ఖతార్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారం ధర

ఖతార్ : అన్ని నగరాల్లో 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ ఖోర్ 26 జనవరి 2021 QAR ﷼233.47
అల్ రాయన్ 26 జనవరి 2021 QAR ﷼233.47
అల్ వక్ర 26 జనవరి 2021 QAR ﷼233.47
దోహా 26 జనవరి 2021 QAR ﷼233.47
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 26 జనవరి 2021 QAR ﷼233.47

ఖతార్ : అన్ని నగరాల్లో 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ ఖోర్ 26 జనవరి 2021 QAR ﷼214.00
అల్ రాయన్ 26 జనవరి 2021 QAR ﷼214.00
అల్ వక్ర 26 జనవరి 2021 QAR ﷼214.00
దోహా 26 జనవరి 2021 QAR ﷼214.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 26 జనవరి 2021 QAR ﷼214.00