అల్ అహ్మది, కువైట్ : బంగారం ధరలు

అల్ అహ్మది : 24 కారత్ బంగారు రేటు

20 సెప్టెంబర్ 2021
KWD د.ك18.16
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
20 సెప్టెంబర్ 2021 KWD د.ك18.16 KWD د.ك+0.00
19 సెప్టెంబర్ 2021 KWD د.ك18.16 KWD د.ك+0.00
18 సెప్టెంబర్ 2021 KWD د.ك18.16 KWD د.ك+0.00
17 సెప్టెంబర్ 2021 KWD د.ك18.16 KWD د.ك+0.00
16 సెప్టెంబర్ 2021 KWD د.ك18.16 KWD د.ك-0.28
15 సెప్టెంబర్ 2021 KWD د.ك18.44 KWD د.ك+0.00
14 సెప్టెంబర్ 2021 KWD د.ك18.44 KWD د.ك+0.00
13 సెప్టెంబర్ 2021 KWD د.ك18.44 KWD د.ك+0.00
12 సెప్టెంబర్ 2021 KWD د.ك18.44 KWD د.ك+0.00
11 సెప్టెంబర్ 2021 KWD د.ك18.44 KWD د.ك+0.00
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.66
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.16
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర KWD د.ك18.43
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) KWD د.ك18.55
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (20 సెప్టెంబర్) KWD د.ك18.16
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.55
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.73
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర KWD د.ك18.32
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) KWD د.ك18.55
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) KWD د.ك18.55
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.71
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.22
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర KWD د.ك18.52
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) KWD د.ك18.22
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) KWD د.ك18.55
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك19.53
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.11
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర KWD د.ك18.81
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) KWD د.ك19.53
అల్ అహ్మది 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) KWD د.ك18.11
అల్ అహ్మది - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

అల్ అహ్మది : 22 కారత్ బంగారు రేటు

20 సెప్టెంబర్ 2021
KWD د.ك16.65
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
20 సెప్టెంబర్ 2021 KWD د.ك16.65 KWD د.ك+0.00
19 సెప్టెంబర్ 2021 KWD د.ك16.65 KWD د.ك+0.00
18 సెప్టెంబర్ 2021 KWD د.ك16.65 KWD د.ك+0.00
17 సెప్టెంబర్ 2021 KWD د.ك16.65 KWD د.ك+0.00
16 సెప్టెంబర్ 2021 KWD د.ك16.65 KWD د.ك-0.25
15 సెప్టెంబర్ 2021 KWD د.ك16.90 KWD د.ك+0.00
14 సెప్టెంబర్ 2021 KWD د.ك16.90 KWD د.ك+0.00
13 సెప్టెంబర్ 2021 KWD د.ك16.90 KWD د.ك+0.00
12 సెప్టెంబర్ 2021 KWD د.ك16.90 KWD د.ك+0.00
11 సెప్టెంబర్ 2021 KWD د.ك16.90 KWD د.ك+0.00
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك17.10
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك16.65
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర KWD د.ك16.89
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) KWD د.ك17.00
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (20 సెప్టెంబర్) KWD د.ك16.65
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర KWD د.ك17.00
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర KWD د.ك16.25
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర KWD د.ك16.79
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) KWD د.ك17.00
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) KWD د.ك17.00
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర KWD د.ك17.15
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర KWD د.ك16.70
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర KWD د.ك16.97
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) KWD د.ك16.70
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) KWD د.ك17.00
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك17.90
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك16.60
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర KWD د.ك17.24
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) KWD د.ك17.90
అల్ అహ్మది 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) KWD د.ك16.60
అల్ అహ్మది - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర