యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారం ధర

యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ : అన్ని నగరాల్లో 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 20 మే 2024 AED د.إ296.00
అజ్మాన్ సిటీ 20 మే 2024 AED د.إ296.00
అల్ ఐన్ 20 మే 2024 AED د.إ296.00
అల్ మేడమ్ 20 మే 2024 AED د.إ296.00
అల్ కోజ్ 20 మే 2024 AED د.إ296.00
అర్ రామ్స్ 20 మే 2024 AED د.إ296.00
ధైద్ 20 మే 2024 AED د.إ296.00
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 20 మే 2024 AED د.إ296.00
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 20 మే 2024 AED د.إ296.00
దుబాయ్ సిటీ 20 మే 2024 AED د.إ296.00
ఫుజైరా సిటీ 20 మే 2024 AED د.إ296.00
ఘాయతి 20 మే 2024 AED د.إ296.00
హట్టా 20 మే 2024 AED د.إ296.00
జెబెల్ అలీ 20 మే 2024 AED د.إ296.00
కల్బా 20 మే 2024 AED د.إ296.00
ఖోర్ ఫక్కన్ 20 మే 2024 AED د.إ296.00
లివా ఒయాసిస్ 20 మే 2024 AED د.إ296.00
మదీనాత్ జాయెద్ 20 మే 2024 AED د.إ296.00
రాస్ అల్ ఖైమా 20 మే 2024 AED د.إ296.00
రువైస్ 20 మే 2024 AED د.إ296.00
షార్జా సిటీ 20 మే 2024 AED د.إ296.00
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 20 మే 2024 AED د.إ296.00

యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ : అన్ని నగరాల్లో 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 20 మే 2024 AED د.إ274.00
అజ్మాన్ సిటీ 20 మే 2024 AED د.إ274.00
అల్ ఐన్ 20 మే 2024 AED د.إ274.00
అల్ మేడమ్ 20 మే 2024 AED د.إ274.00
అల్ కోజ్ 20 మే 2024 AED د.إ274.00
అర్ రామ్స్ 20 మే 2024 AED د.إ274.00
ధైద్ 20 మే 2024 AED د.إ274.00
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 20 మే 2024 AED د.إ274.00
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 20 మే 2024 AED د.إ274.00
దుబాయ్ సిటీ 20 మే 2024 AED د.إ274.00
ఫుజైరా సిటీ 20 మే 2024 AED د.إ274.00
ఘాయతి 20 మే 2024 AED د.إ274.00
హట్టా 20 మే 2024 AED د.إ274.00
జెబెల్ అలీ 20 మే 2024 AED د.إ274.00
కల్బా 20 మే 2024 AED د.إ274.00
ఖోర్ ఫక్కన్ 20 మే 2024 AED د.إ274.00
లివా ఒయాసిస్ 20 మే 2024 AED د.إ274.00
మదీనాత్ జాయెద్ 20 మే 2024 AED د.إ274.00
రాస్ అల్ ఖైమా 20 మే 2024 AED د.إ274.00
రువైస్ 20 మే 2024 AED د.إ274.00
షార్జా సిటీ 20 మే 2024 AED د.إ274.00
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 20 మే 2024 AED د.إ274.00