ఫుజైరా సిటీ : బంగారం ధర, ఫుజైరా సిటీ బంగారు రేట్లు

ఫుజైరా సిటీ, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ : బంగారం ధరలు

ఫుజైరా సిటీ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

21 మే 2022
AED د.إ223.75
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
21 మే 2022 AED د.إ223.75 AED د.إ+1.00
20 మే 2022 AED د.إ222.75 AED د.إ-10.25
19 మే 2022 AED د.إ233.00 AED د.إ+13.75
18 మే 2022 AED د.إ219.25 AED د.إ-1.75
17 మే 2022 AED د.إ221.00 AED د.إ+2.00
16 మే 2022 AED د.إ219.00 AED د.إ-0.50
15 మే 2022 AED د.إ219.50 AED د.إ+0.00
14 మే 2022 AED د.إ219.50 AED د.إ+0.50
13 మే 2022 AED د.إ219.00 AED د.إ-4.00
12 మే 2022 AED د.إ223.00 AED د.إ-1.50
ఫుజైరా సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర AED د.إ233.00
ఫుజైరా సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర AED د.إ219.00
ఫుజైరా సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర AED د.إ224.61
ఫుజైరా సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) AED د.إ229.75
ఫుజైరా సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (21 మే) AED د.إ223.75
ఫుజైరా సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర AED د.إ241.50
ఫుజైరా సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ229.00
ఫుజైరా సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర AED د.إ235.11
ఫుజైరా సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) AED د.إ234.00
ఫుజైరా సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) AED د.إ229.75
ఫుజైరా సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర AED د.إ255.84
ఫుజైరా సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర AED د.إ231.00
ఫుజైరా సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర AED د.إ240.99
ఫుజైరా సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) AED د.إ237.84
ఫుజైరా సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) AED د.إ234.75
ఫుజైరా సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర AED د.إ243.29
ఫుజైరా సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర AED د.إ222.83
ఫుజైరా సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర AED د.إ230.83
ఫుజైరా సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) AED د.إ223.93
ఫుజైరా సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) AED د.إ238.11
ఫుజైరా సిటీ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

ఫుజైరా సిటీ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

21 మే 2022
AED د.إ210.25
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
21 మే 2022 AED د.إ210.25 AED د.إ+1.00
20 మే 2022 AED د.إ209.25 AED د.إ+0.00
19 మే 2022 AED د.إ209.25 AED د.إ+3.25
18 మే 2022 AED د.إ206.00 AED د.إ-1.50
17 మే 2022 AED د.إ207.50 AED د.إ+1.75
16 మే 2022 AED د.إ205.75 AED د.إ-0.50
15 మే 2022 AED د.إ206.25 AED د.إ+0.00
14 మే 2022 AED د.إ206.25 AED د.إ+0.50
13 మే 2022 AED د.إ205.75 AED د.إ-3.50
12 మే 2022 AED د.إ209.25 AED د.إ-1.50
ఫుజైరా సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర AED د.إ215.75
ఫుజైరా సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర AED د.إ205.75
ఫుజైరా సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర AED د.إ210.51
ఫుజైరా సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) AED د.إ215.75
ఫుజైరా సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (21 మే) AED د.إ210.25
ఫుజైరా సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర AED د.إ226.75
ఫుజైరా సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ215.25
ఫుజైరా సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర AED د.إ220.84
ఫుజైరా సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) AED د.إ219.75
ఫుజైరా సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) AED د.إ215.75
ఫుజైరా సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర AED د.إ234.50
ఫుజైరా సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర AED د.إ217.00
ఫుజైరా సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర AED د.إ222.89
ఫుజైరా సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) AED د.إ218.00
ఫుజైరా సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) AED د.إ220.50
ఫుజైరా సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర AED د.إ223.00
ఫుజైరా సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర AED د.إ204.25
ఫుజైరా సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర AED د.إ211.58
ఫుజైరా సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) AED د.إ205.25
ఫుజైరా సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) AED د.إ218.25
ఫుజైరా సిటీ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర