మూహ్యాయరాక్, బహ్రెయిన్ : బంగారం ధరలు

మూహ్యాయరాక్ : 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్

01 జనవరి 1970
BHD .د.ب0.00
-24.33
తేదీ ధర మార్చు
20 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب24.33 BHD .د.ب+0.00
19 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب24.33 BHD .د.ب+0.11
18 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب24.22 BHD .د.ب+0.00
17 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب24.22 BHD .د.ب-0.11
16 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب24.33 BHD .د.ب+0.11
15 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب24.22 BHD .د.ب-0.11
14 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب24.33 BHD .د.ب+0.22
13 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب24.11 BHD .د.ب-0.44
12 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب24.55 BHD .د.ب-0.11
11 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب24.66 BHD .د.ب+0.00
మూహ్యాయరాక్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب24.66
మూహ్యాయరాక్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب24.11
మూహ్యాయరాక్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب24.34
మూహ్యాయరాక్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : ధర తెరవడం (01 అక్టోబర్) BHD .د.ب24.33
మూహ్యాయరాక్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : మూసివేయడం ధర (20 అక్టోబర్) BHD .د.ب24.33
మూహ్యాయరాక్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب25.09
మూహ్యాయరాక్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب23.67
మూహ్యాయరాక్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب24.46
మూహ్యాయరాక్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : ధర తెరవడం (01 సెప్టెంబర్) BHD .د.ب25.09
మూహ్యాయరాక్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : మూసివేయడం ధర (30 సెప్టెంబర్) BHD .د.ب24.00
మూహ్యాయరాక్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర BHD .د.ب26.18
మూహ్యాయరాక్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب24.33
మూహ్యాయరాక్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : సగటు ధర BHD .د.ب25.00
మూహ్యాయరాక్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : ధర తెరవడం (04 ఆగస్టు) BHD .د.ب25.09
మూహ్యాయరాక్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : మూసివేయడం ధర (31 ఆగస్టు) BHD .د.ب24.98
మూహ్యాయరాక్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : అత్యధిక ధర BHD .د.ب24.98
మూహ్యాయరాక్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب22.58
మూహ్యాయరాక్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : సగటు ధర BHD .د.ب23.38
మూహ్యాయరాక్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : ధర తెరవడం (01 జూలై) BHD .د.ب22.69
మూహ్యాయరాక్ 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : మూసివేయడం ధర (31 జూలై) BHD .د.ب24.98
మూహ్యాయరాక్ - సమీపంలోని అన్ని నగరాలు : 24 కారత్ గోల్డ్ ధర

మూహ్యాయరాక్ : 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్

01 జనవరి 1970
BHD .د.ب0.00
-22.30
తేదీ ధర మార్చు
20 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب22.30 BHD .د.ب+0.00
19 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب22.30 BHD .د.ب+0.10
18 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب22.20 BHD .د.ب+0.00
17 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب22.20 BHD .د.ب-0.10
16 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب22.30 BHD .د.ب+0.10
15 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب22.20 BHD .د.ب-0.10
14 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب22.30 BHD .د.ب+0.20
13 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب22.10 BHD .د.ب-0.40
12 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب22.50 BHD .د.ب-0.10
11 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب22.60 BHD .د.ب+0.00
మూహ్యాయరాక్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب22.60
మూహ్యాయరాక్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب22.10
మూహ్యాయరాక్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب22.31
మూహ్యాయరాక్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : ధర తెరవడం (01 అక్టోబర్) BHD .د.ب22.30
మూహ్యాయరాక్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - అక్టోబర్ : మూసివేయడం ధర (20 అక్టోబర్) BHD .د.ب22.30
మూహ్యాయరాక్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب23.00
మూహ్యాయరాక్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب21.70
మూహ్యాయరాక్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب22.42
మూహ్యాయరాక్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : ధర తెరవడం (01 సెప్టెంబర్) BHD .د.ب23.00
మూహ్యాయరాక్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - సెప్టెంబర్ : మూసివేయడం ధర (30 సెప్టెంబర్) BHD .د.ب22.00
మూహ్యాయరాక్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : అత్యధిక ధర BHD .د.ب24.00
మూహ్యాయరాక్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب22.30
మూహ్యాయరాక్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : సగటు ధర BHD .د.ب22.91
మూహ్యాయరాక్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : ధర తెరవడం (04 ఆగస్టు) BHD .د.ب23.00
మూహ్యాయరాక్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - ఆగస్టు : మూసివేయడం ధర (31 ఆగస్టు) BHD .د.ب22.90
మూహ్యాయరాక్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : అత్యధిక ధర BHD .د.ب22.90
మూహ్యాయరాక్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب20.70
మూహ్యాయరాక్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : సగటు ధర BHD .د.ب21.43
మూహ్యాయరాక్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : ధర తెరవడం (01 జూలై) BHD .د.ب20.80
మూహ్యాయరాక్ 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ - జూలై : మూసివేయడం ధర (31 జూలై) BHD .د.ب22.90
మూహ్యాయరాక్ - సమీపంలోని అన్ని నగరాలు : 22 కారత్ గోల్డ్ ధర