జుబైల్, సౌదీ అరేబియా : బంగారం ధరలు

జుబైల్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

20 మే 2024
SAR ﷼303.00
+3.00
తేదీ ధర మార్పు
19 మే 2024 SAR ﷼300.00 SAR ﷼+0.00
18 మే 2024 SAR ﷼300.00 SAR ﷼+2.00
17 మే 2024 SAR ﷼298.00 SAR ﷼+1.00
16 మే 2024 SAR ﷼297.00 SAR ﷼+0.00
15 మే 2024 SAR ﷼297.00 SAR ﷼+6.00
14 మే 2024 SAR ﷼291.00 SAR ﷼-1.00
13 మే 2024 SAR ﷼292.00 SAR ﷼-2.00
12 మే 2024 SAR ﷼294.00 SAR ﷼+0.00
11 మే 2024 SAR ﷼294.00 SAR ﷼-1.00
10 మే 2024 SAR ﷼295.00 SAR ﷼+4.00
జుబైల్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర SAR ﷼300.00
జుబైల్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర SAR ﷼286.00
జుబైల్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర SAR ﷼292.00
జుబైల్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) SAR ﷼287.00
జుబైల్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (19 మే) SAR ﷼300.00
జుబైల్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼298.00
జుబైల్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼279.00
జుబైల్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర SAR ﷼291.00
జుబైల్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) SAR ﷼279.00
జుబైల్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) SAR ﷼287.00
జుబైల్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర SAR ﷼279.00
జుబైల్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర SAR ﷼259.00
జుబైల్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర SAR ﷼270.07
జుబైల్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) SAR ﷼259.00
జుబైల్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) SAR ﷼279.00
జుబైల్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర SAR ﷼256.00
జుబైల్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర SAR ﷼250.00
జుబైల్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర SAR ﷼253.72
జుబైల్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) SAR ﷼255.00
జుబైల్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) SAR ﷼256.00
జుబైల్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

జుబైల్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

20 మే 2024
SAR ﷼280.00
+3.00
తేదీ ధర మార్పు
19 మే 2024 SAR ﷼277.00 SAR ﷼+0.00
18 మే 2024 SAR ﷼277.00 SAR ﷼+2.00
17 మే 2024 SAR ﷼275.00 SAR ﷼+1.00
16 మే 2024 SAR ﷼274.00 SAR ﷼+0.00
15 మే 2024 SAR ﷼274.00 SAR ﷼+6.00
14 మే 2024 SAR ﷼268.00 SAR ﷼-2.00
13 మే 2024 SAR ﷼270.00 SAR ﷼-1.00
12 మే 2024 SAR ﷼271.00 SAR ﷼+0.00
11 మే 2024 SAR ﷼271.00 SAR ﷼-1.00
10 మే 2024 SAR ﷼272.00 SAR ﷼+4.00
జుబైల్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర SAR ﷼277.00
జుబైల్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర SAR ﷼263.00
జుబైల్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర SAR ﷼269.26
జుబైల్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) SAR ﷼265.00
జుబైల్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (19 మే) SAR ﷼277.00
జుబైల్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర SAR ﷼274.00
జుబైల్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర SAR ﷼257.00
జుబైల్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర SAR ﷼268.14
జుబైల్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) SAR ﷼257.00
జుబైల్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) SAR ﷼265.00
జుబైల్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర SAR ﷼257.00
జుబైల్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర SAR ﷼239.00
జుబైల్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర SAR ﷼249.10
జుబైల్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) SAR ﷼239.00
జుబైల్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) SAR ﷼257.00
జుబైల్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర SAR ﷼236.00
జుబైల్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర SAR ﷼230.00
జుబైల్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర SAR ﷼233.90
జుబైల్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) SAR ﷼235.00
జుబైల్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) SAR ﷼236.00
జుబైల్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర