యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారం ధర

యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ : అన్ని నగరాల్లో 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ220.65
అజ్మాన్ సిటీ 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ220.65
అల్ ఐన్ 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ220.65
అల్ మేడమ్ 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ220.65
అల్ కోజ్ 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ220.65
అర్ రామ్స్ 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ220.65
ధైద్ 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ220.65
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ220.65
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ220.65
దుబాయ్ సిటీ 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ220.65
ఫుజైరా సిటీ 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ220.65
ఘాయతి 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ220.65
హట్టా 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ220.65
జెబెల్ అలీ 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ220.65
కల్బా 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ220.65
ఖోర్ ఫక్కన్ 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ220.65
లివా ఒయాసిస్ 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ220.65
మదీనాత్ జాయెద్ 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ220.65
రాస్ అల్ ఖైమా 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ220.65
రువైస్ 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ220.65
షార్జా సిటీ 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ220.65
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ220.65

యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ : అన్ని నగరాల్లో 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ202.25
అజ్మాన్ సిటీ 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ202.25
అల్ ఐన్ 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ202.25
అల్ మేడమ్ 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ202.25
అల్ కోజ్ 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ202.25
అర్ రామ్స్ 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ202.25
ధైద్ 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ202.25
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ202.25
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ202.25
దుబాయ్ సిటీ 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ202.25
ఫుజైరా సిటీ 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ202.25
ఘాయతి 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ202.25
హట్టా 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ202.25
జెబెల్ అలీ 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ202.25
కల్బా 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ202.25
ఖోర్ ఫక్కన్ 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ202.25
లివా ఒయాసిస్ 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ202.25
మదీనాత్ జాయెద్ 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ202.25
రాస్ అల్ ఖైమా 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ202.25
రువైస్ 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ202.25
షార్జా సిటీ 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ202.25
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ202.25