బహ్రెయిన్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారం ధర

బహ్రెయిన్ : అన్ని నగరాల్లో 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 20 మే 2024 BHD .د.ب30.20
అల్ మాలికియా 20 మే 2024 BHD .د.ب30.20
బుడయ్య 20 మే 2024 BHD .د.ب30.20
హమద్ టౌన్ 20 మే 2024 BHD .د.ب30.20
ఇసా టౌన్ 20 మే 2024 BHD .د.ب30.20
జిదాఫ్స్ 20 మే 2024 BHD .د.ب30.20
మనమ 20 మే 2024 BHD .د.ب30.20
ముహారక్ 20 మే 2024 BHD .د.ب30.20
రిఫా 20 మే 2024 BHD .د.ب30.20
సిత్రా 20 మే 2024 BHD .د.ب30.20

బహ్రెయిన్ : అన్ని నగరాల్లో 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 20 మే 2024 BHD .د.ب28.50
అల్ మాలికియా 20 మే 2024 BHD .د.ب28.50
బుడయ్య 20 మే 2024 BHD .د.ب28.50
హమద్ టౌన్ 20 మే 2024 BHD .د.ب28.50
ఇసా టౌన్ 20 మే 2024 BHD .د.ب28.50
జిదాఫ్స్ 20 మే 2024 BHD .د.ب28.50
మనమ 20 మే 2024 BHD .د.ب28.50
ముహారక్ 20 మే 2024 BHD .د.ب28.50
రిఫా 20 మే 2024 BHD .د.ب28.50
సిత్రా 20 మే 2024 BHD .د.ب28.50