సబా అస్ సలీం, కువైట్ : బంగారం ధరలు

సబా అస్ సలీం : 24 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 29 జూలై 2021
KWD د.ك18.60
+0.16
తేదీ ధర మార్పు
28 జూలై 2021 KWD د.ك18.44 KWD د.ك-0.11
27 జూలై 2021 KWD د.ك18.55 KWD د.ك+0.00
26 జూలై 2021 KWD د.ك18.55 KWD د.ك+0.00
25 జూలై 2021 KWD د.ك18.55 KWD د.ك+0.00
24 జూలై 2021 KWD د.ك18.55 KWD د.ك+0.00
23 జూలై 2021 KWD د.ك18.55 KWD د.ك+0.11
22 జూలై 2021 KWD د.ك18.44 KWD د.ك-0.11
21 జూలై 2021 KWD د.ك18.55 KWD د.ك+0.00
20 జూలై 2021 KWD د.ك18.55 KWD د.ك+0.00
19 జూలై 2021 KWD د.ك18.55 KWD د.ك+0.00
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.66
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.22
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర KWD د.ك18.50
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) KWD د.ك18.22
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (28 జూలై) KWD د.ك18.44
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك19.53
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.11
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర KWD د.ك18.81
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) KWD د.ك19.53
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) KWD د.ك18.11
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర KWD د.ك19.42
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.16
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర KWD د.ك18.94
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) KWD د.ك18.16
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) KWD د.ك19.42
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.44
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.78
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర KWD د.ك18.11
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) KWD د.ك17.78
సబా అస్ సలీం 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) KWD د.ك18.27
సబా అస్ సలీం - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

సబా అస్ సలీం : 22 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 29 జూలై 2021
KWD د.ك17.05
+0.15
తేదీ ధర మార్పు
28 జూలై 2021 KWD د.ك16.90 KWD د.ك-0.10
27 జూలై 2021 KWD د.ك17.00 KWD د.ك+0.00
26 జూలై 2021 KWD د.ك17.00 KWD د.ك+0.00
25 జూలై 2021 KWD د.ك17.00 KWD د.ك+0.00
24 జూలై 2021 KWD د.ك17.00 KWD د.ك+0.00
23 జూలై 2021 KWD د.ك17.00 KWD د.ك+0.10
22 జూలై 2021 KWD د.ك16.90 KWD د.ك-0.10
21 జూలై 2021 KWD د.ك17.00 KWD د.ك+0.00
20 జూలై 2021 KWD د.ك17.00 KWD د.ك+0.00
19 జూలై 2021 KWD د.ك17.00 KWD د.ك+0.00
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర KWD د.ك17.10
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర KWD د.ك16.70
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర KWD د.ك16.96
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) KWD د.ك16.70
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (28 జూలై) KWD د.ك16.90
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك17.90
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك16.60
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర KWD د.ك17.24
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) KWD د.ك17.90
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) KWD د.ك16.60
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర KWD د.ك17.80
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర KWD د.ك16.65
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర KWD د.ك17.36
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) KWD د.ك16.65
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) KWD د.ك17.80
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك16.90
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك16.30
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర KWD د.ك16.60
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) KWD د.ك16.30
సబా అస్ సలీం 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) KWD د.ك16.75
సబా అస్ సలీం - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర