ముహారక్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

ముహారక్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 01 ఫిబ్రవరి 2023 BHD .د.ب23.90
అల్ ఖోర్ 01 ఫిబ్రవరి 2023 QAR ﷼237.00
అల్ మాలికియా 01 ఫిబ్రవరి 2023 BHD .د.ب23.90
అల్ రాయన్ 01 ఫిబ్రవరి 2023 QAR ﷼237.00
అల్ వక్ర 01 ఫిబ్రవరి 2023 QAR ﷼237.00
బుడయ్య 01 ఫిబ్రవరి 2023 BHD .د.ب23.90
దమ్మం 01 ఫిబ్రవరి 2023 SAR ﷼242.00
దోహా 01 ఫిబ్రవరి 2023 QAR ﷼237.00
హమద్ టౌన్ 01 ఫిబ్రవరి 2023 BHD .د.ب23.90
హోఫుఫ్ 01 ఫిబ్రవరి 2023 SAR ﷼242.00
ఇసా టౌన్ 01 ఫిబ్రవరి 2023 BHD .د.ب23.90
జిదాఫ్స్ 01 ఫిబ్రవరి 2023 BHD .د.ب23.90
జుబైల్ 01 ఫిబ్రవరి 2023 SAR ﷼242.00
ఖోబర్ 01 ఫిబ్రవరి 2023 SAR ﷼242.00
మనమ 01 ఫిబ్రవరి 2023 BHD .د.ب23.90
ముహారక్ 01 ఫిబ్రవరి 2023 BHD .د.ب23.90
ఖతీఫ్ 01 ఫిబ్రవరి 2023 SAR ﷼242.00
రిఫా 01 ఫిబ్రవరి 2023 BHD .د.ب23.90
సిత్రా 01 ఫిబ్రవరి 2023 BHD .د.ب23.90
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 01 ఫిబ్రవరి 2023 QAR ﷼237.00
ముహారక్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

ముహారక్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 01 ఫిబ్రవరి 2023 BHD .د.ب22.60
అల్ ఖోర్ 01 ఫిబ్రవరి 2023 QAR ﷼223.00
అల్ మాలికియా 01 ఫిబ్రవరి 2023 BHD .د.ب22.60
అల్ రాయన్ 01 ఫిబ్రవరి 2023 QAR ﷼223.00
అల్ వక్ర 01 ఫిబ్రవరి 2023 QAR ﷼223.00
బుడయ్య 01 ఫిబ్రవరి 2023 BHD .د.ب22.60
దమ్మం 01 ఫిబ్రవరి 2023 SAR ﷼223.00
దోహా 01 ఫిబ్రవరి 2023 QAR ﷼223.00
హమద్ టౌన్ 01 ఫిబ్రవరి 2023 BHD .د.ب22.60
హోఫుఫ్ 01 ఫిబ్రవరి 2023 SAR ﷼223.00
ఇసా టౌన్ 01 ఫిబ్రవరి 2023 BHD .د.ب22.60
జిదాఫ్స్ 01 ఫిబ్రవరి 2023 BHD .د.ب22.60
జుబైల్ 01 ఫిబ్రవరి 2023 SAR ﷼223.00
ఖోబర్ 01 ఫిబ్రవరి 2023 SAR ﷼223.00
మనమ 01 ఫిబ్రవరి 2023 BHD .د.ب22.60
ముహారక్ 01 ఫిబ్రవరి 2023 BHD .د.ب22.60
ఖతీఫ్ 01 ఫిబ్రవరి 2023 SAR ﷼223.00
రిఫా 01 ఫిబ్రవరి 2023 BHD .د.ب22.60
సిత్రా 01 ఫిబ్రవరి 2023 BHD .د.ب22.60
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 01 ఫిబ్రవరి 2023 QAR ﷼223.00
ముహారక్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర