.75 KWD د.ك+0.00
30 నవంబర్ 2023 KWD د.ك20.75 KWD د.ك+0.00
29 నవంబర్ 2023 KWD د.ك20.75 KWD د.ك+0.20
28 నవంబర్ 2023 KWD د.ك20.55 KWD د.ك+0.20
27 నవంబర్ 2023 KWD د.ك20.35 KWD د.ك+0.00
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك21.05
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك20.60
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర KWD د.ك20.82
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) KWD د.ك20.75
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (06 డిసెంబర్) KWD د.ك20.60
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك20.75
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك19.75
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర KWD د.ك20.19
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) KWD د.ك20.20
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) KWD د.ك20.75
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك20.40
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.65
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర KWD د.ك19.56
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) KWD د.ك18.90
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) KWD د.ك20.35
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك19.80
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.90
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర KWD د.ك19.53
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) KWD د.ك19.80
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) KWD د.ك18.90
అల్ జహ్రా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

అల్ జహ్రా : 22 కారత్ బంగారు రేటు

06 డిసెంబర్ 2023
KWD د.ك19.45
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
06 డిసెంబర్ 2023 KWD د.ك19.45 KWD د.ك-0.10
05 డిసెంబర్ 2023 KWD د.ك19.55 KWD د.ك-0.20
04 డిసెంబర్ 2023 KWD د.ك19.75 KWD د.ك-0.15
03 డిసెంబర్ 2023 KWD د.ك19.90 KWD د.ك+0.00
02 డిసెంబర్ 2023 KWD د.ك19.90 KWD د.ك+0.25
01 డిసెంబర్ 2023 KWD د.ك19.65 KWD د.ك+0.00
30 నవంబర్ 2023 KWD د.ك19.65 KWD د.ك+0.00
29 నవంబర్ 2023 KWD د.ك19.65 KWD د.ك+0.15
28 నవంబర్ 2023 KWD د.ك19.50 KWD د.ك+0.20
27 నవంబర్ 2023 KWD د.ك19.30 KWD د.ك+0.00
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك19.90
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك19.45
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర KWD د.ك19.70
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) KWD د.ك19.65
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (06 డిసెంబర్) KWD د.ك19.45
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك19.65
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.75
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర KWD د.ك19.14
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) KWD د.ك19.10
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) KWD د.ك19.65
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك19.35
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.65
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర KWD د.ك18.53
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) KWD د.ك17.90
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) KWD د.ك19.25
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.75
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.90
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర KWD د.ك18.50
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) KWD د.ك18.75
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) KWD د.ك17.90
అల్ జహ్రా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర