ముహారక్, బహ్రెయిన్ : బంగారం ధరలు

ముహారక్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

09 ఆగస్టు 2022
BHD .د.ب22.30
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
09 ఆగస్టు 2022 BHD .د.ب22.30 BHD .د.ب+0.10
08 ఆగస్టు 2022 BHD .د.ب22.20 BHD .د.ب+0.10
07 ఆగస్టు 2022 BHD .د.ب22.10 BHD .د.ب+0.00
06 ఆగస్టు 2022 BHD .د.ب22.10 BHD .د.ب+0.00
05 ఆగస్టు 2022 BHD .د.ب22.10 BHD .د.ب+0.00
04 ఆగస్టు 2022 BHD .د.ب22.10 BHD .د.ب+0.20
03 ఆగస్టు 2022 BHD .د.ب21.90 BHD .د.ب-0.30
02 ఆగస్టు 2022 BHD .د.ب22.20 BHD .د.ب+0.10
01 ఆగస్టు 2022 BHD .د.ب22.10 BHD .د.ب+0.10
31 జూలై 2022 BHD .د.ب22.00 BHD .د.ب+0.00
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర BHD .د.ب22.30
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب21.90
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర BHD .د.ب22.12
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) BHD .د.ب22.10
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (09 ఆగస్టు) BHD .د.ب22.30
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర BHD .د.ب22.60
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب21.30
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర BHD .د.ب21.71
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) BHD .د.ب22.50
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) BHD .د.ب22.00
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب23.30
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب22.60
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర BHD .د.ب22.90
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) BHD .د.ب23.00
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) BHD .د.ب22.60
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర BHD .د.ب23.60
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب22.40
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర BHD .د.ب23.04
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) BHD .د.ب23.60
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) BHD .د.ب23.00
ముహారక్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

ముహారక్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

01 జనవరి 1970
BHD .د.ب21.10
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
09 ఆగస్టు 2022 BHD .د.ب21.10 BHD .د.ب+0.10
08 ఆగస్టు 2022 BHD .د.ب21.00 BHD .د.ب+0.10
07 ఆగస్టు 2022 BHD .د.ب20.90 BHD .د.ب+0.00
06 ఆగస్టు 2022 BHD .د.ب20.90 BHD .د.ب+0.00
05 ఆగస్టు 2022 BHD .د.ب20.90 BHD .د.ب-0.10
04 ఆగస్టు 2022 BHD .د.ب21.00 BHD .د.ب+0.30
03 ఆగస్టు 2022 BHD .د.ب20.70 BHD .د.ب-0.30
02 ఆగస్టు 2022 BHD .د.ب21.00 BHD .د.ب+0.10
01 ఆగస్టు 2022 BHD .د.ب20.90 BHD .د.ب+0.10
31 జూలై 2022 BHD .د.ب20.80 BHD .د.ب+0.00
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర BHD .د.ب21.10
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب20.70
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : సగటు ధర BHD .د.ب20.93
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ప్రారంభ ధర (01 ఆగస్టు) BHD .د.ب20.90
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఆగస్టు : ముగింపు ధర (09 ఆగస్టు) BHD .د.ب21.10
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర BHD .د.ب21.40
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب20.20
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర BHD .د.ب20.57
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) BHD .د.ب21.30
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (31 జూలై) BHD .د.ب20.80
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب22.00
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب21.40
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర BHD .د.ب21.68
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) BHD .د.ب21.70
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) BHD .د.ب21.40
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర BHD .د.ب22.30
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب21.20
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర BHD .د.ب21.77
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) BHD .د.ب22.30
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) BHD .د.ب21.80
ముహారక్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర