ఖతార్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారం ధర

ఖతార్ : అన్ని నగరాల్లో 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ ఖోర్ 26 నవంబర్ 2022 QAR ﷼216.00
అల్ రాయన్ 26 నవంబర్ 2022 QAR ﷼216.00
అల్ వక్ర 26 నవంబర్ 2022 QAR ﷼216.00
దోహా 26 నవంబర్ 2022 QAR ﷼216.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 26 నవంబర్ 2022 QAR ﷼216.00

ఖతార్ : అన్ని నగరాల్లో 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ ఖోర్ 26 నవంబర్ 2022 QAR ﷼204.50
అల్ రాయన్ 26 నవంబర్ 2022 QAR ﷼204.50
అల్ వక్ర 26 నవంబర్ 2022 QAR ﷼204.50
దోహా 26 నవంబర్ 2022 QAR ﷼204.50
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 26 నవంబర్ 2022 QAR ﷼204.50