బహ్లా, ఒమన్ : బంగారం ధరలు

బహ్లా : 24 కారత్ బంగారు రేటు

14 జనవరి 2021
OMR ﷼24.55
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
15 జనవరి 2021 OMR ﷼24.55 OMR ﷼+0.00
14 జనవరి 2021 OMR ﷼24.55 OMR ﷼-0.22
13 జనవరి 2021 OMR ﷼24.77 OMR ﷼+0.00
12 జనవరి 2021 OMR ﷼24.77 OMR ﷼+0.33
11 జనవరి 2021 OMR ﷼24.44 OMR ﷼-0.22
10 జనవరి 2021 OMR ﷼24.66 OMR ﷼+0.00
09 జనవరి 2021 OMR ﷼24.66 OMR ﷼-0.81
08 జనవరి 2021 OMR ﷼25.47 OMR ﷼+0.00
07 జనవరి 2021 OMR ﷼25.47 OMR ﷼-0.39
06 జనవరి 2021 OMR ﷼25.86 OMR ﷼+0.11
బహ్లా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర OMR ﷼25.86
బహ్లా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర OMR ﷼24.44
బహ్లా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర OMR ﷼25.08
బహ్లా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) OMR ﷼25.20
బహ్లా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (15 జనవరి) OMR ﷼24.55
బహ్లా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼25.26
బహ్లా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼24.11
బహ్లా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర OMR ﷼24.74
బహ్లా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) OMR ﷼24.11
బహ్లా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) OMR ﷼25.20
బహ్లా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼25.91
బహ్లా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼23.67
బహ్లా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర OMR ﷼24.84
బహ్లా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) OMR ﷼25.04
బహ్లా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) OMR ﷼23.67
బహ్లా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼25.64
బహ్లా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼24.82
బహ్లా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర OMR ﷼25.30
బహ్లా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) OMR ﷼25.26
బహ్లా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) OMR ﷼25.04
బహ్లా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

బహ్లా : 22 కారత్ బంగారు రేటు

14 జనవరి 2021
OMR ﷼22.50
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
15 జనవరి 2021 OMR ﷼22.50 OMR ﷼+0.00
14 జనవరి 2021 OMR ﷼22.50 OMR ﷼-0.20
13 జనవరి 2021 OMR ﷼22.70 OMR ﷼+0.00
12 జనవరి 2021 OMR ﷼22.70 OMR ﷼+0.30
11 జనవరి 2021 OMR ﷼22.40 OMR ﷼-0.20
10 జనవరి 2021 OMR ﷼22.60 OMR ﷼+0.00
09 జనవరి 2021 OMR ﷼22.60 OMR ﷼-0.75
08 జనవరి 2021 OMR ﷼23.35 OMR ﷼+0.00
07 జనవరి 2021 OMR ﷼23.35 OMR ﷼-0.35
06 జనవరి 2021 OMR ﷼23.70 OMR ﷼+0.10
బహ్లా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.70
బహ్లా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర OMR ﷼22.40
బహ్లా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర OMR ﷼22.98
బహ్లా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) OMR ﷼23.10
బహ్లా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (15 జనవరి) OMR ﷼22.50
బహ్లా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.15
బహ్లా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼22.10
బహ్లా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర OMR ﷼22.68
బహ్లా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) OMR ﷼22.10
బహ్లా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) OMR ﷼23.10
బహ్లా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.75
బహ్లా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼21.70
బహ్లా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర OMR ﷼22.77
బహ్లా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) OMR ﷼22.95
బహ్లా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) OMR ﷼21.70
బహ్లా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.50
బహ్లా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼22.75
బహ్లా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర OMR ﷼23.19
బహ్లా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) OMR ﷼23.15
బహ్లా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) OMR ﷼22.95
బహ్లా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర