బహ్లా : బంగారం ధర, బహ్లా బంగారు రేట్లు

బహ్లా, ఒమన్ : బంగారం ధరలు

బహ్లా : 24 కారత్ బంగారు రేటు

19 జనవరి 2022
OMR ﷼24.55
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
19 జనవరి 2022 OMR ﷼24.55 OMR ﷼+0.28
18 జనవరి 2022 OMR ﷼24.27 OMR ﷼-0.11
17 జనవరి 2022 OMR ﷼24.38 OMR ﷼+0.05
16 జనవరి 2022 OMR ﷼24.33 OMR ﷼+0.00
15 జనవరి 2022 OMR ﷼24.33 OMR ﷼-0.05
14 జనవరి 2022 OMR ﷼24.38 OMR ﷼-0.06
13 జనవరి 2022 OMR ﷼24.44 OMR ﷼+0.11
12 జనవరి 2022 OMR ﷼24.33 OMR ﷼+0.16
11 జనవరి 2022 OMR ﷼24.17 OMR ﷼+0.06
10 జనవరి 2022 OMR ﷼24.11 OMR ﷼+0.05
బహ్లా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర OMR ﷼24.55
బహ్లా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర OMR ﷼24.06
బహ్లా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర OMR ﷼24.29
బహ్లా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) OMR ﷼24.49
బహ్లా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (19 జనవరి) OMR ﷼24.55
బహ్లా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼24.38
బహ్లా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼23.73
బహ్లా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర OMR ﷼24.02
బహ్లా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) OMR ﷼23.95
బహ్లా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) OMR ﷼24.38
బహ్లా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼25.04
బహ్లా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼23.62
బహ్లా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర OMR ﷼24.41
బహ్లా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) OMR ﷼23.95
బహ్లా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) OMR ﷼24.06
బహ్లా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼24.17
బహ్లా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼23.51
బహ్లా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర OMR ﷼23.81
బహ్లా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) OMR ﷼23.51
బహ్లా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) OMR ﷼23.89
బహ్లా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

బహ్లా : 22 కారత్ బంగారు రేటు

19 జనవరి 2022
OMR ﷼22.50
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
19 జనవరి 2022 OMR ﷼22.50 OMR ﷼+0.25
18 జనవరి 2022 OMR ﷼22.25 OMR ﷼-0.10
17 జనవరి 2022 OMR ﷼22.35 OMR ﷼+0.05
16 జనవరి 2022 OMR ﷼22.30 OMR ﷼+0.00
15 జనవరి 2022 OMR ﷼22.30 OMR ﷼-0.05
14 జనవరి 2022 OMR ﷼22.35 OMR ﷼-0.05
13 జనవరి 2022 OMR ﷼22.40 OMR ﷼+0.10
12 జనవరి 2022 OMR ﷼22.30 OMR ﷼+0.15
11 జనవరి 2022 OMR ﷼22.15 OMR ﷼+0.05
10 జనవరి 2022 OMR ﷼22.10 OMR ﷼+0.05
బహ్లా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర OMR ﷼22.50
బహ్లా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర OMR ﷼22.05
బహ్లా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర OMR ﷼22.26
బహ్లా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) OMR ﷼22.45
బహ్లా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (19 జనవరి) OMR ﷼22.50
బహ్లా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼22.35
బహ్లా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼21.75
బహ్లా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర OMR ﷼22.02
బహ్లా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) OMR ﷼21.95
బహ్లా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) OMR ﷼22.35
బహ్లా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼22.95
బహ్లా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼21.65
బహ్లా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర OMR ﷼22.37
బహ్లా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) OMR ﷼21.95
బహ్లా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) OMR ﷼22.05
బహ్లా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼22.15
బహ్లా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼21.55
బహ్లా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర OMR ﷼21.83
బహ్లా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) OMR ﷼21.55
బహ్లా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) OMR ﷼21.90
బహ్లా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర