సబా అస్ సలీం, కువైట్ : బంగారం ధరలు

సబా అస్ సలీం : 24 కారత్ బంగారు రేటు

21 జనవరి 2021
KWD د.ك19.26
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
21 జనవరి 2021 KWD د.ك19.26 KWD د.ك+0.17
20 జనవరి 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.11
19 జనవరి 2021 KWD د.ك18.98 KWD د.ك+0.11
18 జనవరి 2021 KWD د.ك18.87 KWD د.ك+0.00
17 జనవరి 2021 KWD د.ك18.87 KWD د.ك+0.00
16 జనవరి 2021 KWD د.ك18.87 KWD د.ك-0.22
15 జనవరి 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.00
14 జనవరి 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.00
13 జనవరి 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.00
12 జనవరి 2021 KWD د.ك19.09 KWD د.ك+0.00
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర KWD د.ك20.02
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.87
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర KWD د.ك19.28
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) KWD د.ك19.42
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (21 జనవరి) KWD د.ك19.26
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك19.42
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.66
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర KWD د.ك19.19
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) KWD د.ك18.66
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) KWD د.ك19.42
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك20.18
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.33
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర KWD د.ك19.31
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) KWD د.ك19.53
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) KWD د.ك18.33
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك19.86
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك19.53
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర KWD د.ك19.65
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) KWD د.ك19.86
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) KWD د.ك19.53
సబా అస్ సలీం - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

సబా అస్ సలీం : 22 కారత్ బంగారు రేటు

21 జనవరి 2021
KWD د.ك17.65
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
21 జనవరి 2021 KWD د.ك17.65 KWD د.ك+0.15
20 జనవరి 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.10
19 జనవరి 2021 KWD د.ك17.40 KWD د.ك+0.10
18 జనవరి 2021 KWD د.ك17.30 KWD د.ك+0.00
17 జనవరి 2021 KWD د.ك17.30 KWD د.ك+0.00
16 జనవరి 2021 KWD د.ك17.30 KWD د.ك-0.20
15 జనవరి 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.00
14 జనవరి 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.00
13 జనవరి 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.00
12 జనవరి 2021 KWD د.ك17.50 KWD د.ك+0.00
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.35
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.30
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర KWD د.ك17.68
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) KWD د.ك17.80
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (21 జనవరి) KWD د.ك17.65
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك17.80
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.10
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర KWD د.ك17.59
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) KWD د.ك17.10
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) KWD د.ك17.80
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.50
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك16.80
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర KWD د.ك17.70
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) KWD د.ك17.90
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) KWD د.ك16.80
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.20
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.90
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర KWD د.ك18.01
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) KWD د.ك18.20
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) KWD د.ك17.90
సబా అస్ సలీం - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర