బహ్రెయిన్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారం ధర

బహ్రెయిన్ : అన్ని నగరాల్లో 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 27 నవంబర్ 2022 BHD .د.ب21.80
అల్ మాలికియా 27 నవంబర్ 2022 BHD .د.ب21.80
బుడయ్య 27 నవంబర్ 2022 BHD .د.ب21.80
హమద్ టౌన్ 27 నవంబర్ 2022 BHD .د.ب21.80
ఇసా టౌన్ 27 నవంబర్ 2022 BHD .د.ب21.80
జిదాఫ్స్ 27 నవంబర్ 2022 BHD .د.ب21.80
మనమ 27 నవంబర్ 2022 BHD .د.ب21.80
ముహారక్ 27 నవంబర్ 2022 BHD .د.ب21.80
రిఫా 27 నవంబర్ 2022 BHD .د.ب21.80
సిత్రా 27 నవంబర్ 2022 BHD .د.ب21.80

బహ్రెయిన్ : అన్ని నగరాల్లో 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 27 నవంబర్ 2022 BHD .د.ب20.70
అల్ మాలికియా 27 నవంబర్ 2022 BHD .د.ب20.70
బుడయ్య 27 నవంబర్ 2022 BHD .د.ب20.70
హమద్ టౌన్ 27 నవంబర్ 2022 BHD .د.ب20.70
ఇసా టౌన్ 27 నవంబర్ 2022 BHD .د.ب20.70
జిదాఫ్స్ 27 నవంబర్ 2022 BHD .د.ب20.70
మనమ 27 నవంబర్ 2022 BHD .د.ب20.70
ముహారక్ 27 నవంబర్ 2022 BHD .د.ب20.70
రిఫా 27 నవంబర్ 2022 BHD .د.ب20.70
సిత్రా 27 నవంబర్ 2022 BHD .د.ب20.70