యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారం ధర

యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ : అన్ని నగరాల్లో 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ247.25
అజ్మాన్ సిటీ 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ247.25
అల్ ఐన్ 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ247.25
అల్ మేడమ్ 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ247.25
అల్ కోజ్ 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ247.25
అర్ రామ్స్ 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ247.25
ధైద్ 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ247.25
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ247.25
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ247.25
దుబాయ్ సిటీ 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ247.25
ఫుజైరా సిటీ 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ247.25
ఘాయతి 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ247.25
హట్టా 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ247.25
జెబెల్ అలీ 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ247.25
కల్బా 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ247.25
ఖోర్ ఫక్కన్ 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ247.25
లివా ఒయాసిస్ 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ247.25
మదీనాత్ జాయెద్ 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ247.25
రాస్ అల్ ఖైమా 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ247.25
రువైస్ 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ247.25
షార్జా సిటీ 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ247.25
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ247.25

యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ : అన్ని నగరాల్లో 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ229.00
అజ్మాన్ సిటీ 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ229.00
అల్ ఐన్ 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ229.00
అల్ మేడమ్ 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ229.00
అల్ కోజ్ 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ229.00
అర్ రామ్స్ 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ229.00
ధైద్ 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ229.00
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ229.00
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ229.00
దుబాయ్ సిటీ 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ229.00
ఫుజైరా సిటీ 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ229.00
ఘాయతి 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ229.00
హట్టా 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ229.00
జెబెల్ అలీ 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ229.00
కల్బా 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ229.00
ఖోర్ ఫక్కన్ 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ229.00
లివా ఒయాసిస్ 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ229.00
మదీనాత్ జాయెద్ 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ229.00
రాస్ అల్ ఖైమా 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ229.00
రువైస్ 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ229.00
షార్జా సిటీ 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ229.00
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 30 నవంబర్ 2023 AED د.إ229.00