ముహారక్ : అన్ని సమీప నగరాల్లో బంగారం ధర

ముహారక్ : నగరాల దగ్గర 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 05 మార్చి 2021 BHD .د.ب21.71
అల్ ఖోర్ 05 మార్చి 2021 QAR ﷼216.02
అల్ మాలికియా 05 మార్చి 2021 BHD .د.ب21.71
అల్ రాయన్ 05 మార్చి 2021 QAR ﷼216.02
అల్ వక్ర 05 మార్చి 2021 QAR ﷼216.02
బుడయ్య 05 మార్చి 2021 BHD .د.ب21.71
దమ్మం 05 మార్చి 2021 SAR ﷼214.92
దోహా 05 మార్చి 2021 QAR ﷼216.02
హమద్ టౌన్ 05 మార్చి 2021 BHD .د.ب21.71
హోఫుఫ్ 05 మార్చి 2021 SAR ﷼214.92
ఇసా టౌన్ 05 మార్చి 2021 BHD .د.ب21.71
జిదాఫ్స్ 05 మార్చి 2021 BHD .د.ب21.71
జుబైల్ 05 మార్చి 2021 SAR ﷼214.92
ఖోబర్ 05 మార్చి 2021 SAR ﷼214.92
మనమ 05 మార్చి 2021 BHD .د.ب21.71
ముహారక్ 05 మార్చి 2021 BHD .د.ب21.71
ఖతీఫ్ 05 మార్చి 2021 SAR ﷼214.92
రిఫా 05 మార్చి 2021 BHD .د.ب21.71
సిత్రా 05 మార్చి 2021 BHD .د.ب21.71
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 05 మార్చి 2021 QAR ﷼216.02
ముహారక్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర

ముహారక్ : నగరాల దగ్గర 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 05 మార్చి 2021 BHD .د.ب19.90
అల్ ఖోర్ 05 మార్చి 2021 QAR ﷼198.00
అల్ మాలికియా 05 మార్చి 2021 BHD .د.ب19.90
అల్ రాయన్ 05 మార్చి 2021 QAR ﷼198.00
అల్ వక్ర 05 మార్చి 2021 QAR ﷼198.00
బుడయ్య 05 మార్చి 2021 BHD .د.ب19.90
దమ్మం 05 మార్చి 2021 SAR ﷼197.00
దోహా 05 మార్చి 2021 QAR ﷼198.00
హమద్ టౌన్ 05 మార్చి 2021 BHD .د.ب19.90
హోఫుఫ్ 05 మార్చి 2021 SAR ﷼197.00
ఇసా టౌన్ 05 మార్చి 2021 BHD .د.ب19.90
జిదాఫ్స్ 05 మార్చి 2021 BHD .د.ب19.90
జుబైల్ 05 మార్చి 2021 SAR ﷼197.00
ఖోబర్ 05 మార్చి 2021 SAR ﷼197.00
మనమ 05 మార్చి 2021 BHD .د.ب19.90
ముహారక్ 05 మార్చి 2021 BHD .د.ب19.90
ఖతీఫ్ 05 మార్చి 2021 SAR ﷼197.00
రిఫా 05 మార్చి 2021 BHD .د.ب19.90
సిత్రా 05 మార్చి 2021 BHD .د.ب19.90
ఉమ్ సలాల్ ముహమ్మద్ 05 మార్చి 2021 QAR ﷼198.00
ముహారక్ : 22 కరాట్ బంగారం ధర