అల్ జహ్రా, కువైట్ : బంగారం ధరలు

అల్ జహ్రా : 24 కారత్ బంగారు రేటు

20 మే 2024
KWD د.ك24.65
+0.30
తేదీ ధర మార్పు
19 మే 2024 KWD د.ك24.35 KWD د.ك+0.00
18 మే 2024 KWD د.ك24.35 KWD د.ك+0.05
17 మే 2024 KWD د.ك24.30 KWD د.ك+0.20
16 మే 2024 KWD د.ك24.10 KWD د.ك+0.15
15 మే 2024 KWD د.ك23.95 KWD د.ك+0.20
14 మే 2024 KWD د.ك23.75 KWD د.ك+0.00
13 మే 2024 KWD د.ك23.75 KWD د.ك-0.15
12 మే 2024 KWD د.ك23.90 KWD د.ك+0.00
11 మే 2024 KWD د.ك23.90 KWD د.ك+0.00
10 మే 2024 KWD د.ك23.90 KWD د.ك+0.35
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర KWD د.ك24.35
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర KWD د.ك23.25
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర KWD د.ك23.69
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) KWD د.ك23.35
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (19 మే) KWD د.ك24.35
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك24.40
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك22.85
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర KWD د.ك23.68
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) KWD د.ك22.85
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) KWD د.ك23.25
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర KWD د.ك22.60
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర KWD د.ك20.75
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర KWD د.ك21.88
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) KWD د.ك20.75
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) KWD د.ك22.60
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర KWD د.ك20.85
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర KWD د.ك20.35
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర KWD د.ك20.58
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) KWD د.ك20.75
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) KWD د.ك20.75
అల్ జహ్రా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

అల్ జహ్రా : 22 కారత్ బంగారు రేటు

20 మే 2024
KWD د.ك23.25
+0.30
తేదీ ధర మార్పు
19 మే 2024 KWD د.ك22.95 KWD د.ك+0.00
18 మే 2024 KWD د.ك22.95 KWD د.ك+0.10
17 మే 2024 KWD د.ك22.85 KWD د.ك+0.15
16 మే 2024 KWD د.ك22.70 KWD د.ك+0.15
15 మే 2024 KWD د.ك22.55 KWD د.ك+0.20
14 మే 2024 KWD د.ك22.35 KWD د.ك-0.05
13 మే 2024 KWD د.ك22.40 KWD د.ك-0.15
12 మే 2024 KWD د.ك22.55 KWD د.ك+0.00
11 మే 2024 KWD د.ك22.55 KWD د.ك+0.00
10 మే 2024 KWD د.ك22.55 KWD د.ك+0.35
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర KWD د.ك22.95
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర KWD د.ك21.90
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర KWD د.ك22.33
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) KWD د.ك22.00
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (19 మే) KWD د.ك22.95
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك22.90
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك21.45
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర KWD د.ك22.28
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) KWD د.ك21.45
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) KWD د.ك21.90
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర KWD د.ك21.25
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర KWD د.ك19.65
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర KWD د.ك20.59
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) KWD د.ك19.65
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) KWD د.ك21.25
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర KWD د.ك19.75
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర KWD د.ك19.25
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర KWD د.ك19.48
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) KWD د.ك19.65
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) KWD د.ك19.65
అల్ జహ్రా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర