యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారం ధర

యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ : అన్ని నగరాల్లో 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 17 జనవరి 2022 AED د.إ225.83
అజ్మాన్ సిటీ 17 జనవరి 2022 AED د.إ225.83
అల్ ఐన్ 17 జనవరి 2022 AED د.إ225.83
అల్ మేడమ్ 17 జనవరి 2022 AED د.إ225.83
అల్ కోజ్ 17 జనవరి 2022 AED د.إ225.83
అర్ రామ్స్ 17 జనవరి 2022 AED د.إ225.83
ధైద్ 17 జనవరి 2022 AED د.إ225.83
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 17 జనవరి 2022 AED د.إ225.83
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 17 జనవరి 2022 AED د.إ225.83
దుబాయ్ సిటీ 17 జనవరి 2022 AED د.إ225.83
ఫుజైరా సిటీ 17 జనవరి 2022 AED د.إ225.83
ఘాయతి 17 జనవరి 2022 AED د.إ225.83
హట్టా 17 జనవరి 2022 AED د.إ225.83
జెబెల్ అలీ 17 జనవరి 2022 AED د.إ225.83
కల్బా 17 జనవరి 2022 AED د.إ225.83
ఖోర్ ఫక్కన్ 17 జనవరి 2022 AED د.إ225.83
లివా ఒయాసిస్ 17 జనవరి 2022 AED د.إ225.83
మదీనాత్ జాయెద్ 17 జనవరి 2022 AED د.إ225.83
రాస్ అల్ ఖైమా 17 జనవరి 2022 AED د.إ225.83
రువైస్ 17 జనవరి 2022 AED د.إ225.83
షార్జా సిటీ 17 జనవరి 2022 AED د.إ225.83
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 17 జనవరి 2022 AED د.إ225.83

యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ : అన్ని నగరాల్లో 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 17 జనవరి 2022 AED د.إ207.00
అజ్మాన్ సిటీ 17 జనవరి 2022 AED د.إ207.00
అల్ ఐన్ 17 జనవరి 2022 AED د.إ207.00
అల్ మేడమ్ 17 జనవరి 2022 AED د.إ207.00
అల్ కోజ్ 17 జనవరి 2022 AED د.إ207.00
అర్ రామ్స్ 17 జనవరి 2022 AED د.إ207.00
ధైద్ 17 జనవరి 2022 AED د.إ207.00
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 17 జనవరి 2022 AED د.إ207.00
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 17 జనవరి 2022 AED د.إ207.00
దుబాయ్ సిటీ 17 జనవరి 2022 AED د.إ207.00
ఫుజైరా సిటీ 17 జనవరి 2022 AED د.إ207.00
ఘాయతి 17 జనవరి 2022 AED د.إ207.00
హట్టా 17 జనవరి 2022 AED د.إ207.00
జెబెల్ అలీ 17 జనవరి 2022 AED د.إ207.00
కల్బా 17 జనవరి 2022 AED د.إ207.00
ఖోర్ ఫక్కన్ 17 జనవరి 2022 AED د.إ207.00
లివా ఒయాసిస్ 17 జనవరి 2022 AED د.إ207.00
మదీనాత్ జాయెద్ 17 జనవరి 2022 AED د.إ207.00
రాస్ అల్ ఖైమా 17 జనవరి 2022 AED د.إ207.00
రువైస్ 17 జనవరి 2022 AED د.إ207.00
షార్జా సిటీ 17 జనవరి 2022 AED د.إ207.00
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 17 జనవరి 2022 AED د.إ207.00