బహ్రెయిన్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారం ధర

బహ్రెయిన్ : అన్ని నగరాల్లో 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 09 ఆగస్టు 2022 BHD .د.ب22.30
అల్ మాలికియా 09 ఆగస్టు 2022 BHD .د.ب22.30
బుడయ్య 09 ఆగస్టు 2022 BHD .د.ب22.30
హమద్ టౌన్ 09 ఆగస్టు 2022 BHD .د.ب22.30
ఇసా టౌన్ 09 ఆగస్టు 2022 BHD .د.ب22.30
జిదాఫ్స్ 09 ఆగస్టు 2022 BHD .د.ب22.30
మనమ 09 ఆగస్టు 2022 BHD .د.ب22.30
ముహారక్ 09 ఆగస్టు 2022 BHD .د.ب22.30
రిఫా 09 ఆగస్టు 2022 BHD .د.ب22.30
సిత్రా 09 ఆగస్టు 2022 BHD .د.ب22.30

బహ్రెయిన్ : అన్ని నగరాల్లో 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 09 ఆగస్టు 2022 BHD .د.ب21.10
అల్ మాలికియా 09 ఆగస్టు 2022 BHD .د.ب21.10
బుడయ్య 09 ఆగస్టు 2022 BHD .د.ب21.10
హమద్ టౌన్ 09 ఆగస్టు 2022 BHD .د.ب21.10
ఇసా టౌన్ 09 ఆగస్టు 2022 BHD .د.ب21.10
జిదాఫ్స్ 09 ఆగస్టు 2022 BHD .د.ب21.10
మనమ 09 ఆగస్టు 2022 BHD .د.ب21.10
ముహారక్ 09 ఆగస్టు 2022 BHD .د.ب21.10
రిఫా 09 ఆగస్టు 2022 BHD .د.ب21.10
సిత్రా 09 ఆగస్టు 2022 BHD .د.ب21.10