అబుదాబి సిటీ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

అబుదాబి సిటీ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 03 అక్టోబర్ 2023 AED د.إ221.25
అజ్మాన్ సిటీ 03 అక్టోబర్ 2023 AED د.إ221.25
అల్ ఐన్ 03 అక్టోబర్ 2023 AED د.إ221.25
అల్ బురైమి 03 అక్టోబర్ 2023 OMR ﷼23.30
అల్ ఖోర్ 03 అక్టోబర్ 2023 QAR ﷼224.50
అల్ మేడమ్ 03 అక్టోబర్ 2023 AED د.إ221.25
అల్ కోజ్ 03 అక్టోబర్ 2023 AED د.إ221.25
అల్ రాయన్ 03 అక్టోబర్ 2023 QAR ﷼224.50
అల్ సోహర్ 03 అక్టోబర్ 2023 OMR ﷼23.30
అల్ వక్ర 03 అక్టోబర్ 2023 QAR ﷼224.50
అర్ రామ్స్ 03 అక్టోబర్ 2023 AED د.إ221.25
సువేక్ గా 03 అక్టోబర్ 2023 OMR ﷼23.30
ధైద్ 03 అక్టోబర్ 2023 AED د.إ221.25
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 03 అక్టోబర్ 2023 AED د.إ221.25
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 03 అక్టోబర్ 2023 AED د.إ221.25
దోహా 03 అక్టోబర్ 2023 QAR ﷼224.50
దుబాయ్ సిటీ 03 అక్టోబర్ 2023 AED د.إ221.25
ఫుజైరా సిటీ 03 అక్టోబర్ 2023 AED د.إ221.25
ఘాయతి 03 అక్టోబర్ 2023 AED د.إ221.25
హట్టా 03 అక్టోబర్ 2023 AED د.إ221.25
ఇబ్రీ 03 అక్టోబర్ 2023 OMR ﷼23.30
జెబెల్ అలీ 03 అక్టోబర్ 2023 AED د.إ221.25
కల్బా 03 అక్టోబర్ 2023 AED د.إ221.25
ఖోర్ ఫక్కన్ 03 అక్టోబర్ 2023 AED د.إ221.25
లివా ఒయాసిస్ 03 అక్టోబర్ 2023 AED د.إ221.25
మదీనాత్ జాయెద్ 03 అక్టోబర్ 2023 AED د.إ221.25
రాస్ అల్ ఖైమా 03 అక్టోబర్ 2023 AED د.إ221.25
రువైస్ 03 అక్టోబర్ 2023 AED د.إ221.25
సహమ్ 03 అక్టోబర్ 2023 OMR ﷼23.30
షార్జా సిటీ 03 అక్టోబర్ 2023 AED د.إ221.25
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 03 అక్టోబర్ 2023 AED د.إ221.25
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 03 అక్టోబర్ 2023 QAR ﷼224.50
అబుదాబి సిటీ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

అబుదాబి సిటీ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 03 అక్టోబర్ 2023 AED د.إ205.00
అజ్మాన్ సిటీ 03 అక్టోబర్ 2023 AED د.إ205.00
అల్ ఐన్ 03 అక్టోబర్ 2023 AED د.إ205.00
అల్ బురైమి 03 అక్టోబర్ 2023 OMR ﷼22.35
అల్ ఖోర్ 03 అక్టోబర్ 2023 QAR ﷼211.50
అల్ మేడమ్ 03 అక్టోబర్ 2023 AED د.إ205.00
అల్ కోజ్ 03 అక్టోబర్ 2023 AED د.إ205.00
అల్ రాయన్ 03 అక్టోబర్ 2023 QAR ﷼211.50
అల్ సోహర్ 03 అక్టోబర్ 2023 OMR ﷼22.35
అల్ వక్ర 03 అక్టోబర్ 2023 QAR ﷼211.50
అర్ రామ్స్ 03 అక్టోబర్ 2023 AED د.إ205.00
సువేక్ గా 03 అక్టోబర్ 2023 OMR ﷼22.35
ధైద్ 03 అక్టోబర్ 2023 AED د.إ205.00
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 03 అక్టోబర్ 2023 AED د.إ205.00
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 03 అక్టోబర్ 2023 AED د.إ205.00
దోహా 03 అక్టోబర్ 2023 QAR ﷼211.50
దుబాయ్ సిటీ 03 అక్టోబర్ 2023 AED د.إ205.00
ఫుజైరా సిటీ 03 అక్టోబర్ 2023 AED د.إ205.00
ఘాయతి 03 అక్టోబర్ 2023 AED د.إ205.00
హట్టా 03 అక్టోబర్ 2023 AED د.إ205.00
ఇబ్రీ 03 అక్టోబర్ 2023 OMR ﷼22.35
జెబెల్ అలీ 03 అక్టోబర్ 2023 AED د.إ205.00
కల్బా 03 అక్టోబర్ 2023 AED د.إ205.00
ఖోర్ ఫక్కన్ 03 అక్టోబర్ 2023 AED د.إ205.00
లివా ఒయాసిస్ 03 అక్టోబర్ 2023 AED د.إ205.00
మదీనాత్ జాయెద్ 03 అక్టోబర్ 2023 AED د.إ205.00
రాస్ అల్ ఖైమా 03 అక్టోబర్ 2023 AED د.إ205.00
రువైస్ 03 అక్టోబర్ 2023 AED د.إ205.00
సహమ్ 03 అక్టోబర్ 2023 OMR ﷼22.35
షార్జా సిటీ 03 అక్టోబర్ 2023 AED د.إ205.00
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 03 అక్టోబర్ 2023 AED د.إ205.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 03 అక్టోబర్ 2023 QAR ﷼211.50
అబుదాబి సిటీ : 22 కరాట్ బంగారం ధర