ఖోర్ ఫక్కన్, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ : బంగారం ధరలు

ఖోర్ ఫక్కన్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

20 మే 2024
AED د.إ296.00
+3.50
తేదీ ధర మార్పు
19 మే 2024 AED د.إ292.50 AED د.إ+0.00
18 మే 2024 AED د.إ292.50 AED د.إ+2.00
17 మే 2024 AED د.إ290.50 AED د.إ+3.00
16 మే 2024 AED د.إ287.50 AED د.إ-1.25
15 మే 2024 AED د.إ288.75 AED د.إ+3.75
14 మే 2024 AED د.إ285.00 AED د.إ+1.50
13 మే 2024 AED د.إ283.50 AED د.إ-2.25
12 మే 2024 AED د.إ285.75 AED د.إ+0.00
11 మే 2024 AED د.إ285.75 AED د.إ-1.00
10 మే 2024 AED د.إ286.75 AED د.إ+5.50
ఖోర్ ఫక్కన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర AED د.إ292.50
ఖోర్ ఫక్కన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర AED د.إ277.50
ఖోర్ ఫక్కన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర AED د.إ283.86
ఖోర్ ఫక్కన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) AED د.إ278.75
ఖోర్ ఫక్కన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (19 మే) AED د.إ292.50
ఖోర్ ఫక్కన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర AED د.إ291.25
ఖోర్ ఫక్కన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ271.75
ఖోర్ ఫక్కన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర AED د.إ283.03
ఖోర్ ఫక్కన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) AED د.إ271.75
ఖోర్ ఫక్కన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) AED د.إ279.75
ఖోర్ ఫక్కన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర AED د.إ270.50
ఖోర్ ఫక్కన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర AED د.إ251.50
ఖోర్ ఫక్కన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర AED د.إ262.07
ఖోర్ ఫక్కన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) AED د.إ251.50
ఖోర్ ఫక్కన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) AED د.إ270.50
ఖోర్ ఫక్కన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర AED د.إ248.00
ఖోర్ ఫక్కన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర AED د.إ241.00
ఖోర్ ఫక్కన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర AED د.إ245.21
ఖోర్ ఫక్కన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) AED د.إ247.00
ఖోర్ ఫక్కన్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) AED د.إ248.00
ఖోర్ ఫక్కన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

ఖోర్ ఫక్కన్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

20 మే 2024
AED د.إ274.00
+3.25
తేదీ ధర మార్పు
19 మే 2024 AED د.إ270.75 AED د.إ+0.00
18 మే 2024 AED د.إ270.75 AED د.إ+1.75
17 మే 2024 AED د.إ269.00 AED د.إ+2.75
16 మే 2024 AED د.إ266.25 AED د.إ-1.00
15 మే 2024 AED د.إ267.25 AED د.إ+3.25
14 మే 2024 AED د.إ264.00 AED د.إ+1.50
13 మే 2024 AED د.إ262.50 AED د.إ-2.25
12 మే 2024 AED د.إ264.75 AED د.إ+0.00
11 మే 2024 AED د.إ264.75 AED د.إ-0.75
10 మే 2024 AED د.إ265.50 AED د.إ+5.00
ఖోర్ ఫక్కన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర AED د.إ270.75
ఖోర్ ఫక్కన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర AED د.إ257.00
ఖోర్ ఫక్కన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర AED د.إ262.84
ఖోర్ ఫక్కన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) AED د.إ258.25
ఖోర్ ఫక్కన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (19 మే) AED د.إ270.75
ఖోర్ ఫక్కన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర AED د.إ269.50
ఖోర్ ఫక్కన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ251.75
ఖోర్ ఫక్కన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర AED د.إ262.09
ఖోర్ ఫక్కన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) AED د.إ251.75
ఖోర్ ఫక్కన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) AED د.إ259.00
ఖోర్ ఫక్కన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర AED د.إ250.50
ఖోర్ ఫక్కన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర AED د.إ232.75
ఖోర్ ఫక్కన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర AED د.إ242.66
ఖోర్ ఫక్కన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) AED د.إ232.75
ఖోర్ ఫక్కన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) AED د.إ250.50
ఖోర్ ఫక్కన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర AED د.إ229.75
ఖోర్ ఫక్కన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర AED د.إ223.25
ఖోర్ ఫక్కన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర AED د.إ227.07
ఖోర్ ఫక్కన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) AED د.إ228.75
ఖోర్ ఫక్కన్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (29 ఫిబ్రవరి) AED د.إ229.75
ఖోర్ ఫక్కన్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర