షార్జా సిటీ, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ : బంగారం ధరలు

షార్జా సిటీ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 25 జూలై 2021
AED د.إ223.65
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
24 జూలై 2021 AED د.إ223.65 AED د.إ+0.27
23 జూలై 2021 AED د.إ223.38 AED د.إ+0.27
22 జూలై 2021 AED د.إ223.11 AED د.إ-0.82
21 జూలై 2021 AED د.إ223.93 AED د.إ-2.45
20 జూలై 2021 AED د.إ226.38 AED د.إ+1.64
19 జూలై 2021 AED د.إ224.74 AED د.إ-0.28
18 జూలై 2021 AED د.إ225.02 AED د.إ+0.00
17 జూలై 2021 AED د.إ225.02 AED د.إ-1.63
16 జూలై 2021 AED د.إ226.65 AED د.إ+0.27
15 జూలై 2021 AED د.إ226.38 AED د.إ+0.27
షార్జా సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర AED د.إ226.65
షార్జా సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర AED د.إ220.93
షార్జా సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర AED د.إ224.02
షార్జా సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) AED د.إ220.93
షార్జా సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (24 జూలై) AED د.إ223.65
షార్జా సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర AED د.إ236.47
షార్జా సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ218.20
షార్జా సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర AED د.إ227.57
షార్జా సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) AED د.إ236.20
షార్జా సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) AED د.إ218.47
షార్జా సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర AED د.إ236.47
షార్జా సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర AED د.إ219.56
షార్జా సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర AED د.إ229.68
షార్జా సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) AED د.إ219.56
షార్జా సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) AED د.إ236.47
షార్జా సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర AED د.إ222.83
షార్జా సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ214.38
షార్జా సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర AED د.إ218.29
షార్జా సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) AED د.إ214.38
షార్జా సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) AED د.إ219.56
షార్జా సిటీ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

షార్జా సిటీ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 25 జూలై 2021
AED د.إ205.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
24 జూలై 2021 AED د.إ205.00 AED د.إ+0.25
23 జూలై 2021 AED د.إ204.75 AED د.إ+0.25
22 జూలై 2021 AED د.إ204.50 AED د.إ-0.75
21 జూలై 2021 AED د.إ205.25 AED د.إ-2.25
20 జూలై 2021 AED د.إ207.50 AED د.إ+1.50
19 జూలై 2021 AED د.إ206.00 AED د.إ-0.25
18 జూలై 2021 AED د.إ206.25 AED د.إ+0.00
17 జూలై 2021 AED د.إ206.25 AED د.إ-1.50
16 జూలై 2021 AED د.إ207.75 AED د.إ+0.25
15 జూలై 2021 AED د.إ207.50 AED د.إ+0.25
షార్జా సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర AED د.إ207.75
షార్జా సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర AED د.إ202.50
షార్జా సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర AED د.إ205.33
షార్జా సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) AED د.إ202.50
షార్జా సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (24 జూలై) AED د.إ205.00
షార్జా సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర AED د.إ216.75
షార్జా సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ200.00
షార్జా సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర AED د.إ208.59
షార్జా సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) AED د.إ216.50
షార్జా సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) AED د.إ200.25
షార్జా సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర AED د.إ216.75
షార్జా సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర AED د.إ201.25
షార్జా సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర AED د.إ210.52
షార్జా సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) AED د.إ201.25
షార్జా సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) AED د.إ216.75
షార్జా సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర AED د.إ204.25
షార్జా సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ196.50
షార్జా సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర AED د.إ200.08
షార్జా సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) AED د.إ196.50
షార్జా సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) AED د.إ201.25
షార్జా సిటీ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర