యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారం ధర

యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ : అన్ని నగరాల్లో 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ199.25
అజ్మాన్ సిటీ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ199.25
అల్ ఐన్ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ199.25
అల్ మేడమ్ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ199.25
అల్ కోజ్ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ199.25
అర్ రామ్స్ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ199.25
ధైద్ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ199.25
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ199.25
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ199.25
దుబాయ్ సిటీ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ199.25
ఫుజైరా సిటీ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ199.25
ఘాయతి 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ199.25
హట్టా 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ199.25
జెబెల్ అలీ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ199.25
కల్బా 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ199.25
ఖోర్ ఫక్కన్ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ199.25
లివా ఒయాసిస్ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ199.25
మదీనాత్ జాయెద్ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ199.25
రాస్ అల్ ఖైమా 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ199.25
రువైస్ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ199.25
షార్జా సిటీ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ199.25
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ199.25

యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ : అన్ని నగరాల్లో 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ187.25
అజ్మాన్ సిటీ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ187.25
అల్ ఐన్ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ187.25
అల్ మేడమ్ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ187.25
అల్ కోజ్ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ187.25
అర్ రామ్స్ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ187.25
ధైద్ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ187.25
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ187.25
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ187.25
దుబాయ్ సిటీ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ187.25
ఫుజైరా సిటీ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ187.25
ఘాయతి 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ187.25
హట్టా 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ187.25
జెబెల్ అలీ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ187.25
కల్బా 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ187.25
ఖోర్ ఫక్కన్ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ187.25
లివా ఒయాసిస్ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ187.25
మదీనాత్ జాయెద్ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ187.25
రాస్ అల్ ఖైమా 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ187.25
రువైస్ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ187.25
షార్జా సిటీ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ187.25
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 24 సెప్టెంబర్ 2022 AED د.إ187.25