ముహారక్, బహ్రెయిన్ : బంగారం ధరలు

ముహారక్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 18 ఏప్రిల్ 2021
BHD .د.ب22.69
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
17 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب22.69 BHD .د.ب+0.00
16 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب22.69 BHD .د.ب+0.11
15 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب22.58 BHD .د.ب+0.21
14 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب22.37 BHD .د.ب+0.00
13 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب22.37 BHD .د.ب+0.11
12 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب22.26 BHD .د.ب-0.11
11 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب22.37 BHD .د.ب+0.00
10 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب22.37 BHD .د.ب+0.00
09 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب22.37 BHD .د.ب-0.10
08 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب22.47 BHD .د.ب+0.21
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب22.69
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب22.15
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర BHD .د.ب22.35
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) BHD .د.ب22.15
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (17 ఏప్రిల్) BHD .د.ب22.69
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర BHD .د.ب22.26
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب21.60
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర BHD .د.ب22.05
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) BHD .د.ب22.26
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) BHD .د.ب21.93
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర BHD .د.ب23.78
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب22.04
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర BHD .د.ب23.05
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) BHD .د.ب23.78
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) BHD .د.ب22.26
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర BHD .د.ب24.77
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب23.35
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర BHD .د.ب23.79
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) BHD .د.ب24.22
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) BHD .د.ب23.67
ముహారక్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

ముహారక్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

ఈ రోజు 18 ఏప్రిల్ 2021
BHD .د.ب20.80
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
17 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب20.80 BHD .د.ب+0.00
16 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب20.80 BHD .د.ب+0.10
15 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب20.70 BHD .د.ب+0.20
14 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب20.50 BHD .د.ب+0.00
13 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب20.50 BHD .د.ب+0.10
12 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب20.40 BHD .د.ب-0.10
11 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب20.50 BHD .د.ب+0.00
10 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب20.50 BHD .د.ب+0.00
09 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب20.50 BHD .د.ب-0.10
08 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب20.60 BHD .د.ب+0.20
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب20.80
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب20.30
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర BHD .د.ب20.48
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) BHD .د.ب20.30
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (17 ఏప్రిల్) BHD .د.ب20.80
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యధిక ధర BHD .د.ب20.40
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب19.80
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : సగటు ధర BHD .د.ب20.21
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ప్రారంభ ధర (01 మార్చి) BHD .د.ب20.40
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మార్చి : ముగింపు ధర (31 మార్చి) BHD .د.ب20.10
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర BHD .د.ب21.80
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب20.20
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర BHD .د.ب21.13
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) BHD .د.ب21.80
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (28 ఫిబ్రవరి) BHD .د.ب20.40
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర BHD .د.ب22.70
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب21.40
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర BHD .د.ب21.81
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) BHD .د.ب22.20
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) BHD .د.ب21.70
ముహారక్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర