ముహారక్, బహ్రెయిన్ : బంగారం ధరలు

ముహారక్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

19 జూలై 2024
BHD .د.ب30.00
-0.40
తేదీ ధర మార్పు
18 జూలై 2024 BHD .د.ب30.40 BHD .د.ب-0.20
17 జూలై 2024 BHD .د.ب30.60 BHD .د.ب+0.20
16 జూలై 2024 BHD .د.ب30.40 BHD .د.ب+0.30
15 జూలై 2024 BHD .د.ب30.10 BHD .د.ب+0.30
14 జూలై 2024 BHD .د.ب29.80 BHD .د.ب+0.00
13 జూలై 2024 BHD .د.ب29.80 BHD .د.ب-0.10
12 జూలై 2024 BHD .د.ب29.90 BHD .د.ب+0.10
11 జూలై 2024 BHD .د.ب29.80 BHD .د.ب+0.30
10 జూలై 2024 BHD .د.ب29.50 BHD .د.ب+0.30
09 జూలై 2024 BHD .د.ب29.20 BHD .د.ب+0.10
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర BHD .د.ب30.60
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب28.80
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర BHD .د.ب29.61
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) BHD .د.ب28.80
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (18 జూలై) BHD .د.ب30.40
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب29.30
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب28.40
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర BHD .د.ب28.76
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) BHD .د.ب28.80
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) BHD .د.ب28.80
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర BHD .د.ب29.90
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب28.50
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర BHD .د.ب29.11
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) BHD .د.ب28.60
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) BHD .د.ب28.90
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب29.60
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب27.90
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర BHD .د.ب28.93
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) BHD .د.ب27.90
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) BHD .د.ب28.40
ముహారక్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

ముహారక్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

19 జూలై 2024
BHD .د.ب28.20
-0.40
తేదీ ధర మార్పు
18 జూలై 2024 BHD .د.ب28.60 BHD .د.ب-0.20
17 జూలై 2024 BHD .د.ب28.80 BHD .د.ب+0.30
16 జూలై 2024 BHD .د.ب28.50 BHD .د.ب+0.20
15 జూలై 2024 BHD .د.ب28.30 BHD .د.ب+0.20
14 జూలై 2024 BHD .د.ب28.10 BHD .د.ب+0.00
13 జూలై 2024 BHD .د.ب28.10 BHD .د.ب+0.00
12 జూలై 2024 BHD .د.ب28.10 BHD .د.ب+0.00
11 జూలై 2024 BHD .د.ب28.10 BHD .د.ب+0.40
10 జూలై 2024 BHD .د.ب27.70 BHD .د.ب+0.20
09 జూలై 2024 BHD .د.ب27.50 BHD .د.ب+0.10
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యధిక ధర BHD .د.ب28.80
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب27.10
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : సగటు ధర BHD .د.ب27.87
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ప్రారంభ ధర (01 జూలై) BHD .د.ب27.10
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూలై : ముగింపు ధర (18 జూలై) BHD .د.ب28.60
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب27.50
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب26.70
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : సగటు ధర BHD .د.ب27.05
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ప్రారంభ ధర (01 జూన్) BHD .د.ب27.10
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జూన్ : ముగింపు ధర (30 జూన్) BHD .د.ب27.10
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యధిక ధర BHD .د.ب28.10
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب26.80
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : సగటు ధర BHD .د.ب27.38
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ప్రారంభ ధర (01 మే) BHD .د.ب26.90
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - మే : ముగింపు ధర (31 మే) BHD .د.ب27.20
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب27.90
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب26.30
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : సగటు ధర BHD .د.ب27.23
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ప్రారంభ ధర (01 ఏప్రిల్) BHD .د.ب26.30
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఏప్రిల్ : ముగింపు ధర (30 ఏప్రిల్) BHD .د.ب26.80
ముహారక్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర