ఖతార్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారం ధర

ఖతార్ : అన్ని నగరాల్లో 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ ఖోర్ 22 మే 2024 QAR ﷼291.00
అల్ రాయన్ 22 మే 2024 QAR ﷼291.00
అల్ వక్ర 22 మే 2024 QAR ﷼291.00
దోహా 22 మే 2024 QAR ﷼291.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 మే 2024 QAR ﷼291.00

ఖతార్ : అన్ని నగరాల్లో 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ ఖోర్ 22 మే 2024 QAR ﷼273.00
అల్ రాయన్ 22 మే 2024 QAR ﷼273.00
అల్ వక్ర 22 మే 2024 QAR ﷼273.00
దోహా 22 మే 2024 QAR ﷼273.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 22 మే 2024 QAR ﷼273.00