ఖతార్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారం ధర

ఖతార్ : అన్ని నగరాల్లో 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ ఖోర్ 06 డిసెంబర్ 2023 QAR ﷼248.00
అల్ రాయన్ 06 డిసెంబర్ 2023 QAR ﷼248.00
అల్ వక్ర 06 డిసెంబర్ 2023 QAR ﷼248.00
దోహా 06 డిసెంబర్ 2023 QAR ﷼248.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 06 డిసెంబర్ 2023 QAR ﷼248.00

ఖతార్ : అన్ని నగరాల్లో 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ ఖోర్ 06 డిసెంబర్ 2023 QAR ﷼233.00
అల్ రాయన్ 06 డిసెంబర్ 2023 QAR ﷼233.00
అల్ వక్ర 06 డిసెంబర్ 2023 QAR ﷼233.00
దోహా 06 డిసెంబర్ 2023 QAR ﷼233.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 06 డిసెంబర్ 2023 QAR ﷼233.00