ఖతార్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారం ధర

ఖతార్ : అన్ని నగరాల్లో 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ ఖోర్ 09 ఏప్రిల్ 2021 QAR ﷼221.47
అల్ రాయన్ 09 ఏప్రిల్ 2021 QAR ﷼221.47
అల్ వక్ర 09 ఏప్రిల్ 2021 QAR ﷼221.47
దోహా 09 ఏప్రిల్ 2021 QAR ﷼221.47
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 09 ఏప్రిల్ 2021 QAR ﷼221.47

ఖతార్ : అన్ని నగరాల్లో 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ ఖోర్ 09 ఏప్రిల్ 2021 QAR ﷼203.00
అల్ రాయన్ 09 ఏప్రిల్ 2021 QAR ﷼203.00
అల్ వక్ర 09 ఏప్రిల్ 2021 QAR ﷼203.00
దోహా 09 ఏప్రిల్ 2021 QAR ﷼203.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 09 ఏప్రిల్ 2021 QAR ﷼203.00