అల్ అహ్మది, కువైట్ : బంగారం ధరలు

అల్ అహ్మది : 24 కారత్ బంగారు రేటు

06 ఆగస్టు 2022
KWD د.ك18.05
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
07 ఆగస్టు 2022 KWD د.ك18.05 KWD د.ك+0.00
06 ఆగస్టు 2022 KWD د.ك18.05 KWD د.ك+0.00
05 ఆగస్టు 2022 KWD د.ك18.05 KWD د.ك-0.10
04 ఆగస్టు 2022 KWD د.ك18.15 KWD د.ك+0.35
03 ఆగస్టు 2022 KWD د.ك17.80 KWD د.ك-0.30
02 ఆగస్టు 2022 KWD د.ك18.10 KWD د.ك+0.15
01 ఆగస్టు 2022 KWD د.ك17.95 KWD د.ك+0.00
31 జూలై 2022 KWD د.ك17.95 KWD د.ك+0.00
30 జూలై 2022 KWD د.ك17.95 KWD د.ك+0.00
29 జూలై 2022 KWD د.ك17.95 KWD د.ك+0.15
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.15
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.80
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర KWD د.ك18.02
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) KWD د.ك17.95
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (07 ఆగస్టు) KWD د.ك18.05
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.35
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.40
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర KWD د.ك17.76
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) KWD د.ك18.20
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) KWD د.ك17.95
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.85
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.40
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర KWD د.ك18.63
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) KWD د.ك18.60
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) KWD د.ك18.40
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర KWD د.ك19.15
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.35
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర KWD د.ك18.71
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) KWD د.ك19.15
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) KWD د.ك18.65
అల్ అహ్మది - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

అల్ అహ్మది : 22 కారత్ బంగారు రేటు

01 జనవరి 1970
KWD د.ك17.15
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
07 ఆగస్టు 2022 KWD د.ك17.15 KWD د.ك+0.00
06 ఆగస్టు 2022 KWD د.ك17.15 KWD د.ك+0.00
05 ఆగస్టు 2022 KWD د.ك17.15 KWD د.ك-0.10
04 ఆగస్టు 2022 KWD د.ك17.25 KWD د.ك+0.25
03 ఆగస్టు 2022 KWD د.ك17.00 KWD د.ك-0.20
02 ఆగస్టు 2022 KWD د.ك17.20 KWD د.ك+0.15
01 ఆగస్టు 2022 KWD د.ك17.05 KWD د.ك+0.00
31 జూలై 2022 KWD د.ك17.05 KWD د.ك+0.00
30 జూలై 2022 KWD د.ك17.05 KWD د.ك+0.00
29 జూలై 2022 KWD د.ك17.05 KWD د.ك+0.10
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర KWD د.ك17.25
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.00
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర KWD د.ك17.14
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) KWD د.ك17.05
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (07 ఆగస్టు) KWD د.ك17.15
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర KWD د.ك17.45
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర KWD د.ك16.55
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర KWD د.ك16.89
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) KWD د.ك17.35
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) KWD د.ك17.05
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك17.90
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.50
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర KWD د.ك17.72
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) KWD د.ك17.70
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) KWD د.ك17.50
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.15
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.45
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర KWD د.ك17.77
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) KWD د.ك18.15
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) KWD د.ك17.70
అల్ అహ్మది - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర