అబుదాబి సిటీ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

అబుదాబి సిటీ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ217.75
అజ్మాన్ సిటీ 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ217.75
అల్ ఐన్ 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ217.75
అల్ బురైమి 03 డిసెంబర్ 2022 OMR ﷼23.15
అల్ ఖోర్ 03 డిసెంబర్ 2022 QAR ﷼221.50
అల్ మేడమ్ 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ217.75
అల్ కోజ్ 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ217.75
అల్ రాయన్ 03 డిసెంబర్ 2022 QAR ﷼221.50
అల్ సోహర్ 03 డిసెంబర్ 2022 OMR ﷼23.15
అల్ వక్ర 03 డిసెంబర్ 2022 QAR ﷼221.50
అర్ రామ్స్ 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ217.75
సువేక్ గా 03 డిసెంబర్ 2022 OMR ﷼23.15
ధైద్ 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ217.75
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ217.75
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ217.75
దోహా 03 డిసెంబర్ 2022 QAR ﷼221.50
దుబాయ్ సిటీ 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ217.75
ఫుజైరా సిటీ 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ217.75
ఘాయతి 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ217.75
హట్టా 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ217.75
ఇబ్రీ 03 డిసెంబర్ 2022 OMR ﷼23.15
జెబెల్ అలీ 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ217.75
కల్బా 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ217.75
ఖోర్ ఫక్కన్ 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ217.75
లివా ఒయాసిస్ 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ217.75
మదీనాత్ జాయెద్ 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ217.75
రాస్ అల్ ఖైమా 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ217.75
రువైస్ 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ217.75
సహమ్ 03 డిసెంబర్ 2022 OMR ﷼23.15
షార్జా సిటీ 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ217.75
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ217.75
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 03 డిసెంబర్ 2022 QAR ﷼221.50
అబుదాబి సిటీ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

అబుదాబి సిటీ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ204.50
అజ్మాన్ సిటీ 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ204.50
అల్ ఐన్ 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ204.50
అల్ బురైమి 03 డిసెంబర్ 2022 OMR ﷼22.20
అల్ ఖోర్ 03 డిసెంబర్ 2022 QAR ﷼209.00
అల్ మేడమ్ 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ204.50
అల్ కోజ్ 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ204.50
అల్ రాయన్ 03 డిసెంబర్ 2022 QAR ﷼209.00
అల్ సోహర్ 03 డిసెంబర్ 2022 OMR ﷼22.20
అల్ వక్ర 03 డిసెంబర్ 2022 QAR ﷼209.00
అర్ రామ్స్ 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ204.50
సువేక్ గా 03 డిసెంబర్ 2022 OMR ﷼22.20
ధైద్ 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ204.50
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ204.50
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ204.50
దోహా 03 డిసెంబర్ 2022 QAR ﷼209.00
దుబాయ్ సిటీ 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ204.50
ఫుజైరా సిటీ 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ204.50
ఘాయతి 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ204.50
హట్టా 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ204.50
ఇబ్రీ 03 డిసెంబర్ 2022 OMR ﷼22.20
జెబెల్ అలీ 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ204.50
కల్బా 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ204.50
ఖోర్ ఫక్కన్ 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ204.50
లివా ఒయాసిస్ 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ204.50
మదీనాత్ జాయెద్ 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ204.50
రాస్ అల్ ఖైమా 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ204.50
రువైస్ 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ204.50
సహమ్ 03 డిసెంబర్ 2022 OMR ﷼22.20
షార్జా సిటీ 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ204.50
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 03 డిసెంబర్ 2022 AED د.إ204.50
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 03 డిసెంబర్ 2022 QAR ﷼209.00
అబుదాబి సిటీ : 22 కరాట్ బంగారం ధర