నిజ్వా, ఒమన్ : బంగారం ధరలు

నిజ్వా : 24 కారత్ బంగారు రేటు

24 జూన్ 2024
OMR ﷼29.60
+0.05
తేదీ ధర మార్పు
23 జూన్ 2024 OMR ﷼29.55 OMR ﷼+0.00
22 జూన్ 2024 OMR ﷼29.55 OMR ﷼-0.10
21 జూన్ 2024 OMR ﷼29.65 OMR ﷼+0.00
19 జూన్ 2024 OMR ﷼29.65 OMR ﷼+0.00
18 జూన్ 2024 OMR ﷼29.65 OMR ﷼+0.15
17 జూన్ 2024 OMR ﷼29.50 OMR ﷼-0.20
16 జూన్ 2024 OMR ﷼29.70 OMR ﷼+0.00
15 జూన్ 2024 OMR ﷼29.70 OMR ﷼+0.05
14 జూన్ 2024 OMR ﷼29.65 OMR ﷼+0.15
13 జూన్ 2024 OMR ﷼29.50 OMR ﷼-0.15
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼30.25
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼29.20
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర OMR ﷼29.61
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) OMR ﷼29.65
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (23 జూన్) OMR ﷼29.55
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర OMR ﷼30.90
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర OMR ﷼29.25
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర OMR ﷼29.92
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) OMR ﷼29.25
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) OMR ﷼29.85
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼30.70
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼28.60
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర OMR ﷼29.79
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) OMR ﷼28.60
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) OMR ﷼29.45
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర OMR ﷼28.45
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర OMR ﷼26.40
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర OMR ﷼27.59
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) OMR ﷼26.40
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) OMR ﷼28.45
నిజ్వా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

నిజ్వా : 22 కారత్ బంగారు రేటు

24 జూన్ 2024
OMR ﷼27.80
+0.05
తేదీ ధర మార్పు
23 జూన్ 2024 OMR ﷼27.75 OMR ﷼+0.00
22 జూన్ 2024 OMR ﷼27.75 OMR ﷼-0.10
21 జూన్ 2024 OMR ﷼27.85 OMR ﷼+0.00
19 జూన్ 2024 OMR ﷼27.85 OMR ﷼+0.00
18 జూన్ 2024 OMR ﷼27.85 OMR ﷼+0.15
17 జూన్ 2024 OMR ﷼27.70 OMR ﷼-0.20
16 జూన్ 2024 OMR ﷼27.90 OMR ﷼+0.00
15 జూన్ 2024 OMR ﷼27.90 OMR ﷼+0.05
14 జూన్ 2024 OMR ﷼27.85 OMR ﷼+0.15
13 జూన్ 2024 OMR ﷼27.70 OMR ﷼-0.10
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼28.70
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼27.55
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర OMR ﷼27.94
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) OMR ﷼28.15
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (23 జూన్) OMR ﷼27.75
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర OMR ﷼29.30
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర OMR ﷼27.80
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర OMR ﷼28.42
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) OMR ﷼27.80
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) OMR ﷼28.35
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼29.15
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼27.20
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర OMR ﷼28.31
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) OMR ﷼27.20
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) OMR ﷼28.00
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర OMR ﷼27.10
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర OMR ﷼25.20
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర OMR ﷼26.28
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) OMR ﷼25.20
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) OMR ﷼27.10
నిజ్వా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర