అబుదాబి సిటీ, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ : బంగారం ధరలు

అబుదాబి సిటీ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

26 నవంబర్ 2022
AED د.إ212.50
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
26 నవంబర్ 2022 AED د.إ212.50 AED د.إ+0.75
25 నవంబర్ 2022 AED د.إ211.75 AED د.إ-1.25
24 నవంబర్ 2022 AED د.إ213.00 AED د.إ+2.50
23 నవంబర్ 2022 AED د.إ210.50 AED د.إ-0.75
22 నవంబర్ 2022 AED د.إ211.25 AED د.إ-0.75
20 నవంబర్ 2022 AED د.إ212.00 AED د.إ+0.00
19 నవంబర్ 2022 AED د.إ212.00 AED د.إ-1.25
18 నవంబర్ 2022 AED د.إ213.25 AED د.إ+0.50
17 నవంబర్ 2022 AED د.إ212.75 AED د.إ-3.00
16 నవంబర్ 2022 AED د.إ215.75 AED د.إ+0.50
అబుదాబి సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ215.75
అబుదాబి సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ196.25
అబుదాబి సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర AED د.إ209.19
అబుదాబి సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) AED د.إ200.00
అబుదాబి సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (26 నవంబర్) AED د.إ212.50
అబుదాబి సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ207.50
అబుదాబి సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ197.75
అబుదాబి సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర AED د.إ201.52
అబుదాబి సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) AED د.إ201.25
అబుదాబి సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) AED د.إ198.50
అబుదాబి సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ209.25
అబుదాబి సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ198.50
అబుదాబి సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర AED د.إ203.94
అబుదాబి సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) AED د.إ206.00
అబుదాబి సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) AED د.إ202.50
అబుదాబి సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర AED د.إ218.50
అబుదాబి సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర AED د.إ207.75
అబుదాబి సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర AED د.إ213.98
అబుదాబి సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) AED د.إ214.75
అబుదాబి సిటీ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) AED د.إ207.75
అబుదాబి సిటీ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

అబుదాబి సిటీ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

26 నవంబర్ 2022
AED د.إ199.75
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
26 నవంబర్ 2022 AED د.إ199.75 AED د.إ+0.75
25 నవంబర్ 2022 AED د.إ199.00 AED د.إ-1.00
24 నవంబర్ 2022 AED د.إ200.00 AED د.إ+2.25
23 నవంబర్ 2022 AED د.إ197.75 AED د.إ-0.50
22 నవంబర్ 2022 AED د.إ198.25 AED د.إ-1.00
20 నవంబర్ 2022 AED د.إ199.25 AED د.إ+0.00
19 నవంబర్ 2022 AED د.إ199.25 AED د.إ-1.25
18 నవంబర్ 2022 AED د.إ200.50 AED د.إ+0.50
17 నవంబర్ 2022 AED د.إ200.00 AED د.إ-2.75
16 నవంబర్ 2022 AED د.إ202.75 AED د.إ+0.50
అబుదాబి సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ202.75
అబుదాబి సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ184.50
అబుదాబి సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర AED د.إ196.53
అబుదాబి సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) AED د.إ187.75
అబుదాబి సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (26 నవంబర్) AED د.إ199.75
అబుదాబి సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ195.00
అబుదాబి సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ185.75
అబుదాబి సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : సగటు ధర AED د.إ189.31
అబుదాబి సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ప్రారంభ ధర (01 అక్టోబర్) AED د.إ189.00
అబుదాబి సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - అక్టోబర్ : ముగింపు ధర (31 అక్టోబర్) AED د.إ186.50
అబుదాబి సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర AED د.إ196.50
అబుదాబి సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర AED د.إ187.25
అబుదాబి సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర AED د.إ192.30
అబుదాబి సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 సెప్టెంబర్) AED د.إ193.50
అబుదాబి సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - సెప్టెంబర్ : ముగింపు ధర (30 సెప్టెంబర్) AED د.إ190.25
అబుదాబి సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర AED د.إ205.25
అబుదాబి సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర AED د.إ195.25
అబుదాబి సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర AED د.إ201.01
అబుదాబి సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) AED د.إ201.75
అబుదాబి సిటీ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (31 ఆగస్టు) AED د.إ195.25
అబుదాబి సిటీ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర