అల్ మాలికియా, బహ్రెయిన్ : బంగారం ధరలు

అల్ మాలికియా : 24 కారత్ బంగారు రేటు

26 జూలై 2021
BHD .د.ب23.13
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
26 జూలై 2021 BHD .د.ب23.13 BHD .د.ب+0.00
25 జూలై 2021 BHD .د.ب23.13 BHD .د.ب+0.00
24 జూలై 2021 BHD .د.ب23.13 BHD .د.ب+0.00
23 జూలై 2021 BHD .د.ب23.13 BHD .د.ب+0.00
22 జూలై 2021 BHD .د.ب23.13 BHD .د.ب+0.00
21 జూలై 2021 BHD .د.ب23.13 BHD .د.ب-0.11
20 జూలై 2021 BHD .د.ب23.24 BHD .د.ب+0.00
19 జూలై 2021 BHD .د.ب23.24 BHD .د.ب+0.00
18 జూలై 2021 BHD .د.ب23.24 BHD .د.ب+0.00
17 జూలై 2021 BHD .د.ب23.24 BHD .د.ب+0.00
అల్ మాలికియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర BHD .د.ب23.46
అల్ మాలికియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب22.69
అల్ మాలికియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర BHD .د.ب23.11
అల్ మాలికియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) BHD .د.ب22.69
అల్ మాలికియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (26 జూలై) BHD .د.ب23.13
అల్ మాలికియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب24.44
అల్ మాలికియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب22.47
అల్ మాలికియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర BHD .د.ب23.43
అల్ మాలికియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) BHD .د.ب24.44
అల్ మాలికియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) BHD .د.ب22.47
అల్ మాలికియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర BHD .د.ب24.33
అల్ మాలికియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب22.69
అల్ మాలికియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర BHD .د.ب23.62
అల్ మాలికియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) BHD .د.ب22.69
అల్ మాలికియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) BHD .د.ب24.33
అల్ మాలికియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب22.91
అల్ మాలికియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب22.15
అల్ మాలికియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర BHD .د.ب22.51
అల్ మాలికియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) BHD .د.ب22.15
అల్ మాలికియా 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) BHD .د.ب22.58
అల్ మాలికియా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

అల్ మాలికియా : 22 కారత్ బంగారు రేటు

26 జూలై 2021
BHD .د.ب21.20
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
26 జూలై 2021 BHD .د.ب21.20 BHD .د.ب+0.00
25 జూలై 2021 BHD .د.ب21.20 BHD .د.ب+0.00
24 జూలై 2021 BHD .د.ب21.20 BHD .د.ب+0.00
23 జూలై 2021 BHD .د.ب21.20 BHD .د.ب+0.00
22 జూలై 2021 BHD .د.ب21.20 BHD .د.ب+0.00
21 జూలై 2021 BHD .د.ب21.20 BHD .د.ب-0.10
20 జూలై 2021 BHD .د.ب21.30 BHD .د.ب+0.00
19 జూలై 2021 BHD .د.ب21.30 BHD .د.ب+0.00
18 జూలై 2021 BHD .د.ب21.30 BHD .د.ب+0.00
17 జూలై 2021 BHD .د.ب21.30 BHD .د.ب+0.00
అల్ మాలికియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర BHD .د.ب21.50
అల్ మాలికియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب20.80
అల్ మాలికియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర BHD .د.ب21.18
అల్ మాలికియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) BHD .د.ب20.80
అల్ మాలికియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (26 జూలై) BHD .د.ب21.20
అల్ మాలికియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب22.40
అల్ మాలికియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب20.60
అల్ మాలికియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర BHD .د.ب21.48
అల్ మాలికియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) BHD .د.ب22.40
అల్ మాలికియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) BHD .د.ب20.60
అల్ మాలికియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర BHD .د.ب22.30
అల్ మాలికియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب20.80
అల్ మాలికియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర BHD .د.ب21.65
అల్ మాలికియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) BHD .د.ب20.80
అల్ మాలికియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) BHD .د.ب22.30
అల్ మాలికియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب21.00
అల్ మాలికియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب20.30
అల్ మాలికియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర BHD .د.ب20.63
అల్ మాలికియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) BHD .د.ب20.30
అల్ మాలికియా 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) BHD .د.ب20.70
అల్ మాలికియా - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర