అల్ ఫింటాస్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

అల్ ఫింటాస్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ అహ్మది 09 మార్చి 2021 KWD د.ك46,170.00
అల్ ఫహహీల్ 09 మార్చి 2021 KWD د.ك46,170.00
అల్ ఫర్వానియా 09 మార్చి 2021 KWD د.ك46,170.00
అల్ ఫింటాస్ 09 మార్చి 2021 KWD د.ك46,170.00
అల్ జహ్రా 09 మార్చి 2021 KWD د.ك46,170.00
అల్ మంకాఫ్ 09 మార్చి 2021 KWD د.ك46,170.00
అర్ రిక్కా 09 మార్చి 2021 KWD د.ك46,170.00
అర్ రుమైతియా 09 మార్చి 2021 KWD د.ك46,170.00
సలీమియాగా 09 మార్చి 2021 KWD د.ك46,170.00
హఫర్ అల్ బాటిన్ 09 మార్చి 2021 SAR ﷼46,170.00
హవల్లి 09 మార్చి 2021 KWD د.ك46,170.00
జానుబ్ అస్ సుర్రా 09 మార్చి 2021 KWD د.ك46,170.00
జుబైల్ 09 మార్చి 2021 SAR ﷼46,170.00
కువైట్ సిటీ 09 మార్చి 2021 KWD د.ك46,170.00
సబా అస్ సలీం 09 మార్చి 2021 KWD د.ك46,170.00
అల్ ఫింటాస్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

అల్ ఫింటాస్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ అహ్మది 09 మార్చి 2021 KWD د.ك43,920.00
అల్ ఫహహీల్ 09 మార్చి 2021 KWD د.ك43,920.00
అల్ ఫర్వానియా 09 మార్చి 2021 KWD د.ك43,920.00
అల్ ఫింటాస్ 09 మార్చి 2021 KWD د.ك43,920.00
అల్ జహ్రా 09 మార్చి 2021 KWD د.ك43,920.00
అల్ మంకాఫ్ 09 మార్చి 2021 KWD د.ك43,920.00
అర్ రిక్కా 09 మార్చి 2021 KWD د.ك43,920.00
అర్ రుమైతియా 09 మార్చి 2021 KWD د.ك43,920.00
సలీమియాగా 09 మార్చి 2021 KWD د.ك43,920.00
హఫర్ అల్ బాటిన్ 09 మార్చి 2021 SAR ﷼43,920.00
హవల్లి 09 మార్చి 2021 KWD د.ك43,920.00
జానుబ్ అస్ సుర్రా 09 మార్చి 2021 KWD د.ك43,920.00
జుబైల్ 09 మార్చి 2021 SAR ﷼43,920.00
కువైట్ సిటీ 09 మార్చి 2021 KWD د.ك43,920.00
సబా అస్ సలీం 09 మార్చి 2021 KWD د.ك43,920.00
అల్ ఫింటాస్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర