ఖతార్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారం ధర

ఖతార్ : అన్ని నగరాల్లో 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ ఖోర్ 09 ఆగస్టు 2022 QAR ﷼220.50
అల్ రాయన్ 09 ఆగస్టు 2022 QAR ﷼220.50
అల్ వక్ర 09 ఆగస్టు 2022 QAR ﷼220.50
దోహా 09 ఆగస్టు 2022 QAR ﷼220.50
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 09 ఆగస్టు 2022 QAR ﷼220.50

ఖతార్ : అన్ని నగరాల్లో 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ ఖోర్ 09 ఆగస్టు 2022 QAR ﷼208.50
అల్ రాయన్ 09 ఆగస్టు 2022 QAR ﷼208.50
అల్ వక్ర 09 ఆగస్టు 2022 QAR ﷼208.50
దోహా 09 ఆగస్టు 2022 QAR ﷼208.50
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 09 ఆగస్టు 2022 QAR ﷼208.50