అల్ జహ్రా, కువైట్ : బంగారం ధరలు

అల్ జహ్రా : 24 కారత్ బంగారు రేటు

29 జూలై 2021
KWD د.ك18.71
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
29 జూలై 2021 KWD د.ك18.71 KWD د.ك+0.27
28 జూలై 2021 KWD د.ك18.44 KWD د.ك-0.11
27 జూలై 2021 KWD د.ك18.55 KWD د.ك+0.00
26 జూలై 2021 KWD د.ك18.55 KWD د.ك+0.00
25 జూలై 2021 KWD د.ك18.55 KWD د.ك+0.00
24 జూలై 2021 KWD د.ك18.55 KWD د.ك+0.00
23 జూలై 2021 KWD د.ك18.55 KWD د.ك+0.11
22 జూలై 2021 KWD د.ك18.44 KWD د.ك-0.11
21 జూలై 2021 KWD د.ك18.55 KWD د.ك+0.00
20 జూలై 2021 KWD د.ك18.55 KWD د.ك+0.00
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.71
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.22
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర KWD د.ك18.51
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) KWD د.ك18.22
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (29 జూలై) KWD د.ك18.71
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك19.53
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.11
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర KWD د.ك18.81
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) KWD د.ك19.53
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) KWD د.ك18.11
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర KWD د.ك19.42
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.16
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర KWD د.ك18.94
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) KWD د.ك18.16
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) KWD د.ك19.42
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.44
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.78
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర KWD د.ك18.11
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) KWD د.ك17.78
అల్ జహ్రా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) KWD د.ك18.27
అల్ జహ్రా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

అల్ జహ్రా : 22 కారత్ బంగారు రేటు

29 జూలై 2021
KWD د.ك17.15
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
29 జూలై 2021 KWD د.ك17.15 KWD د.ك+0.25
28 జూలై 2021 KWD د.ك16.90 KWD د.ك-0.10
27 జూలై 2021 KWD د.ك17.00 KWD د.ك+0.00
26 జూలై 2021 KWD د.ك17.00 KWD د.ك+0.00
25 జూలై 2021 KWD د.ك17.00 KWD د.ك+0.00
24 జూలై 2021 KWD د.ك17.00 KWD د.ك+0.00
23 జూలై 2021 KWD د.ك17.00 KWD د.ك+0.10
22 జూలై 2021 KWD د.ك16.90 KWD د.ك-0.10
21 జూలై 2021 KWD د.ك17.00 KWD د.ك+0.00
20 జూలై 2021 KWD د.ك17.00 KWD د.ك+0.00
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర KWD د.ك17.15
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర KWD د.ك16.70
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర KWD د.ك16.96
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) KWD د.ك16.70
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (29 జూలై) KWD د.ك17.15
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك17.90
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك16.60
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర KWD د.ك17.24
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) KWD د.ك17.90
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) KWD د.ك16.60
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర KWD د.ك17.80
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర KWD د.ك16.65
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర KWD د.ك17.36
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) KWD د.ك16.65
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) KWD د.ك17.80
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك16.90
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك16.30
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర KWD د.ك16.60
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) KWD د.ك16.30
అల్ జహ్రా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) KWD د.ك16.75
అల్ జహ్రా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర