బహ్రెయిన్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారం ధర

బహ్రెయిన్ : అన్ని నగరాల్లో 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 21 జనవరి 2021 BHD .د.ب23.78
అల్ మాలికియా 21 జనవరి 2021 BHD .د.ب23.78
బుడయ్య 21 జనవరి 2021 BHD .د.ب23.78
హమద్ టౌన్ 21 జనవరి 2021 BHD .د.ب23.78
ఇసా టౌన్ 21 జనవరి 2021 BHD .د.ب23.78
జిదాఫ్స్ 21 జనవరి 2021 BHD .د.ب23.78
మనమ 21 జనవరి 2021 BHD .د.ب23.78
ముహారక్ 21 జనవరి 2021 BHD .د.ب23.78
రిఫా 21 జనవరి 2021 BHD .د.ب23.78
సిత్రా 21 జనవరి 2021 BHD .د.ب23.78

బహ్రెయిన్ : అన్ని నగరాల్లో 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 21 జనవరి 2021 BHD .د.ب21.80
అల్ మాలికియా 21 జనవరి 2021 BHD .د.ب21.80
బుడయ్య 21 జనవరి 2021 BHD .د.ب21.80
హమద్ టౌన్ 21 జనవరి 2021 BHD .د.ب21.80
ఇసా టౌన్ 21 జనవరి 2021 BHD .د.ب21.80
జిదాఫ్స్ 21 జనవరి 2021 BHD .د.ب21.80
మనమ 21 జనవరి 2021 BHD .د.ب21.80
ముహారక్ 21 జనవరి 2021 BHD .د.ب21.80
రిఫా 21 జనవరి 2021 BHD .د.ب21.80
సిత్రా 21 జనవరి 2021 BHD .د.ب21.80