షార్జా సిటీ : బంగారం ధర, షార్జా సిటీ బంగారు రేట్లు

షార్జా సిటీ, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ : బంగారం ధరలు

షార్జా సిటీ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 23 మే 2022
AED د.إ224.50
+0.75
తేదీ ధర మార్పు
22 మే 2022 AED د.إ223.75 AED د.إ+0.00
21 మే 2022 AED د.إ223.75 AED د.إ+1.00
20 మే 2022 AED د.إ222.75 AED د.إ-10.25
19 మే 2022 AED د.إ233.00 AED د.إ+13.75
18 మే 2022 AED د.إ219.25 AED د.إ-1.75
17 మే 2022 AED د.إ221.00 AED د.إ+2.00
16 మే 2022 AED د.إ219.00 AED د.إ-0.50
15 మే 2022 AED د.إ219.50 AED د.إ+0.00
14 మే 2022 AED د.إ219.50 AED د.إ+0.50
13 మే 2022 AED د.إ219.00 AED د.إ-4.00
షార్జా సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర AED د.إ233.00
షార్జా సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర AED د.إ219.00
షార్జా సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర AED د.إ224.57
షార్జా సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) AED د.إ229.75
షార్జా సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (22 మే) AED د.إ223.75
షార్జా సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర AED د.إ241.50
షార్జా సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ229.00
షార్జా సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర AED د.إ235.11
షార్జా సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) AED د.إ234.00
షార్జా సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) AED د.إ229.75
షార్జా సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర AED د.إ255.84
షార్జా సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర AED د.إ231.00
షార్జా సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర AED د.إ240.99
షార్జా సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) AED د.إ237.84
షార్జా సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) AED د.إ234.75
షార్జా సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర AED د.إ243.29
షార్జా సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర AED د.إ222.83
షార్జా సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర AED د.إ230.83
షార్జా సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) AED د.إ223.93
షార్జా సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) AED د.إ238.11
షార్జా సిటీ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

షార్జా సిటీ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 23 మే 2022
AED د.إ211.00
+0.75
తేదీ ధర మార్పు
22 మే 2022 AED د.إ210.25 AED د.إ+0.00
21 మే 2022 AED د.إ210.25 AED د.إ+1.00
20 మే 2022 AED د.إ209.25 AED د.إ+0.00
19 మే 2022 AED د.إ209.25 AED د.إ+3.25
18 మే 2022 AED د.إ206.00 AED د.إ-1.50
17 మే 2022 AED د.إ207.50 AED د.إ+1.75
16 మే 2022 AED د.إ205.75 AED د.إ-0.50
15 మే 2022 AED د.إ206.25 AED د.إ+0.00
14 మే 2022 AED د.إ206.25 AED د.إ+0.50
13 మే 2022 AED د.إ205.75 AED د.إ-3.50
షార్జా సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర AED د.إ215.75
షార్జా సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర AED د.إ205.75
షార్జా సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర AED د.إ210.50
షార్జా సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) AED د.إ215.75
షార్జా సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (22 మే) AED د.إ210.25
షార్జా సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర AED د.إ226.75
షార్జా సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ215.25
షార్జా సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర AED د.إ220.84
షార్జా సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) AED د.إ219.75
షార్జా సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) AED د.إ215.75
షార్జా సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర AED د.إ234.50
షార్జా సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర AED د.إ217.00
షార్జా సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర AED د.إ222.89
షార్జా సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) AED د.إ218.00
షార్జా సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) AED د.إ220.50
షార్జా సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర AED د.إ223.00
షార్జా సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర AED د.إ204.25
షార్జా సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర AED د.إ211.58
షార్జా సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) AED د.إ205.25
షార్జా సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) AED د.إ218.25
షార్జా సిటీ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర