సబా అస్ సలీం, కువైట్ : బంగారం ధరలు

సబా అస్ సలీం : 24 కారత్ బంగారు రేటు

11 ఏప్రిల్ 2021
KWD د.ك18.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
11 ఏప్రిల్ 2021 KWD د.ك18.00 KWD د.ك+0.00
10 ఏప్రిల్ 2021 KWD د.ك18.00 KWD د.ك+0.00
09 ఏప్రిల్ 2021 KWD د.ك18.00 KWD د.ك+0.00
08 ఏప్రిల్ 2021 KWD د.ك18.00 KWD د.ك+0.11
07 ఏప్రిల్ 2021 KWD د.ك17.89 KWD د.ك+0.00
06 ఏప్రిల్ 2021 KWD د.ك17.89 KWD د.ك+0.00
05 ఏప్రిల్ 2021 KWD د.ك17.89 KWD د.ك+0.00
04 ఏప్రిల్ 2021 KWD د.ك17.89 KWD د.ك+0.00
03 ఏప్రిల్ 2021 KWD د.ك17.89 KWD د.ك+0.00
02 ఏప్రిల్ 2021 KWD د.ك17.89 KWD د.ك+0.11
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.00
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.78
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర KWD د.ك17.92
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) KWD د.ك17.78
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (11 ఏప్రిల్) KWD د.ك18.00
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.11
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.46
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర KWD د.ك17.82
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) KWD د.ك17.95
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) KWD د.ك17.46
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర KWD د.ك19.20
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.95
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర KWD د.ك18.61
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) KWD د.ك19.20
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) KWD د.ك17.95
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర KWD د.ك20.02
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.87
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర KWD د.ك19.23
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) KWD د.ك19.42
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) KWD د.ك19.20
సబా అస్ సలీం - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

సబా అస్ సలీం : 22 కారత్ బంగారు రేటు

11 ఏప్రిల్ 2021
KWD د.ك16.50
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
11 ఏప్రిల్ 2021 KWD د.ك16.50 KWD د.ك+0.00
10 ఏప్రిల్ 2021 KWD د.ك16.50 KWD د.ك+0.00
09 ఏప్రిల్ 2021 KWD د.ك16.50 KWD د.ك+0.00
08 ఏప్రిల్ 2021 KWD د.ك16.50 KWD د.ك+0.10
07 ఏప్రిల్ 2021 KWD د.ك16.40 KWD د.ك+0.00
06 ఏప్రిల్ 2021 KWD د.ك16.40 KWD د.ك+0.00
05 ఏప్రిల్ 2021 KWD د.ك16.40 KWD د.ك+0.00
04 ఏప్రిల్ 2021 KWD د.ك16.40 KWD د.ك+0.00
03 ఏప్రిల్ 2021 KWD د.ك16.40 KWD د.ك+0.00
02 ఏప్రిల్ 2021 KWD د.ك16.40 KWD د.ك+0.10
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك16.50
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك16.30
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర KWD د.ك16.43
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) KWD د.ك16.30
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (11 ఏప్రిల్) KWD د.ك16.50
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర KWD د.ك16.60
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర KWD د.ك16.00
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర KWD د.ك16.33
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) KWD د.ك16.45
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) KWD د.ك16.00
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర KWD د.ك17.60
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర KWD د.ك16.45
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర KWD د.ك17.05
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) KWD د.ك17.60
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) KWD د.ك16.45
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.35
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.30
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర KWD د.ك17.63
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) KWD د.ك17.80
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) KWD د.ك17.60
సబా అస్ సలీం - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర