అల్ అహ్మది, కువైట్ : బంగారం ధరలు

అల్ అహ్మది : 24 కారత్ బంగారు రేటు

10 ఏప్రిల్ 2021
KWD د.ك18.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
10 ఏప్రిల్ 2021 KWD د.ك18.00 KWD د.ك+0.00
09 ఏప్రిల్ 2021 KWD د.ك18.00 KWD د.ك+0.00
08 ఏప్రిల్ 2021 KWD د.ك18.00 KWD د.ك+0.11
07 ఏప్రిల్ 2021 KWD د.ك17.89 KWD د.ك+0.00
06 ఏప్రిల్ 2021 KWD د.ك17.89 KWD د.ك+0.00
05 ఏప్రిల్ 2021 KWD د.ك17.89 KWD د.ك+0.00
04 ఏప్రిల్ 2021 KWD د.ك17.89 KWD د.ك+0.00
03 ఏప్రిల్ 2021 KWD د.ك17.89 KWD د.ك+0.00
02 ఏప్రిల్ 2021 KWD د.ك17.89 KWD د.ك+0.11
01 ఏప్రిల్ 2021 KWD د.ك17.78 KWD د.ك+0.32
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.00
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.78
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర KWD د.ك17.91
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) KWD د.ك17.78
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (10 ఏప్రిల్) KWD د.ك18.00
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.11
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.46
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర KWD د.ك17.82
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) KWD د.ك17.95
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) KWD د.ك17.46
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర KWD د.ك19.20
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.95
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర KWD د.ك18.61
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) KWD د.ك19.20
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) KWD د.ك17.95
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర KWD د.ك20.02
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.87
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర KWD د.ك19.23
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) KWD د.ك19.42
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) KWD د.ك19.20
అల్ అహ్మది - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

అల్ అహ్మది : 22 కారత్ బంగారు రేటు

10 ఏప్రిల్ 2021
KWD د.ك16.50
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
10 ఏప్రిల్ 2021 KWD د.ك16.50 KWD د.ك+0.00
09 ఏప్రిల్ 2021 KWD د.ك16.50 KWD د.ك+0.00
08 ఏప్రిల్ 2021 KWD د.ك16.50 KWD د.ك+0.10
07 ఏప్రిల్ 2021 KWD د.ك16.40 KWD د.ك+0.00
06 ఏప్రిల్ 2021 KWD د.ك16.40 KWD د.ك+0.00
05 ఏప్రిల్ 2021 KWD د.ك16.40 KWD د.ك+0.00
04 ఏప్రిల్ 2021 KWD د.ك16.40 KWD د.ك+0.00
03 ఏప్రిల్ 2021 KWD د.ك16.40 KWD د.ك+0.00
02 ఏప్రిల్ 2021 KWD د.ك16.40 KWD د.ك+0.10
01 ఏప్రిల్ 2021 KWD د.ك16.30 KWD د.ك+0.30
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك16.50
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك16.30
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర KWD د.ك16.42
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) KWD د.ك16.30
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (10 ఏప్రిల్) KWD د.ك16.50
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర KWD د.ك16.60
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర KWD د.ك16.00
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర KWD د.ك16.33
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) KWD د.ك16.45
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) KWD د.ك16.00
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర KWD د.ك17.60
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర KWD د.ك16.45
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర KWD د.ك17.05
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) KWD د.ك17.60
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) KWD د.ك16.45
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.35
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.30
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర KWD د.ك17.63
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) KWD د.ك17.80
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) KWD د.ك17.60
అల్ అహ్మది - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర