అల్ ఫింటాస్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

అల్ ఫింటాస్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ అహ్మది 02 డిసెంబర్ 2021 KWD د.ك49,190.00
అల్ ఫహహీల్ 02 డిసెంబర్ 2021 KWD د.ك49,190.00
అల్ ఫర్వానియా 02 డిసెంబర్ 2021 KWD د.ك49,190.00
అల్ ఫింటాస్ 02 డిసెంబర్ 2021 KWD د.ك49,190.00
అల్ జహ్రా 02 డిసెంబర్ 2021 KWD د.ك49,190.00
అల్ మంకాఫ్ 02 డిసెంబర్ 2021 KWD د.ك49,190.00
అర్ రిక్కా 02 డిసెంబర్ 2021 KWD د.ك49,190.00
అర్ రుమైతియా 02 డిసెంబర్ 2021 KWD د.ك49,190.00
సలీమియాగా 02 డిసెంబర్ 2021 KWD د.ك49,190.00
హఫర్ అల్ బాటిన్ 02 డిసెంబర్ 2021 SAR ﷼49,190.00
హవల్లి 02 డిసెంబర్ 2021 KWD د.ك49,190.00
జానుబ్ అస్ సుర్రా 02 డిసెంబర్ 2021 KWD د.ك49,190.00
జుబైల్ 02 డిసెంబర్ 2021 SAR ﷼49,190.00
కువైట్ సిటీ 02 డిసెంబర్ 2021 KWD د.ك49,190.00
సబా అస్ సలీం 02 డిసెంబర్ 2021 KWD د.ك49,190.00
అల్ ఫింటాస్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

అల్ ఫింటాస్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ అహ్మది 02 డిసెంబర్ 2021 KWD د.ك46,790.00
అల్ ఫహహీల్ 02 డిసెంబర్ 2021 KWD د.ك46,790.00
అల్ ఫర్వానియా 02 డిసెంబర్ 2021 KWD د.ك46,790.00
అల్ ఫింటాస్ 02 డిసెంబర్ 2021 KWD د.ك46,790.00
అల్ జహ్రా 02 డిసెంబర్ 2021 KWD د.ك46,790.00
అల్ మంకాఫ్ 02 డిసెంబర్ 2021 KWD د.ك46,790.00
అర్ రిక్కా 02 డిసెంబర్ 2021 KWD د.ك46,790.00
అర్ రుమైతియా 02 డిసెంబర్ 2021 KWD د.ك46,790.00
సలీమియాగా 02 డిసెంబర్ 2021 KWD د.ك46,790.00
హఫర్ అల్ బాటిన్ 02 డిసెంబర్ 2021 SAR ﷼46,790.00
హవల్లి 02 డిసెంబర్ 2021 KWD د.ك46,790.00
జానుబ్ అస్ సుర్రా 02 డిసెంబర్ 2021 KWD د.ك46,790.00
జుబైల్ 02 డిసెంబర్ 2021 SAR ﷼46,790.00
కువైట్ సిటీ 02 డిసెంబర్ 2021 KWD د.ك46,790.00
సబా అస్ సలీం 02 డిసెంబర్ 2021 KWD د.ك46,790.00
అల్ ఫింటాస్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర