బహ్రెయిన్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారం ధర

బహ్రెయిన్ : అన్ని నగరాల్లో 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 24 మార్చి 2023 BHD .د.ب24.80
అల్ మాలికియా 24 మార్చి 2023 BHD .د.ب24.80
బుడయ్య 24 మార్చి 2023 BHD .د.ب24.80
హమద్ టౌన్ 24 మార్చి 2023 BHD .د.ب24.80
ఇసా టౌన్ 24 మార్చి 2023 BHD .د.ب24.80
జిదాఫ్స్ 24 మార్చి 2023 BHD .د.ب24.80
మనమ 24 మార్చి 2023 BHD .د.ب24.80
ముహారక్ 24 మార్చి 2023 BHD .د.ب24.80
రిఫా 24 మార్చి 2023 BHD .د.ب24.80
సిత్రా 24 మార్చి 2023 BHD .د.ب24.80

బహ్రెయిన్ : అన్ని నగరాల్లో 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 24 మార్చి 2023 BHD .د.ب23.40
అల్ మాలికియా 24 మార్చి 2023 BHD .د.ب23.40
బుడయ్య 24 మార్చి 2023 BHD .د.ب23.40
హమద్ టౌన్ 24 మార్చి 2023 BHD .د.ب23.40
ఇసా టౌన్ 24 మార్చి 2023 BHD .د.ب23.40
జిదాఫ్స్ 24 మార్చి 2023 BHD .د.ب23.40
మనమ 24 మార్చి 2023 BHD .د.ب23.40
ముహారక్ 24 మార్చి 2023 BHD .د.ب23.40
రిఫా 24 మార్చి 2023 BHD .د.ب23.40
సిత్రా 24 మార్చి 2023 BHD .د.ب23.40