యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారం ధర

యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ : అన్ని నగరాల్లో 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 18 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ219.56
అజ్మాన్ సిటీ 18 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ219.56
అల్ ఐన్ 18 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ219.56
అల్ మేడమ్ 18 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ219.56
అల్ కోజ్ 18 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ219.56
అర్ రామ్స్ 18 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ219.56
ధైద్ 18 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ219.56
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 18 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ219.56
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 18 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ219.56
దుబాయ్ సిటీ 18 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ219.56
ఫుజైరా సిటీ 18 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ219.56
ఘాయతి 18 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ219.56
హట్టా 18 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ219.56
జెబెల్ అలీ 18 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ219.56
కల్బా 18 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ219.56
ఖోర్ ఫక్కన్ 18 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ219.56
లివా ఒయాసిస్ 18 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ219.56
మదీనాత్ జాయెద్ 18 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ219.56
రాస్ అల్ ఖైమా 18 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ219.56
రువైస్ 18 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ219.56
షార్జా సిటీ 18 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ219.56
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 18 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ219.56

యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ : అన్ని నగరాల్లో 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 18 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ201.25
అజ్మాన్ సిటీ 18 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ201.25
అల్ ఐన్ 18 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ201.25
అల్ మేడమ్ 18 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ201.25
అల్ కోజ్ 18 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ201.25
అర్ రామ్స్ 18 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ201.25
ధైద్ 18 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ201.25
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 18 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ201.25
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 18 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ201.25
దుబాయ్ సిటీ 18 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ201.25
ఫుజైరా సిటీ 18 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ201.25
ఘాయతి 18 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ201.25
హట్టా 18 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ201.25
జెబెల్ అలీ 18 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ201.25
కల్బా 18 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ201.25
ఖోర్ ఫక్కన్ 18 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ201.25
లివా ఒయాసిస్ 18 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ201.25
మదీనాత్ జాయెద్ 18 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ201.25
రాస్ అల్ ఖైమా 18 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ201.25
రువైస్ 18 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ201.25
షార్జా సిటీ 18 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ201.25
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 18 అక్టోబర్ 2021 AED د.إ201.25