నిజ్వా, ఒమన్ : బంగారం ధరలు

నిజ్వా : 24 కారత్ బంగారు రేటు

29 జూలై 2021
OMR ﷼24.38
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
29 జూలై 2021 OMR ﷼24.38 OMR ﷼+0.21
28 జూలై 2021 OMR ﷼24.17 OMR ﷼+0.11
27 జూలై 2021 OMR ﷼24.06 OMR ﷼-0.11
26 జూలై 2021 OMR ﷼24.17 OMR ﷼+0.06
25 జూలై 2021 OMR ﷼24.11 OMR ﷼+0.00
24 జూలై 2021 OMR ﷼24.11 OMR ﷼+0.00
23 జూలై 2021 OMR ﷼24.11 OMR ﷼+0.05
22 జూలై 2021 OMR ﷼24.06 OMR ﷼+0.00
21 జూలై 2021 OMR ﷼24.06 OMR ﷼-0.27
20 జూలై 2021 OMR ﷼24.33 OMR ﷼+0.11
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర OMR ﷼24.44
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర OMR ﷼23.78
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర OMR ﷼24.14
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) OMR ﷼23.78
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (29 జూలై) OMR ﷼24.38
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼25.42
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼23.57
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర OMR ﷼24.51
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) OMR ﷼25.42
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) OMR ﷼23.57
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర OMR ﷼25.42
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర OMR ﷼23.67
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర OMR ﷼24.64
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) OMR ﷼23.67
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) OMR ﷼25.37
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.84
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼22.97
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర OMR ﷼23.46
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) OMR ﷼22.97
నిజ్వా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) OMR ﷼23.84
నిజ్వా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

నిజ్వా : 22 కారత్ బంగారు రేటు

29 జూలై 2021
OMR ﷼22.35
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
29 జూలై 2021 OMR ﷼22.35 OMR ﷼+0.20
28 జూలై 2021 OMR ﷼22.15 OMR ﷼+0.10
27 జూలై 2021 OMR ﷼22.05 OMR ﷼-0.10
26 జూలై 2021 OMR ﷼22.15 OMR ﷼+0.05
25 జూలై 2021 OMR ﷼22.10 OMR ﷼+0.00
24 జూలై 2021 OMR ﷼22.10 OMR ﷼+0.00
23 జూలై 2021 OMR ﷼22.10 OMR ﷼+0.05
22 జూలై 2021 OMR ﷼22.05 OMR ﷼+0.00
21 జూలై 2021 OMR ﷼22.05 OMR ﷼-0.25
20 జూలై 2021 OMR ﷼22.30 OMR ﷼+0.10
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర OMR ﷼22.40
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర OMR ﷼21.80
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర OMR ﷼22.12
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) OMR ﷼21.80
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (29 జూలై) OMR ﷼22.35
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.30
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼21.60
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర OMR ﷼22.47
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) OMR ﷼23.30
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) OMR ﷼21.60
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర OMR ﷼23.30
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర OMR ﷼21.70
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర OMR ﷼22.59
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) OMR ﷼21.70
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) OMR ﷼23.25
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర OMR ﷼21.85
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర OMR ﷼21.05
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర OMR ﷼21.50
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) OMR ﷼21.05
నిజ్వా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) OMR ﷼21.85
నిజ్వా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర