అల్ Fintas, కువైట్ : బంగారం ధరలు

అల్ Fintas : 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్

25 అక్టోబర్ 2020
KWD د.ك19.80
+0.00
తేదీ ధర మార్చు
25 అక్టోబర్ 2020 KWD د.ك19.80 KWD د.ك+0.00
24 అక్టోబర్ 2020 KWD د.ك19.80 KWD د.ك+0.00
23 అక్టోబర్ 2020 KWD د.ك19.80 KWD د.ك+0.00
22 అక్టోబర్ 2020 KWD د.ك19.80 KWD د.ك+0.00
21 అక్టోబర్ 2020 KWD د.ك19.80 KWD د.ك+0.11
20 అక్టోబర్ 2020 KWD د.ك19.69 KWD د.ك+0.11
19 అక్టోబర్ 2020 KWD د.ك19.58 KWD د.ك+0.00
18 అక్టోబర్ 2020 KWD د.ك19.58 KWD د.ك+0.00
17 అక్టోబర్ 2020 KWD د.ك19.58 KWD د.ك+0.00
16 అక్టోబర్ 2020 KWD د.ك19.58 KWD د.ك+0.00
అల్ Fintas 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك19.86
అల్ Fintas 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك19.58
అల్ Fintas 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : సగటు ధర KWD د.ك19.66
అల్ Fintas 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : ధర తెరవడం (01 అక్టోబర్) KWD د.ك19.86
అల్ Fintas 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : మూసివేయడం ధర (25 అక్టోబర్) KWD د.ك19.80
అల్ Fintas 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك20.62
అల్ Fintas 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك19.26
అల్ Fintas 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర KWD د.ك19.98
అల్ Fintas 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : ధర తెరవడం (01 సెప్టెంబర్) KWD د.ك20.62
అల్ Fintas 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : మూసివేయడం ధర (30 సెప్టెంబర్) KWD د.ك19.64
అల్ Fintas 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర KWD د.ك21.17
అల్ Fintas 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర KWD د.ك19.97
అల్ Fintas 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : సగటు ధర KWD د.ك20.42
అల్ Fintas 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : ధర తెరవడం (04 ఆగస్టు) KWD د.ك20.35
అల్ Fintas 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : మూసివేయడం ధర (31 ఆగస్టు) KWD د.ك20.29
అల్ Fintas 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : అత్యధిక ధర KWD د.ك20.35
అల్ Fintas 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.87
అల్ Fintas 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : సగటు ధర KWD د.ك19.21
అల్ Fintas 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : ధర తెరవడం (01 జూలై) KWD د.ك18.87
అల్ Fintas 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : మూసివేయడం ధర (31 జూలై) KWD د.ك20.35
అల్ Fintas - సమీపంలోని అన్ని నగరాలు : 24 కారత్ గోల్డ్ ధర

అల్ Fintas : 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్

25 అక్టోబర్ 2020
KWD د.ك18.15
+0.00
తేదీ ధర మార్చు
25 అక్టోబర్ 2020 KWD د.ك18.15 KWD د.ك+0.00
24 అక్టోబర్ 2020 KWD د.ك18.15 KWD د.ك+0.00
23 అక్టోబర్ 2020 KWD د.ك18.15 KWD د.ك+0.00
22 అక్టోబర్ 2020 KWD د.ك18.15 KWD د.ك+0.00
21 అక్టోబర్ 2020 KWD د.ك18.15 KWD د.ك+0.10
20 అక్టోబర్ 2020 KWD د.ك18.05 KWD د.ك+0.10
19 అక్టోబర్ 2020 KWD د.ك17.95 KWD د.ك+0.00
18 అక్టోబర్ 2020 KWD د.ك17.95 KWD د.ك+0.00
17 అక్టోబర్ 2020 KWD د.ك17.95 KWD د.ك+0.00
16 అక్టోబర్ 2020 KWD د.ك17.95 KWD د.ك+0.00
అల్ Fintas 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.20
అల్ Fintas 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.95
అల్ Fintas 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : సగటు ధర KWD د.ك18.02
అల్ Fintas 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : ధర తెరవడం (01 అక్టోబర్) KWD د.ك18.20
అల్ Fintas 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : మూసివేయడం ధర (25 అక్టోబర్) KWD د.ك18.15
అల్ Fintas 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.90
అల్ Fintas 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.65
అల్ Fintas 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర KWD د.ك18.32
అల్ Fintas 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : ధర తెరవడం (01 సెప్టెంబర్) KWD د.ك18.90
అల్ Fintas 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : మూసివేయడం ధర (30 సెప్టెంబర్) KWD د.ك18.00
అల్ Fintas 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర KWD د.ك19.40
అల్ Fintas 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.30
అల్ Fintas 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : సగటు ధర KWD د.ك18.72
అల్ Fintas 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : ధర తెరవడం (04 ఆగస్టు) KWD د.ك18.65
అల్ Fintas 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : మూసివేయడం ధర (31 ఆగస్టు) KWD د.ك18.60
అల్ Fintas 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.65
అల్ Fintas 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.30
అల్ Fintas 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : సగటు ధర KWD د.ك17.61
అల్ Fintas 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : ధర తెరవడం (01 జూలై) KWD د.ك17.30
అల్ Fintas 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : మూసివేయడం ధర (31 జూలై) KWD د.ك18.65
అల్ Fintas - సమీపంలోని అన్ని నగరాలు : 22 కారత్ గోల్డ్ ధర