బహ్రెయిన్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారం ధర

బహ్రెయిన్ : అన్ని నగరాల్లో 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 12 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب22.26
అల్ మాలికియా 12 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب22.26
బుడయ్య 12 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب22.26
హమద్ టౌన్ 12 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب22.26
ఇసా టౌన్ 12 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب22.26
జిదాఫ్స్ 12 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب22.26
మనమ 12 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب22.26
ముహారక్ 12 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب22.26
రిఫా 12 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب22.26
సిత్రా 12 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب22.26

బహ్రెయిన్ : అన్ని నగరాల్లో 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 12 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب20.40
అల్ మాలికియా 12 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب20.40
బుడయ్య 12 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب20.40
హమద్ టౌన్ 12 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب20.40
ఇసా టౌన్ 12 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب20.40
జిదాఫ్స్ 12 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب20.40
మనమ 12 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب20.40
ముహారక్ 12 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب20.40
రిఫా 12 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب20.40
సిత్రా 12 ఏప్రిల్ 2021 BHD .د.ب20.40