అబుదాబి సిటీ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

అబుదాబి సిటీ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ220.65
అజ్మాన్ సిటీ 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ220.65
అల్ ఐన్ 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ220.65
అల్ బురైమి 15 ఏప్రిల్ 2021 OMR ﷼23.29
అల్ ఖోర్ 17 ఏప్రిల్ 2021 QAR ﷼225.83
అల్ మేడమ్ 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ220.65
అల్ కోజ్ 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ220.65
అల్ రాయన్ 17 ఏప్రిల్ 2021 QAR ﷼225.83
అల్ సోహర్ 15 ఏప్రిల్ 2021 OMR ﷼23.29
అల్ వక్ర 17 ఏప్రిల్ 2021 QAR ﷼225.83
అర్ రామ్స్ 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ220.65
సువేక్ గా 15 ఏప్రిల్ 2021 OMR ﷼23.29
ధైద్ 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ220.65
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ220.65
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ220.65
దోహా 17 ఏప్రిల్ 2021 QAR ﷼225.83
దుబాయ్ సిటీ 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ220.65
ఫుజైరా సిటీ 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ220.65
ఘాయతి 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ220.65
హట్టా 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ220.65
ఇబ్రీ 15 ఏప్రిల్ 2021 OMR ﷼23.29
జెబెల్ అలీ 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ220.65
కల్బా 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ220.65
ఖోర్ ఫక్కన్ 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ220.65
లివా ఒయాసిస్ 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ220.65
మదీనాత్ జాయెద్ 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ220.65
రాస్ అల్ ఖైమా 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ220.65
రువైస్ 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ220.65
సహమ్ 15 ఏప్రిల్ 2021 OMR ﷼23.29
షార్జా సిటీ 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ220.65
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ220.65
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 17 ఏప్రిల్ 2021 QAR ﷼225.83
అబుదాబి సిటీ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

అబుదాబి సిటీ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ202.25
అజ్మాన్ సిటీ 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ202.25
అల్ ఐన్ 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ202.25
అల్ బురైమి 15 ఏప్రిల్ 2021 OMR ﷼21.35
అల్ ఖోర్ 17 ఏప్రిల్ 2021 QAR ﷼207.00
అల్ మేడమ్ 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ202.25
అల్ కోజ్ 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ202.25
అల్ రాయన్ 17 ఏప్రిల్ 2021 QAR ﷼207.00
అల్ సోహర్ 15 ఏప్రిల్ 2021 OMR ﷼21.35
అల్ వక్ర 17 ఏప్రిల్ 2021 QAR ﷼207.00
అర్ రామ్స్ 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ202.25
సువేక్ గా 15 ఏప్రిల్ 2021 OMR ﷼21.35
ధైద్ 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ202.25
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ202.25
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ202.25
దోహా 17 ఏప్రిల్ 2021 QAR ﷼207.00
దుబాయ్ సిటీ 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ202.25
ఫుజైరా సిటీ 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ202.25
ఘాయతి 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ202.25
హట్టా 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ202.25
ఇబ్రీ 15 ఏప్రిల్ 2021 OMR ﷼21.35
జెబెల్ అలీ 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ202.25
కల్బా 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ202.25
ఖోర్ ఫక్కన్ 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ202.25
లివా ఒయాసిస్ 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ202.25
మదీనాత్ జాయెద్ 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ202.25
రాస్ అల్ ఖైమా 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ202.25
రువైస్ 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ202.25
సహమ్ 15 ఏప్రిల్ 2021 OMR ﷼21.35
షార్జా సిటీ 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ202.25
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 17 ఏప్రిల్ 2021 AED د.إ202.25
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 17 ఏప్రిల్ 2021 QAR ﷼207.00
అబుదాబి సిటీ : 22 కరాట్ బంగారం ధర