అబుదాబి సిటీ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

అబుదాబి సిటీ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 16 జనవరి 2021 AED د.إ226.93
అజ్మాన్ సిటీ 16 జనవరి 2021 AED د.إ226.93
అల్ ఐన్ 16 జనవరి 2021 AED د.إ226.93
అల్ బురైమి 16 జనవరి 2021 OMR ﷼24.38
అల్ ఖోర్ 16 జనవరి 2021 QAR ﷼230.20
అల్ మేడమ్ 16 జనవరి 2021 AED د.إ226.93
అల్ కోజ్ 16 జనవరి 2021 AED د.إ226.93
అల్ రాయన్ 16 జనవరి 2021 QAR ﷼230.20
అల్ సోహర్ 16 జనవరి 2021 OMR ﷼24.38
అల్ వక్ర 16 జనవరి 2021 QAR ﷼230.20
అర్ రామ్స్ 16 జనవరి 2021 AED د.إ226.93
సువేక్ గా 16 జనవరి 2021 OMR ﷼24.38
ధైద్ 16 జనవరి 2021 AED د.إ226.93
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 16 జనవరి 2021 AED د.إ226.93
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 16 జనవరి 2021 AED د.إ226.93
దోహా 16 జనవరి 2021 QAR ﷼230.20
దుబాయ్ సిటీ 16 జనవరి 2021 AED د.إ226.93
ఫుజైరా సిటీ 16 జనవరి 2021 AED د.إ226.93
ఘాయతి 16 జనవరి 2021 AED د.إ226.93
హట్టా 16 జనవరి 2021 AED د.إ226.93
ఇబ్రీ 16 జనవరి 2021 OMR ﷼24.38
జెబెల్ అలీ 16 జనవరి 2021 AED د.إ226.93
కల్బా 16 జనవరి 2021 AED د.إ226.93
ఖోర్ ఫక్కన్ 16 జనవరి 2021 AED د.إ226.93
లివా ఒయాసిస్ 16 జనవరి 2021 AED د.إ226.93
మదీనాత్ జాయెద్ 16 జనవరి 2021 AED د.إ226.93
రాస్ అల్ ఖైమా 16 జనవరి 2021 AED د.إ226.93
రువైస్ 16 జనవరి 2021 AED د.إ226.93
సహమ్ 16 జనవరి 2021 OMR ﷼24.38
షార్జా సిటీ 16 జనవరి 2021 AED د.إ226.93
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 16 జనవరి 2021 AED د.إ226.93
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 16 జనవరి 2021 QAR ﷼230.20
అబుదాబి సిటీ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

అబుదాబి సిటీ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 16 జనవరి 2021 AED د.إ208.00
అజ్మాన్ సిటీ 16 జనవరి 2021 AED د.إ208.00
అల్ ఐన్ 16 జనవరి 2021 AED د.إ208.00
అల్ బురైమి 16 జనవరి 2021 OMR ﷼22.35
అల్ ఖోర్ 16 జనవరి 2021 QAR ﷼211.00
అల్ మేడమ్ 16 జనవరి 2021 AED د.إ208.00
అల్ కోజ్ 16 జనవరి 2021 AED د.إ208.00
అల్ రాయన్ 16 జనవరి 2021 QAR ﷼211.00
అల్ సోహర్ 16 జనవరి 2021 OMR ﷼22.35
అల్ వక్ర 16 జనవరి 2021 QAR ﷼211.00
అర్ రామ్స్ 16 జనవరి 2021 AED د.إ208.00
సువేక్ గా 16 జనవరి 2021 OMR ﷼22.35
ధైద్ 16 జనవరి 2021 AED د.إ208.00
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 16 జనవరి 2021 AED د.إ208.00
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 16 జనవరి 2021 AED د.إ208.00
దోహా 16 జనవరి 2021 QAR ﷼211.00
దుబాయ్ సిటీ 16 జనవరి 2021 AED د.إ208.00
ఫుజైరా సిటీ 16 జనవరి 2021 AED د.إ208.00
ఘాయతి 16 జనవరి 2021 AED د.إ208.00
హట్టా 16 జనవరి 2021 AED د.إ208.00
ఇబ్రీ 16 జనవరి 2021 OMR ﷼22.35
జెబెల్ అలీ 16 జనవరి 2021 AED د.إ208.00
కల్బా 16 జనవరి 2021 AED د.إ208.00
ఖోర్ ఫక్కన్ 16 జనవరి 2021 AED د.إ208.00
లివా ఒయాసిస్ 16 జనవరి 2021 AED د.إ208.00
మదీనాత్ జాయెద్ 16 జనవరి 2021 AED د.إ208.00
రాస్ అల్ ఖైమా 16 జనవరి 2021 AED د.إ208.00
రువైస్ 16 జనవరి 2021 AED د.إ208.00
సహమ్ 16 జనవరి 2021 OMR ﷼22.35
షార్జా సిటీ 16 జనవరి 2021 AED د.إ208.00
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 16 జనవరి 2021 AED د.إ208.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 16 జనవరి 2021 QAR ﷼211.00
అబుదాబి సిటీ : 22 కరాట్ బంగారం ధర