నిజ్వా, ఒమన్ : బంగారం ధరలు

నిజ్వా : 24 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 25 అక్టోబర్ 2021
OMR ﷼24.11
+0.11
తేదీ ధర మార్పు
24 అక్టోబర్ 2021 OMR ﷼24.00 OMR ﷼+0.00
23 అక్టోబర్ 2021 OMR ﷼24.00 OMR ﷼-0.06
22 అక్టోబర్ 2021 OMR ﷼24.06 OMR ﷼+0.17
21 అక్టోబర్ 2021 OMR ﷼23.89 OMR ﷼-0.06
20 అక్టోబర్ 2021 OMR ﷼23.95 OMR ﷼+0.06
19 అక్టోబర్ 2021 OMR ﷼23.89 OMR ﷼+0.16
18 అక్టోబర్ 2021 OMR ﷼23.73 OMR ﷼+0.00
17 అక్టోబర్ 2021 OMR ﷼23.73 OMR ﷼+0.00
16 అక్టోబర్ 2021 OMR ﷼23.73 OMR ﷼-0.11
15 అక్టోబర్ 2021 OMR ﷼23.84 OMR ﷼-0.22
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼24.06
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼23.51
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర OMR ﷼23.75
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) OMR ﷼23.51
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (24 అక్టోబర్) OMR ﷼24.00
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼24.44
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼23.29
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర OMR ﷼23.87
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) OMR ﷼24.22
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) OMR ﷼23.62
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర OMR ﷼24.38
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర OMR ﷼23.13
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర OMR ﷼23.90
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) OMR ﷼24.22
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) OMR ﷼24.22
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర OMR ﷼24.44
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర OMR ﷼23.78
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర OMR ﷼24.15
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) OMR ﷼23.78
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) OMR ﷼24.22
నిజ్వా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

నిజ్వా : 22 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 25 అక్టోబర్ 2021
OMR ﷼22.10
+0.10
తేదీ ధర మార్పు
24 అక్టోబర్ 2021 OMR ﷼22.00 OMR ﷼+0.00
23 అక్టోబర్ 2021 OMR ﷼22.00 OMR ﷼-0.05
22 అక్టోబర్ 2021 OMR ﷼22.05 OMR ﷼+0.15
21 అక్టోబర్ 2021 OMR ﷼21.90 OMR ﷼-0.05
20 అక్టోబర్ 2021 OMR ﷼21.95 OMR ﷼+0.05
19 అక్టోబర్ 2021 OMR ﷼21.90 OMR ﷼+0.15
18 అక్టోబర్ 2021 OMR ﷼21.75 OMR ﷼+0.00
17 అక్టోబర్ 2021 OMR ﷼21.75 OMR ﷼+0.00
16 అక్టోబర్ 2021 OMR ﷼21.75 OMR ﷼-0.10
15 అక్టోబర్ 2021 OMR ﷼21.85 OMR ﷼-0.20
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼22.05
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼21.55
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర OMR ﷼21.77
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) OMR ﷼21.55
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (24 అక్టోబర్) OMR ﷼22.00
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼22.40
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼21.35
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర OMR ﷼21.88
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) OMR ﷼22.20
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) OMR ﷼21.65
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర OMR ﷼22.35
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర OMR ﷼21.20
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర OMR ﷼21.90
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) OMR ﷼22.20
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) OMR ﷼22.20
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర OMR ﷼22.40
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర OMR ﷼21.80
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర OMR ﷼22.14
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) OMR ﷼21.80
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) OMR ﷼22.20
నిజ్వా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర