బహ్రెయిన్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారం ధర

బహ్రెయిన్ : అన్ని నగరాల్లో 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 06 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب25.10
అల్ మాలికియా 06 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب25.10
బుడయ్య 06 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب25.10
హమద్ టౌన్ 06 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب25.10
ఇసా టౌన్ 06 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب25.10
జిదాఫ్స్ 06 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب25.10
మనమ 06 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب25.10
ముహారక్ 06 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب25.10
రిఫా 06 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب25.10
సిత్రా 06 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب25.10

బహ్రెయిన్ : అన్ని నగరాల్లో 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 06 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب23.70
అల్ మాలికియా 06 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب23.70
బుడయ్య 06 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب23.70
హమద్ టౌన్ 06 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب23.70
ఇసా టౌన్ 06 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب23.70
జిదాఫ్స్ 06 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب23.70
మనమ 06 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب23.70
ముహారక్ 06 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب23.70
రిఫా 06 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب23.70
సిత్రా 06 డిసెంబర్ 2023 BHD .د.ب23.70