నిజ్వా, ఒమన్ : బంగారం ధరలు

నిజ్వా : 24 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 21 జనవరి 2021
OMR ﷼24.93
+0.27
తేదీ ధర మార్పు
20 జనవరి 2021 OMR ﷼24.66 OMR ﷼+0.17
19 జనవరి 2021 OMR ﷼24.49 OMR ﷼+0.05
18 జనవరి 2021 OMR ﷼24.44 OMR ﷼+0.06
17 జనవరి 2021 OMR ﷼24.38 OMR ﷼+0.00
16 జనవరి 2021 OMR ﷼24.38 OMR ﷼-0.17
15 జనవరి 2021 OMR ﷼24.55 OMR ﷼+0.00
14 జనవరి 2021 OMR ﷼24.55 OMR ﷼-0.22
13 జనవరి 2021 OMR ﷼24.77 OMR ﷼+0.00
12 జనవరి 2021 OMR ﷼24.77 OMR ﷼+0.33
11 జనవరి 2021 OMR ﷼24.44 OMR ﷼-0.22
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర OMR ﷼25.86
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర OMR ﷼24.38
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర OMR ﷼24.92
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) OMR ﷼25.20
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (20 జనవరి) OMR ﷼24.66
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼25.26
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼24.11
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర OMR ﷼24.74
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) OMR ﷼24.11
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) OMR ﷼25.20
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼25.91
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼23.67
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర OMR ﷼24.84
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) OMR ﷼25.04
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) OMR ﷼23.67
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼25.64
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼24.82
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర OMR ﷼25.30
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) OMR ﷼25.26
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) OMR ﷼25.04
నిజ్వా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

నిజ్వా : 22 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 21 జనవరి 2021
OMR ﷼22.85
+0.25
తేదీ ధర మార్పు
20 జనవరి 2021 OMR ﷼22.60 OMR ﷼+0.15
19 జనవరి 2021 OMR ﷼22.45 OMR ﷼+0.05
18 జనవరి 2021 OMR ﷼22.40 OMR ﷼+0.05
17 జనవరి 2021 OMR ﷼22.35 OMR ﷼+0.00
16 జనవరి 2021 OMR ﷼22.35 OMR ﷼-0.15
15 జనవరి 2021 OMR ﷼22.50 OMR ﷼+0.00
14 జనవరి 2021 OMR ﷼22.50 OMR ﷼-0.20
13 జనవరి 2021 OMR ﷼22.70 OMR ﷼+0.00
12 జనవరి 2021 OMR ﷼22.70 OMR ﷼+0.30
11 జనవరి 2021 OMR ﷼22.40 OMR ﷼-0.20
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.70
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర OMR ﷼22.35
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర OMR ﷼22.85
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) OMR ﷼23.10
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (20 జనవరి) OMR ﷼22.60
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.15
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼22.10
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర OMR ﷼22.68
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) OMR ﷼22.10
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) OMR ﷼23.10
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.75
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼21.70
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర OMR ﷼22.77
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) OMR ﷼22.95
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) OMR ﷼21.70
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.50
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼22.75
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర OMR ﷼23.19
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) OMR ﷼23.15
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) OMR ﷼22.95
నిజ్వా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర