ఖతార్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారం ధర

ఖతార్ : అన్ని నగరాల్లో 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ ఖోర్ 18 అక్టోబర్ 2021 QAR ﷼224.20
అల్ రాయన్ 18 అక్టోబర్ 2021 QAR ﷼224.20
అల్ వక్ర 18 అక్టోబర్ 2021 QAR ﷼224.20
దోహా 18 అక్టోబర్ 2021 QAR ﷼224.20
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 18 అక్టోబర్ 2021 QAR ﷼224.20

ఖతార్ : అన్ని నగరాల్లో 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ ఖోర్ 18 అక్టోబర్ 2021 QAR ﷼205.50
అల్ రాయన్ 18 అక్టోబర్ 2021 QAR ﷼205.50
అల్ వక్ర 18 అక్టోబర్ 2021 QAR ﷼205.50
దోహా 18 అక్టోబర్ 2021 QAR ﷼205.50
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 18 అక్టోబర్ 2021 QAR ﷼205.50