ఖతార్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారం ధర

ఖతార్ : అన్ని నగరాల్లో 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ ఖోర్ 16 జూన్ 2021 QAR ﷼235.65
అల్ రాయన్ 16 జూన్ 2021 QAR ﷼235.65
అల్ వక్ర 16 జూన్ 2021 QAR ﷼235.65
దోహా 16 జూన్ 2021 QAR ﷼235.65
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 16 జూన్ 2021 QAR ﷼235.65

ఖతార్ : అన్ని నగరాల్లో 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ ఖోర్ 16 జూన్ 2021 QAR ﷼216.00
అల్ రాయన్ 16 జూన్ 2021 QAR ﷼216.00
అల్ వక్ర 16 జూన్ 2021 QAR ﷼216.00
దోహా 16 జూన్ 2021 QAR ﷼216.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 16 జూన్ 2021 QAR ﷼216.00