ఖతార్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారం ధర

ఖతార్ : అన్ని నగరాల్లో 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ ఖోర్ 17 జనవరి 2022 QAR ﷼230.20
అల్ రాయన్ 17 జనవరి 2022 QAR ﷼230.20
అల్ వక్ర 17 జనవరి 2022 QAR ﷼230.20
దోహా 17 జనవరి 2022 QAR ﷼230.20
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 17 జనవరి 2022 QAR ﷼230.20

ఖతార్ : అన్ని నగరాల్లో 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ ఖోర్ 17 జనవరి 2022 QAR ﷼211.00
అల్ రాయన్ 17 జనవరి 2022 QAR ﷼211.00
అల్ వక్ర 17 జనవరి 2022 QAR ﷼211.00
దోహా 17 జనవరి 2022 QAR ﷼211.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 17 జనవరి 2022 QAR ﷼211.00