అబుదాబి సిటీ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

అబుదాబి సిటీ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 25 జూలై 2021 AED د.إ223.65
అజ్మాన్ సిటీ 25 జూలై 2021 AED د.إ223.65
అల్ ఐన్ 25 జూలై 2021 AED د.إ223.65
అల్ బురైమి 25 జూలై 2021 OMR ﷼24.11
అల్ ఖోర్ 25 జూలై 2021 QAR ﷼228.56
అల్ మేడమ్ 25 జూలై 2021 AED د.إ223.65
అల్ కోజ్ 25 జూలై 2021 AED د.إ223.65
అల్ రాయన్ 25 జూలై 2021 QAR ﷼228.56
అల్ సోహర్ 25 జూలై 2021 OMR ﷼24.11
అల్ వక్ర 25 జూలై 2021 QAR ﷼228.56
అర్ రామ్స్ 25 జూలై 2021 AED د.إ223.65
సువేక్ గా 25 జూలై 2021 OMR ﷼24.11
ధైద్ 25 జూలై 2021 AED د.إ223.65
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 25 జూలై 2021 AED د.إ223.65
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 25 జూలై 2021 AED د.إ223.65
దోహా 25 జూలై 2021 QAR ﷼228.56
దుబాయ్ సిటీ 25 జూలై 2021 AED د.إ223.65
ఫుజైరా సిటీ 25 జూలై 2021 AED د.إ223.65
ఘాయతి 25 జూలై 2021 AED د.إ223.65
హట్టా 25 జూలై 2021 AED د.إ223.65
ఇబ్రీ 25 జూలై 2021 OMR ﷼24.11
జెబెల్ అలీ 25 జూలై 2021 AED د.إ223.65
కల్బా 25 జూలై 2021 AED د.إ223.65
ఖోర్ ఫక్కన్ 25 జూలై 2021 AED د.إ223.65
లివా ఒయాసిస్ 25 జూలై 2021 AED د.إ223.65
మదీనాత్ జాయెద్ 25 జూలై 2021 AED د.إ223.65
రాస్ అల్ ఖైమా 25 జూలై 2021 AED د.إ223.65
రువైస్ 25 జూలై 2021 AED د.إ223.65
సహమ్ 25 జూలై 2021 OMR ﷼24.11
షార్జా సిటీ 25 జూలై 2021 AED د.إ223.65
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 25 జూలై 2021 AED د.إ223.65
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 25 జూలై 2021 QAR ﷼228.56
అబుదాబి సిటీ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

అబుదాబి సిటీ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 25 జూలై 2021 AED د.إ205.00
అజ్మాన్ సిటీ 25 జూలై 2021 AED د.إ205.00
అల్ ఐన్ 25 జూలై 2021 AED د.إ205.00
అల్ బురైమి 25 జూలై 2021 OMR ﷼22.10
అల్ ఖోర్ 25 జూలై 2021 QAR ﷼209.50
అల్ మేడమ్ 25 జూలై 2021 AED د.إ205.00
అల్ కోజ్ 25 జూలై 2021 AED د.إ205.00
అల్ రాయన్ 25 జూలై 2021 QAR ﷼209.50
అల్ సోహర్ 25 జూలై 2021 OMR ﷼22.10
అల్ వక్ర 25 జూలై 2021 QAR ﷼209.50
అర్ రామ్స్ 25 జూలై 2021 AED د.إ205.00
సువేక్ గా 25 జూలై 2021 OMR ﷼22.10
ధైద్ 25 జూలై 2021 AED د.إ205.00
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 25 జూలై 2021 AED د.إ205.00
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 25 జూలై 2021 AED د.إ205.00
దోహా 25 జూలై 2021 QAR ﷼209.50
దుబాయ్ సిటీ 25 జూలై 2021 AED د.إ205.00
ఫుజైరా సిటీ 25 జూలై 2021 AED د.إ205.00
ఘాయతి 25 జూలై 2021 AED د.إ205.00
హట్టా 25 జూలై 2021 AED د.إ205.00
ఇబ్రీ 25 జూలై 2021 OMR ﷼22.10
జెబెల్ అలీ 25 జూలై 2021 AED د.إ205.00
కల్బా 25 జూలై 2021 AED د.إ205.00
ఖోర్ ఫక్కన్ 25 జూలై 2021 AED د.إ205.00
లివా ఒయాసిస్ 25 జూలై 2021 AED د.إ205.00
మదీనాత్ జాయెద్ 25 జూలై 2021 AED د.إ205.00
రాస్ అల్ ఖైమా 25 జూలై 2021 AED د.إ205.00
రువైస్ 25 జూలై 2021 AED د.إ205.00
సహమ్ 25 జూలై 2021 OMR ﷼22.10
షార్జా సిటీ 25 జూలై 2021 AED د.إ205.00
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 25 జూలై 2021 AED د.إ205.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 25 జూలై 2021 QAR ﷼209.50
అబుదాబి సిటీ : 22 కరాట్ బంగారం ధర