అల్ ఫింటాస్, కువైట్ : బంగారం ధరలు

అల్ ఫింటాస్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

31 జూలై 2021
KWD د.ك18.55
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
01 ఆగస్టు 2021 KWD د.ك18.55 KWD د.ك+0.00
31 జూలై 2021 KWD د.ك18.55 KWD د.ك-0.16
30 జూలై 2021 KWD د.ك18.71 KWD د.ك+0.00
29 జూలై 2021 KWD د.ك18.71 KWD د.ك+0.27
28 జూలై 2021 KWD د.ك18.44 KWD د.ك-0.11
27 జూలై 2021 KWD د.ك18.55 KWD د.ك+0.00
26 జూలై 2021 KWD د.ك18.55 KWD د.ك+0.00
25 జూలై 2021 KWD د.ك18.55 KWD د.ك+0.00
24 జూలై 2021 KWD د.ك18.55 KWD د.ك+0.00
23 జూలై 2021 KWD د.ك18.55 KWD د.ك+0.11
అల్ ఫింటాస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.55
అల్ ఫింటాస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.55
అల్ ఫింటాస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర KWD د.ك18.55
అల్ ఫింటాస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) KWD د.ك18.55
అల్ ఫింటాస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (01 ఆగస్టు) KWD د.ك18.55
అల్ ఫింటాస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర KWD د.ك18.71
అల్ ఫింటాస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.22
అల్ ఫింటాస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర KWD د.ك18.52
అల్ ఫింటాస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) KWD د.ك18.22
అల్ ఫింటాస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) KWD د.ك18.55
అల్ ఫింటాస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك19.53
అల్ ఫింటాస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.11
అల్ ఫింటాస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర KWD د.ك18.81
అల్ ఫింటాస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) KWD د.ك19.53
అల్ ఫింటాస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) KWD د.ك18.11
అల్ ఫింటాస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర KWD د.ك19.42
అల్ ఫింటాస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర KWD د.ك18.16
అల్ ఫింటాస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర KWD د.ك18.94
అల్ ఫింటాస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) KWD د.ك18.16
అల్ ఫింటాస్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) KWD د.ك19.42
అల్ ఫింటాస్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

అల్ ఫింటాస్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

31 జూలై 2021
KWD د.ك17.00
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
01 ఆగస్టు 2021 KWD د.ك17.00 KWD د.ك+0.00
31 జూలై 2021 KWD د.ك17.00 KWD د.ك-0.15
30 జూలై 2021 KWD د.ك17.15 KWD د.ك+0.00
29 జూలై 2021 KWD د.ك17.15 KWD د.ك+0.25
28 జూలై 2021 KWD د.ك16.90 KWD د.ك-0.10
27 జూలై 2021 KWD د.ك17.00 KWD د.ك+0.00
26 జూలై 2021 KWD د.ك17.00 KWD د.ك+0.00
25 జూలై 2021 KWD د.ك17.00 KWD د.ك+0.00
24 జూలై 2021 KWD د.ك17.00 KWD د.ك+0.00
23 జూలై 2021 KWD د.ك17.00 KWD د.ك+0.10
అల్ ఫింటాస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర KWD د.ك17.00
అల్ ఫింటాస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర KWD د.ك17.00
అల్ ఫింటాస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర KWD د.ك17.00
అల్ ఫింటాస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) KWD د.ك17.00
అల్ ఫింటాస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (01 ఆగస్టు) KWD د.ك17.00
అల్ ఫింటాస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర KWD د.ك17.15
అల్ ఫింటాస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర KWD د.ك16.70
అల్ ఫింటాస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర KWD د.ك16.97
అల్ ఫింటాస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) KWD د.ك16.70
అల్ ఫింటాస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) KWD د.ك17.00
అల్ ఫింటాస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర KWD د.ك17.90
అల్ ఫింటాస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర KWD د.ك16.60
అల్ ఫింటాస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర KWD د.ك17.24
అల్ ఫింటాస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) KWD د.ك17.90
అల్ ఫింటాస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) KWD د.ك16.60
అల్ ఫింటాస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర KWD د.ك17.80
అల్ ఫింటాస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర KWD د.ك16.65
అల్ ఫింటాస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర KWD د.ك17.36
అల్ ఫింటాస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) KWD د.ك16.65
అల్ ఫింటాస్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) KWD د.ك17.80
అల్ ఫింటాస్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర