సబా అస్ సలీం, కువైట్ : బంగారం ధరలు

సబా అస్ సలీం : 24 కారత్ బంగారు రేటు

06 ఫిబ్రవరి 2023
KWD د.ك18.90
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
07 ఫిబ్రవరి 2023 KWD د.ك18.90 KWD د.ك+0.00
06 ఫిబ్రవరి 2023 KWD د.ك18.90 KWD د.ك+0.20
05 ఫిబ్రవరి 2023 KWD د.ك18.70 KWD د.ك+0.00
04 ఫిబ్రవరి 2023 KWD د.ك18.70 KWD د.ك-0.25
03 ఫిబ్రవరి 2023 KWD د.ك18.95 KWD د.ك-0.60
02 ఫిబ్రవరి 2023 KWD د.ك19.55 KWD د.ك+0.20
01 ఫిబ్రవరి 2023 KWD د.ك19.35 KWD د.ك+0.15
31 జనవరి 2023 KWD د.ك19.20 KWD د.ك-0.15
30 జనవరి 2023 KWD د.ك19.35 KWD د.ك+0.00
29 జనవరి 2023 KWD د.ك19.35 KWD د.ك+0.00
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర KWD د.ك19.55
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.70
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర KWD د.ك19.01
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) KWD د.ك19.35
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (07 ఫిబ్రవరి) KWD د.ك18.90
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర KWD د.ك19.50
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.40
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర KWD د.ك19.17
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) KWD د.ك18.40
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) KWD د.ك19.20
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.50
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.00
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర KWD د.ك18.22
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) KWD د.ك18.25
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) KWD د.ك18.40
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.05
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك16.65
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర KWD د.ك17.63
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) KWD د.ك16.85
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) KWD د.ك17.80
సబా అస్ సలీం - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

సబా అస్ సలీం : 22 కారత్ బంగారు రేటు

06 ఫిబ్రవరి 2023
KWD د.ك17.85
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
07 ఫిబ్రవరి 2023 KWD د.ك17.85 KWD د.ك+0.00
06 ఫిబ్రవరి 2023 KWD د.ك17.85 KWD د.ك+0.15
05 ఫిబ్రవరి 2023 KWD د.ك17.70 KWD د.ك+0.00
04 ఫిబ్రవరి 2023 KWD د.ك17.70 KWD د.ك-0.25
03 ఫిబ్రవరి 2023 KWD د.ك17.95 KWD د.ك-0.50
02 ఫిబ్రవరి 2023 KWD د.ك18.45 KWD د.ك+0.20
01 ఫిబ్రవరి 2023 KWD د.ك18.25 KWD د.ك+0.15
31 జనవరి 2023 KWD د.ك18.10 KWD د.ك-0.25
30 జనవరి 2023 KWD د.ك18.35 KWD د.ك+0.00
29 జనవరి 2023 KWD د.ك18.35 KWD د.ك+0.00
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.45
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.70
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర KWD د.ك17.96
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) KWD د.ك18.25
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (07 ఫిబ్రవరి) KWD د.ك17.85
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.50
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.50
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర KWD د.ك18.18
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) KWD د.ك17.50
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) KWD د.ك18.10
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك17.55
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.10
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర KWD د.ك17.32
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) KWD د.ك17.35
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) KWD د.ك17.50
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك17.20
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك15.90
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర KWD د.ك16.80
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) KWD د.ك16.10
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) KWD د.ك16.95
సబా అస్ సలీం - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర