అల్ జహ్రా, కువైట్ : బంగారం ధరలు

అల్ జహ్రా : 24 కారత్ బంగారు రేటు

26 నవంబర్ 2022
KWD د.ك17.80
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
26 నవంబర్ 2022 KWD د.ك17.80 KWD د.ك+0.00
25 నవంబర్ 2022 KWD د.ك17.80 KWD د.ك+0.00
24 నవంబర్ 2022 KWD د.ك17.80 KWD د.ك+0.05
23 నవంబర్ 2022 KWD د.ك17.75 KWD د.ك+0.00
22 నవంబర్ 2022 KWD د.ك17.75 KWD د.ك-0.05
21 నవంబర్ 2022 KWD د.ك17.80 KWD د.ك+0.00
20 నవంబర్ 2022 KWD د.ك17.80 KWD د.ك+0.00
19 నవంబర్ 2022 KWD د.ك17.80 KWD د.ك-0.10
18 నవంబర్ 2022 KWD د.ك17.90 KWD د.ك+0.00
17 నవంబర్ 2022 KWD د.ك17.90 KWD د.ك-0.10
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.05
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك16.65
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర KWD د.ك17.62
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) KWD د.ك16.85
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (26 నవంబర్) KWD د.ك17.80
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك17.60
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك16.85
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర KWD د.ك17.12
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) KWD د.ك17.10
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) KWD د.ك16.85
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك17.60
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك16.85
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర KWD د.ك17.22
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) KWD د.ك17.30
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) KWD د.ك17.10
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.25
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.55
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర KWD د.ك17.95
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) KWD د.ك17.95
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) KWD د.ك17.55
అల్ జహ్రా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

అల్ జహ్రా : 22 కారత్ బంగారు రేటు

26 నవంబర్ 2022
KWD د.ك16.95
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
26 నవంబర్ 2022 KWD د.ك16.95 KWD د.ك+0.00
25 నవంబర్ 2022 KWD د.ك16.95 KWD د.ك+0.00
24 నవంబర్ 2022 KWD د.ك16.95 KWD د.ك+0.10
23 నవంబర్ 2022 KWD د.ك16.85 KWD د.ك+0.00
22 నవంబర్ 2022 KWD د.ك16.85 KWD د.ك-0.10
21 నవంబర్ 2022 KWD د.ك16.95 KWD د.ك+0.00
20 నవంబర్ 2022 KWD د.ك16.95 KWD د.ك+0.00
19 నవంబర్ 2022 KWD د.ك16.95 KWD د.ك-0.10
18 నవంబర్ 2022 KWD د.ك17.05 KWD د.ك+0.00
17 నవంబర్ 2022 KWD د.ك17.05 KWD د.ك-0.10
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك17.20
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك15.90
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర KWD د.ك16.79
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) KWD د.ك16.10
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (26 నవంబర్) KWD د.ك16.95
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك16.75
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك16.10
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర KWD د.ك16.34
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) KWD د.ك16.30
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) KWD د.ك16.10
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك16.75
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك16.10
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర KWD د.ك16.42
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) KWD د.ك16.40
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) KWD د.ك16.30
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర KWD د.ك17.35
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర KWD د.ك16.70
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర KWD د.ك17.05
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) KWD د.ك17.05
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) KWD د.ك16.70
అల్ జహ్రా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర