ఖోర్ ఫక్కన్ : బంగారం ధర, ఖోర్ ఫక్కన్ బంగారు రేట్లు

ఖోర్ ఫక్కన్, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ : బంగారం ధరలు

ఖోర్ ఫక్కన్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 26 జనవరి 2022
AED د.إ229.38
+0.55
తేదీ ధర మార్పు
25 జనవరి 2022 AED د.إ228.83 AED د.إ+0.81
24 జనవరి 2022 AED د.إ228.02 AED د.إ+0.00
23 జనవరి 2022 AED د.إ228.02 AED د.إ+0.00
22 జనవరి 2022 AED د.إ228.02 AED د.إ-0.54
21 జనవరి 2022 AED د.إ228.56 AED د.إ-0.55
20 జనవరి 2022 AED د.إ229.11 AED د.إ+2.73
19 జనవరి 2022 AED د.إ226.38 AED د.إ+0.55
18 జనవరి 2022 AED د.إ225.83 AED د.إ+0.00
17 జనవరి 2022 AED د.إ225.83 AED د.إ+0.27
16 జనవరి 2022 AED د.إ225.56 AED د.إ+0.00
ఖోర్ ఫక్కన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర AED د.إ229.11
ఖోర్ ఫక్కన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర AED د.إ222.02
ఖోర్ ఫక్కన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర AED د.إ225.80
ఖోర్ ఫక్కన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) AED د.إ227.20
ఖోర్ ఫక్కన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (25 జనవరి) AED د.إ228.83
ఖోర్ ఫక్కన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ226.65
ఖోర్ ఫక్కన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ219.83
ఖోర్ ఫక్కన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర AED د.إ222.49
ఖోర్ ఫక్కన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) AED د.إ222.29
ఖోర్ ఫక్కన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) AED د.إ226.65
ఖోర్ ఫక్కన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ232.11
ఖోర్ ఫక్కన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ219.29
ఖోర్ ఫక్కన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర AED د.إ226.36
ఖోర్ ఫక్కన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) AED د.إ222.29
ఖోర్ ఫక్కన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) AED د.إ222.83
ఖోర్ ఫక్కన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ224.74
ఖోర్ ఫక్కన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ217.38
ఖోర్ ఫక్కన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర AED د.إ220.44
ఖోర్ ఫక్కన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) AED د.إ218.20
ఖోర్ ఫక్కన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) AED د.إ221.47
ఖోర్ ఫక్కన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

ఖోర్ ఫక్కన్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 26 జనవరి 2022
AED د.إ210.25
+0.50
తేదీ ధర మార్పు
25 జనవరి 2022 AED د.إ209.75 AED د.إ+0.75
24 జనవరి 2022 AED د.إ209.00 AED د.إ+0.00
23 జనవరి 2022 AED د.إ209.00 AED د.إ+0.00
22 జనవరి 2022 AED د.إ209.00 AED د.إ-0.50
21 జనవరి 2022 AED د.إ209.50 AED د.إ-0.50
20 జనవరి 2022 AED د.إ210.00 AED د.إ+2.50
19 జనవరి 2022 AED د.إ207.50 AED د.إ+0.50
18 జనవరి 2022 AED د.إ207.00 AED د.إ+0.00
17 జనవరి 2022 AED د.إ207.00 AED د.إ+0.25
16 జనవరి 2022 AED د.إ206.75 AED د.إ+0.00
ఖోర్ ఫక్కన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర AED د.إ210.00
ఖోర్ ఫక్కన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర AED د.إ203.50
ఖోర్ ఫక్కన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర AED د.إ206.97
ఖోర్ ఫక్కన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) AED د.إ208.25
ఖోర్ ఫక్కన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (25 జనవరి) AED د.إ209.75
ఖోర్ ఫక్కన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ207.75
ఖోర్ ఫక్కన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ201.50
ఖోర్ ఫక్కన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర AED د.إ203.94
ఖోర్ ఫక్కన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) AED د.إ203.75
ఖోర్ ఫక్కన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) AED د.إ207.75
ఖోర్ ఫక్కన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ212.75
ఖోర్ ఫక్కన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ201.00
ఖోర్ ఫక్కన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర AED د.إ207.48
ఖోర్ ఫక్కన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) AED د.إ203.75
ఖోర్ ఫక్కన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) AED د.إ204.25
ఖోర్ ఫక్కన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ206.00
ఖోర్ ఫక్కన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ199.25
ఖోర్ ఫక్కన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర AED د.إ202.06
ఖోర్ ఫక్కన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) AED د.إ200.00
ఖోర్ ఫక్కన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) AED د.إ203.00
ఖోర్ ఫక్కన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర