అల్ వక్ర, ఖతార్ : బంగారం ధరలు

అల్ వక్ర : 24 కారత్ బంగారు రేటు

09 ఆగస్టు 2022
QAR ﷼220.50
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
09 ఆగస్టు 2022 QAR ﷼220.50 QAR ﷼+0.00
08 ఆగస్టు 2022 QAR ﷼220.50 QAR ﷼+1.50
07 ఆగస్టు 2022 QAR ﷼219.00 QAR ﷼+0.00
06 ఆగస్టు 2022 QAR ﷼219.00 QAR ﷼+0.00
05 ఆగస్టు 2022 QAR ﷼219.00 QAR ﷼-0.50
04 ఆగస్టు 2022 QAR ﷼219.50 QAR ﷼+1.50
03 ఆగస్టు 2022 QAR ﷼218.00 QAR ﷼-0.50
02 ఆగస్టు 2022 QAR ﷼218.50 QAR ﷼+1.00
01 ఆగస్టు 2022 QAR ﷼217.50 QAR ﷼+0.00
31 జూలై 2022 QAR ﷼217.50 QAR ﷼+0.00
అల్ వక్ర 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర QAR ﷼220.50
అల్ వక్ర 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర QAR ﷼217.50
అల్ వక్ర 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర QAR ﷼219.06
అల్ వక్ర 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) QAR ﷼217.50
అల్ వక్ర 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (09 ఆగస్టు) QAR ﷼220.50
అల్ వక్ర 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర QAR ﷼223.00
అల్ వక్ర 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర QAR ﷼211.00
అల్ వక్ర 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర QAR ﷼214.85
అల్ వక్ర 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) QAR ﷼221.00
అల్ వక్ర 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) QAR ﷼217.50
అల్ వక్ర 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼230.00
అల్ వక్ర 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼222.50
అల్ వక్ర 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర QAR ﷼226.55
అల్ వక్ర 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) QAR ﷼227.00
అల్ వక్ర 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) QAR ﷼222.50
అల్ వక్ర 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర QAR ﷼233.00
అల్ వక్ర 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర QAR ﷼222.50
అల్ వక్ర 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర QAR ﷼227.68
అల్ వక్ర 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) QAR ﷼233.00
అల్ వక్ర 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) QAR ﷼227.50
అల్ వక్ర - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

అల్ వక్ర : 22 కారత్ బంగారు రేటు

01 జనవరి 1970
QAR ﷼208.50
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
09 ఆగస్టు 2022 QAR ﷼208.50 QAR ﷼+0.00
08 ఆగస్టు 2022 QAR ﷼208.50 QAR ﷼+1.50
07 ఆగస్టు 2022 QAR ﷼207.00 QAR ﷼+0.00
06 ఆగస్టు 2022 QAR ﷼207.00 QAR ﷼+0.00
05 ఆగస్టు 2022 QAR ﷼207.00 QAR ﷼-0.50
04 ఆగస్టు 2022 QAR ﷼207.50 QAR ﷼+1.50
03 ఆగస్టు 2022 QAR ﷼206.00 QAR ﷼-0.50
02 ఆగస్టు 2022 QAR ﷼206.50 QAR ﷼+1.00
01 ఆగస్టు 2022 QAR ﷼205.50 QAR ﷼+0.00
31 జూలై 2022 QAR ﷼205.50 QAR ﷼+0.00
అల్ వక్ర 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర QAR ﷼208.50
అల్ వక్ర 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర QAR ﷼205.50
అల్ వక్ర 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర QAR ﷼207.06
అల్ వక్ర 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) QAR ﷼205.50
అల్ వక్ర 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (09 ఆగస్టు) QAR ﷼208.50
అల్ వక్ర 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర QAR ﷼210.50
అల్ వక్ర 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర QAR ﷼199.50
అల్ వక్ర 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర QAR ﷼203.02
అల్ వక్ర 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) QAR ﷼209.00
అల్ వక్ర 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) QAR ﷼205.50
అల్ వక్ర 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర QAR ﷼217.00
అల్ వక్ర 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర QAR ﷼210.00
అల్ వక్ర 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర QAR ﷼213.73
అల్ వక్ర 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) QAR ﷼214.00
అల్ వక్ర 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) QAR ﷼210.00
అల్ వక్ర 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర QAR ﷼219.50
అల్ వక్ర 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర QAR ﷼210.00
అల్ వక్ర 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర QAR ﷼214.74
అల్ వక్ర 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) QAR ﷼219.50
అల్ వక్ర 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) QAR ﷼214.50
అల్ వక్ర - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర