ఖతార్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారం ధర

ఖతార్ : అన్ని నగరాల్లో 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ ఖోర్ 24 మార్చి 2023 QAR ﷼244.00
అల్ రాయన్ 24 మార్చి 2023 QAR ﷼244.00
అల్ వక్ర 24 మార్చి 2023 QAR ﷼244.00
దోహా 24 మార్చి 2023 QAR ﷼244.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 మార్చి 2023 QAR ﷼244.00

ఖతార్ : అన్ని నగరాల్లో 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ ఖోర్ 24 మార్చి 2023 QAR ﷼229.50
అల్ రాయన్ 24 మార్చి 2023 QAR ﷼229.50
అల్ వక్ర 24 మార్చి 2023 QAR ﷼229.50
దోహా 24 మార్చి 2023 QAR ﷼229.50
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 24 మార్చి 2023 QAR ﷼229.50