ముహారక్, బహ్రెయిన్ : బంగారం ధరలు

ముహారక్ : 24 కారత్ బంగారు రేటు

27 ఫిబ్రవరి 2024
BHD .د.ب25.30
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
26 ఫిబ్రవరి 2024 BHD .د.ب25.30 BHD .د.ب+0.00
25 ఫిబ్రవరి 2024 BHD .د.ب25.30 BHD .د.ب+0.00
24 ఫిబ్రవరి 2024 BHD .د.ب25.30 BHD .د.ب+0.10
23 ఫిబ్రవరి 2024 BHD .د.ب25.20 BHD .د.ب+0.00
22 ఫిబ్రవరి 2024 BHD .د.ب25.20 BHD .د.ب+0.00
21 ఫిబ్రవరి 2024 BHD .د.ب25.20 BHD .د.ب+0.10
20 ఫిబ్రవరి 2024 BHD .د.ب25.10 BHD .د.ب+0.10
19 ఫిబ్రవరి 2024 BHD .د.ب25.00 BHD .د.ب+0.00
18 ఫిబ్రవరి 2024 BHD .د.ب25.00 BHD .د.ب+0.00
17 ఫిబ్రవరి 2024 BHD .د.ب25.00 BHD .د.ب+0.10
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర BHD .د.ب25.40
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب24.70
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర BHD .د.ب25.12
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) BHD .د.ب25.40
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (26 ఫిబ్రవరి) BHD .د.ب25.30
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర BHD .د.ب25.50
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب25.00
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర BHD .د.ب25.40
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) BHD .د.ب25.50
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) BHD .د.ب25.50
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب25.70
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب24.50
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب25.25
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) BHD .د.ب25.50
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) BHD .د.ب25.50
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب25.40
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب24.10
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب24.65
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) BHD .د.ب24.70
ముహారక్ 24 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) BHD .د.ب25.40
ముహారక్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 24 కరాట్ బంగారం ధర

ముహారక్ : 22 కారత్ బంగారు రేటు

27 ఫిబ్రవరి 2024
BHD .د.ب23.80
+0.00
తేదీ ధర మార్పు
26 ఫిబ్రవరి 2024 BHD .د.ب23.80 BHD .د.ب+0.00
25 ఫిబ్రవరి 2024 BHD .د.ب23.80 BHD .د.ب+0.00
24 ఫిబ్రవరి 2024 BHD .د.ب23.80 BHD .د.ب+0.00
23 ఫిబ్రవరి 2024 BHD .د.ب23.80 BHD .د.ب+0.00
22 ఫిబ్రవరి 2024 BHD .د.ب23.80 BHD .د.ب+0.00
21 ఫిబ్రవరి 2024 BHD .د.ب23.80 BHD .د.ب+0.10
20 ఫిబ్రవరి 2024 BHD .د.ب23.70 BHD .د.ب+0.10
19 ఫిబ్రవరి 2024 BHD .د.ب23.60 BHD .د.ب+0.00
18 ఫిబ్రవరి 2024 BHD .د.ب23.60 BHD .د.ب+0.00
17 ఫిబ్రవరి 2024 BHD .د.ب23.60 BHD .د.ب+0.10
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యధిక ధర BHD .د.ب24.00
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب23.30
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : సగటు ధర BHD .د.ب23.71
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ప్రారంభ ధర (01 ఫిబ్రవరి) BHD .د.ب24.00
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - ఫిబ్రవరి : ముగింపు ధర (26 ఫిబ్రవరి) BHD .د.ب23.80
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యధిక ధర BHD .د.ب24.10
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب23.60
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : సగటు ధర BHD .د.ب23.93
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ప్రారంభ ధర (01 జనవరి) BHD .د.ب24.00
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - జనవరి : ముగింపు ధర (31 జనవరి) BHD .د.ب24.10
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب24.20
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب23.20
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب23.81
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 డిసెంబర్) BHD .د.ب24.10
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - డిసెంబర్ : ముగింపు ధర (31 డిసెంబర్) BHD .د.ب24.00
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యధిక ధర BHD .د.ب23.90
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : అత్యల్ప ధర BHD .د.ب22.80
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : సగటు ధర BHD .د.ب23.28
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ప్రారంభ ధర (01 నవంబర్) BHD .د.ب23.30
ముహారక్ 22 కారత్ బంగారు రేటు - నవంబర్ : ముగింపు ధర (30 నవంబర్) BHD .د.ب23.90
ముహారక్ - అన్ని నగరాలు సమీపంలో ఉన్నాయి : 22 కరాట్ బంగారం ధర