ముహారక్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

ముహారక్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 23 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب22.69
అల్ ఖోర్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 QAR ﷼223.65
అల్ మాలికియా 23 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب22.69
అల్ రాయన్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 QAR ﷼223.65
అల్ వక్ర 23 సెప్టెంబర్ 2021 QAR ﷼223.65
బుడయ్య 23 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب22.69
దమ్మం 23 సెప్టెంబర్ 2021 SAR ﷼224.74
దోహా 23 సెప్టెంబర్ 2021 QAR ﷼223.65
హమద్ టౌన్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب22.69
హోఫుఫ్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 SAR ﷼224.74
ఇసా టౌన్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب22.69
జిదాఫ్స్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب22.69
జుబైల్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 SAR ﷼224.74
ఖోబర్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 SAR ﷼224.74
మనమ 23 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب22.69
ముహారక్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب22.69
ఖతీఫ్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 SAR ﷼224.74
రిఫా 23 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب22.69
సిత్రా 23 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب22.69
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 QAR ﷼223.65
ముహారక్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

ముహారక్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 23 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب20.80
అల్ ఖోర్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 QAR ﷼205.00
అల్ మాలికియా 23 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب20.80
అల్ రాయన్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 QAR ﷼205.00
అల్ వక్ర 23 సెప్టెంబర్ 2021 QAR ﷼205.00
బుడయ్య 23 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب20.80
దమ్మం 23 సెప్టెంబర్ 2021 SAR ﷼206.00
దోహా 23 సెప్టెంబర్ 2021 QAR ﷼205.00
హమద్ టౌన్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب20.80
హోఫుఫ్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 SAR ﷼206.00
ఇసా టౌన్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب20.80
జిదాఫ్స్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب20.80
జుబైల్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 SAR ﷼206.00
ఖోబర్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 SAR ﷼206.00
మనమ 23 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب20.80
ముహారక్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب20.80
ఖతీఫ్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 SAR ﷼206.00
రిఫా 23 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب20.80
సిత్రా 23 సెప్టెంబర్ 2021 BHD .د.ب20.80
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 23 సెప్టెంబర్ 2021 QAR ﷼205.00
ముహారక్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర