అబుదాబి సిటీ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

అబుదాబి సిటీ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 06 ఆగస్టు 2022 AED د.إ215.25
అజ్మాన్ సిటీ 06 ఆగస్టు 2022 AED د.إ215.25
అల్ ఐన్ 06 ఆగస్టు 2022 AED د.إ215.25
అల్ బురైమి 07 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼22.75
అల్ ఖోర్ 07 ఆగస్టు 2022 QAR ﷼219.00
అల్ మేడమ్ 06 ఆగస్టు 2022 AED د.إ215.25
అల్ కోజ్ 06 ఆగస్టు 2022 AED د.إ215.25
అల్ రాయన్ 07 ఆగస్టు 2022 QAR ﷼219.00
అల్ సోహర్ 07 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼22.75
అల్ వక్ర 07 ఆగస్టు 2022 QAR ﷼219.00
అర్ రామ్స్ 06 ఆగస్టు 2022 AED د.إ215.25
సువేక్ గా 07 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼22.75
ధైద్ 06 ఆగస్టు 2022 AED د.إ215.25
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 06 ఆగస్టు 2022 AED د.إ215.25
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 06 ఆగస్టు 2022 AED د.إ215.25
దోహా 07 ఆగస్టు 2022 QAR ﷼219.00
దుబాయ్ సిటీ 06 ఆగస్టు 2022 AED د.إ215.25
ఫుజైరా సిటీ 06 ఆగస్టు 2022 AED د.إ215.25
ఘాయతి 06 ఆగస్టు 2022 AED د.إ215.25
హట్టా 06 ఆగస్టు 2022 AED د.إ215.25
ఇబ్రీ 07 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼22.75
జెబెల్ అలీ 06 ఆగస్టు 2022 AED د.إ215.25
కల్బా 06 ఆగస్టు 2022 AED د.إ215.25
ఖోర్ ఫక్కన్ 06 ఆగస్టు 2022 AED د.إ215.25
లివా ఒయాసిస్ 06 ఆగస్టు 2022 AED د.إ215.25
మదీనాత్ జాయెద్ 06 ఆగస్టు 2022 AED د.إ215.25
రాస్ అల్ ఖైమా 06 ఆగస్టు 2022 AED د.إ215.25
రువైస్ 06 ఆగస్టు 2022 AED د.إ215.25
సహమ్ 07 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼22.75
షార్జా సిటీ 06 ఆగస్టు 2022 AED د.إ215.25
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 06 ఆగస్టు 2022 AED د.إ215.25
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 07 ఆగస్టు 2022 QAR ﷼219.00
అబుదాబి సిటీ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

అబుదాబి సిటీ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
అబుదాబి సిటీ 06 ఆగస్టు 2022 AED د.إ202.00
అజ్మాన్ సిటీ 06 ఆగస్టు 2022 AED د.إ202.00
అల్ ఐన్ 06 ఆగస్టు 2022 AED د.إ202.00
అల్ బురైమి 07 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼21.85
అల్ ఖోర్ 07 ఆగస్టు 2022 QAR ﷼207.00
అల్ మేడమ్ 06 ఆగస్టు 2022 AED د.إ202.00
అల్ కోజ్ 06 ఆగస్టు 2022 AED د.إ202.00
అల్ రాయన్ 07 ఆగస్టు 2022 QAR ﷼207.00
అల్ సోహర్ 07 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼21.85
అల్ వక్ర 07 ఆగస్టు 2022 QAR ﷼207.00
అర్ రామ్స్ 06 ఆగస్టు 2022 AED د.إ202.00
సువేక్ గా 07 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼21.85
ధైద్ 06 ఆగస్టు 2022 AED د.إ202.00
దిబ్బా అల్ ఫుజైరా 06 ఆగస్టు 2022 AED د.إ202.00
దిబ్బా అల్ హిస్న్ 06 ఆగస్టు 2022 AED د.إ202.00
దోహా 07 ఆగస్టు 2022 QAR ﷼207.00
దుబాయ్ సిటీ 06 ఆగస్టు 2022 AED د.إ202.00
ఫుజైరా సిటీ 06 ఆగస్టు 2022 AED د.إ202.00
ఘాయతి 06 ఆగస్టు 2022 AED د.إ202.00
హట్టా 06 ఆగస్టు 2022 AED د.إ202.00
ఇబ్రీ 07 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼21.85
జెబెల్ అలీ 06 ఆగస్టు 2022 AED د.إ202.00
కల్బా 06 ఆగస్టు 2022 AED د.إ202.00
ఖోర్ ఫక్కన్ 06 ఆగస్టు 2022 AED د.إ202.00
లివా ఒయాసిస్ 06 ఆగస్టు 2022 AED د.إ202.00
మదీనాత్ జాయెద్ 06 ఆగస్టు 2022 AED د.إ202.00
రాస్ అల్ ఖైమా 06 ఆగస్టు 2022 AED د.إ202.00
రువైస్ 06 ఆగస్టు 2022 AED د.إ202.00
సహమ్ 07 ఆగస్టు 2022 OMR ﷼21.85
షార్జా సిటీ 06 ఆగస్టు 2022 AED د.إ202.00
ఉమ్ అల్ క్వైన్ 06 ఆగస్టు 2022 AED د.إ202.00
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 07 ఆగస్టు 2022 QAR ﷼207.00
అబుదాబి సిటీ : 22 కరాట్ బంగారం ధర