అల్ ఫింటాస్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

అల్ ఫింటాస్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ అహ్మది 20 మే 2024 KWD د.ك24.65
అల్ ఫహహీల్ 20 మే 2024 KWD د.ك24.65
అల్ ఫర్వానియా 20 మే 2024 KWD د.ك24.65
అల్ ఫింటాస్ 20 మే 2024 KWD د.ك24.65
అల్ జహ్రా 20 మే 2024 KWD د.ك24.65
అల్ మంకాఫ్ 20 మే 2024 KWD د.ك24.65
అర్ రిక్కా 20 మే 2024 KWD د.ك24.65
అర్ రుమైతియా 20 మే 2024 KWD د.ك24.65
సలీమియాగా 20 మే 2024 KWD د.ك24.65
హఫర్ అల్ బాటిన్ 20 మే 2024 SAR ﷼303.00
హవల్లి 20 మే 2024 KWD د.ك24.65
జానుబ్ అస్ సుర్రా 20 మే 2024 KWD د.ك24.65
జుబైల్ 20 మే 2024 SAR ﷼303.00
కువైట్ సిటీ 20 మే 2024 KWD د.ك24.65
సబా అస్ సలీం 20 మే 2024 KWD د.ك24.65
అల్ ఫింటాస్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

అల్ ఫింటాస్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అల్ అహ్మది 20 మే 2024 KWD د.ك23.25
అల్ ఫహహీల్ 20 మే 2024 KWD د.ك23.25
అల్ ఫర్వానియా 20 మే 2024 KWD د.ك23.25
అల్ ఫింటాస్ 20 మే 2024 KWD د.ك23.25
అల్ జహ్రా 20 మే 2024 KWD د.ك23.25
అల్ మంకాఫ్ 20 మే 2024 KWD د.ك23.25
అర్ రిక్కా 20 మే 2024 KWD د.ك23.25
అర్ రుమైతియా 20 మే 2024 KWD د.ك23.25
సలీమియాగా 20 మే 2024 KWD د.ك23.25
హఫర్ అల్ బాటిన్ 20 మే 2024 SAR ﷼280.00
హవల్లి 20 మే 2024 KWD د.ك23.25
జానుబ్ అస్ సుర్రా 20 మే 2024 KWD د.ك23.25
జుబైల్ 20 మే 2024 SAR ﷼280.00
కువైట్ సిటీ 20 మే 2024 KWD د.ك23.25
సబా అస్ సలీం 20 మే 2024 KWD د.ك23.25
అల్ ఫింటాస్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర