యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ : లో అన్ని నగరాలు గోల్డ్ ధర

యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ : 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ లో అన్ని నగరాలు

సిటీ తేదీ ధర
అబూ ధాబీ సిటీ 31 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ233.20
Ajman సిటీ 31 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ233.20
అల్ ఐన్ 31 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ233.20
అల్ మేడమ్ 31 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ233.20
అల్ Quoz 31 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ233.20
Ar రామ్స్ 31 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ233.20
Dhaid 31 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ233.20
డిబ్బా అల్ Fujairah 31 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ233.20
డిబ్బా అల్ Hisn 31 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ233.20
దుబాయ్ సిటీ 31 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ233.20
Fujairah సిటీ 31 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ233.20
Ghayathi 31 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ233.20
Hatta 31 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ233.20
జెబెల్ ఆలీ 31 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ233.20
కల్బా 31 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ233.20
ఖోర్ Fakkan 31 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ233.20
Liwa ఒయాసిస్ 31 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ233.20
మాదినాత్ జాయెద్ 31 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ233.20
రాస్ అల్ ఖైమాహ్ 31 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ233.20
Ruwais 31 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ233.20
షార్జా సిటీ 31 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ233.20
ఉమ్మె అల్ క్యువాయిన్ 31 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ233.20

యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ : 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ లో అన్ని నగరాలు

సిటీ తేదీ ధర
అబూ ధాబీ సిటీ 31 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ213.75
Ajman సిటీ 31 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ213.75
అల్ ఐన్ 31 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ213.75
అల్ మేడమ్ 31 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ213.75
అల్ Quoz 31 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ213.75
Ar రామ్స్ 31 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ213.75
Dhaid 31 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ213.75
డిబ్బా అల్ Fujairah 31 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ213.75
డిబ్బా అల్ Hisn 31 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ213.75
దుబాయ్ సిటీ 31 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ213.75
Fujairah సిటీ 31 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ213.75
Ghayathi 31 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ213.75
Hatta 31 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ213.75
జెబెల్ ఆలీ 31 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ213.75
కల్బా 31 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ213.75
ఖోర్ Fakkan 31 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ213.75
Liwa ఒయాసిస్ 31 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ213.75
మాదినాత్ జాయెద్ 31 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ213.75
రాస్ అల్ ఖైమాహ్ 31 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ213.75
Ruwais 31 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ213.75
షార్జా సిటీ 31 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ213.75
ఉమ్మె అల్ క్యువాయిన్ 31 అక్టోబర్ 2020 AED د.إ213.75