బహ్రెయిన్ : అన్ని నగరాల్లో బంగారం ధర

బహ్రెయిన్ : అన్ని నగరాల్లో 24 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 23 అక్టోబర్ 2021 BHD .د.ب23.02
అల్ మాలికియా 23 అక్టోబర్ 2021 BHD .د.ب23.02
బుడయ్య 23 అక్టోబర్ 2021 BHD .د.ب23.02
హమద్ టౌన్ 23 అక్టోబర్ 2021 BHD .د.ب23.02
ఇసా టౌన్ 23 అక్టోబర్ 2021 BHD .د.ب23.02
జిదాఫ్స్ 23 అక్టోబర్ 2021 BHD .د.ب23.02
మనమ 23 అక్టోబర్ 2021 BHD .د.ب23.02
ముహారక్ 23 అక్టోబర్ 2021 BHD .د.ب23.02
రిఫా 23 అక్టోబర్ 2021 BHD .د.ب23.02
సిత్రా 23 అక్టోబర్ 2021 BHD .د.ب23.02

బహ్రెయిన్ : అన్ని నగరాల్లో 22 కారత్ బంగారు రేటు

నగరం తేదీ ధర
ఆలి 23 అక్టోబర్ 2021 BHD .د.ب21.10
అల్ మాలికియా 23 అక్టోబర్ 2021 BHD .د.ب21.10
బుడయ్య 23 అక్టోబర్ 2021 BHD .د.ب21.10
హమద్ టౌన్ 23 అక్టోబర్ 2021 BHD .د.ب21.10
ఇసా టౌన్ 23 అక్టోబర్ 2021 BHD .د.ب21.10
జిదాఫ్స్ 23 అక్టోబర్ 2021 BHD .د.ب21.10
మనమ 23 అక్టోబర్ 2021 BHD .د.ب21.10
ముహారక్ 23 అక్టోబర్ 2021 BHD .د.ب21.10
రిఫా 23 అక్టోబర్ 2021 BHD .د.ب21.10
సిత్రా 23 అక్టోబర్ 2021 BHD .د.ب21.10