మూహ్యాయరాక్ : గోల్డ్ ధర లో అన్ని సమీపంలో నగరాలు

మూహ్యాయరాక్ : 24 కారత్ గోల్డ్ రేట్ లో అన్ని సమీపంలో నగరాలు

సిటీ తేదీ ధర
Aali 24 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب24.22
అల్ ఖోర్ 22 అక్టోబర్ 2020 QAR ﷼238.93
అల్ Malikiyah 24 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب24.22
అల్ Rayyan 22 అక్టోబర్ 2020 QAR ﷼238.93
అల్ Wakrah 22 అక్టోబర్ 2020 QAR ﷼238.93
Budaiya 24 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب24.22
దమ్మం 24 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼240.02
దోహా 22 అక్టోబర్ 2020 QAR ﷼238.93
హమద్ టౌన్ 24 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب24.22
హోఫుప్ 24 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼240.02
ఇసా టౌన్ 24 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب24.22
Jidhafs 24 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب24.22
జుబెయిల్ 24 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼240.02
ఖోబార్లోని 24 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼240.02
Manama 24 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب24.22
మూహ్యాయరాక్ 24 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب24.22
క్వాటిప్ 24 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼240.02
రిఫ్ఫా 24 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب24.22
Sitra 24 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب24.22
ఉమ్మె Salal ముహమ్మద్ 22 అక్టోబర్ 2020 QAR ﷼238.93
మూహ్యాయరాక్ : 22 కారత్ గోల్డ్ ధర

మూహ్యాయరాక్ : 22 కారత్ గోల్డ్ రేట్ లో అన్ని సమీపంలో నగరాలు

సిటీ తేదీ ధర
Aali 24 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب22.20
అల్ ఖోర్ 22 అక్టోబర్ 2020 QAR ﷼219.00
అల్ Malikiyah 24 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب22.20
అల్ Rayyan 22 అక్టోబర్ 2020 QAR ﷼219.00
అల్ Wakrah 22 అక్టోబర్ 2020 QAR ﷼219.00
Budaiya 24 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب22.20
దమ్మం 24 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼220.00
దోహా 22 అక్టోబర్ 2020 QAR ﷼219.00
హమద్ టౌన్ 24 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب22.20
హోఫుప్ 24 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼220.00
ఇసా టౌన్ 24 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب22.20
Jidhafs 24 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب22.20
జుబెయిల్ 24 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼220.00
ఖోబార్లోని 24 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼220.00
Manama 24 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب22.20
మూహ్యాయరాక్ 24 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب22.20
క్వాటిప్ 24 అక్టోబర్ 2020 SAR ﷼220.00
రిఫ్ఫా 24 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب22.20
Sitra 24 అక్టోబర్ 2020 BHD .د.ب22.20
ఉమ్మె Salal ముహమ్మద్ 22 అక్టోబర్ 2020 QAR ﷼219.00
మూహ్యాయరాక్ : 22 కారత్ గోల్డ్ ధర