యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారం ధర

యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ : అన్ని నగరాల్లో 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 16 జనవరి 2021 AED د.إ226.93
అజ్మాన్ సిటీ 16 జనవరి 2021 AED د.إ226.93
అల్ ఐన్ 16 జనవరి 2021 AED د.إ226.93
అల్ మేడమ్ 16 జనవరి 2021 AED د.إ226.93
అల్ కోజ్ 16 జనవరి 2021 AED د.إ226.93
అర్ రామ్స్ 16 జనవరి 2021 AED د.إ226.93
ధైద్ 16 జనవరి 2021 AED د.إ226.93
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 16 జనవరి 2021 AED د.إ226.93
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 16 జనవరి 2021 AED د.إ226.93
దుబాయ్ సిటీ 16 జనవరి 2021 AED د.إ226.93
ఫుజైరా సిటీ 16 జనవరి 2021 AED د.إ226.93
ఘాయతి 16 జనవరి 2021 AED د.إ226.93
హట్టా 16 జనవరి 2021 AED د.إ226.93
జెబెల్ అలీ 16 జనవరి 2021 AED د.إ226.93
కల్బా 16 జనవరి 2021 AED د.إ226.93
ఖోర్ ఫక్కన్ 16 జనవరి 2021 AED د.إ226.93
లివా ఒయాసిస్ 16 జనవరి 2021 AED د.إ226.93
మదీనాత్ జాయెద్ 16 జనవరి 2021 AED د.إ226.93
రాస్ అల్ ఖైమా 16 జనవరి 2021 AED د.إ226.93
రువైస్ 16 జనవరి 2021 AED د.إ226.93
షార్జా సిటీ 16 జనవరి 2021 AED د.إ226.93
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 16 జనవరి 2021 AED د.إ226.93

యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ : అన్ని నగరాల్లో 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 16 జనవరి 2021 AED د.إ208.00
అజ్మాన్ సిటీ 16 జనవరి 2021 AED د.إ208.00
అల్ ఐన్ 16 జనవరి 2021 AED د.إ208.00
అల్ మేడమ్ 16 జనవరి 2021 AED د.إ208.00
అల్ కోజ్ 16 జనవరి 2021 AED د.إ208.00
అర్ రామ్స్ 16 జనవరి 2021 AED د.إ208.00
ధైద్ 16 జనవరి 2021 AED د.إ208.00
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 16 జనవరి 2021 AED د.إ208.00
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 16 జనవరి 2021 AED د.إ208.00
దుబాయ్ సిటీ 16 జనవరి 2021 AED د.إ208.00
ఫుజైరా సిటీ 16 జనవరి 2021 AED د.إ208.00
ఘాయతి 16 జనవరి 2021 AED د.إ208.00
హట్టా 16 జనవరి 2021 AED د.إ208.00
జెబెల్ అలీ 16 జనవరి 2021 AED د.إ208.00
కల్బా 16 జనవరి 2021 AED د.إ208.00
ఖోర్ ఫక్కన్ 16 జనవరి 2021 AED د.إ208.00
లివా ఒయాసిస్ 16 జనవరి 2021 AED د.إ208.00
మదీనాత్ జాయెద్ 16 జనవరి 2021 AED د.إ208.00
రాస్ అల్ ఖైమా 16 జనవరి 2021 AED د.إ208.00
రువైస్ 16 జనవరి 2021 AED د.إ208.00
షార్జా సిటీ 16 జనవరి 2021 AED د.إ208.00
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 16 జనవరి 2021 AED د.إ208.00