యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారం ధర

యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ : అన్ని నగరాల్లో 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 07 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ226.50
అజ్మాన్ సిటీ 07 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ226.50
అల్ ఐన్ 07 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ226.50
అల్ మేడమ్ 07 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ226.50
అల్ కోజ్ 07 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ226.50
అర్ రామ్స్ 07 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ226.50
ధైద్ 07 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ226.50
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 07 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ226.50
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 07 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ226.50
దుబాయ్ సిటీ 07 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ226.50
ఫుజైరా సిటీ 07 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ226.50
ఘాయతి 07 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ226.50
హట్టా 07 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ226.50
జెబెల్ అలీ 07 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ226.50
కల్బా 07 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ226.50
ఖోర్ ఫక్కన్ 07 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ226.50
లివా ఒయాసిస్ 07 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ226.50
మదీనాత్ జాయెద్ 07 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ226.50
రాస్ అల్ ఖైమా 07 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ226.50
రువైస్ 07 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ226.50
షార్జా సిటీ 07 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ226.50
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 07 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ226.50

యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ : అన్ని నగరాల్లో 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 07 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ209.50
అజ్మాన్ సిటీ 07 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ209.50
అల్ ఐన్ 07 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ209.50
అల్ మేడమ్ 07 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ209.50
అల్ కోజ్ 07 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ209.50
అర్ రామ్స్ 07 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ209.50
ధైద్ 07 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ209.50
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 07 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ209.50
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 07 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ209.50
దుబాయ్ సిటీ 07 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ209.50
ఫుజైరా సిటీ 07 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ209.50
ఘాయతి 07 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ209.50
హట్టా 07 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ209.50
జెబెల్ అలీ 07 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ209.50
కల్బా 07 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ209.50
ఖోర్ ఫక్కన్ 07 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ209.50
లివా ఒయాసిస్ 07 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ209.50
మదీనాత్ జాయెద్ 07 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ209.50
రాస్ అల్ ఖైమా 07 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ209.50
రువైస్ 07 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ209.50
షార్జా సిటీ 07 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ209.50
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 07 ఫిబ్రవరి 2023 AED د.إ209.50